Galvenie » 2019 » Februāris » 27 » Vēsts: 26.02.19. Katrēns "Galvenais priekš cilvēka Mērķis!"
21:44
Vēsts: 26.02.19. Katrēns "Galvenais priekš cilvēka Mērķis!"

26.02.19. Катрен “Главная для человека Цель!”

Не планируйте ничего сами!
Не считайте вперёд дату!
Создатель внимательно следит за вами!
Вы всё равно перейдёте не сразу!

Вопрос к вам: А вы готовы?
Одного желания недостаточно!
Не поможет на счастье подкова,
Будут те, кто останется!

Главное для вас: хотеть к Богу!
За минуты подготовиться трудно,
За минуты, что будет в итоге?
За минуты видится только дно!

Вы должны были трудиться,
Только не на ниве работы,
Главное: внутри измениться,
Чтобы Мир стал вашей заботой!

Помните, что вы в Высшем Разуме!
Вы в волшебном Мире творения!
При совершенствовании своего Ума,
Придёт к вам это Прозрение!

Вы не просто биология Мира!
Разум – в биологической оболочке!
Вы – малая Разума мера!
И концентрация энергии в точке!

Вам кажется – человек, что видите!
Но, человек – это Материя и Энергия!
Постепенно к пониманию придёте,
Вы сами и вокруг Разума версия!

В Материи набираетесь опыта,
И Божественной Мудрости!
Мудрость – это возможность полёта,
И возможность к Небу расти!

Проявление – только шаг, повторяю!
Это – важная Эволюции цепь,
Совершенствование себя, заверяю,
Главная для человека Цель!

Переход пройдёт по готовности,
Каждый сдаёт экзамен Создателю!
Немного будет возможности,
В Шестую не допущу наблюдателей!

Нет времени для «разборок»!
Виновато во всём человечество!
Мне осталось огласить приговор:
В Шестой расе будет Отечество!

Христом сказано: Любите всех!
Люди не услышали слова Пророка,
Много религий оказалось помехой,
Не было в них никакого прока!

Теперь «религия» будет одна!
Посредники не нужны Создателю,
Через каждого пройдёт она,
Все активные – нет наблюдателей!

Все активные и все – в Боге!
Сознание и Подсознание – вместе!
Любовь будет управлять Миром в итоге,
Отечество будет в одном месте!

Великий остров посреди Океана,
Технический прогресс станет помехой,
Знания всем людям будут даны,
Люди будут управлять телом смело!

Это дальняя для людей перспектива!
И не на одно поколение!
Люди к совершенству стремятся активно,
Это – человеческого Ума достижение!

Сегодня только первый шаг к Цели!
Человечество вернётся к Создателю,
Восстановится Эволюции Разума цепь,
Люди станут Мира обладателем!

Аминь.
Отец Абсолют
26.02.19

 

Vēsts: 26.02.19. Katrēns "Galvenais priekš cilvēka Mērķis!"

Neplānojiet paši neko!
Neskaitiet datumu uz priekšu!
Radītājs uzmanīgi seko jums!
Jūs viengalga nepāriesiet tūliņ!

Jautājums jums: Bet gatavi jūs?
Vienas vēlēšanās nepietiek!
Nelīdzēs pakavs laimei,
Būs tie, kuri paliks!

Galvenais priekš jums: gribēt pie Dieva!
Minūtes laikā sagatavoties grūti,
Minūtes laikā, kas rezultātā būs?
Minūtes laikā tikai grunts redzama!

Jums bija jāpūlas,
Tikai ne uz druvas darbā,
Galvenais: iekšķīgi izmainīties,
Lai Pasaule jūsu rūpes kļūtu!  

Atceraties, ka jūs Augstākā Saprātā!
Jūs radīšanas burvju Pasaulē!
Pie sava Prāta pilnveidošanas,
Atnāks pie jums šī Apskaidrība!

Jūs ne vienkārši Pasaules bioloģija!
Saprāts - bioloģiskā apvalkā!
Jūs - Saprāta mazais mērs!
Un enerģijas koncentrācija punktā!

Jums šķiet - cilvēks, ka redzat!
Taču cilvēks - tā Matērija un Enerģija!
Pakāpeniski pie saprašanas nonāksiet,
Jūs paši un Saprāta versija apkārt!

Matērijā pieredzi uzkrājat,
Un Dievišķo Gudrību!
Gudrība - tā lidojuma iespēja!,
Un iespēja augt uz Debesīm!

Izpausme - tikai solis, atkārtoju!
Tā - Evolūcijas ķēde svarīga,
Sevis pilnveidošana, apliecinu,
Galvenais priekš cilvēka Mērķis! 

Pāreja notiks pēc gatavības,
Katrs kārto eksāmenu pie Radītāja!
Iespēju nebūs daudz,
Sestajā vērotājus nelaidīšu!

Nav laika priekš "iztirzāšanas"!
Cilvēce vainīga visā!
Man atlika spriedumu nolasīt:
Sestajā rasē Tēvzeme būs!

Kristus teikts: Mīliet visus!
Neizdzirdēja cilvēki Pravieša vārdus,
Daudzās reliģijas traucēklis izrādījās,
Nebija viņās labuma nekāda!

Tagad būs viena "reliģija"!
Radītājam vidutāji nav vajadzīgi,
Caur katru tā izies,
Visi aktīvi - vērotāju nav!!

Visi aktīvi un visi - Dievā!
Apziņa un Zemapziņa - kopā!
Rezultātā Mīlestība Pasauli vadīs,
Tēvzeme vienā vietā būs!

Liela sala Okeāna vidū,
Tehniskais progress traucējums kļūs,
Zināšanas visiem cilvēkiem dotas būs,
Cilvēki ķermeni vadīs droši!

Tā priekš cilvēkiem tāla perspektīva!
Un ne uz vienu paaudzi!
Cilvēki uz pilnību tiecas aktīvi,
Tas cilvēciskā Prāta sasniegums!

Šodien tikai pirmais solis uz Mērķi!
Cilvēce pie Radītāja atgriezīsies,
Atjaunosies Saprāta Evolūcijas ķēde,
Cilvēki kļūs Pasaules īpašnieki!

Āmen.
Tēvs Absolūts
26.02.19.

26.02.19.Quatrain  „The Main thing for human is Target”

Don’t plan anything by yourself!
Don’t count date forward!
The Creator is closely watching you!
You anyway will not pass immediately!

Question to you: Are you ready?
One desire is not enough!
Horseshoe for happiness will not help,
There will be those who will stay!

The main thing for you: want to God!
For minute it’s difficult to prepare,
In minute, what will be in the end?
For minute only the bottom is seen!

You had to work,
Only not in the work of field,
The main thing: change inside,
That the World has become your concern!

Remember that you are in Higher Mind!
You are in magic World of creation!
At perfecting of your Mind,
This enlightenment will come to you!

You are not just the biology of the World!
Reason- is in biological envelope!
You- are small measure of the Reason!
And the concentration of the energy at the point!

It seems to you- human, that see!
But human- is Matter and Energy!
Gradually come to understanding,
You by yourself and around version of the Reason!

In Matter gain experience,
And Divine Wisdom!
Wisdom- is ability to fly!
And the opportunity to grown to Heaven!

Manifestation- is only a step, I repeat!
This- is an important chain of Evolution,
Improving yourself, I assure you,
The Main Target for human!

The Transition will take place by readiness,
Everyone passes an exam to the Creator!
There will be few opportunities,
In the Sixth I will not allow observers!

No time for “showdown”!       
It’s to blame for all humanity!
It remains for Me to announce the verdict:
In the Sixth race will be the Fatherland!

Christ says: Love everyone!
People have not heard the words of the Prophet,
Many religions turned out to be a nuisance,
There was no benefit in them!

Now will be one “religion”!
The Creator doesn’t need mediators,
It will pass through each one,
All are active- no observers!

All are active and all are- in God!
Consciousness and Subconscious- are together!
Love will rule the World in the end,
Fatherland will be in one place!

Big island in the middle of the Ocean,
Technical process will be a disorder,
Knowledge will be given to all people,
People will control the body safely!

This is a distant prospect for people!
And not for one generation!
People strive for excellence actively,
This is the achievement of human Mind!

Today only the first step to the Target!
Humanity will return to the Creator,
Will restore the chain of Evolution of Reason,
People will become the owners of the World!

Amen
Father Absolute
26.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.02.2019.

Skatījumu skaits: 58 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: