Galvenie » 2020 » Marts » 26 » Vēsts: 26.03.2020. Katrēns "Varas scenārijs Tumsas sagatavots"
20:07
Vēsts: 26.03.2020. Katrēns "Varas scenārijs Tumsas sagatavots"

26.03.2020 Катрен “Сценарий власти подготовлен Тьмой”

Господи, в чём Правда и что делать?

Отвечать на вопрос просто!
Если есть Вера и понимание!
Мне казалось, что люди взрослые,
Ничто не уйдёт от их внимания!

Говорил, что пандемия – это провокация!
Не людей, а Мировой власти!
Для них Судный день – последняя станция!
Власть на людей перебросила страсти!

Есть правительства, но над ними власть!
И у власти Мировой – своя Программа!
По их Программе Планета должна пасть,
Останется от неё – Голограмма!

Планета всё равно поменяет мерность,
Сатана подсказал действия!
Принципиально меняется закономерность,
Это – коронавируса последствия!

Мировой власти надо изменить Мир!
По собственному сценарию,
Потепление климата для них ориентир,
Желают занять земли Ариев!

Переселение людей обязательно будет!
Но только по Сценарию самого Создателя,
Мировое правительство ничего не ждёт,
По их сценарию – останутся обыватели!

Сейчас применён ускоренный вариант!
Власти кажется, что можно успеть!
Но для Народов Создатель – гарант,
К Судному дню надо созреть!

Главная «скрипка» Судного дня – Создатель!
Важно, чтобы было готово Воинство!
Проблема Планеты – законченный обыватель,
Он давно потерял достоинство!

Борьба двух Сценариев – налицо!
Один – от Бога, другой – от Сатаны!
Для одних людей жизнь – это кольцо!
Для других – Создателя планы!

Нужно Верить Богу и всё получится!
Ещё нужно всегда говорить Правду!
Когда с Богом – ничего не случится!
Тогда люди и увидят своё Завтра!

Сценарий власти Тьмой подготовлен!
Это – искажённая картина Мира!
По Сатане плоский Мир явлен,
Это – фантазия Повелителя тёмного мира!

Переселение Мира обязательно будет!
Но не по плану Сатаны, конечно!
Очень скоро люди об этом забудут,
В древних Храмах загорятся свечи!

Есть события под Флагом Создателя!
Флаги Сатаны с козлом!
Легко разобраться: кто – свой и кто – предатель:
Кто открывает «Завтра» руками, а кто – лбом!

Не слушайте бредни о Завтра!
Создатель планы открывает доверенным,
Люди никогда не говорят Правду,
В них не было никогда истинной Веры!

Без Веры и Любви ничего не получится!
Обыватель не верит Богу!
Судный день всё равно случится,
Шестая раса будет итогом!

Планета, как и Сфера Бога – круглая!
Плоская Планета в глазах Сатаны!
Есть в Бесконечности Эволюции «игла»!
Она проходит сквозь Народа и Страны!

Помните, что интернет – это паутина!
Кто выстраивает паутину – паук!
Если человек попадает в такую тину,
Жизнь человека превращается в муку!

Одна Надежда сегодня на Бога!
Без Создателя вам не выжить!
Сатана подводит Мир к своему итогу,
Без Бога Мир перестанет жить!

Аминь.
Отец Абсолют.
26.03.2020

Vēsts: 26.03.2020. Katrēns "Varas scenārijs Tumsas sagatavots"

Dievs, kur Patiesība un ko darīt?

Uz jautājumu atbildēt vienkārši!
Ja Ticība ir un saprašana!
Man šķita, ka cilvēki pieauguši,
Nekas nepaliks viņu nepamanīts!

Teicu, ka pandēmija - tā provokācija!
Ne cilvēku, bet Pasaules varas!
Viņiem Tiesas diena - pēdējā stacija!
Vara uz cilvēkiem kaislības pārsvieda!

Ir valdības, bet virs viņām vara!
Un Pasaules varai - sava Programma!
Pēc viņu Programmas Planētai jākrīt,
Paliks no viņas - hologramma!

Planēta dimensiju mainīs vienalga,
Darbības Sātans pateica priekšā!
Likumsakarības mainās principiāli!,
Tās - koronavīrusa sekas! 

Pasaules varai pasauli izmainīt vajag!
Pēc scenārija personīgā,
Klimats siltāks priekš viņiem orientieris,
Ariju zemes aizņemt vēlas!

Cilvēku pārvietošana noteikti būs!
Bet tikai pēc Radītāja paša Scenārija,
Pasaules valdību negaida nekas,
Pēc viņu scenārija - mietpilsoņi paliks!

Tagad pielietots paātrināts variants!
Varai šķiet, ka paspēt var!
Taču priekš Tautām Radītājs - garants,
Tiesas dienai nobriest vajag!

Tiesas dienas galvenā "vijole" - Radītājs!
Svarīgi, lai Pulks būtu gatavs!
Planētas problēma - mietpilsonis nobriedis,
Cieņu viņš sen pazaudēja!

Divu scenāriju cīņa - acīm redzama!
Viens - no Dieva, cits - no Sātana!
Dzīve vieniem cilvēkiem - aplis tas!
Citiem - Radītāja plāni!

Dievam Ticēt vajag un izdosies viss!
Vēl Patiesību vajag runāt vienmēr!
Kad ar Dievu - negadīsies nekas!
Tad cilvēki arī savu Rītdienu ieraudzīs!

Varas scenārijs Tumsas sagtavots!
Tas - Pasaules izropļots attēls!
Pēc Sātan plakana Pasaule izpausta,
Tā - tumšās pasaules Pavēlnieka fantāzija!

Pasaules pārvietošana noteikti būs!
Taču ne pēc Sātana plāna, protams!
Cilvēki aizmirsīs par to ļoti drīz,
Senos Tempļos aizdegsies sveces! 

Ir notikumi zem Radītāja Karoga!
Sātana karogi ar āzi!
Viegli tikt saidrībā: kurš - savējais, kurš - nodevējs:
Kurš "Rītdienu" atver rokām, bet kurš - ar pieri!

Nelausaties murgus par Rītdienu!
Radītājs plānus atklāj uzticamiem,
Cilvēki patiesību nerunā nekad,
Viņos patiesas Ticības nebija nekad!

Bez Ticības un Mīlestības neizdosies nekas!
Mietpilsonis Dievam netic!
Tiesas diena notiks vienalga,
Rezultāts Sestā rase būs!

Planēta, kā arī Dieva Sfēra - apaļa!
Plakana Planēta Sātana acīs!
Ir Bezgalībā Evolūcijas "smaile"!
Tā iziet caur Tautu un Valsti!

Atceraties, ka internets - tas tīmeklis!
Kurš tīmekli izkārto - zirneklis!
Ja cilvēks tādā tīklā iekrīt,
Cilvēka dzīve mokās pārvēršas!

Cerība viena šodien uz Dievu!
Bez Radītāja neizdzīvot jums!
Sātans Pasauli pie sava rezultāta ved,
Bez Dieva Pasaule dzīvot pārstās!

Āmen. 
Tēvs Absolūts.
26.03.2020.

26.03.20.Quatrain “The scenario of power prepared by Darkness”

God, where is the Truth and what to do?

Answering a question is easy!
If there is Faith and understanding!
It seemed to me that people are adults,
Nothing will escape their attention!

I said that a pandemic- is a provocation!
Not people, but World power!
Judgment day for them- is the last station!
Power over people overwhelmed passions!

There are governments, but power over them!
And the World power- has its own Program!
According to their Program, the Planet must fall,
Will remains from her - Hologram!

The Planet will still change the dimension anyway,
Satan prompted action!
The pattern changes fundamentally,
These- are coronavirus consequences!

World power must change the World!
By personal scenario,
Climate is more warm landmark for them,
They wish to occupy the land of the Arians!

Resettlement of people will definitely be!
But only according to the Script of the Creator himself,
The World government is not expecting anything
According to their scenario- ordinary people will remain!

Now the accelerated version is applied!
The authorities seem to be in time!
But for the Nations, the Creator- is a guarantor,
It is necessary to mature by the Day of Judgment!

The Judgment day Main Violin - Creator!
It is important that the Army is ready!
The Planet Problem- is a complete philistine,
He has long lost his dignity!

The struggle between the two Scenarios- is obvious!
One- is from God, the other- is from Satan!
For some people, life- is a ring!
For others - Creator plans!

You need to Believe to God and everything will turn out!
You also need always tell the Truth!
When with God- nothing will happen!
Then people will see their tomorrow!

The scenario of power is prepared by Darkness!
This- is a distorted picture of the World!
According to Satan, the flat World is revealed,
This is the fantasy of the Lord of the dark world!

Resettlement of the World will definitely be!
But not according to Satan’s plan, of course!
Very soon people will forget about it,
In ancient temples candles will light up!

There are events under the Flag of the Creator!
Flags of Satan with a goat!
It’s easy to figure out :who- is your own and who is a traitor:
Who opens "Tomorrow" with his hands, but who - with his forehead!

Do not listen to bullshit about tomorrow!
Creator plans open for trusted ones,
People never tell the truth
They never had true Faith!

Without Faith and Love, nothing will come of it!
The philistine does not believe to God!
Judgement day will happen anyway
The sixth race will be the result!

The Planet, as also the Sphere of God- is round!
Flat Planet in the eyes of Satan!
There is a “needle” in the Infinity of Evolution!
It passes through the Nation and the Country!

Remember that the Internet- is a web!
Who builds a web - a spider!
If a person falls into such a mud
Human life turns into flour!

One Hope today on God!
You cannot survive without a Creator!
Satan brings the world to its conclusion
Without God, the World will cease to live!

Amen.
Father Absolute.
03/26/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.03.2020.
=====
sagatavots viskopīgai pieredzei 26.03.2020.

Skatījumu skaits: 29 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: