Galvenie » 2018 » Janvāris » 26 » Vēsts: 26.01.18. Katrēns "Cerība"
16:52
Vēsts: 26.01.18. Katrēns "Cerība"

26.01.18 Катрен “Надежда”

Скоро 14-лет!
Обращения Создателя!
Люди понимают или нет,
Что обращение к обывателю!

Обыватель – человек без Веры!
Живёт в основном для себя!
Не понимает, в чём мера!
Если не формировать себя!

Я говорю: не понимают!
Привыкли к окрику!
Человек-Бог всё знает,
Он не привык к крику!

Понимая, идёт вперёд,
Просто жить – это не его мера!
Он парит на параде Звёзд,
Жизнь без Бога – химера!

Сегодня говорят о программе!
Президенту это не надо!
Человек ограничен праной,
Впереди уже ждёт преграда!

То, что вижу: программы нет!
Лозунги уже достали,
Важен только в Душе свет!
И Заветов скрижали!

Люди не понимают Завтра!
Это не людей промысел!
Главное, голая Правда,
Целеполагание и смысл!

Люди и не готовы к Завтра!
Ходят вокруг того же,
Относительная для них Правда,
На ложь больше похожая!

Построить хотят Россию,
Не понимают, что главное!
Много вопросов – не миссия,
Переход не бывает плавным!

Готовить нужно самого человека!
Дать в руки ему ответственность!
Сознание не изменится и в века,
Если нет от Бога доверенности!

Программ много, но нет сути!
Повторяю, человек главное!
Вокруг пустое и даже муть,
Программы не самое важное!

Можно писать, но делать кому!
Не готово пока Общество!
Люди не верят пока никому!
Нужно кардинальное средство!

Средство одно – Единение!
Первое условие – Вера!
Нет даже единого поведения,
Не говорю даже о мире!

Религии рвут страну!
Единую всегда в Мире!
Грядущую кличут войну,
К сожалению, без перемирий!

Нельзя заигрывать с ними,
Говорят и думают разное!
Видят в людях невежду,
Волнений не должно и ни разу!

Обещают всё, что угодно!
Народ продолжает молчать!
Опускается Он на дно,
Чтобы неожиданно встать!

Тогда достанется всем!
И правым, и левым!
Голос Надежды уже не нем,
Братством отзовётся Белым!

Разговоры, вновь разговоры!
Оказывается – всё пустое!
Выборы переходят в проводы,
Без Бога не ждите другое!

 

Аминь.
Отец Абсолют.

26.01.18

Vēsts: 26.01.18. Katrēns "Cerība"

Drīz 14-mit gadi!
Radītāja Uzrunai!
Cilvēki saprot vai nē,
Ka uzruna mietpilsonim! 

Mietpilsonis - cilvēks bez Ticības!
Dzīvo galvenokārt priekš sevis!
Taču saprot, kur mērs!
Ja sevi neformēt!

Es saku: nesaprot!
Pierada pie uzkliedziena!
Cilvēks -Dievs visu zin,
Viņš pie kliedziena nepierada!

Saprašana, uz priekšu iet,
Dzīvot vienkārši - tas ne viņa mērs!
Viņš Zvaigšņu parādē lido, 
Dzīve bez Dieva - himēra! 

Šodien par programmu runā!
Prezidentam to nevajag!
Cilvēks prānas ierobežots,
Šķērslis priekšā jau gaida!

Tas, ko redzu: programmas nav!
Lozungi jau nedod neko,
Tikai Gaisma Dvēselē svarīga!
Un Novēlējumu tabletes [скрижали?]

Cilvēki nesaprot Rītdienu!
Tā ne cilvēku domrīcība!
Galvenais, kaila Patiesība,
Mērķnodoms un jēga!

Cilvēki arī negatavi Rītdienai!
Iet apkāt vienam un tam pašam,
Taisnība priekš viņiem nosacīta,
Meliem līdzinās vairāk!

Krieviju uzcelt grib,
Nesaprot, kas galvenais!
Jautājumu daudz - ne misija,
Pāreja plūstoša nemēdz būt!

Pašu cilvēku gatavot vajag!
Rokās dot viņam atbildību!
Apziņa arī gadsimtos neizmainīsies,
Ja no Dieva uzticības nav!

Programmu daudz, bet nav būtības!
Atkārtoju, cilvēks galvenais!
Apkārt tukšums un pat duļķes,
Ne programmas pašas svarīgākās!

Var rakstīt, bet kurš darīs!
Pagaidām Sabiedrība negatava!
Pagaidām cilvēki netic nevienam!
Kardināls līdzeklis nepieciešams! 

Līdzeklis viens - Vienošana!
Pirmais nosacījums - Ticība!
Pat uzvedības vienotas nav,
Par mieru pat nerunāju!

Reliģijas valsti plosa!
Pasaulē vienu vienmēr!
Sauc nākamo karu,
Diemžēl, bez pamiera!

Nedrīkst ar viņiem koķetēt,
Runā un domā dažādi!
Cilvēkos nejēgas redz,
Satraukumu nevajag un ne reizi!

Apsola visu ko vēlas!
Tauta turpina klusēt!
Tā nolaižas dibenā,
Lai pieceltos negaidīti! 

Tad visiem tiks!
Gan labiem, gan kreisiem!
Cerību balss jau ne mēma,
Brālībā Baltā atsauksies!

Sarunas, atkal sarunas!
Izrādās - viss tukšs!
Vēlēšanas atvadās pāriet,
Citu bez Dieva negaidiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
26.01.18.

26.01.18. Quatrain "Hope"

Soon, 14 years!
Appeals of the Creator!
People understand or not,
That appeal to the philistine!

The Philistine is a human without Faith!
He lives mostly for himself!
Does not understand what is the measure!
If don't shape yourself!

I say: don't understand!
Accustomed to shouting!
Human-God knows everything,
He was not get used to shouting!

Realizing, it goes forward,
Just living- is not his measure!
He hovers on the parade of the Stars,
Life without God- is a chimera!

Today they talk about the program!
The President doesn't need this!
Human is limited by the prana,
Obstacles are already waiting ahead!

That,what I see: is no program!
Slogans already don't give anything,
Only the Light in the Soul is important!
And the Testament!

People do not understand Tomorrow!
It's not people's thought action!
The main thing, bare Truth,
Purpose and meaning!

Also people are not ready for Tomorrow!
They walk around the same,
Truth is condition for them,
More like on the lie!

Want to build Russia,
They do not understand that the main thing!
Many questions- are not a mission,
The transition can not be smooth!

Need to prepare the human himself!
Responsibility to give him in the hands!
Consciousness will not change in the centuries,
If there is no trust of God!

There are a lot of programs, but there is no point!
I repeat, the human is the main thing!
Around empty and even dregs,
Programs are not the most important!

Can write, but who will do it!
The Society is not ready yet!
People don't believe anyone yet!
Need a cardinal remedy!

One remedy - Unity!
The first condition- is Faith!
There is not even united behavior,
I'm not even talking about the peace!

Religions are tearing the country!
The One is always in the World!
The coming war is called,
Unfortunately, without armistice!

You can not flirt with them,
They say and think differently!
They see ignoramuses in people,
There should not be any disturbances and never!

They promise anything, what want!
The nation continue to remain silent!
It sinks to the bottom,
Suddenly to get up!

Then everyone will get it!
And right and left!
The Voice of Hope is no longer there,
Brotherhood White will respond!

Talks, again talks!
It turns out- that everything is empty!
Elections pass to the send-off,
Without God, do not wait for another!

Amen.
Father Absolute.
26.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.01.2018. 

Skatījumu skaits: 273 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: