Galvenie » 2018 » Janvāris » 25 » Vēsts: 25.01.18. Katrēns "Laikapstākļi"
13:38
Vēsts: 25.01.18. Katrēns "Laikapstākļi"

25.01.18 Катрен "Погода"

Сценарий уже объявлен!
Народ ждёт изменений!
Претенденты все явлены,
Какие грядут перемены?

Люди забыли, а Я говорил!
Погода отражает Сознание!
Сам человек – это мерило,
Как меняется Мироздание!

Люди не думали никогда,
Что они сами – погода!
Отражается на Небесах всегда,
Радости людей и невзгоды!

Погода – зеркальное отражение!
Внутренней непогоды!
Погода – есть обращение
И отношение к Богу за годы!

Прямое соотношение людей
И климата, пусть локального,
Древним людям было видней,
Какое обращение актуальное!

Современники потеряли связь!
Между собой и Богом!
Прервалась Небесная вязь,
Эволюции Сознания в итоге!

Теперь ожидайте цунами!
И обещанного коллапса!
Нет Единения между вами,
Духовного нет альянса!

Первой поняла Россия!
Изменить всё могут люди!
Это – спасительная миссия,
Или Возвращения прелюдия!

Посыл на Любовь действует!
Солнце не уходит с горизонта!
Первых Посылов следствие,
Проявление позитивного фона!

Люди перестали хмуриться!
У кого спокойно с Совестью,
Вдруг проявилась Мудрость,
Прекрасная для России весть!

Президент поменял Программу!
Изменилось Сознание!
Претенденты не получат ни грамма,
К народу придёт понимание!

Единение – вопрос важнейший!
Родина – одна на всех!
Мудрость проявит старейший,
Эволюция пошла вверх!

Опасность цунами ещё сохраняется!
Не для России, для Мира!
Полюса по-прежнему отдаляются,
“Не сотворите себе кумира”!

Россия пришла в движение!
Во имя собственного спасения!
Первые шаги, как упреждение,
Равны Духовному Вознесению!

Не религии, а народ – спаситель!
Многовековая живёт Мудрость!
Безрассудства своего победитель,
Это самая большая трудность!

Пройдены этапы сомнений,
Нужно было же так упасть!
Удивительные изменения поведения,
Упасть, чтобы выше стать!

Россия – Она же Тартария!
Истоком – всегда была!
Русские или Славяне-Арии,
Несут Промысел, а не слова!

Приходит время Рассвета!
Гармония всех сословий!
Любовь будет воспета!
Погодные будут условия!

Аминь.
Отец Абсолют.

25.01.18

25.01.18. Katrēns "Laikapstākļi"

Scenārijs jau paziņots!
Tauta gaida izmaiņas!
Pretendenti parādīti visi,
Kādas pārmaiņas gaidāmas?

Cilvēki aizmirsa, bet Es teicu!
Laikapstākļi atspoguļo Apziņu!
Pats cilvēks - tas mērs,
Kā Pasaulsēka mainās!

Cilvēki nedomāja nekad,
Ka viņi paši - laikapstākļi!
Debesīs atspoguļojas vienmēr,
Cilvēku prieki un likstas!

Laikapstākļi - spoguļatspoguļojums!
Iekšējiem nelaikapstākļiem!
Laikapstākļi - ir izturēšanās
Un attieksme uz Dievu par gadiem!

Cilvēku līdzattieksme tieša
Arī klimata, kaut lokāla,
Seniem cilvēkiem bija redzamāk,
Kāda izturēšanās aktuāla!

Laikabiedri pazaudēja sakarus!
Starp sevi un Dievu!
Pārtrūka Debesu sakari,
Apziņas evolūcija rezultātā!

Tagad cunami gaidiet!
Un apsolīto kolapsi!
Nav Vienošanās starp jums,
Garīgās alianses nav!

Pirmā saprata Krievija!
Cilvēki visu izmainīt var!
Tā - glābšanas misija,
Vai Atgriešanās prelūdija!

Vēstījums uz Mīlestību darbojas!
Saule no horizonta nenoiet!
Pirmo Vēstījumu sekas,
Pozitīva fona izpausme!

Cilvēki pārstāja būt sadrūmuši!
Kādam ar Sirdsapziņu mierīgi, 
Pēkšņi Gudrība parādījās
Brīnišķīga priekš Krievijas Vēsts!

Prezidents Programmu izmainīja!
Apziņa izmainījās!
Pretendenti ne gramu nesaņems,
Tautai saprašana atnāks!

Vienošana - jautājums svarīgākais!
Dzimtene - viena uz visiem! 
Gudrību izpaudīs vecākais,
Evolūcija augšup aizgāja!

Cunami bīstamība vēl saglabājas!
Ne priekš Krievijas, priekš Pasaules!
Poli kā iepriekš atdalās,
"Neradiet sev elku"!

Krievija kustībā nonāca!
Personīgās glābšanas vārdā!
Pirmie soļi, kā vingrinājumi,
Līdzīgi Garīgai Augšupcelšanai!

Ne reliģijas, bet tauta - glābēja!
Daudzgadsimtīga Gudrība dzīvo!
Savas neprātības uzvarētājs,
Tas vislielākais grūtums!

Šaubu etapi izieti,
Vajadzēja taču tā nokrist!
Uzvadības brīnumainas izmaiņas,
Nokrist, lai augstāk pieceltos!

Krievija - Viņa taču Tartarija!
Avots - viemēr bija!
Krievi vai Slāvi-Ariji,
Nodarbi veic, bet ne vārdos!

Pienāk Rītausmas laiks!
Visu kārtu harmonija!
Mīlestība būs apdziedāta!
Labvēlīgi būs apstākļi!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
25.01.18.

25.01.18. Quatrain "Weather"

The Script is already announced! 
The nation is waiting for changes!
Applicants are all revealed,
What changes are coming?

People forgot, but I spoke!
The weather reflects Consciousness!
The human by himself is the yardstick,
How the Universe is changing!

People never thought,
That they are weather by themselves!
Always reflected in Heaven,
Joy of people and adversity!

The weather- is mirror image!
For inner weather!
Weather- is an appeal,
And the attitude to God over the years!

Direct ratio of people,
Also the climate, even if local,
Ancient people were more visible,
What treatment is topical!

Contemporaries have lost touch!
Between themselves and God!
The Heavenly ligature was interrupted,
Evolution of Consciousness in the end!

Now except a tsunami!
And the promised collapse!
There is no Unity between you,
There is no Spiritual alliance!

Russia understood the first!
People can change everything!
This- is a saving mission,
Or Return prelude!

A Promise to Love works!
The Sun will not leave the horizon!
Consequence of First Promise,
Manifestation of positive background!

People stopped frowning!
Someone is calm with Conscience,
Suddenly Wisdom appeared,
Great News for Russia!

The President changed the Program!
Consciousness has changed!
Applicants will not get a gram
Understanding will come to nation!

Unity- is the most important question!
Homeland- is one for all!
Wisdom will be shown by the oldest,
Evolution has gone up!

The danger of tsunami still exist!
Not for Russia, but for the World! 
The poles as before moving away,
"Don't make an idol for yourself!"

Russia has started to move!
In the name of her own salvation!
The first steps , like anticipation,
Equal to the Spiritual Ascension!

Not religions, but nations- the savior!
Centuries old Wisdom lives!
The winner of his recklessness,
This is the biggest difficulty!

The stages of doubt are passed,
It was necessary to fall so!
Amazing changes of behavior,
Fall, to rise up higher!

Russia- She's Tartar!
The source- was always there!
Russians or Slav- Aria,
Bear thought action, but not in words!

The time comes for Dawn!
Harmony of all classes!
Love will be sung!
The conditions will be favorable!

Amen
Father Absolute
25.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 25.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.01.2018.

Skatījumu skaits: 357 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: