Galvenie » 2019 » Marts » 26 » Vēsts: 26.03.19. Katrēns "Cilvēkiem palīdzēs paši cilvēki"
16:51
Vēsts: 26.03.19. Katrēns "Cilvēkiem palīdzēs paši cilvēki"

26.03.19. Катрен “Людям помогут сами люди”

Всё уже давно сказано!
Даже, было предупреждение,
И о Руси Святой пересказано,
Теперь можно ждать извержения!

Люди получили все Знания,
Для изменения Сознания достаточно,
Если не пришло к ним понимание,
Это их собственная вина – точно!

Объяснил Различие Руси и России!
Русь – из чего было Начало!
Русь – это спасения Миссия!
Россия – это то, что от Руси осталось!

Россия – как все страны!
Капитал правит страной, как прежде,
Нет ничего особенного в этой стране,
На Будущее – нет Надежды!

Что толку хранить Мне Россию?
От Русского Духа уже нет ничего!
Её уничтожает чужая комиссия,
Нет в стране ничего своего!

Русь существует уже под надзором,
Им кажется – не представляет опасности!
Система считает своим позором,
Отвлекаться на мелкие частности!

Если масштабировать, Русь – частность!
Тысячи супротив миллионов!
Но, главное, не количество, а – честность!
И, что Создатель – это Основа!

Я говорил, что «малое» всегда в «большом»!
Гарантия всему – это подобие!
Но, если части говорят о разном,
Будущее страны – это утопия!

Власти считают, что они – правы!
Поддержка мирового правительства,
Но, нет за ними никакой Правды,
Их активность для людей губительна!

Мир существует – пока Эволюция!
Наметилась противоположность,
Люди видят выход в революции,
Но, это – не Божественная возможность!

Не надо никакого насилия,
Если честно, то это поздно!
Человеку надо проявить усилие,
И поменять себя внутри заодно!

Спасение в руках человечества!
Создатель поддержит Гармонию,
Между Правдой и мамоной – война вечная,
Люди должны остановить Тьмы какофонию!

Людям помогут только сами люди!
Не ждите помощи от Тёмных сил!
Сегодня Преображения только прелюдия!
Правда – будущего Мира кумир!

Люди не могут понять, что надо?
Ориентир был лишь на Россию,
Но, Россия теперь тоже мамоне рада,
Предала свою Миссию!

На Сцену поднимается Русь Святая!
Точнее, то, что от Неё осталось,
Но, это Судьба у Неё такая,
Жалко – долго Она собиралась!

Собиралась долго, но было не впрок!
Люди не верят сами в себя!
Но, подошёл Исторический срок,
Помните, что Святая Русь – часть Моя!

Вас мало, но Всевышний с вами!
Нет ничего сильнее Нас «Вместе»!
Перед вами открыты дальние дали!
И определено в Истории вам место!

Аминь.
Отец Абсолют
26.03.19

 

Vēsts: 26.03.19. Katrēns "Cilvēkiem palīdzēs paši cilvēki"

Viss sen jau pateikts!
Pat, brīdinājums bija,
Un par Krievzemi Svēto pastāstīts,
Tagad var gaidīt izvirdumu!

Cilvēki saņēma Zināšanas visas,
Priekš Apziņas izmainīšanas pietiekami,
Ja saprašana pie viņiem neatāca,
Tā viņu personīgā vaina - tieši!

Paskaidroju Krievzemes un Krievijas Atšķirību!
Krievzeme - no kā bija Sākums!
Krievzeme - tā glābšanas Misija!
Krievija - tas, kas no Krievzemes palika!

Krievija - kā valstis visas!
Kapitāls valda valsti, kā iepriekš,
Nav nekā sevišķa šinī valstī,
Uz Nākotni - Cerību nav!

Kāda jēga Man Krieviju glabāt?
No Krievu Gara jau nav nekā!
Viņu sveša komisija iznīcina,
Nav vakstī sava nekā!

Krievzeme jau zem uzraudzības eksistē,
Viņiem šķiet - bīstamību nerada!
Sistēma par savu kaunu uzkata,
Uz sīkām daļām novērsties!

Ja mērogoties, Krievzeme - dalījums!
Tūkstoši pret miljoniem!
Taču, galvenais, ne daudzums, bet - godīgums!
Un, ka Radītājs - tas Pamats!

Es teicu, ka "mazais" vienmēr "lielajā"!
Garantija visam - tā līdzība!
Taču, ja daļas par dažādu runā,
Valsts nākotne - utopija tā!

Varas uzsata, ka viņām - taisnība!
Pasaules valdības atbalsts,
Bet, nav viņām Patiesības nekādas,
Viņu aktivitāte priekš cilvēkiem postoša!

Pasaule eksistē - kamēr Evolūcija!
Iezīmējās pretējība,
Cilvēki izeju revolūcijā redz,
Taču, tā - ne Dievišķa iespēja!

Nevajag vardarbību nekādu,
Ja godīgi, tad tas vēlu!
Cilvēkam pūles pielikt vajag,
Un pie viena sevi iekšķīgi izmainīt!

Cilvēces rokās glābšana!
Radītājs Harmoniju atbalstīs,
Starp Patiesību un mamonu - cīņa mūžīga,
Cilvēkiem jāaptur Tumsas kakafonija!

Cilvēkiem palīdzēs tikai cilvēki paši!
Negaidiet palīdzību no Tumsas spēkiem!
Šodien Pārveidošana tikai prelūdija!
Patiesība - nākotnes Pasaules elks!

Cilvēki saprast nevar, ko vajag?
Orientieris tikai uz Krieviju bija,
Taču, Krievija arī tagad mamona priekā, 
Savu Misiju nodeva!

Uz Skatuves paceļas Krievzeme Svētā!
Precīzāk, tas, kas no Viņas atlika,
Bet, tas Liktenis Viņai tāds,
Žēl - Viņa gatavojās ilgi!

Gatavojās ilgi, bet bija ne labumā!
Cilvēki netic sev paši!
Taču pienāca Vēsturisks termiņš,
Atceraties, ka Svētā Krievzeme - Mana daļa!

Jūsu maz, bet Visaugstais ar jums!
Nav nekā stiprāka par Mums "kopā"!
Jūsu priekšā tāli tālumi atklāti!
Un Vēsturē vieta jums noteikta!

Āmen.
Tēvs Absolūts
26.03.19.

26.03.19.Quatrain “People will help to people by themselves”

Everything has long been said!
Even there was a warning,
And about Holy Russia retelling,
Now can wait for the eruption!

People got all Knowledge,
For changing Consciousness is enough,
If understanding didn’t come to them,
This is their own fault- for sure!

I explained the Difference between Russland and Russia!
Russland- from where was Beginning!
Russland- is Mission of the salvation!
Russia- that, what remains from Russland!

Russia- like all the countries!
Capital rules the country as before,
There is nothing special in this country,
For Future- there is no Hope!

What is the use for Me of keeping Russia?
From the Russian Spirit there is already nothing!
She is destroyed by the foreign commission,
There is nothing own in the country!

Russland already exist under supervision,
It seems to them- that it’s not dangerous!
The system considers it a shame!
Distracted by minor particulars!

If scaling, Russia- is particular!
Thousands against millions!
But, the main thing, is not quantity, but- honesty!
And, that the Creator- is the Basis!

I said, that “the small” is always in “the big”!
Guarantee to everything- is similarity!
But, if the parts say different things,
The future of the country- is utopia!

The authorities believe, that they- are right!
Support of the World government,
But, there is no Truth behind them,
Their activity is devastating for people!

The World exists- while Evolution!
Outlined the opposite,
People see the way out in revolution,
But, this- is not Divine opportunity!

No need any violence,
If to be honest, it’s late!
Human needs to exert effort,
And change yourself inside at the same time!

Salvation is in the hands of humanity!
Creator will support Harmony,
Between the Truth and mammon- eternal war,
People have to stop Darkness cacophony!

People will help to the people by themselves!
Don’t wait for help from Darkness forces!
Today Transfiguration is only prelude!
Truth- is an idol of the World future!

People can’t understand, what need?
The landmark was only on Russia,
But Russia is also now pleased with mammon,
Betrayed Her Mission!

Holy Russia rises to the Stage!
More precisely, what was left from Her,
But, this is Her Fate,
It’s pity- for a long time She was preparing!

Prepared for a long time, but it was not in store!
People don’t believe in themselves!
But, the Historical term came,
Remember, that Holy Russia- is My part!

You are few, but the Almighty is with you!
Nothing is stronger, then Us “together”!
Distant distances are open in front of you!
And your place is determined in the History!

Amen
Father Absolute
26.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 26.03.2019. 

Skatījumu skaits: 55 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: