Galvenie » 2018 » Decembris » 24 » Vēsts: 24.12.18. Katrēns "Ceļavārdi"
15:51
Vēsts: 24.12.18. Katrēns "Ceļavārdi"

24.12.18 Катрен “Напутствие”

Люди, постоянно куда-то рвутся,
Кто во власть, кто в богатство!
Для этого приходится часто гнуться,
Не понимая, что для Бога это не то!

Рвутся совершенно напрасно,
Жизнь – это не соревнование!
Как жить для многих не ясно,
Такая жизнь – существование!

Зачем рваться, не зная цели?
Теряя по пути свою Совесть,
Рвущийся, ничего не имеет,
Жизнь его – самому месть!

Повторяю, месть самому себе,
За несостоявшееся Воскрешение!
За то, что не видит в себе беды,
За отсутствие собственного решения.

Кто-то рвётся во власть по трупам,
Не понимая, что есть обратная сторона,
Что Души людей – это струны,
Что не принимает таких страна!

Страна – это не только поле,
Энергетическое поле Любви,
Страна – это общая людей доля,
Замешанная, на общей крови!

Страна может поменять кровь!
Страна выживает “вместе”!
Россия для человечества – Любовь,
Россия – это Святое место!

Не выносит Она “чужих”,
Кто о себе и никогда о “всех”!
Кто о себе и никогда о других,
И для кого “все” – это море помех!

Бог помнит о всех людях,
Кто в работе и кто во власти!
Жизнь для всех – это прелюдия,
Или переход над пропастью!

Над пропастью не пройти одному!
Мамона затянет в пропасть!
Жизнь – переход не по одному,
“Вместе” никогда не пропасть!

Не может быть много желаний!
Стяжательство – не достижение!
“Вместе” – единое понимание,
Бог предлагает тогда продолжение!

Кто рвётся во власть – пусть рвётся!
Кто предаёт – пусть предаёт!
“Верёвка всё равно прервётся”,
Бог счастья таким не даёт!

Всем Создатель даёт – поровну!
Учитывая способности каждого!
Чтобы лишнее взять не было довода,
Равенство для людей – важно!

Бог смотрит за всеми частями!
Они есть Его плоть и кровь!
Жизнь кажется всем слоями,
Но, главное в жизни – Любовь!

Кто забыл, что он – часть Создателя,
Будет поправлен по жизни,
Бог – ещё для всех Наблюдатель,
Несостоявшуюся Он убирает жизнь!

Кто рвётся во власть – пусть потешится!
Кто против всех – не успеет!
Во власти – жизнь человеку пригрезится,
Использовать власть не посмеет!

Бог напомнит в последний момент,
Напоминание будет суровым,
Ликвидирован будет билет,
Жизнь покажется бестолковой!

Живите только собой – это важно!
Власть для частицы Бога – есть грех!
Не творите себя Тьме продажным,
Жизнь будет долгая и без помех!

Даже, Бог для людей “следствие”,
Точнее, Бог – главный урок жизни,
Если зло в Душах людей селится,
Им с Богом никогда не жить!

Аминь.
Отец Абсолют
24.12.18

 

Vēsts: 24.12.18. Katrēns "Ceļavārdi"

Cilvēki, pastāvīgi kaut kur raujas,
Kurš pie varas, kurš bagātībā!
Priekš tā locīties nākas bieži,
Nesaprotot, ka priekš Dieva ne tas!

Raujas pilnīgi veltīgi,
Dzīve - tā ne sacensības!
Kā dzīvot daudziem nav skaidrs,
Tāda dzīve - eksistēšana!

Kādēļ rauties, nezinot mērķi?
Ceļā savu Sirdsapziņu zaudējot,
Raujošmies, nav nekā,
Viņa dzīve - atriebība pašam!

Atkārtoju, atriebība pašam sev,
Par nenotikušo Augšāmcelšanos!
Par to, ka sevī nelaimes neredz,
Par personīgā lēmuma trūkumu.

Kāds pār līķiem pie varas raujas,
Nesaprotot, ka otra puse ir,
Ka cilvēku Dvēseles - tās stīgas,
Ka valsts tādus nepieņem!

Valsts - tas ne tikai lauks,
Mīlestības enerģētiskais lauks,
Valsts - tā cilvēku kopējā daļa,
Sajaukta, kopējās asinīs!

Valsts asinis var izmainīt!
Valsts izdzīvo "kopā"!
Krievija priekš cilvēces - Mīlestība,
Krievija - tā Svēta vieta!

Neizcietīs Viņa "svešus",
Kuri par sevi un nekad par "visiem",
Kuri par sevi un nekad par citiem,
Un priekš kuriem "visi" - traucējumu jūra!

Dievs visus cilvēkus atceras,
Kuri darbā un kuri varā!
Dzīve priekš visiem - tā prelūdija,
Vai pāreja pār bezdibeni!

Pār bezdibeni nepāriet vienam!
Mamons bezdibenī ievilks!
Dzīve - pāreja ne pa vienam,
"Kopā" nav nekad bezdibenis!

Nevar būt daudz vēlmju!
Mantrausība - ne sasniegums!
"Kopā" - vienīgā saprašana,
Tad Dievs piedāvā turpinājumu!

Kurš raujas pie varas - lai raujas!
Kurš nodod - lai nodod!
"Virve vienalga pārtrūks",
Dievs tādiem laimi nedod! 

Radītājs visiem dod - vienlīdzīgi!
Katra spējas vērā ņemot!
Lai lieku ņemt iemesla nebūtu,
Vienlīdzība priekš cilvēkiem - svarīga!

Dievs seko daļiņām visām!
Tās ir Viņa miesa un asinis!
Visiem šķiet dzīve slāņos,
Bet, galvenais dzīvē - Mīlestība!

Kurš aizmirsa, ka viņš - Radītaja daļa,
Dzīvē tiks palabots,
Dievs - vēl priekš visiem Vērotājs,
Neizdevušos dzīvi Viņš noņem!

Kurš raujas varā - lai uzjautrinās!
Kurš pret visiem - neuzspēs!
Varā - dzīve cilvēkam šķitīs,
Izmantot varu neiedrošināsies!

Dievs atgādinās pēdējā momentā,
Atgādinājums būs skarbs,
Biļete likvidēta būs,
Dzīve bezjēdzīga šķitīs!

Dzīvojiet tikai ar sevi - tas svarīgi!
Vara priekš Dieva daļiņas - grēks ir!
Neradiet sevi Tumsai uzpērkamus,
Dzīve būs ilga un bez traucējumiem!

Pat, Dievs priekš cilvēkiem "sekas",
Precīzāk, Dievs - galvenā dzīves mācība,
Ja cilvēku Dvēselēs ļaunums mīt,
Viņiem ar Dievu nedzīvot nekad!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.12.18.


 

24.12.18.Quatrain “Road signs” 

People are constantly torn somewhere,
Who is in power, who is in wealth!
To do this, you need often bend,
Not realizing that this is not for God!

Tearing completely in vain,
Life- is not a competition!
How to live for many is not clear,
Such a life- is existence!

Why break, not knowing the target?
Losing my Conscience on the way,
For tearing one, has nothing,
Their life- is revenge for himself!

I repeat, revenge for yourself,
For the failed Resurrection!
For not seeing trouble in yourself,
For the lack of own decision.

Someone rushes into power over the corpses,
Not realizing, that there is another side,
That the Souls of people- are strings,
That country doesn’t accept such ones!

Country- is not only a field,
Field of Love energy,
Country- is the total share of people,
Mixed in total blood!

A country can change blood!
The country survives “together”!
Russia for humanity- is Love,
Russia- is Holy place!

She will not suffer “strangers”,
Who is about himself and never about “all”,
Who are about themselves and never about others,
And for whom “all”- is the sea of interference!

God remember all people,
Who is at work and who is in power!
Life for all- is prelude,
Or transition over the abyss!

Over the abyss can’t pass alone!
Mammon will drag into abyss!
Life- is transition not one by one,
“Together”- is never abyss!

There can’t be many desires!
Charity- is not an achievement!
“Together”- is common understanding,
Then God proposes a continuation!

Who breaks into power- let them break!
Who betrays- let them betray!
“The rope will break anyway”,
God doesn't give happiness to such ones!

The Creator gives to all- equally!
Given the ability to each one!
There was no argument to take too much,
Equality for people- is important!

God looks after all the parts!
They are His flesh and blood!
Life seems to be in levels for all,
 But, the main thing in life- is Love!

Who has forgotten, that he- is part of the Creator,
It will be corrected in life,
God- is also Observer for all,
He takes away frustrated life!

Who breaks into power- let them laugh!
Who against all- will not have time!
In the power- life will seem for human,
Don’t dare to use power!

God will remind at the last moment,
The reminder will be harsh,
The ticket will be liquidated,
Life will seem stupid!

Live only with yourself- that’s important!
Power is particles of God- is sin!
Don’t create yourself for corrupt of Darkness,
Life will be long and without interference!

Even God is “consequence” for people,
More precisely, God- is the main lesson of life,
If the evil in the Souls of people settle,
They never will live with God!

Amen
Father Absolute
24.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.12.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.12.2018.

Skatījumu skaits: 15 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: