Galvenie » 2018 » Augusts » 25 » Vēsts: 25.08.18. Katrēns "Punkts - viedokļu Vienotība"
14:58
Vēsts: 25.08.18. Katrēns "Punkts - viedokļu Vienotība"

25.08.18 Катрен ​“Точка – Единство мнений” ​​

Продолжаю обращать внимание,
На необходимость Единения в Духе!
Проявиться должно понимание,
Нет будущего, если внутри разруха!

Что толку в лозунгах и обещаниях,
Время пришло другое!
Не должно быть пустых совещаний,
Действия и ничего другого!

Действовать нужно правильно!
В общем рационально!
Нет для этого никаких Правил,
Любите Бога – это принципиально!

Единение, как и Цель – есть точка!
Не должно быть сомнений!
Не валите на свою оболочку,
Точка – это Единство мнений!

Ощутите себя – Центром,
Формирования Сводов и Правил!
Ваше направление действий – верное,
И вы можете всё поправить!

Четвёртый для вас – испытание!
На Мудрость и Любовь к людям!
В Небе должны закончиться все скитания,
Это Возвращения в Боги – прелюдия!

Но, никто из людей не думает,
Что достигнута Граница Миров!
И только Создатель знает,
Момент освобождения от оков!

Люди без оков – почти Боги!
Способные, сотворить Мир!
Без сомнений нужно принять итоги,
Равенство – этой жизни ориентир!

Все равны перед Создателем!
Так было записано в Книге Судеб!
В Пятой были и есть – обыватели,
Мечтающие, о счастливом дне!

Все, кто в Боге, в Октаэдре, значит!
Должны понимать, что пишут Историю!
Внешняя часть – ничего не значит,
Очень важна внутренняя категория!

Попробуйте заглянуть внутрь,
Сначала самому себе, потом “соседу”!
Нужно сказать себе: “Будь”,
А это – уже половина Победы!

Внешняя сторона Перехода,
Поверьте, не самое главное!
Не бывает обратного хода,
И разворачиваться надо плавно!

Начинается Внешний Экзамен:
Буду спрашивать о Представлениях,
Не должно быть никаких перемен,
И, конечно, никаких сомнений!

Есть сомнения – человек не верит!
Он опасен вдвойне!
Всем даётся Богом по Вере,
Нельзя оставлять Россию в беде!

Кто предаёт – забыл про Дуальность!
Человек предаёт на столетия вперёд,
Сегодня вопрос весьма актуальный,
Уходит первым – кто предаёт!

Дуальность – внутри и снаружи!
Гармония жизни и смерти!
Если предаёт, Бог будет вынужден,
Из Программы убрать человека, поверьте!

Сегодня опасно обманывать!
Разговор идёт о Новой цивилизации,
Даже прошлое нельзя “перемалывать”,
В “Завтра” – нет прошлых ассоциаций!

Сегодня спрос и очень строгий!
Немногие люди поняли это!
Спасаясь, начали строить дорогу,
Но, оказалось, в другую сторону Света!

Аминь.
Отец Абсолют
25.08.18

 

Vēsts: 25.08.18. Katrēns "Punkts - viedokļu Vienotība"

Turpinu vērst uzmanību,
Uz nepieciešamību Vienoties Garā!
Jāizpaužas saprašanai,
Nav nākotnes, ja sabrukums iekšā!

Kāda jēga lozungiem un solījumiem,
Laiks pienāca cits!
Nav jābūt tukšām apspriedēm,
Darbības un nekas cits!

Jādarbojas pareizi!
Racionāli vispār!
Nav priekš tā nekādu Noteikumu,
Mīliet Dievu - tas principiāli!

Vienošanās, kā arī Mērķis - ir punkts!
Šaubām nav jābūt!
Neveliet uz  savu apvalku,
Punkts - tā viedokļu Vienotība!

Sajūtiet sevi - Centru esam,
Krājumu un Noteikumu formēšanai!
Jūsu darbību virziens - uzticams,
Un jūs visu palabot varat!

Ceturtais priekš jums- pārbaudījums!
Gudrībā un Mīlestībā uz cilvēkiem!
Debesīs visiem klejojumiem jābeidzas,
Tā Dievos Atgriešanās - prelūdija!

Taču, neviens no cilvēkiem nedomā,
Ka Pasauļu Robeža sasniegta!
Un tikai Radītājs zin,
No važām atbrīvošanās Momentu!

Cilvēki bez važām - gandrīz Dievi!
Spējīgi, Pasauli radīt!
Rezultātus bez šaubīšanās pieņemt vajag,
Vienlīdzība - dzīves šīs orientieris!

Visi vienlīdzīgi Radītāja priekšā!
Tā bija Likteņu Grāmatā ierakstīts!
Piektajā bija un ir - mietpilsoņi,
Sapņojoši, par laimīgu dienu!

Visiem, kuri Dievā, Oktaedrā, tātad!
Jāsaprot, ka Vēsturi raksta!
Ārējā daļa - neko nenozīmē,
Ļoti svarīga iekšējā kategorija!

Mēģiniet iekšienē ieskatīties,
Iesākumā sev, pēc tam "kaimiņa"!
Teikt vajag sev: "Esi",
Bet tā - jau puse Uzvaras!

Pārejas ārējā puse,
Ticiet, ne pati galvenā!
Atpakaļ gājiens nemēdz būt,
Un attritināties vajag plūstoši!

Sākas Ārējais Eksāmens:
Jautāšu par Priekšstatiem,
Nav jābūt nekādām pārmaiņām,
Un, protams, nekādu šaubu!

Šaubas ir - cilvēks netic!
Viņš bīstams dubult!
Visiem Dievs dod pēc Ticības,
Nedrīkst Krieviju likstās atstāt!

Kurš nodod - par Dualitāti aizmirsa!
Cilvēks nodod uz priekšu simtgadēs,
Šodien jautājus visai aktuāls,
Aiziet pirmais - kurš nodod!

Dualitāte - iekšēji un ārēji!
Dzīvības un nāves Harmonija!
Ja nodod, Dievs būs spiests,
Cilvēku izņemt no Programmas, ticiet!

Šodien apmānīt bīstami!
Runa ir par Jauno civilizāciju,
Pat pagātni nedrīkst "pārmalt",
"Rītdenā" - nav pagātnes asociāciju!

Šodien pieprasījums un ļoti stingrs!
Nedaudzi cilvēki saprata to!
Glābjoties, ceļu sāka būvēt,
Taču, izrādījās, uz citu Pasaules pusi!

Āmen.
Tēvs Absolūts
25.08.18.

25.08.18. Quatrain “Point- Unity of opinion”

I continue to pay attention,
The need for Unity in the Spirit!
Understanding must manifest,
There is no future, if inside is devastation!

What’s the use in slogans and promises,
The time has come another!
There should not be empty discussions,
Actions and nothing else!

Act correctly!
In general, rational!
There are no rules for this,
Love God- it’s important!

Unity, as also the Target- is a point!
There should be no doubt!
Don’t fall on your shell,
Point- this is the opinion of Unity!

Feel yourself- as the Center,
Formation of Vaults and Rules!
Direction of your action- is correct,
And you can fix everything!

The fourth for you- a test!
In Wisdom and Love to people!
In Heaven all wanderings must end,
This is Return to Gods- a prelude!

But, none of the people thinks,
That the Border of the Worlds is reached!
And only the Creator knows,
The Moment of liberation from shackles!

People without shackles- are almost Gods!
Capable to create the World!
Must take a results without doubts,
Equality- is a landmark of this life!

All are equal front of the Creator!
So it was written in the Book of Fate!
In the fifth there was and are- philistines,
Dreaming of happy day!

All, who are in God, in Octahedron, mean!
Must understand that they write History!
The outer part means nothing,
Internal category is very important!

Try to look inside,
First to yourself, after then “neighbor”!
Need to say to yourself: “Be”,
And this- is already half of the Victory!

The outer side of Transition,
Believe me, not the most important thing!
There is no reverse move,
And unfolding must be smooth!

The External Exam begins:
I will ask about Views,
There should not be any changes,
And, of course, no any doubt!

There are doubts- a human doesn’t believe!
He is doubly dangerous!
God gives to all by Fate,
Can’t leave Russia in trouble!

Whoever betrays- forgot about Duality!
A human betrays for centuries ahead,
Today the issue is very urgent,
Leaves the first- who betrays!

Duality- inside and outside!
Harmony of life and death!
If betrays, God will be forced,
Remove the human from the Program, believe Me!

Today is dangerous to deceive!
The conversation is about the New civilization,
Even the past can’t be “grinded”,
In “Tomorrow”- there are no associations of the past!

Today the demand is very strict!
Few people understood this!
Fleeing, they began to build the road,
But, it turned out, in the other direction of the World!

Amen
Father Absolute
25.08.18.
 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.08.2018.

Skatījumu skaits: 159 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: