Galvenie » 2018 » Maijs » 25 » Vēsts: 25.05.18. Katrēns "Konstitūcija"
16:09
Vēsts: 25.05.18. Katrēns "Konstitūcija"

25.05.18 Катрен ​ “Конституция”​​

Такая Конституция не для России,
России место – Империя!
Никто не отменял Её Миссии,
Собрать в себе все народы Мира!

Если Конституция не подходит,
Значит, и законы не те!
Россия освободиться от этого хочет,
Но, без гражданской войны!

Никто не вернёт имущество,
Пусть украденное, по недосмотру!
У богатого человека есть преимущество,
Всегда избежит досмотра!

Смирилась Русь с властью и Думой!
Пусть навязанное Право!
За капитализм стоит – не передумает!
Кривая у России – Правда!

Не получится ничего хорошего,
Нужно переделать Основы!
При такой власти нет возможности,
Если только поменять оковы!

Пресс власти не имеет пределов!
Песнь проигравшей страны,
Запад поднялся не в меру,
Как Русь защитить от беды?

Такого ещё не было поражения!
Главное поражение в Душе!
Люди позабыли про своё Рождение,
Что Исток не на Планете, а Выше!

Они забыли, что первые и что последние,
Человечество исчезнет с Россией!
Если не чувствуют своё наследие,
Тогда, невыполнима Её Миссия!

Поразительное для Руси легкомыслие!
Глубокое неверие Богу!
Люди не понимают жизни смысл,
Но, это их вина в итоге!

Несправедливость расцвела насилием,
Конституция – страны изгоя!
Народу надо проявить усилие,
Нельзя освободиться без боя!

Самое трудное – свои враги!
Продавшиеся внутреннему насилию!
Недавно были Богу дороги,
И оказывали помощь посильную!

Но, цена Победы совсем не люди!
Даже не людские потери,
А, глубокая в Душе прелюдия,
Потери в себе Веры!

Людям трудно подняться в Душе!
Это – настоящее поражение!
В СССР, как ни странно, Дух был выше,
Пусть неправильно был выражен!

Теперь нет Духа социализма!
Люди брошены к ногам капитала,
Конституция подтвердила феодализм,
Страна-Победитель пропала!

Не подняться самой без помощи!
Горит желанием Запад добить!
Нет больше внутренней мощи,
И нет желания жить!

Надежда была на инаугурацию!
Мечта растаяла, как дым!
Ожидается цифровая регистрация,
Право станет совершенно пустым!

Одна Надежда снова на Дух!
Который истребить невозможно!
Знаю, что Он ещё не потух,
Реставрация страны – возможна!

Много претендентов на Русь,
На территорию – ещё больше!
Непонятная в стране грусть,
Тысячелетняя или больше!

Русь тяготится своим положением!
Но, никто изменить не хочет!
Повторяю, забыто от Неба Рождение,
Сегодня нечисть над Богом хохочет!

Древний Великан всё молчит!
Может и не Великий больше?
Сердце Его ровно стучит,
Когда жить так нельзя больше!

Аминь.
Отец Абсолют.
25.05.18

 

Vēsts: 25.05.18. Katrēns "Konstitūcija"

Tāda Konstitūcija ne priekš Krievijas,
Krievijas vieta - Impērija!
Neviens Viņas Misiju neatcēla,
Sapulcināt sevī visas Pasaules tautas!

Ja Konstitūcija nepiemērota,
Tātad, arī likumi ne tie!
Krievija no tā atbrīvoties grib,
Taču, bez pilsoņu kara!

Neviens mantu neatgriezīs! 
Kaut sazagta, aiz neuzmanības!
Bagātam cilvēkam priekšrocība ir,
Izbēgs no pārbaudes vienmēr!

Samierinājās Krievzeme ar varu un Domi!
Kaut Tiesības uztieptas!
Par kapitālismu stāv - nepārdomās!
Greiza Krievijai - Patiesība!

Nekas labs nesanāks,
Pamatus pārtaisīt vajag!
Pie tādas varas iespēju nav,
Ja tikai važas nomainīt!

Varas spiedienam robežu nav!
Dziedājumu zaudējušai valstij,
Rietumi pacēlās ne mērā,
Kā Krievzemi no nelaimes aizsargāt?

Tāda zaudējuma vēl nebija!
Galvenais zaudējums Dvēselē!
Cilvēki par savu Dzimšanu aizmirsa,
Ka Sākotne ne uz Planētas, bet Augstāk!

Viņi aizmirsa, ka pirmie un ka pēdējie,
Ar Krieviju cilvēce izzudīs!
Ja savu mantojumu nesajutīs,
Tad, Viņas Misija neizpildāma! 

Pārsteidzoša priekš Krievzemes vieglprātība!
Dziļa neticība Dievam!
Cilvēki nesaprot dzīves jēgu,
Taču, tā viņu vaina rezultātā!

Netaisnība vardarbībā uzplauka,
Konstitūcija - izstumtās valsts!
Tautai piepūli izpaust vajag,
Nevar atbrīvoties bez cīņas!

Visgrūtākais - savi naidnieki
Padevušies iekšējai varmācībai!
Nesen bija Dievam dārgi,
Un sniedza palīdzību iespējamo!

Taču, Uzvaras cena nepavisam ne cilvēki!
Pat ne cilvēciskie zaudējumi,
Bet, dziļa prelūdija Dvēselē,
Ticības zaudējums sevī!

Cilvēkiem grūti pacelties Dvēselē!
Tas - īsts zaudējums!
PSRS, lai cik dīvaini, Gars bija augstāk,
Kaut arī nepareizi izteikts bija!

Tagad nav sociālsma Gara!
Cilvēki pie kapitāla kājām nomesti,
Konstitūcija feodālismu apstiprināja,
Valsts-Uzvarētāja pazuda!

Nepacelties pašai bez palīdzības!
Vēlmē nobeigt deg Rietumi!
Nav vairāk iekšējā spēka,
Un nav vēlēšanās dzīvot!

Cerības bija uz inaugurāciju!
Sapnis izkūpēja, kā dūmi!
Sagaidāma ciparu reģistrācija,
Tiesības kļūs pilnīgi liekas! 

Viena Cerība atkal uz Garu!
Kuru iznīcināt neiespējami!
Zinu, ka Viņš vēl nenodzisa,
Valsts restaurācija - iespējama!

Uz Krievzemi pretendentu daudz
Uz teritoriju - vēl vairāk!
Nesaprotamas skumjas valstī,
Tūkstošgadīgas vai vēl vairāk!

Krievzeme apgrūtināta ar savu stāvokli!
Taču, izmainīt negrib neviens!
Atkārtoju, aizmirsta Dzimšana no Debesīm,
Šodien nešķīsteņi par Dievu smejas!

Senais Milzis arvien klusē!
Varbūt arī ne Milzīgs vairāk?
Sirds Viņa līdzeni pukst,
Kad dzīvot nedrīkst tā vairāk!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
25.05.18.

25.05.18. Quatrain “Constitution"
Such a constitution is not for Russia,
Place of Russia- is Empire!
Nobody canceled Her Mission,
Collect in herself all the nations of the World!

If the Constitution is not suitable,
Hence, the laws are not the same!
Russia wants to get rid of this,
But, without civil war!

No one will return the property!
Even if stolen, by oversight!
A rich person has an advantage,
Always will avoid inspection!

Russia has reconciled with Russia and Town hall!
Let the imposed rights!
Stand for capitalism- don’t change the mind!
The curve in Russia- is the Truth!

It will not work out anything good,
Need to remake the Basics!
With such power there is no possibility,
If only to change the chains!

The press of power has no limits!
Song of the losing country,
The West rose inordinately,
How to protect Russia from harm?

There was no such defeat!
The main defeat in the Soul!
People forgot about their Birth,
That the Source is not on the Planet, but Above!

They forgot that the first and the last,
Humanity will disappear with Russia!
If will not feel her heritage,
Then, Her Mission is impossible!

Frivolous for Russia levity!
Deep disbelief to God!
People don’t understand meaning of life,
But, it’s their fault in the end!

Injustice flourished into violence,
The constitution- is outcast of the country!
The nation need to show effort,
Can’t free yourself without fight!

The most difficult- is your enemy,
Sold to domestic violence!
Recently, God has been dear,
And helped us to the best!

But, the price of Victory is not at all people!
Not even human losses,
But, deep prelude in the Soul,
Losses of Faith in themselves!

It’s hard for people to get up in the Soul!
This is- real defeat!
In the PSRS, oddly enough, the Spirit was higher,
Even if was incorrectly expressed!

Now there is no Spirit of the Socialism!
People are thrown to feel of capital,
The Constitution confirmed feudalism,
The Winner Country is gone!

Don’t go up by yourself without help!
West is burning with desire to finish!
There is no more inner power,
And there is no desire to live!

Hope was for inauguration!
The dream melted like smoke!
Digital registration is expected,
The right will be completely empty!

One Hope again on the Spirit!
Which can’t be exterminated!
I know, that He has not yet died out,
Restoration of the country- is possible!

Many applications for Russia,
On the territory- even more!
Unclear sadness in the country, 
Millenniums or more!


Russia is burdened with its position!
But, no one wants to change!
I repeat, forgotten from heaven Birth
Today the evil spirits over God are laughing!

The Ancient Giant is silent!
Maybe not even Giant anymore?
His heart beats smoothly,
When to live like this is impossible more!

Amen
Father Absolute
25.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: 
http://spekavots.ucoz.ru /25.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.05.2018.

Skatījumu skaits: 195 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: