Galvenie » 2017 » Novembris » 25 » Vēsts: 25.11.17. Katrēns "Krievijā "sniegi" atnāca!" - *
18:18
Vēsts: 25.11.17. Katrēns "Krievijā "sniegi" atnāca!" - *

Vēsts: 25.11.17. Katrēns "Krievijā "sniegi" atnāca!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Nesaprašana" / *(Н) "Непонятие", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_nesaprašana/2014-06-12-1113 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page3 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=92 ; и для любопыных узнать: http://spekavots.ucoz.ru/forum/15 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

25.11.17 Катрен "«Снеги» пришли в Россию!"…………………………….….Quatrain ""The snow" came to Russia"

«Снеги» пришли в Россию, ................... "Sniegi" Krievijā atnāca, ………..."Snow" came to Russia,
Политики продолжают обсуждение, .....Politiķi apspriešanu turpina,……..Politicians continue discussions,
Даже не слышат, что есть Мессия, ........Pat nedzird, ka Mesija ir,………….They don't even hear, that there is the Messiah
Что есть последнее Предложение! ........Ka pēdējais Priekšlikums ir!.........That is the last Proposal!

Предложение изменить Мир! ....................Priekšlikums Pasauli izmainīt!.............Proposal will change the World!
В соответствии с Мирозданием, ...............Saskaņā ar Pasaules-ēku,…………….In according with the Universe,
Но, власть затмила Разума миг, ...............Taču, vara Saprāta mirkli aptumšoja,...But, the power eclipsed the Mind instant,
Все ссылки на Первозванного! ..................Visa atsaukšanās uz Pirmavotu!..........All references to the First Born!

Бога - нет, есть религии, ............................Dieva - nav, ir reliģijas,……………...There is no God, there are religions
Погрязшие во лжи и обмане, ....................Melos un apmānā iegrimušas,……...Mired in lies and decide,
Это мнение камарильи, ............................Tas kabatnieku viedoklis,………..…..This is opinion of camarilla,
Есть мамона и всё в кармане! ..................Ir mamons un viss kabatā!................There is mammon and everything is in your pocket!

Глубокое заблуждение, ............................Dziļa maldīšanās,…………………….Deep delusion,
Ясно, что мамона - миф, ..........................Skaidrs, ka mamons - mīts,…………It's clear, that mammon- is a myth,
Как и всё окружение, ................................Kā arī viss apkārtējais,……………….Like the whole environment,
Но, человеческая жизнь миг! ...................Bet, cilvēciskā dzīve mirklis!..............But, the human life is instant!

Мгновения - цепь превращений, ............Mirklis - pārveidojumu mērķis,…..Moments- are chain of transformation,
Миг между началом и наоборот, ............Mirklis starp sākumu un otrādi,….Moment between the beginning and the other way round,
Жизнь в мамоне есть заблуждение, ......Mamonā dzīve ir maldīšanās,…...Life in mammon is delusion,
И резкий вниз разворот! .........................Un ass pagrieziens lejup!..............And a sharp downward turn!

Помните, вы начинаете! .......................Atceraties, jūs sākat!....................Remember, you start!
Что неверие - начало конца, ...................Ka neticība - beigu sākums,……….That unbelief is the beginning of the end,
Точнее, собой обозначаете, ....................Precīzāk, iezīmējat ar sevi,………...More precisely, tick off with yourself,
Конец или проявление Венца! ................Beigas vai Vaiņaga izpausmi!..........End of manifestation of the Crown!

Вы выступаете против, ........................Jūs uzstājaties pret,…………….....You oppose,
Устоявшейся внутри системы, ................Iekšķīgi nostabilizējušos sistēmu,….Established within the system
Отменяете собой мотив: .........................Ar sevi motīvu atceliet:……………....Cancel motive with yourself:
Мамона - это не тема! .............................Mamons - tā ne tēma!........................Mammon- is not a topic!

Вы первые, на вас смотрят, ...............Jūs pirmie, uz jums skatās,…….......You are the first, on you are looking,
Какое новое в вас отличие? ...............Kāda atšķirība jūsos jauna?..............What is the new difference in you?
Ваши глаза говорят, ..............................Jūsu acis runā,………………………..Your eyes talk,
Что Божественное в вас Величие! .....Ka jūsos Dievišķs Cēlums!...............That there is Great Divine in you!

Вы - «Завтра», но никак не прошлое! .Jūs - "Rīt", bet nekādi ne pagātne!...You- are "Tomorrow", but not in any way past!
Сознание открывается Новое, ...............Apziņa atveras Jauna,…………………..Opens New Consciousness,
Трансмутация оболочки возможна, .......Apvalka transmutācija iespējama,…......Transmutation of the shell is possible,
Не предвиделось ничего такого! ............Nebija nekas tāds paredzēts!.................Nothing was foreseen like that!

Вы - первые и вы - Целое! ...................Jūs - pirmie un jūs - Veselums! …….You- are the first and you- Whole!
Целепологание объединило, ...............Mērķnodoms apvienoja,……………...The target intention united,
"Снеги" Души вы Белые, ......................Jūs Balti Dvēseles "sniegos",……….You are White in "snows" of Souls,
Вера внутри непобедима! .....................Iekšienē Ticība neuzvarama!..............Belief inside is invincible!

Вам посмотрят в глаза! .........................Jums acīs paskatīsies!........................Will look into your eyes!
В глазах безусловно Любовь! ..............Acīs Mīlestība neapšaubāma!.............In the eyes of course Love!
Люди будут видеть всегда, ...................Cilvēki redzēs vienmēr,…………..……People will always see,
Сознание изменяет кровь! .....................Apziņa asinis izmaina!........................Consciousness changes blood!

Кровь - это Любви информация! ......Asinis - tā Mīlestības informācija!..........Blood- is information of Love!
Изменяет всех, кто в Вере! .................Izmaina visus, kuri ticībā!.......................Changes all who are in Faith!

Мамона и власть - Души деградация,...Mamons un vara - Dvēseles degradācija,..Mammon and power- Soul degradation,
Ибо просто жизнь - поверье! ................Jo dzīve vienkārši - ticējums!......................Life simply- is a belief!

Вы можете ВСЁ, если вместе! ..............Jūs VISU varat, ja kopā!...........................You can EVERYTHING, if together!
Главное, понимать друг друга! ..............Galvenais, saprast vienam otru!...............The main thing is to understand each other!
Россия, для Мира это - то место, .......Krievija, priekš Pasaules šīs - vieta,.....Russia, for this World- a place,
Где кровь стала упругой! ....................Kur asinis vingras kļuva!.......................Where the blood become elastic!

Для вас нет преград! ..............................Priekš jums šķēršļu nav!.......................There are no barriers for you!
Ни сегодня, тем более «Завтра»! .........Ne šodien, ne sevišķi "Rīt"!....................Not today, especially not "Tomorrow"!
Ни случайно и ни наугад, ......................Ne nejauši un ne uz labu laimi,…………Neither accidentally nor randomly,
Это - Создателя Правда! .......................Tā - Radītāja Patiesība!..........................This is- the Truth of the Creator!

Вы - первые и вы - последние! .........Jūs - pirmie un jūs - pēdējie!................You- are the first and you- are the last!
Равенство поёт песню, ........................Vienlīdzība dziesmu dzied,………....…Equality sings a song,

Вам и только вам - видней, ...................Jums un tikai jums - redzamāk,…………To you and only to you- are more visible,
Что человечество ждёт Весна! ..............Ka cilvēci Pavasaris gaida!.....................That humanity is waiting the Spring!

Вы - носители Весны, ..........................Jūs - Pavasara nesēji,………………….You- are the bearers of Spring,
России росток всходит, ........................Krievijas asns uzdīgst,…………………Russia sprout comes up,
«Снеги» поберегут до Весны, ............."Sniegi" līdz Pavasarim pasargās,…..."Snow" will keep safe till Spring,
Великие человечества Всходы! .........Cilvēces Diženo Zelmeni!......................Great Humanity Shoots!

Поверьте, вы уже на пути, .....................Ticiet, jūs jau ceļā,…………………………..Believe me, you are already on the way,
Единство против преград, ......................Vienotība pretim šķēršļiem,………………..Unity against obstacles,
Преграды должны уйти, ..........................Šķēršļiem jāaiziet,…………………………..Obstacles must go away,
«ВМЕСТЕ» - Бога награда! ..................."KOPĀ" - Dieva balva!............................."TOGETHER"- God's reward!

Россия уже ждёт Первых! ......................Krievija gaida jau Pirmos!...........................Russia is already waiting for the First!
И заждалась очень! ................................Un pārgaidījās ļoti!......................................And she was waiting very much!
Вы - Истина, это во-первых, ..............Jūs - Patiesība, tas vispirms,………….....You- are the Truth, this is first,
Вы - «Весна», а не «Осень»! ...............Jūs - "Pavasaris", bet ne "Rudens"!........You- are "Spring", but not "Autumn"!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………..…….Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………..…...Father Absolute
25.11.17 .....................................................25.11.17. ………………………………...….25.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 28.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.11.2017., papildināts angļu valodā 28.11.2017.

Skatījumu skaits: 309 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: