Galvenie » 2018 » Septembris » 25 » Vēsts: 25. 09.18. Katrēns "Nožēla ne grēks"
12:00
Vēsts: 25. 09.18. Katrēns "Nožēla ne grēks"

25.09.18 Катрен “Покаяться не грешно”

Власти утонули в мамоне!
Нет понимания Неба!
За прибылью все в погоне!
Не понимают, что они – небыль!

Им кажется, что хозяева!
Что территория поделена ими,
Что люди на Планете – проблема,
Что власть их – непобедима!

Планета – частица Вселенной!
Причём искусственного происхождения,
Создана по Бога велению,
Как Школа Мудрости Богов – Постижение!

Право творить – за людьми!
Для внутреннего роста – Право!
Стало прообразом в Духе тюрьмы,
Нарушением Бога Правил!

Вера уступила натиску Тьмы!
Народы разделили религии!
Не выбраться из кутерьмы,
Люди добровольно одели вериги!

Духовность падает с поколениями,
Проблема отцов и детей остаётся!
Пропало совсем волеизъявление,
Мир по инерции Тьме отдаётся!

Сорок лет по пустыне – утопия!
Мир изменился во времени,
Информация и – новые теперь условия!
Жизнь без Духа – обременение!

Нужна новая технология,
Для Тьмы – информация прежде всего!
В информации – отсутствие логики,
Ложь в эфире – на Сердце темно!

Сегодня – информационное поле,
Устанавливает в головах “порядок”!
За сорок лет изменится воля,
Ускорился процесс на порядок!

Интернет превратился тоже во власть!
Власть над Сознанием человечества!
Можно управлять людьми всласть,
Не достигнут люди Отечества!

Отечество – Единение в Духе!
На крови не будет Отечества,
Тьма добилась в Душах разрухи!
Нет Отечества – нет человечества!

Теперь от контроля уже не уйти!
В каждое мгновение – контроль!
Людей в Новый мир не найти,
Никто не знает пароль!

Пароль во Вселенной – Бог!
Нет другого Пароля!
Власти забыли про печальный итог!
Все люди под Моим контролем!

Властям, кажется, что Мир – их!
Забыли про “игольное ушко”,
Переход в Новый мир – Миг!
Богатство и власть – ушло!

Напрасно люди забыли о Боге!
Посредники ничего не могут!
Для человечества – одна дорога,
Осилить не все смогут!

Кризис достиг апогея,
Религиозная идёт война!
Плохая оказалась затея,
На поле боя гибнет страна!

Не видно никакого решения!
Водить по пустыне – смешно!
Есть пока Единое мнение:
Покаяться – не грешно!

Люди не понимают – погибнут все!
Богатство не спрячет Душу!
Преображение – значит, везде!
Океаны почистят сушу!

Останется – один остров!
С названием: Великий Исток!
А от человечества – лишь остов,
Смотрите теперь на Восток!

Аминь.
Отец Абсолют
25.09.18

 

Vēsts: 25.09.18. Katrēns "Nožēla ne grēks"

Varas mamonā ieslīga!
Debesu saprašanas nav!
Visi pēc ienākumiem dzenas!
Nesaprot, ka viņi - neesība!

Viņiem šķiet, ka saimnieki!
Ka teritorija viņu sadalīta,
Ka cilvēki uz Planētas - problēma,
Ka viņu vara - neuzvarama!

Planēta - Visuma daļa!
Pie tam mākslīgas izcelsmes,
Radīta pēc Dieva vēlējuma,
Kā Dievu Gudrības Skola - Izpratne!

Tiesības radīt - cilvēkiem!
Priekš iekšējās izaugsmes - Tiesības!
Kļuva cietuma prototips Garā,
Dieva Noteikumu pārkāpums!

Ticība piekāpās Tumsas spiedienam!
Reliģijas izdalīja tautas!
Neizkļūt no jezgas,
Cilvēki labprātīgi pieņēma važas!

Garīgums zūd ar paaudzēm,
Tēvu un bērnu problēma paliek!
Gribas izpaudums pazuda vispār,
Pasaule pēc inerces atdodas Tumsai!

Četrdesmit gadi pa tuksnesi - utopija!
Pasaule laikā izmainījās,
Informācija un - apstākļi tagad jauni!
Dzīve bez Gara - apgrūtinājums!

Jauna tehnoloģija vajadzīga,
Priekš Tumsas - informācija vispirms!
Informācijā - loģikas trūkums,
Meli ēterā - Sirdī tumšs!

Šodien - informatīvais lauks,
Galvās nodibina "kārtību"!
Četrdesmit gadu laikā izmainīsies griba,
Uz kārtību process paātrinājās!

Internets arī pārvērtās varā!
Varā pār cilvēces Apziņu!
Var cilvēkus vadīt labklājībā,
Nesasniegs cilvēki Tēvzemi!

Tēvzeme - Vienošanās Garā!
Uz asinīm Tēvzemes nebūs,
Tumsa Dvēselēs sabrukumu panāca!
Nav Tēvzemes - nav cilvēces!

Tagad no kontroles jau neaiziet!
Katrā mirklī - kontrole!
Jaunajā pasaulē cilvēkus neatrast,
Paroli nezin neviens!

Visumā parole - Dievs!
Citas Paroles nav!
Par bēdīgo rezultātu varas aizmirsa!
Manā kontrolē cilvēki visi!

Varām šķiet, ka Pasaule - viņu!
Aizmirsa par "adatas aci",
Pāreja Jaunā pasaulē - Mirklis!
Bagātība un vara - aizgāja!

Veltīgi cilvēki aizmirsa par Dievu!
Starpnieki nevar neko!
Priekš cilvēces - viens ceļš,
Ne visi varēs tikt galā!

Krīze apogeju sasniedza,
Reliģiskais karš notiek!
Slikts pasākums izrādījās,
Cīņu laukā iet bojā valsts! 

Lēmums nav redzams nekāds!
Vadāt pa tuksnesi - smieklīgi!
Ir pagaidām viedoklis Viens:
Nožēlot - ne grēks!

Nesaprot cilvēki - bojā ies visi!
Bagātība nepaslēps Dvēseli!
Pārveidošana - tātad, visur!
Okeāni iztīrīs sauszemi!

Paliks - viena sala!
Ar nosaukumu: Diženais Sākums!
Bet no cilvēces - ģindenis tikai,
Uz Austrumiem skataties tagad!

Āmen.
Tēvs Absolūts
25.09.18.

25.09.18.Quatrain “Repent is not a sin”

Authorities drowned in mammon!
No understanding of Heaven!
All in pursuit for profit!
They don’t understand that they- are fiction!

It seems to them that they are owners!
That the territory is divided by them,
That people on the Planet- is a problem,
That their power- is invincible!

The Planet is particle of the Universe!
By the way an artificial origin,
Created by the dictates of God,
As the School of the God’s Wisdom- Comprehension!

The right to create- for people!
For internal grown- Right!
It became a type of prison in the Spirit,
Violating God’s Rule!

Faith yielded to the onslaught of Darkness!
Religions have divided nations!
Don’t get out of the mess,
People voluntarily put on chains!

Spirituality falls with generations,
The problem of fathers and children remains!
 Willfulness disappeared absolutely,
The World by inertia surrender of Darkness!

Forty years in a desert- is utopia!
The World has changed in time,
Information and- conditions are new now!
Life without Spirit- is a burden!

Need a new technology,
For Darkness- information above all!
In the information- the lack of logic,                                   
Lies are on the air- on the Heart is dark!

Today- is the information field,
Sets the “order” in the heads!
The desire will change during forty years,
The process has accelerated in order!

The Internet has also become a power!
Power over the Consciousness of humanity!
It’s possible to rule people in a good way,
People will not reach a Fatherland!

Fatherland- is Unity in the Spirit!
There will be no homeland on blood,
Darkness has achieved devastation in the Soul!
No Fatherland- no humanity!

Now can’t go from control!
Every moment- control!
People in the New world can’t find,
No one knows the password!

Password in the Universe- is God!
There is no other Password!
The authorities have forgotten about the sad result!
All people are under My control!

It seems to authorities that the World- is theirs!
Forgot about “needle eye”,
Transition to the New world- is Instant!
Wealth and power- is gone!

In vain people have forgotten about God!
Intermediaries can’t do anything!
For humanity- there is one road,
Not everyone can overpower!

The crisis has reached its climax,
There is religious war!
It was a bad idea,
On the battle field the country is dying!

No solution is visible!
Driving through the desert- is ridiculous!
There is still one opinion:
To repent is not a sin!

People don’t understand- everyone will die!
Wealth will not hide the Soul!
Transformation- means everywhere!
Oceans will clean the land!

Will remain- one island!
With name: Great Source!
But from humanity- only the skeleton,
Look now to the East!

Amen
Father Absolute
25.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 / 25.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.09.2018.

Skatījumu skaits: 36 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: