Galvenie » 2019 » Janvāris » 26 » Vēsts: 26.01.19. Katrēns "SVARĪGS KUSTĪBAS MĒRĶIS"
20:58
Vēsts: 26.01.19. Katrēns "SVARĪGS KUSTĪBAS MĒRĶIS"

26.01.19. Катрен “ВАЖНА ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ”

Год начинается с переворотов!
Но, это только Начало!
Начинается Исторический водоворот,
Много он принесёт печали!

Всё подтверждает, что Переход!
Он коснётся стран и людей!
Для людей есть только один проход,
Через Создателя – Ему всё видней!

Политики играют всегда против Мира!
Им невдомёк, что политика – это ложь!
Что они портят картину мира,
За что от Бога их ждёт платёж!

Люди играют в свои игры!
Идёт перетягивание каната!
Нет ни у кого заветной иглы,
Которая бы Сознание “залатала”!

Главная проблема – Сознание!
Сознание – это контакт с Создателем!
У людей не находится и понимания:
Отсутствие Сознания – беду создаёт!

Люди предлагают реформы,
Кто-то призывает и к революции,
Система не принимает никакой формы,
Нужно повернуть людей к эволюции!

“Тришкин кафтан” уже не собрать,
Следствие революций понятно всем!
Не важно, сколько людей пришло в рать,
Без Идеи, они всё разрушат совсем!

Дело не в людях и не в системе!
Главное, что внутри человека?
Важно найти Единую тему,
Меняющую Мир людей на века!

Предупреждал: не смотрите под ноги!
Спасение, если смотреть в даль!
Печальные без Идеи итоги,
Вспомните: “Как закалялась сталь”!

Главное, не реформы, не время!
Главное, что внутри человека!
Жизнь и с реформами – есть бремя,
Сознание остановит обратный бег!

Поверьте: реформы – есть частность!
Главное – Сознание человека!
Без Идеи не проходит опасность,
Сохраняется она на века!

Сценариев Перехода бывает много!
Будут предлагать любые решения,
Но, несчастья так и будут итогом,
Пока не будет Единого мнения!

Активные люди говорят Правду!
Но, нет предложения: как?
По их схеме: не ждите “Завтра”,
Без Идеи не изменить Мир никак!

По Сценарию скоро Святая Русь,
Обратит внимание на себя,
Повторяю, прошла Её Вечная грусть,
Знамя Равенства Она принесла!

Внятные слова и понимание!
Это нужно сейчас для Планеты!
На Боге сконцентрируется внимание,
В другие “мысли” люди будут одеты!

Главное для них: Дух и Сознание!
Основа Перехода людей в Новый мир!
“Всё от Бога” – придёт понимание,
Система не удержится даже миг!

Повторяю: важна Цель движения!
Равенство – ориентир для людей!
Откроется у людей третье зрение,
Каноны Создателя станут ясней!

Тогда произойдёт на Планете чудо!
Люди перешагнут систему!
Для людей будет понятно, что
Сознание – это Главная тема!

Аминь.
Отец Абсолют
26.01.19

 

Vēsts: 26.01.19. Katrēns "SVARĪGS KUSTĪBAS MĒRĶIS"

Gads sākas ar apvērsumiem!
Bet, tas tikai Sākums!
Sākas Vēsturisks virpulis,
Daudz bēdu tas atnesīs!

Viss apstiprina, ka Pāreja!
Tā skars valstis un cilvēkus!
Cilvēkiem ir tikai viena izeja,
Caur Radītāju - Viņam viss redzamāks!

Politiķi vienmēr spēlē pret Pasauli!
Viņi pat nesaprot, ka politika - tie meli!
Ka viņi pasaules attēlu bojā,
Par ko no Dieva viņus maksājums gaida!

Cilvēki spēlē savas spēles!
Notiek virves pārvilkšana!
Nav nevienam slepenas adatas,
Kas Apziņu "salāpītu"! 

Galvenā problēma - Apziņa!
Apziņa - tas kontakts ar Radītāju!
Cilvēkiem arī saprašana neatrodas:
Apziņas trūkums - nelaimi rada!

Cilvēki reformas piedāvā,
Kāds arī uz revolūciju aicina,
Sistēma formas nekādas nepieņem,
Cilvēkus uz evolūciju pagriezt vajag!

"Triškina kaftānu" jau nesavākt vairāk,
Revolūciju sekas saprotamas visiem!
Nav svarīgi, cik cilvēku rātē atnāca,
Bez Idejas, sagaraus viņi visu pilnībā!

Lieta ne cilvēkos un ne sistēmā!
Galvenais, kas cilvēkā iekšķīgi?
Svarīgi atrast Vienu tēmu,
Cilvēku pasauli uz mūžu mainošu!

Brīdināju: zem kājām neskataties!
Glābšana, ja tālumā raudzīties!
Bēdīgi rezultāti bez Idejas,
Atceraties: "Kā rūdījās tērauds"!

Galvenais, ne reformas, ne laiks!
Galvenais, kas cilvēkā iekšķīgi!
Dzīve arī ar reformām - nasta ir,
Apziņa apturēs skrējienu atpakaļ!

Ticiet: reformas - privātums ir!
Galvenais - cilvēka Apziņa!
Bez Idejas bīstamība neizzūd,
Uz mūžiem tā saglabājas!

Pārejas scenāriju mēdz būt daudz!
Piedāvās jebkurus risinājumus,
Bet, rezultātā nelaime tā arī būs,
Kamēr Vienota viedokļa nebūs!

Aktīvie cilvēki Patiesību saka!
Taču, priekšlikuma nav: kā?
Pēc viņu shēmas: negaidiet "Rītdienu",
Bez Idejas Pasauli neizmainīt nekādi!

Pēc Scenārija drīz Svētā Krievzeme,
Uz sevi uzmanību vērsīs,
Atkārtoju, pārgāja Viņas Mūžīgās skumjas,
Vienlīdzības Karogu Viņa atnesa!

Skaidrus vārdus un saprašanu!
Tas priekš Planētas tagad vajadzīgs!
Uzmanība uz  Dievu sakoncentrējas,
Citās "domās" cilvēki ieģērbti būs!

Galvenais priekš viņiem: Gars un Apziņa!
Pamats cilvēku Pārejai Jaunajā pasaulē!
"Viss no Dieva" - saprašana atnāks,
Nenoturēsies sistēma pat mirkli! 

Atkārtoju: kustības Mērķis svarīgs!
Vienlīdzība - orientieris priekš cilvēkiem!
Atvērsies cilvēkiem trešā redze,
Radītāja Kanoni skaidrāki kļūs!

Tad uz Planētas brīnums notiks!
Cilvēki sistēmu pārkāps!
Priekš cilvēkiem skaidrs būs, ka
Apziņa - tā Galvenā tēma!

Āmen.
Tēvs Absolūts
26.01.19.

26.01.19.Quatrain „IMPORTANT TARGET OF MOTION”

The year begins with coups!
But, this is only the Beginning!
Historical whirlwind begins,
It will bring much sorrow!

Everything confirms, that Transition!
It will touch countries and people!
For people, there is only one passage,
Through the Creator- he knows everything better!

Politicians always play against the World!
They even don’t know, that politics- is a lie!
That they spoil the picture of the World,
For what they expect from God to pay for!

People play their game!
There is a pulling of rope!
No one has a cherished needle
What will “darn” Consciousness!

The main problem- is Consciousness!
Consciousness- is contact with the Creator!
People have not also understanding:
Lack of Consciousness- creates trouble!

People are proposing reforms,
Someone is calling for revolution too,
The system takes no form,
Need to turn people to evolution!

“Trishkin kaftan” is no longer assemble,
The consequence of revolution is clear to everyone!
No matter how many people came to the army,
Without an Idea, they will destroy everything completely!                    

It’s not about people and not in the system!
The main thing is what is inside person?
It’s important to find One topic,
Changing the World of people for centuries!

Warned: don’t look at your feet!
Salvation, if you look into the distance!
Sad results without Idea,
Remember: “How the steel was tempered”!

The main thing is not reform, not time!
The main hing what is inside a person!
Life also with reforms- is a burden,
Consciousness will stop running back!

Believe: reform- is a particular!
The main thing- is the human Consciousness!
Without an Idea, there is no danger,
It remains for centuries!

There are a lot of scenarios of the Transition!
Will offer any solutions,
But misfortune will be the result,
Until there will be no United opinion!

Active people are telling the Truth!
But there is no suggestion: how?                         
According to their scheme: don’t wait for “Tomorrow”,
Without an Idea, there is no way to change the World!

According to the Scenario soon will be Holy Russia,
Will pay attention to yourself,
I repeat, Her Eternal sadness passed,
She brought the Banner of Equality!

Clear words and understanding!
This is needed now for the Planet!
Attention is focused on God,
People will be dressed in other “thoughts”!

The main thing for them: Spirit and Consciousness!
The basis of the Transition of people to the New world!
“Everything is from God”- the understanding will come,
The system will not hold even a moment!

I repeat: the Target of movement is important!
Equality- a landmark for people!
The third sight will open to people,
The Canons of the Creator will become clearer!

Then the miracle will happen on the Planet!
People will cross the system!
For people it will be clear, that
Consciousness- is the main topic!

Amen
Father Absolute
26.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.01.19.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.01.2019.

Skatījumu skaits: 73 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: