Galvenie » 2018 » Jūnijs » 25 » Vēsts: 25.06.18. Katrēns "Liktenīgs liktenis"
17:18
Vēsts: 25.06.18. Katrēns "Liktenīgs liktenis"

25.06.18 Катрен ​ “Роковая судьба”​​

Роковая судьба поэта,
У прозаика тоже так!
Но, политика не про это,
Людская Судьба не пустяк!

Каждый рождён под Звездой!
Каждый рождён для чего-то!
Жизнь – это не эволюции колесо,
Жизнь – это всё же Полёт!

Только не все это помнят,
Жизнь – бытовое нагромождение,
Люди живут, как будто спят!
Для кого-то жизнь – наслаждение!

Напрасно думают, что это всё так,
Роковая судьба прописана,
Жизнь – не бытовая верста,
Жизнь – в Книге Судеб записана!

Кажется, что родился и жил!
Но, Судьба даёт испытания!
Человек может в жизни и не был,
Если не выполняет задания!

У людей желание познать Мир!
И, конечно, познать себя!
Любовь – это жизни Кумир!
Жить для всех, а не ради себя!

Человек не понимает цели,
Сказано: живи и построй дом!
Для корабля – это всё мели,
Корабль Души – не паром!

Трудно летать, но надо!
Ползать – не для человека,
Жизнь ставит много преград,
Испытания – до конца века!

Встречи ложатся веером!
Друг – неожиданно враг!
Нужно управлять Миром,
Понимая, что это не просто так!

Сколько за жизнь выборов?
Приходится применять Мудрость,
Сколько сделано выводов,
Не все повышают Духовный рост!

Человек растёт не телом!
Тело – всего оболочка!
Человек развивается по мере,
Сдачи экзаменов без проволочек!

К чему-то готовит вас Бог!
У каждого Роковое задание!
Трудно жизни понять итог!
Нет у людей понимания!

Сколько сделано шагов впустую!
Решает сам человек!
Если человек жизнь меняет на быт,
Роковая печать навек!

Нет радости – нет понимания!
Такова Роковая печать,
Требуется от человека внимание,
Понять с чего же ему начать!

Всегда выбор и всегда пожелание!
Могут не совпасть с Создателем!
К человеку придёт понимание!
Что он сам для себя Создатель!

В Роковой день и однажды,
Придёт Великое озарение,
Что прожито всё напрасно!
И не будет никогда повторения!

Человеческая жизнь – мгновение!
Времени совсем мало!
Жизнь – как будто видение!
Мелькнуло, как Свет и пропало!

Чтобы жить – надо видеть даль!
В Плотном плане свои ступени,
Чтобы не было ничего жаль,
Надо жить, как Судьба велела!

Разум говорит иногда не то!
Взвешивает то, чего нет!
Душа может наложить вето,
На пустой и никчёмный билет!

У каждого своя Судьба!
Она записана, в Книге Судеб!
Для некоторых – это Роковая Судьба,
Человек знает, что будет!

Аминь.
Отец Абсолют.
25.06.18

 

Vēsts: 25.06.18. Katrēns  "Liktenīgs liktenis"

Liktenīgs dzejnieka liktenis,
Prozaiķim arī tā!
Taču, politika ne par to,
Ļaužu Liktenis ne nieks!

Katrs zem Zvaigznes dzimis!
Katrs dzimis priekš kaut kā!
Dzīve - tas ne evolūcijas ritenis,
Dzīve - tas tomēr Lidojums!

Tikai ne visi to atceras,
Dzīve - sadzīves sablīvējums,
Cilvēki dzīvo, it kā guļ!
Priekš kāda dzīve - baudījums!

Veltīgi domā, ka viss tā,
Liktenīgais liktenis pierakstīts,
Dzīve - ne sadzīves versts,
Dzīve - Likteņu Grāmatā ierakstīta!

Šķiet, piedzima un dzīvoja!
Taču, Liktenis pārbaudījumus dod!
Cilvēks varbūt dzīvē arī nebija,
Ja uzdevumu neizpilda!

Cilvēkiem vēlēšanās Pasauli izzināt!
Un, protams, izzināt sevi!
Mīlestība - tas dzīves Elks!
Dzīvot priekš visiem, bet ne priekš sevis!

Cilvēks nesaprot mērķi,
Teikts: dzīvo un māju uzcel!
Priekš kuģa - tas viss sēkļi,
Dvēseles kuģis - ne prāmis!

Grūti lidot, bet vajag!
Rāpot - ne priekš cilvēka,
Dzīve daudz šķēršļu izvirza,
Pārbaudījumi - līdz mūža beigām!

Tikšanās kārtojas vēdekļveidīgi!
Draugs - negaidīti naidnieks!
Pasauli vajag vadīt,
Saprotot, ka tas ne vienkārši tā!

Cik dzīvē izvēļu?
Pielietot Gudrību nākas,
Cik secinājumu izdarīts,
Ne viss Garīgo izaugsmi ceļ!

Cilvēks ne ar ķermeni aug!
Ķermenis - tikai apvalks!
Cilvēks attīstās atbilstoši,
Eksāmenu kārtošanai bez vilcināšanās!

Priekš kaut kā jūs Dievs gatavo!
Katram Liktenīgs uzdevums!
Grūti dzīves rezultātu saprast!
Nav cilvēkiem saprašanas!

Cik soļu veltīgi sperti!
Lemj pats cilvēks!
Ja cilvēks dzīvi uz sadzīvi maina,
Liktenīgs zīmogs uz mūžu!

Nav prieka - nav saprašanas!
Tāds Liktenīgs zīmogs,
No cilvēka uzmanību prasa,
Saprast no kā viņam sākt!

Vienmēr izvēle un vienmēr vēlēšanās!
Ar Radītāju var nesakrist!
Pie cilvēka saprašana atnāks!
Ka viņš pats priekš sevis Radītājs!

Liktenīgajā dienā un vienreiz,
Atnāks Lielā apskaidrība,
Ka viss veltīgi nodzīvots!
Un atkārtojuma nebūs nekad!

Cilvēciskā dzīve - mirklis!
Laika pavisam maz!
Dzīve - gluži kā vīzija!
Pazibēja, kā Gaisma un pazuda!

Lai dzīvotu - tāles jāredz!
Blīvajā plānā savi pakāpieni,
Lai žēl nekā nebūtu,
Dzīvot vajag, kā Liktenis vēlēja!

Saprāts dažkārt ne to saka!
Apsver to, kā nav!
Dvēsele var veto uzlikt,
Uz tukšu un nederīgu biļeti!

Katram savs Liktenis!
Tas Likteņu Grāmatā ierakstīts!
Priekš dažiem - tas Liktenīgs Liktenis,
Cilvēks zina, kas būs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
25.06.18.

25.06.18. Quatrain “Fatal fate”

Fateful fate of the poet,
The prose writer is like that too!
But, the politics is not about this,
Human Fate is not a trifle!

Everyone is born under the Star!
Everybody is born for something!
Life- is not the wheel of evolution,
Life- is still Flying!

Only not everyone remembers this,
Life- is household conglomeration,
People live, as if sleeping!
For someone life- is pleasure!

It is vainly thought, that this is all so,
Fatal destiny is spelled out,
Life- is not household verst,
Life- is written down in the Book of Fate!

It seems, that he was born and lived!
But, Fate is testing!
A human maybe didn’t exist in life,
If didn’t perform tasks!

People have a desire to know the World!
And, of course, know themselves!
Love- is the Idol of life!
Live for everyone, but not for yourself!

A human doesn’t understand the task,
It’s said: live and build a house!
For the ship- it’s all are shallow,
Ship of the Soul- is not a ferry boat!

It’s difficult to fly, but it’s necessary!
Crawl- is not for human,
Life puts a lot of obstacles,
Tests- until the end of the life!

Meeting lies down like a fan!
A friend- is a surprise enemy!
It’s necessary to control the World,
Realizing that this is not just like that!

How much election has in life?
It’s necessary to apply Wisdom,
How many conclusions are drawn,
Not all increases Spiritual growth!

Human doesn’t grow in a body!
The body- is only the shell!
Human develops in proportion,
Passing exams without delay!

God prepares you for something!
Everyone has a Fatal task!
It’s hard to understand the bottom of life!
People have no understanding!

How many steps have been wasted!
The human decides by himself!
If human changes life to a everyday life,
Fatal stamp forever!

No joy- no understanding!
Such is the Fatal stamp,
Requires attention from human
Understand from where he must start!

Always choice and always wish!
May not coincide with the Creator!
An understanding will come to human!
That he is the Creator for himself!

In the Doom and one day,
There will come a Great insight,
That all is lived in vain!
And there will never be a repeat!

Human life- is a moment!
There is a very little time!
Life is almost like a vision!
Flashed like a Light and disappeared!

To live- you need to see the distance!
In the Dense plan own steps,
So that there was nothing to regret,
Must live like Destiny told!

The mind speaks sometimes not that!
Weight that, what is not!
The Soul can put a veto,
On an empty and useless ticket!

Everyone has their own Destiny!
It is written in the Book of Judgments!
For some- this is a Fatal Fate,
A human knows what will happen!

Amen
Father Absolute
25.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.06.2018.

Skatījumu skaits: 157 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: