Galvenie » 2017 » Janvāris » 26 » Vēsts: 26.01.17. Katrēns "Cilvēki un Krievzeme"
23:38
Vēsts: 26.01.17. Katrēns "Cilvēki un Krievzeme"

Vēsts: 26.01.17. Katrēns "Cilvēki un Krievzeme"
............................................................. Катрен "Люди и Русь"………………………..Quatrain "People and Russia"

Es jūs vedu pa dzīvi! ........................... Я вас веду по жизни!.................................I am leading you through life!
Vedu visus un katru! ............................ Веду всех и каждого!................................Leading all and everyone!
Parādot kā dzīvot, ............................... Показывая, как жить,…………………………By showing, how to live,
Slikti vai brīnišķīgi! ............................... Плохо или прекрасно!................................Bad or great!

Viss jums apkārt eksāmeni! ................. Всё вокруг вас экзамены!..........................Everything around you are exams!
Draugi, radi, sabiedrība! ...................... Друзья, родня, общество!...........................Friends, relatives, society!
Vajag apmaiņai izvēlēties: ................... Надо выбрать взамен!................................Need to choose for exchange:
Mīlestība, naids, tāpatība! ................... Любовь, вражда, тождество!.......................Love, hatred, identity

Eksāmeni nebeidzas! .......................... Экзамены не прекращаются!......................Exams don't finish!
Ne dienā, ne vakarā, ne naktī! ............ Ни днём, ни вечером, ни ночью!...................Not on the day, not on evening, not on the night!
Rezultāti jums atgriežas, ..................... Результаты вам возвращаются,…………….The results are returned to you,
Kā draugi vai bastardi! ........................ Другом или сволочью!..................................As a friend or a bastard!

Mūžīgi jūs saspingumā! ....................... Вечно вы в напряжении!.............................Forever you in suspense!
Iekšējā stīga uzvilkta! ........................... Внутренняя струна натянута!......................Internal string taut!
Pat sasniegumi lieli, ............................. Даже великие достижения,………………….Even the great achievement,
Daļa dzīves izstieptās! ......................... Часть жизни растянутой!.............................Part of life stretched!

Izpaustais plāns - pārbaudījums! ......... Проявленный план - испытание!...................Manifested plan- test!
Jūsu Gudrības pārbaudījums!, ............. Испытание вашей Мудрости!.......................Test your Wisdom!
Sasniedzāt saprašanu? ........................ Достигаете понимания?.............................You reach an understanding?
Garīgā trūkumā dzīvojiet? .................... Живёте в умсвенной скудности?.................You live in the intellectual poverty?

Reliģijas - arī eksāmens! ...................... Религии - тоже экзамен!.............................Religion- also an exam!
Lai cik dīvaini, uz Ticību! ....................... Как ни странно, на Веру!............................As strange is it, to Belief!
Ko Dievam jūs nesat, vietā, .................. Что вы Богу несёте, взамен,………………...What you carry to God in return,
Uz Viņa Mīlestību bezgalīgo? ............... На Его Любовь безмерную?.......................On His immense Love?

Mamons - smags pārbaudījums! ........... Мамона - тяжёлое испытание!.....................Mammon- hard test!
Daudzi neiziet! ....................................... Многие не проходят!................................Many don't pass!
Ar vārdiem atpirkties cenšas! ................ Словами откупиться пытаются!...................With words are trying to pay off!
Domā: viss sanāks! ............................... Думают: всё сходит!.................................Thinking: all will be ok!

Nē! Nesanāk nekas! .............................. Нет! Ничего не сходит!...............................No! Nothing is coming!
Alkatību nenoslēt ne ar ko! .................... Алчность ничем не скроешь!......................Greed will not hide with nothing!
Paaudzes aiziet, .................................... Поколения уходят,…………………………...Generations are going away,
Dzīvi savu neapslēpsi! ........................... Жизнь свою не перекроишь!.......................Your life will not redraw!

Veltīgi raujas pie varas! ......................... Напрасно рвутся во власть!........................In vain rush to power!
Veltīgi steidzas pie bagātības! ............... Напрасно спешат к богатству!.....................In vain rush to riches!
Tāda spēle - kļūda, ................................ Такая игра - не в масть!.............................This game- not in color!
Un dzīve - ne Dvēseles rotājums! .......... И жизнь - не Души убранство!......................And life- not the Soul decoration!

Bagātie, sevišķi, zogošie! ...................... Богатые, особенно, крадущие!...................Rich, especially stealing one!
No cilvēkiem, no tautas! ......................... У людей, у народа!....................................In the humans, in the nations!
Viņi - cilvēki ejošie, ................................ Они - люди идущие,………………………….They- the running people,
Bet, ne Dieva ceļu! ................................. Но, не дорогой Бога!.................................But, not God way!

Atkārtoju, vedu pa dzīvi! ......................... Повторяю, веду по жизни!..........................I repeat, I leading through life!
Piedāvāju Savu priekšā teikšanu! ........... Предлагаю Свои подсказки!........................Offering My saying!
Mamons aizver acis uz dzīvi! .................. Мамона закрывает глаза на жизнь!.............Mammon closed his eyes to life!
Piedāvājot ne dzīvi, bet pasakas! ........... Предлагая не жизнь, а сказки!.....................Offering not life, but a fairy tale!

Pasaciņas, protams, fantāzijas! .............. Небылицы, конечно, фантазии!...................Fairy tale, of course, fantasy!
Pilis no māliem ceļ! ................................. Замки строит из глины!.............................Castles builds of clay!
Maksa par to - eitanāzija, ........................ Плата этому - эвтаназия,…………………….Price for that- euthanasia,
Dzīve īsa, ne gara! .................................. Жизнь короткая, не длинная!......................Life is short, not long!

Piekritīsiet, ka viņiem šķiet, ..................... Согласитесь, что им кажется,………………Will agree, that seems for them,
Valda arī Dieva izredzēti! ........................ Владеют и Богом избраны!..........................Rules also chosen by God!
Neder priekš Debesīm kvalitāte,.............. Не подходят для Неба качества,……………..Not suitable for the quality of the heaven
Viņi ne Dieva izredzēti! ........................... Богом они не выбраны!...............................They are not chosen by God!

Izvēlējās dzīvi bez Dieva! ........................ Выбрали жизнь без Бога!.............................Choose life without God!
Un aizmirsa par Vienlīdzību! ................... И забыли про Равенство!..............................And forgot about Equality!
Virzījās citā ceļā, ..................................... Двигались другой дорогой,…………………..Moved on another road,
Tagad Dievs viņiem Noslēpums! ............. Теперь Бог для них Таинство!.........................Now God for them Sacrament!

Neapskaužat! Neko! ................................ Не завидуйте! Нечему!..................................Don't envy! Nothing!
Grēks un dzīve - nesavienojami! ............. Грех и жизнь - не совместимы!........................Sin and life- are not compatible!
Neatbildēs Man: kādēļ? ........................... Не ответят Мне: почему?...............................Will not answer Me: why?
Nākotnē viņiem nav vietas!....................... В будущем им нет места!................................They have no place in the future!

Tā dzīve turpināties nevar! ...................... Жизнь так продолжаться не может!..................Life can't continue like this!
Apstiprinu, pārmaiņas nāk! ...................... Подтверждаю, грядут перемены!....................I confirm, changes are coming!
Viņu Gars nevar neko! ............................. Их Дух ничего не сможет!..............................Their Spirit can't nothing!
Uz kādām аpmaiņām ies? ....................... На какие пойдут подмены?.............................What will substitute?

Godīgi, mainīt nav ko! .............................. Честно, менять нечего!...................................Honestly, there is nothing to change!
Jebkura vara - ir grēks! ............................ Любая власть - есть грех!................................Any power- is sin!
Cilvēki varas iezīmēti, .............................. Люди власти мечены,………………………….....People power labeled,
Mainīja dzīvi uz izpriecām! ....................... Меняли жизнь на утехи!...................................Changed life to joy!

Apgriežas Telpa! ...................................... Переворачивается Пространство!..................Flips the Space!
Kur bija "mīnus", "plus" kļūs! .................... Где был "минус", "плюс" станет!....................Where was "minus". 'plus" will be!
Kādam dīvaini šķitīs, ................................ Кому-то покажется странным,………………….For someone may seem strange,
Taču Gars, beidzot, atgūsies! ................... Но Дух, наконец, воспрянет!..........................But the Spirit finally will rise up!

Negaidiet no viņiem palīdzību! ................. Не ждите от них помощи!.................................Don't wait help from them!
Drīzāk, intrigas sagaidiet! ......................... Скорее, ожидайте подвохов!...........................Rather, expect dirty tricks!
Viņi Garā bezpalīdzīgi! ............................. Они в Духе беспомощные!.............................They are helpless in the Spirit!
Dvēseles sūnām apauga! ......................... Души заросли мохом!.....................................Souls overgrown with moss!

Viena Cerība uz Dievu! ............................ Одна Надежда на Бога!..................................One Hope on the God!
Krievzeme sen Manis izraudzīta! ............. Русь Мной давно выбрана!..............................Russia has long chosen by Me!
Jūs ceļu iemināt! ...................................... Вы протоптали дорогу!...................................You trampled the road!
Ar Mīlestību tas izkopts! ........................... Любовью она убрана!.....................................It removed by Love!

Laiks sākas Dižens! .................................. Время наступает Великое!............................Great Time comes!
Mošķi aiziet pagātnē! ................................ Нечисть уходит в прошлое!...........................Unclean things goes in the past!
Gars - jau ne bezpersonisks! .................... Дух - уже не безликий!...................................Spirit- already not faceless!
Krievzeme iespējamo parādīja! ................ Русь доказала возможное!...............................Russia has proved the possible!

Iespējamo - Attīrīšanu! ............................. Возможное - Очищение!.................................The possible- Cleansing!
Mīlestību - Visupiedodošo! ....................... Любовь - Всепрощающую!.............................Love- all Forgiving!
Garīgo - Augšupcelšanu! .......................... Духовное - Вознесение!.................................Spiritual- the Ascension!
Vienlīdzību - Paaugstinošo! ...................... Равенство - Возвышающее!...........................Equality- rises up!

Viss tas - Krievzeme Diženā! .................... Всё это - Русь Великая!................................All this- the Great Russia!
Ir cilvēces nākotne! ................................... Есть будущее человечества!........................Is the future of humanity!
Šodien var teikt: NIKA! ............................. Сегодня можно сказать: НИКА!......................Today we can say: NIKA!
Jauna priekš cilvēkiem TĒVZEME! .......... Новое для людей ОТЕЧЕСТВО!........................New for people FATHERLAND!

Āmen. ....................................................... Аминь……………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. .......................................... Отец Абсолют…………………………………….Father Absolute
26.01.17. ................................................... 26.01.17……………………………………………26.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /26.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/27.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 26.01.2017.

Skatījumu skaits: 380 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: