Galvenie » 2019 » Janvāris » 25 » Vēsts: 25.01.19. Katrēns "Pāreja - tā sakaru pārbaude"
21:29
Vēsts: 25.01.19. Katrēns "Pāreja - tā sakaru pārbaude"

25.01.19. Катрен “Переход – это проверка связи”

Перед дождём собираются тучи,
Перед Переходом собирается мнение,
Теперь уже ни при чём случай,
Меняется людей поведение!

Смотрите теперь не на Небо!
А, на людское на Планете море!
Преображение считалось небылью,
Теперь оно реальность и более!

Уже ничто не зависит от личности!
Приблизился день Великий событий,
Поздно проверять Мир на прочность,
Человечество продолжит своё бытие!

Посмотрите на Календарь внимательно!
Два года сошлись в полугодие!
Не ждите ничего развлекательного,
Изменится резко на Планете “погода”!

Критический Переход – всегда драма!
Он затронет каждого из людей,
Эмоций будет большая гамма,
Первыми пройдут, кто смелей!

Переходить придётся, повторяю, каждому,
Экзамен – на выбывание!
Внутреннее осознание будет важно,
Повысить надо к себе внимание!

Сознание людей управляет Миром!
Подсознание – Главный аргумент Бога!
Нужно достичь в себе перемирия!
Переход в Новый мир будет итогом!

Человек в Боге – это постоянная Связь!
Нарушение её грозит людям недомоганием!
Не помогут таблетки и мазь,
Разрушение Связи – потеря Сознания!

Берегите такую возможность,
Не меняйте Бога на деньги,
Сами себе создаёте сложность,
И меняете жизнь на день!

Переход – это проверка Связи!
Проверка Сознания в Подсознании!
Человек должен быть с Создателем связан,
Придёт телепортации понимание!

Если частица – внутри всё одно и то же!
Возможность творить, как у Создателя!
Тогда Переход в Новый мир возможен,
Всех, кроме людей-обывателей!

Экзамен пройти будет сложно!
Не дела, а мысли – важны!
Сознание определит ваши возможности,
Без Сознания – вы не живые!

Дело можно поправить – Сознание нет!
Сознание отражает, что в Целом?
Жизнь – это человека ответ:
Он – отдельно или он – Целое!

Первый признак потери Сознания!
Неустойчивое в Душе положение!
Если человек с Богом не связан,
Ждите болезнь или осложнение!

Не за здоровьем следите страстно,
А, за Сознанием и мыслетворчеством!
Отстранение от Канонов – опасно!
Не получится без Связи и творчества!

Времени мало, но время – есть!
Осознать уровень своего Сознания!
Люди без Совести – гордыня и спесь,
Отсутствует Судьбы понимание!

Всё сложилось – процесс запущен!
Можете Благодарить Русь Святую!
Сокращается срок, вам отпущенный,
Чтобы решить Судьбу вековую!

Всё по Сценарию, но очень быстро!
Кто в мамоне не поймёт ничего,
Люди почувствуют Переход остро,
Поймут: этот Переход для чего!

Аминь.
Отец Абсолют
25.01.19

 

Vēsts: 25.01.19. Katrēns "Pāreja - tā sakaru pārbaude"

Pirms lietus mākoņi salasās,
Pirms Pārejas viedokļi savācas,
Tagad jau gadījums ne pie kā,
Cilvēku uzvedība mainās!

Tagad ne uz Debesīm skataties!
Bet, uz cilvēku jūru uz Planētas!
Pārveidošana neesība skaitījās,
Tagad tā realitāte un vēl vairāk!

Nekas jau vairāk no personības atkarīgs nav!
Pietuvojās Lielo notikumu diena,
Uz izturību Pasauli pārbaudīt jau par vēlu,
Cilvēce savu esību turpinās!

Uz Kalendāru paskataties uzmanīgi!
Divi gadi pusgadā krustojās!
Negaidiet neko izklaidējošu,
Uz Planētas "laikapstākļi" izmainīsies strauji!

Kritiskā Pāreja - vienmēr drāma!
Tā skars katru no cilvēkiem,
Emociju būs liela gamma,
Pirmie pāries, kuri drosmīgāki!

Pāriet nāksies, atkārtoju, katram,
Eksāmens - uz iziešanu!
Svarīga būs iekšējā apzināšanās,
Uzmanību sev pievērst vajag!

Cilvēku Apziņa Pasauli vada!
Zemapziņa - Dieva Galvenais argumensts!
Sevī vajag pamieru sasniegt!
Pāreja Jaunā pasaulē rezultāts būs!

Cilvēks Dievā - tas Sakars pastāvīgs!
Tā pārtraukums cilvēkiem ar nespēku draud!
Nepalīdzēs tabletes un smēres,
Sakaru pārtraukums  - Apziņas zaudējums!

Tādu iespēju sargājiet,
Nemainiet Dievu uz naudu,
Paši sev sarežģījumus radiet,
Un dzīvi uz dienu mainiet!

Pāreja - tā Sakaru pārbaude!
Apziņas pārbaude Zemapziņā!
Cilvēkam ar Radītāju saistītam jābūt,
Pienāks teleportācijas saprašana!

Ja daļa - iekšķīgi viss viens un tas pats!
Iespēja radīt, kā pie Radītāja!
Tad Pāreja Jaunajā pasaulē iespējama,
Visu, izņemot cilvēkus-mietpilsoņus!

Iziet eksāmenu būs sarežģīti!
Ne darbi, bet domas - svarīgas!
Apziņa noteiks jūsu iespējas,
Bez Apziņas - jūs nedzīvi!

Lietu var labot - Apziņu nē!
Apziņa atspoguļo, kas Veselumā?
Dzīve - tā cilvēka atbilde:
Viņš - atsevišķi vai viņš - Veselums!

Apziņas zaudējuma pirmā pazīme!
Nenoteikts stāvoklis Dvēselē!
Ja cilvēks ar Dievu nav saistīts,
Gaidiet slimību vai sarežģījumus!

Ne veselībai sekojiet dedzīgi,
Bet, Apziņai un domjaunradei!
Atteikšanās no Kanoniem - bīstama!
Bez Sakariem arī jaunrade nesanāks!

Laika maz, taču laiks - ir!
Sava Apziņas līmeņa apzināšanās!
Cilvēki bez Goda - lepnība un uzpūtība,
Likteņa saprašanas trūkums!

Viss sakārtojās - process palaists!
Varat pateikties Krievzemei Svētajai!
Saīsinās termņš, jums atvēlētais,
Lai gadsimtu Likteni lemtu!

Viss pēc Scenārija, bet ļoti ātri!
Kurš mamonā nesapratīs neko,
Cilvēki Pāreju izjutīs asi,
Sapratīs: priekš kā Pāreja šī!

Āmen.
Tēvs Absolūts
25.01.19.

25.01.19.Quatrain  “Transition- is the test of communication”

Before the rain clouds gather,
Before Transition the opinion is collected,
Now no matter what,
Behavior of people is changing!

Look now not to the Sky!
But on the sea of people on the Planet!
The transfiguration was considered nonsense,
Now it’s a reality and more!

Already nothing depends on the individual!
The day of Great events has come near,
It’s already late to check the World for strength,
Humanity will continue its being!

Look at he Calendar carefully!
Two years came together in the half year!
Don’t expect anything entertaining,
The “weather” will change dramatically on the Planet!

Critical Transition- is always drama!
It will affect everyone of people,
Emotions will be a large scale,
The fist will pass, who dare!

Will have to pass, I repeat, everyone,
Exam- for exit!
Inner awareness will be important,
Need to raise attention to yourself!

The Consciousness of people rules the World!
Subconscious- is the Main argument of God!
Need to achieve a truce in yourself!
The Transition to the New World will be the result!

Human in God- is a constant Communication!
Violation of it threatens with weakness to people!
Pills and grease will not help,
Destruction of communication- is loss of Consciousness!

Take care of this opportunity,
Don’t exchange God for money,
You by yourself create complexity,
And change your life for the day!

Transition- is a test of Connection!
Check Consciousness in the Subconscious!
Human must be connected with the Creator,
Understanding of teleportation will come!

If the particle- inside all is the same!
The ability to create, like at the Creator!
Then Transition to the New World is possible,
All, except people- philistines!

Pass exam will be difficult!
Not matters, but thoughts- are important!
Consciousness will determine your capabilities,
Without Consciousness- you are not alive!

The matter can be corrected- Consciousness not!
Consciousness reflects, what is in the Whole?
Life is a human answer:
He- is separate of he- is Whole!

The first sign of Consciousness loss!
Unstable position in the Soul!
If a human is not connected with God,
Wait for disease or complication!

Not health follow passionately,
But, for Consciousness and creative thinking!
Suspension from Canons- is dangerous!
It will not work also without Connection and creativity!

Time is short, but there time- is!
Realize the level of your Consciousness!
People without Conscience- pride and arrogance,
Missing the understanding of Fate!

Everything went together- the process started!
Can thank to Holy Russia!
Shorter term, what is released for you,
To decide the Fate of the century!

Everything is by Scenario, but very fast!
Who in the mammon will understand nothing,
People will feel the Transition sharply,
Will understand: this Transition is for what!

Amen
Father Absolute
25.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.01.19.html , pierastīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.01.2019. 

Skatījumu skaits: 84 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: