Galvenie » 2018 » Jūlijs » 25 » Vēsts: 25.07.18. Katrēns "Starp Piekto un Sesto"
12:23
Vēsts: 25.07.18. Katrēns "Starp Piekto un Sesto"

25.07.18 Катрен “Между Пятой и Шестой” ​​

Человек в Природе – фантазия Бога!
Его проявление в Плотном плане!
Пятая раса подсчитывает итоги,
Жизнь Пятой была на заклание!

Люди сражались за власть!
Веками наблюдался передел Мира!
Воевали тогда только всласть,
Рабы строили в это время Пальмиру!

История наоборот: победители и рабы!
Никакого к рабам снисхождения!
Победители всегда правы!
Территория была достижением!

Наступил современный Мир!
Нет уже воинов на колесницах!
Прогресс войну сильно изменил,
Масштаб уничтожения даже не снился!

Выросло население и, конечно, потери,
Всё очень пропорционально!
Человечество спланировало утери,
Миллиард нужен принципиально!

Всё спланировано не в угоду Богу!
Соотношение определил рогатый!
Человечество стало у черты в итоге,
Кто-то стал незаслуженно богатым!

Нет предела для разложения,
Нет нравственности – нет морали!
Люди согласились с таким положением,
Если бы конец цивилизации знали!

Пятая не смогла подняться!
Только усугубила своё положение!
Люди перестали собой заниматься,
Теперь мамона людей – достижение!

Жизнь Пятой потеряла смысл!
Каждый выживает, как может!
Пятая не учла Создателя замысел,
Вернуться к Истокам уже не сможет!

Одному не вернуть положение!
Большинство не хотят к Создателю!
Жизнь приобрела худшее изложение,
Люди опустились совсем в обыватели!

Наука, да и та давно в коме!
Жалкое повторение пройденного!
Изучаются только отдельные доли,
Целое выглядит неестественно!

Пятая уходит в прошлое!
Она ничего не дала людям!
Конечно, что-то ещё возможно,
Но, чувствуется конца прелюдия!

Зазвучал похоронный марш!
Да, и Шестая стучится в дверь!
Не засчитается никому стаж,
Эволюцию восстановить бы теперь!

Шестая начинает с нуля!
Пятая не оставила даже корней!
ПервоТворец теперь у руля!
Ему горизонты видней!

Пятая прервала путь эволюции!
Боги опустились в людей!
Шестая примет Небес Конституцию,
Построит свой Колизей!

Только не для игр, а для встречи!
Для решения Программных задач!
Исторические пройдут Вече,
Не услышит Планета плач!

Ответственность примет Россия!
Конечно, из неё избранные!
Откроется людям Мессия,
Изменится на Планете Прана!

Сегодня уже идёт подготовка!
Между Пятой и Шестой – нет перерыва!
В процессе эволюции нет остановки,
А, тем более, никакого разрыва!

Аминь.
Отец Абсолют
25.07.18

 

Vēsts: 25.07.18. Katrēns "Starp Piekto un Sesto"

Cilvēks Dabā - Dieva fantāzija!
Viņa izpausme Blīvajā plānā!
Piektā rase rezultātus apkopo,
Piektās dzīve bija uz kaušanu!

Cilvēki cīnījās par varu!
Gadsimtos vēroja Pasaules pārdalīšanu!
Karoja tad tikai vara,
Vergi cēla Palmīru tanī laikā!

Vēsture otrādi: uzvarētāji un vergi!
Pret vergiem nekāda iecietīguma!
Uzvarētājiem vienmēr taisnība!
Teritorija bija sasniegums!

Sākās tagadējā Pasaule!
Nav vairāk karu uz riteņiem!
Progress karu spēcīgi izmainīja,
Iznīcināšanas apjoms pat sapņos nerādījās!

Izauga iedzīvotāji un, protams, zaudējumi,
Viss ļoti proporcionāli!
Cilvēce saplānoja zudumus,
Miljards principiāli nepieciešams!

Viss saplānots ne Dievam par labu!
Samērus noteica ragainis!
Cilvēce rezultātā pie svītras nostājās,
Kāds kļuva nepelnīti bagāts!

Nav robežu demoralizēšanai,
Nav tikumības - nav morāles!
Cilvēki samierinājās ar tādu stāvokli,
Kaut civilizācijas beigas zinātu!

Piektā nespēja pacelties!
Tikai pasliktināja savu stāvokli!
Cilvēki pārtrauca nodarboties ar sevi,
Tagad mampns cilvēku - sasniegums!

Piektās dzīve pazaudēja jēgu!
Katrs izdzīvo, kā var!
Piektā neņēma vērā Radītāja nodomu,
Atgriezties pie Sāumiem jau nevar!

Vienam stāvokli neatgriezt!
Vairākum pie Radītāja negrib!
Dzīve iemantoja sliktāko izklāstu,
Cilvēki mietpilsoņos nolaidās pavisam!

Zinātne, arī tā taču komā sen!
Noietā nožēlojama atkārtošana!
Izstudē tikai atsevišķas daļas,
Veselums izskatās nedabiski!

Piektā pagātnē aiziet!
Tā cilvēkiem nedeva neko!
Protams, kaut ko vēl iespējams,
Bet, beigu prelūdija jūtama!

Ieskanējās bēru maršs!
Jā, un Sestā klauvējas durvīs!
Stāžu nevienam neuzskaitīs,
Kaut evolūciju tagad atjaunot!

Sestā no nulles sāk!
Piektā pat saknes neatstāja!
Tagad pie stūres PirmRadītājs!
Viņam horizonti redzamāki!

Piektā pārtrauca evolūcijas ceļu!
Dievi cilvēkos nolaidās!
Sestā Debesu Konstitūciju pieņems,
Savu Kolizeju uzcels!

Tikai ne priekš spēlēm, bet priekš tikšanās!
Priekš Programmu uzdevumu risināšanas!
Vēsturiskas Večes/Dievkopības notiks,
Planēta raudas neizdzirdēs!

Atbildību pieņems Krievija!
Protams, no viņas izraudzītie!
Atklāsies cilvēkiem Mesija,
Prāna uz Planētas izmainīsies!

Šodien jau sagatavošana notiek!
Starp Piekto un Sesto - pārtraukuma nav!
Evolūcijas procesā pieturas nav,
Un, jo sevišķi, pārrāvuma nekāda!

Āmen.
Tēvs Absolūts
25.07.18.

25.07.18. Quatrain  “Between the Fifth and Sixth”

Human in Nature- is the imagination of God!
His manifestation in the Dense plan!
The fifth race counts the results,
Life of the fifth was for the slaughter!

People fought for power!
The division of the World was observed for centuries!
Then only power was fighting,
Slaves built Palmyra at that time!

History opposite: winners and slaves!
No any indulgence to slaves!
Winners are always right!
The territory was an achievement!

The modern World has come!
There are no more warriors on chariots!
The progress has greatly changed the war,
The scale of destruction didn’t see even in dreams!

The population grew and, of course, losses,
Everything is very proportionate!
Humanity has planned to lose,
Billion is needed in principle!

Everything is planned not to please God!
The ratio was determined by the horned one!
Humanity has become to trait ant the end,
Someone has become rich not worth it!

There is no limit to decomposition,
There is no virtue- no morality!
People agreed with this position,
If the end of civilization knew!

The fifth one could not wake up!
Only exacerbated their situation!
People stopped doing themselves,
Now the mammon is human’s- achievement!

Life of Fifth has lost its meaning!
Everyone survives, as best they can!
The Fifth didn’t take into account the Creator’s intention,
Return to the Sources will be not able to!

One can’t return the situation!
Most don’t want to the Creator!
Life has acquired the worst expression,
People fell completely in philistines!

Science, too long ago in a coma!
A miserable repetition of the past!
Only individual shares will studied,
The Whole looks unnatural!

The Fifth is going into past!
She didn’t give anything to people!
Of course, something else is still possible,
But, feel the prelude of the end!

The funeral march began!
Yes, and Sixth is knocking at the door!
It doesn’t count any experience,
Even if evolution will be restored now!

The Sixth starts from zero!
Fifth even didn’t leave roots!
The Primordial is now at the helm!
He knows the horizons more good!

The Fifth interrupted the path of evolution!
The Gods descended into humans!
The Sixth will sign the Constitution of Heaven,
Will build Her Coliseum!

Only not for games, but for the meeting!
To solve the Program task!
The Historical Veche will pass,
Will not hear the Planet crying!

Responsibility will be accepted by Russia!
Of course, chosen from her!
The Messiah will open for people,
Prana on the Planet will change!

Today is already preparing!
Between the Fifth and the Sixth- there is no break!
In the process of evolution there is no stops,
And, moreover, no break!

Amen
Father Absolute
25.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru / 25.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.07.2018.

Skatījumu skaits: 208 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: