Galvenie » 2017 » Jūnijs » 26 » Vēsts: 25.06.17. Katrēns "Sarežģīts stāvoklis" - *
10:29
Vēsts: 25.06.17. Katrēns "Sarežģīts stāvoklis" - *

Vēsts: 25.06.17. Katrēns "Sarežģīts stāvoklis" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышвком языке *(J) "Darbs - Nodarbe" / *(Н) "Работа - Промысел", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_darbs_nodarbe/2017-02-27-444 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


25.06.17 Катрен "Сложная обстановка".....................................................Quatrain "Complex situation"

Каждый день, осторожно! ......................Katru dienu, uzmanīgi!......................Every day, carefully!
Открываю событий ряд! ........................ Atveru notikumu virkni!.....................I open the series of events!
Объясняю людям возможное, ...............Paskaidroju cilvēkiem iespējamo,….I explain to people what is possible,
Чтобы приняли Планеты парад! ............Lai pieņemtu Planētas parādi!..........To accept the Planet parade!

Главное, понимание смысла! .................Galvenais, jēgas sapratne!...............The main thing is understanding the meaning!
Катаклизмы - часть эволюции! ................Kataklizmas - daļa evolūcijas!..........Cataclysms- part of evolution!
Не только у людей есть промысел, ........Ne tikai cilvēkiem nodarbe ir,………..Not only people have thought action,
Планета - Божественная конструкция! ...Planēta - Dievišķa konstrukcija!........The Planet- a Divine construction!

Во всём - есть целесообразность! .........Visā - ir mērķtiecīgums!.......................In all- there is advisability!
Особенно, в разрушении старого, ..........Sevišķi, vecā sagraušanā,………...….Especially in the old destruction,
Отсутствует в Мире однообразность, .....Pasaulē trūkst vienmulīguma,………..There is no monotony in the World,
Масштаб жизни лишь малый! ..................Dzīves mērogs tik mazs!.....................The scale of life is only small!

Не дано вам увидеть столетия! ...............Nav dots jums simtgades redzēt!.........It's not given to you to see the centuries!
Не верите, что всё изменится, .................Neticat, ka viss izmainīsies,…………...Don't believe that everything will change,
Нет понятия долголетия, .......................... Nav ilggadības izpratnes,……………..There is no concept of longevity,
Нельзя понять перемены! ........................Nevar saprast pārmaiņas!....................Can't understand the changes!

Конечно, сегодня не видно, ......................Protams, šodien nav redzams,………Of course, today is not visible,
Через 100 лет Россию! ...............................Pēc 100 gadiem Krieviju!...................Russia in 100 years!
Пусть вам не будет обидно, ..................... Lai jums nebūtu sāpīgi,……………….Don't be offended for you,
Вы для будущего - Мессии! ...................... Jūs priekš nākotnes - Mesijas!...........You for future- the Messiah!

Каждому цветку - своё время! .................Katram ziedam - savs laiks!................Each flower- has its own time!
Ваше время - Начало Начал! ..................Jūsu laiks - Sākumu Sākums!.............Your time- the Beginning of Beginning!
Нет для вас обременения, ......................Nav priekš jums apgrūtinājuma,….......There is no encumbrance for you,
Вы формируете Начала причал! ............Jūs formējiet Sākuma piestātni!...........You form the pier of Beginning!

Главное, Старт правильный! ...................Galvenais, Starts pareizs!....................The main thing, that the start is right!
Это - самое важное! ................................ Tas - pats svarīgākais!..........................It's- the most important!
Трагедия, если что-то правили, ...............Traģēdija, ja kaut ko vadījāt,…..………Tragedy, is something ruled,
Ошибка - это самое страшное! ................Kļūda - tas visbriesmīgākais!................Error- this is the worst!

Повторяю, Старт - самое Главное! .........Atkārtoju, Starts - pats Galvenais!..........I repeat, the Start- the most Important thing!
Старт правильный - к Богу! .................... Pareizs Starts - pie Dieva!......................Right Start- to God!
От России зависит важное, .....................No Krievijas svarīgākais,…………....…..From Russia depends the important,
Миссия ваша - найти дорогу! ..................Jūsu misija - ceļu atrast!.........................Your mission- to find the way!

В Мире накаляется обстановка! .............Pasaulē stāvoklis saasinās!..................In the World, the atmosphere is getting hot!
Новые вибрации уже действуют! ............Jaunās vibrācijas darbojas jau!.............New vibrations are already working!
Ожидается переполюсовка, ....................Sagaidāma pārplusošana,……………...A reversal is expected,
Сознание принимает воздействие! .........Apziņa pieņem ietekmi!.........................Consciousness takes effect!

Непредсказуемость в отношениях! .........Neparedzamība attiecībās!....................Unpredictability in a relationship!
В семьях, в родах, в народах! ..................Ģimenēs, dzimtās, tautās!.....................In families, in childbirth, in nations!
Забыты все достижения, ..........................Aizmirsti visi sasniegumi,………..……...All achievements are forgotten,
Люди превратились в породу! .................Cilvēki sugā pārvērtušies!.......................People have become a breed!

Нет жалости, нет уважения! ...................Nav žēlsirdības, nav cieņas!...................No pity, no respect!
Вибрации обернулись жестокостью, .....Vibrācijas pagriezās cietsirdībā,……......Vibration turned into cruelty,
Естественное идёт разделение, .............Notiek dabīga izdalīšana,……………....The natural is division,
На людей Любви или жестокости! ..........Mīlestības cilvēkos vai cietsirdībā!........On the people of Love or cruelty!

Мир разрушает себя изнутри! ..................Pasaule sagrauj sevi no iekšienes!......The World is destroying itself from inside!
Катаклизмы довершат дело! ...................Kataklizmas lietu noslēgs!.....................Cataclysms will finish affair!
Большинству людей не найти пути, ........Cilvēku vairākumam ceļu neatrast,……Most people don't find a way,
Тьма руководит ими умело! .....................Tumsa viņus prasmīgi vada!.................Darkness guides them skillfully!

Тьма - существующий режим! .................Tumsa - eksistējošais režīms!...............Darkness- the existing regime!
Общее название - капитализм! ............. Kopējais nosaukums - kapitālisms!........General name- capitalism!
Мир единый теперь делим, .....................Vienīgo Pasauli tagad dalām,…………..Now we share the only World,
Больше похожий на сатанизм! ...............Vairāk līdzīgu sātanismam!.....................More like Satanism!

С одной стороны - помощь Бога! ...........No vienas puses - Dieva palīdzība!.........From one side- God's help!
С другой - решение людей неверия! .....No otras - neticības cilvēku lēmums!.......From other- The decision of people of unbelief!
Не получается у людей дорога! .............Nesanāk cilvēkiem ceļš!...........................The road is not working for the people!
Потеряли люди Бога доверие! ..............Cilvēki Dieva uzticību pazaudēja!..............People have lost God's confidence!

Посмотрите вокруг - злоба! ....................Paskataties apkārt - ļaunums!..................Look around- anger!
Человек человеку - волк! ........................Cilvēks cilvēkam - vilks!............................Human for human- a wolf!
Капитализм для России - проба! ............Krievijai kapitālisms - prove!.....................Capitalism for Russia- the test!
Из жизни получить урок! .........................No dzīves mācību saņemt!.......................Get the lesson from life!

Человечество катится в бездну! .............Cilvēce bezdibenī veļas!..........................Humanity is falling into abyss!
Остров спасения - Россия! ......................Glabšanas sala - Krievija!........................The island of salvation- Russia!
Она остаётся Надеждой, .........................Viņa paliek Cerība,………………..………She remains Hope,
Верящим Богу - Мессией! .......................Ticošiem Dievam - Mesijai!.......................Believing to God- the Messiah!

Конечно, в России, как в Мире! ..............Protams, Krievijā, kā Pasaulē!..................Of course, in Russia, as in the World!
Сложные отношения в Плане, ...............Plānā sarežģītas attiecības,……...……….Complex relations in the Plan,
Но, Духовная жива Пальмира, ...............Taču, Garīgā Palmīra dzīva,……..……......But, the Spiritual Palmyra is alive,
И значит, Мир не на заклание! ...............Un tātad, Pasaule dzīva!............................So, the World is not to be slaughtered!

Очень сложная обстановка! ...................Ļoti sarežģīts stāvoklis!.............................Very complicated atmosphere!
Усиливается день ото дня, .....................Pastiprinās dienu no dienas,…...…………It's increasing day by day,
Но в Божественной Постановке, ...........Taču Dievišķā Uzstādījumā,…..…………...But, in Divine Statement,
Мессия взойдёт из небытия! ..................Mesija no nebūtības pacelsies!.................Messiah will rise from nonexistence!

Аминь. ...................................................... Āmen……………………………..…………Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………...…………Father Absolute
25.06.17......................................................25.06.17…………………………...……….25.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.06.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /25.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.06.2017. papildināts angļu valodā 26.06.2017.

Skatījumu skaits: 335 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: