Galvenie » 2018 » Decembris » 25 » Vēsts: 25.12.18. Katrēns "Meli saīsina dzīvi"
20:43
Vēsts: 25.12.18. Katrēns "Meli saīsina dzīvi"

25.12.18 Катрен “Ложь сокращает жизнь”

Он дважды обманул Бога!
Прерывается его промысел,
Прерывается и дорога,
Жизнь его – зла умысел!

Третий раз будет последним,
Исполнение – немедленное,
Не будет проявления внешнего,
Оболочка окажется тленной!

Все грешат, не понимая, что будет!
Будет предупреждение, потом уход!
Поверьте, Создатель всё знает,
Каждого человека Он знает код!

Главное, видит Он ход событий,
История судеб написана Им,
Человек не понимает смысл бытия,
Кажется, что случай руководит им!

Но, события – гирлянда решений!
От Частного – к Общему!
В человеке решение – есть сложение:
Путь к Свету или во Тьму!

Кажется, что путь верный сейчас,
Но, в перспективе полный тупик!
Власть на Планете – калиф на час!
Она всегда у Тьмы – узник!

Думайте всегда о далёком!
Никогда не смотрите под ноги!
То, что сегодня кажется лёгким,
Завтра – предел для многих!

Сегодня люди живут мигом!
Но, в перспективе нет никакого мига!
Кажется, что ждёт всех погибель,
Но, Мудрость – есть Вечности мера!

Жизнь во лжи – медвежья услуга!
И, прежде всего, себе!
Такой человек даже для раба – слуга,
Его жизнь проходит во Тьме!

Обманывать нельзя людей!
Опаснее обманывать Бога!
Повторяю, обман – это прелюдия!
Печальных по жизни итогов!

Обман человека – есть грех!
Обман Бога уже не прощается!
Закончена – жизнь без помех,
Срок для многих её сокращается!

Первый обман – прощается!
На второй – строгий взгляд!
На третий – жизнь сокращается,
Человек переходит в Ад!

Истерия людей – обогащение,
Люди не понимают, что для кого-то!
Жизнь в богатстве уже сокращается,
Богатство достаётся кому-то!

Человек в богатстве живёт недолго!
Во власти – ещё короче!
Богатство – это в Душе долги,
Жизнь – расписание между строчек!

Богатство для Бога – всегда труха!
Человек не может жить ради денег!
Можно строить дороги и города,
Если знать, какой за тобой берег!

Многим кажется – управление Миром!
Но, всё с точностью до наоборот!
Богатство – это минуса мера,
От будущего – крутой разворот!

Не обманывайте себя и Бога!
На третий раз – без предупреждения,
Богом для всех определена дорога,
Без учёта угла упреждения!

Богатство закрывает Разум!
Кажется, что всё можно!
Но, при этом теряется свой ум,
Жить без ума – сложно!

Ложь – сложный экзамен!
Каждый выбирает, как лучше!
Ложь – никогда Бога параметр,
Тьма – над человеком гуще!

Надо следовать Судьбе и Духу!
Ложь – сокращает жизнь!
Не верьте никаким слухам,
Честность гарантирует долгую жизнь!

Аминь.
Отец Абсолют
25.12.18

 

Vēsts: 25.12.18. Katrēns "Meli saīsina dzīvi"

Viņš Dievu apmānīja divreiz!
Viņa domrīcība apraujas,
Apraujas arī ceļš,
Viņa dzīve - ļaunuma nodoms!

Trešā reize būs pēdējā,
Izpildījums - nekavējoties,
Nebūs ārējās izpausmes,
Apvalks izrādīsies gruzdošs!

Visi grēko, nesaprotot, kas būs!
Būs brīdinājums, pēc tam aiziešana!
Ticiet, Radītājs visu zin,
Katra cilvēka kodu Viņš zin!

Galvenais, notikumu gaitu Viņš redz,
Likteņu vēsture Viņa uzrakstīta,
Cilvēks nesaprot esamības jēgu,
Šķiet, ka viņu gadījums vada!

Taču, notikumi - lēmumu vītne!
No Privāta - uz Kopīgo!
Cilvēkā lēmums - salikums ir:
Ceļš uz Gaismu vai Tumsā!

Šķiet, ka tagad ceļš drošs,
Bet, perspektīvā pilnīgs strupceļš!
Vara uz Planētas - kalifs uz stundu!
Tā vienmēr Tumsas - gūstekne!

Domājiet vienmēr par tālo!
Nekad zem kājām neskataties!
Tas, kas šodien šķiet viegli,
Rītdien - robeža priekš daudziem!

Šodien cilvēki dzīvo mirklim!
Taču, perspektīvā mirkļa nekāda nav!
Šķiet, ka visus bojā eja gaida,
Taču, Gudrība - Mūžības mērs ir! 

Dzīve melos - lāča pakalpojums!
Un, vispirms, sev!
Tāds cilvēks pat priekš verga - kalps,
Viņa dzīve Tumsā aizrit!

Cilvēkus apmānīt nedrīkst!
Apmānīt Dievu bīstamāk!
Atkārtoju, apmāns - tā prelūdija!
Dzīves rezultātiem bēdīgiem!

Cilvēka apmāns - ir grēks!
Dieva apmāns jau piedots netiek!
Beigusies - dzīve bez traucējumiem,
Tās tepmiņš priekš daudziem samazinās!

Pirmais apmāns - piedots tiek!
Uz otru - skats stingrs!
Uz trešo - dzīve saīsinās,
Cilvēks uz Elli pāriet!

Cilvēku histērija - bagātināšanās,
Cilvēki nesaprot, ka priekš kāda!
Dzīve jau bagātībā saīsinās,
Bagātība kādam tiek dota!

Cilvēks bagātībā neilgi dzīvo!
Varā - vēl īsāk!
Bagātība - tie parādi Dvēselē,
Dzīve - saraksts starp rindām!

Bagātība priekš Dieva - vienmēr smalkme!
Cilvēks nevar dzīvot dēļ naudas,
Var būvēt ceļus un pilsētas,
Ja zin, kāds krasts aiz tevis!

Daudziem šķiet - Pasaules vadīšana!
Taču, viss ar precizitāti līdz ačgārni!
Bagātība - tas mīnusa mērs,
No nākotnes - ass pagrieziens!

Neapmāniet sevi un Dievu!
Trešo reizi - bez brīdinājuma,
Dieva priekš visiem nolikts ceļš,
Neņemot vērā stūra likvidāciju!

Bagātība Saprātu slēdz!
Šķiet, ka visu var!
Bet, pie tā savs prāts zūd,
Dzīve bez prāta - sarežģīti!

Meli - sarežģīts eksāmens!
Katrs izvēlas, kā labāk!
Meli - nekad Dieva parametrs,
Tumsa - virs cilvēka biezāka!

Liktenim un Garam sekot vajag!
Meli - dzīvi saīsina!
Neticiet baumām nekādām,
Godīgums garantē dzīvi ilgu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
25.12.18.

25.12.18.Quatrain “Lies shorten life”

He deceived God twice!
His thought action interrupted,
The road is also interrupted,
His life- is evil intent!

The third time will be the last,
Execution- immediate,
There will be no external manifestation,
The shell will be perishable!

All sin, not knowing what will happen!
There will be warning, then leaving!
Believe Me, the Creator knows everything,
He knows the code of every person!

The main thing is He sees the course of events,
The history of Fate is written by Him,
Human doesn’t understand the meaning of the being,
It seems, that the case directs him!

But events- are string of decisions!
From Private- to Common!
Decision in human- is composition:
Way to the Light of in Darkness!

It seems that the road is safe now,
But, in perspective, a complete dead end!
Power on the Planet- is caliph for an hour!
It is always at Darkness- a prisoner!

Always think about distant one!
Never look under your feel!
What seems easy today,
Tomorrow- is the border for many!

Today people live for a moment!
But, in perspective there is no moment!
It seems that death is waiting for all,
But Wisdom- is measure of Eternity!

Living in lies- is disservice!
And, above all, yourself!
Such person even for slave- is servant,
His life passes in Darkness!

Can’t deceive people!
It’s more dangerous to deceive God!
I repeat, deception- is a prelude!
The sad outcome of the life!

Deception of human- is sin!
Deception of God is no longer forgiven!
Ended- life without interference,
The term of her is reduced for many!

The first deception- is forgiven!
At the second- a strong look!
On the third- life is reduced,
Human goes to the Hell!

Hysteria of human- enrichment,
People don’t understand that for someone!
Life in wealth is already declining,
Wealth gets to someone!

Human in wealth doesn’t live long!
In power- even shorter!
Wealth- is debts in the Soul,
Life- is shedule between lines!

Wealth for God- is always trash!
Human can’t live for money,
Can build roads and cities,
If know, what coast behind you!

It seems for many- control of the World!
But everything is exactly opposite!
Wealth- is measure of the minus,
From the future- a sharp turn!

Don’t fool yourself and God!
Third time- without warning,
God has defined the road for all,
Without taking into account the elimination of the corner!

Wealth closes Mind!
It seems that everything is possible!
But while losing your mind,
Life without mind- is difficult!

Lying- is difficult exam!
Everyone chooses, how is better!
Lie- is never parameter of God,
Darkness- is thicker over human!

Must follow to the Fate and Spirit!
Lying- shortens life!
Don’t believe any rumors,
Honesty guarantees long life!

Amen
Father Absolute
25.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.12.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.12.2018.

Skatījumu skaits: 20 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: