Galvenie » 2018 » Maijs » 26 » Vēsts: 26.05.18. Katrēns "Regress un progress"
23:25
Vēsts: 26.05.18. Katrēns "Regress un progress"

26.05.18 Катрен “Регресс и прогресс” ​​

Улыбка и капитал – несовместимы!
К капитализму подходит оскал!
Сознание при капитале – уязвимо,
Человеческих отношений обвал!

Россия прошла путь вниз,
Социализм – форма прогресса!
Переход был похож на блиц,
От прогресса к регрессу!

Причудлива Судьба Народа:
Настоящие испытания!
Никто не ожидал перехода,
Тринадцать миллионов на заклание!

Статистика говорит – тринадцать!
Кажется гораздо больше!
Не надо теперь метаться,
Причина смерти людей тоньше!

Компартия бросила свой Народ,
На растерзание капитала!
Запад говорит, что Народ – урод,
Судьба такого не ожидала!

Люди жили, расцветала страна!
Идеалом служило Равенство!
Казалось, пройдёт в головах кутерьма,
Коммуна – всему Главенство!

Социальные уроды сидели в тюрьмах!
Человек был свободен в выборе,
В Кремлёвской стене – урны,
Как образец служения Родине!

Страна обрушилась неожиданно!
Народ к этому не был готов!
Социальной смерти никто не ждал,
Не было и капитала оков!

Теперь уже нет возврата!
Старшее поколение доживает!
Внуки, пожалуй, откроют врата,
Ведь, Новая Русь оживает!

Власть не верит, что будет Новое!
Забыла, кто в Доме Хозяин?
Три года на подведение итогов,
Россия объединит всех, кто тянет!

Капитализму не быть на Руси!
Это противоречит Создателю!
Новый Социализм – Её Миссия,
Не будет в стране обывателей!

Не верят люди, что Мир изменится!
Что Россия встанет с колен!
При этой власти – всё перемелется,
Три года мало для перемен!

Три года только на подготовку!
Главное изменится в Народе Сознание!
Сталь получается за счёт ковки,
А, человек – за счёт понимания!

Понимание, что человек от Бога!
Должен служить только Истине!
Люди России получат подмогу,
Если служение их истинное!

Страна, как на баррикаде!
Кто-то со стороны капитала,
Кто-то совсем в другом стане,
Кому-то преображений мало!

Кто-то желает вернуться!
Даже ценой революции,
Страна должна развернуться,
И уйти опять в эволюцию!

Социализм был шагом вперёд!
Капитализм – регресс человечества,
Может подумать Руси наперёд,
И сотворить Шестой Отечество?

Никто не рискнёт, как Россия!
Октаэдр идёт ва-банк!
От Бога у России – Миссия,
Она, как Духовный танк!

Власть теряет свои позиции!
Нет от Бога ей больше помощи,
Сокращаются и её границы,
Нет у неё былой мощи!

Аминь.
Отец Абсолют.
26.05.18

Vēsts: 26.05.18. Katrēns "Regress un progress"

Smaids un kapitāls - nesavienojami!
Kapitālismam piestāv atņirgti zobi!
Apziņa pie kapitāla - vārīga,
Cilvēcisko attiecību nobrukums!

Krievija aizgāja ceļu lejup,
Sociālisms - progresa forma!
Pāreja bija līdzīga zibspuldzei,
No progresa uz regresu!

Fantastisks Tautas Liktenis:
Īsti pārbaudījumi!
Neviens negaidīja pāreju,
Trīspadsmit miljoni uz kaušanu!

Statistika saka - trīspadsmit!
Šķiet daudz vairāk!
Nevajag tagad mētāties,
Cilvēku nāves iemesls smalkāks!

Kompartija atstāja savu Tautu,
Kapitāla saplosīšanai!
Rietumi saka, ka Tauta - krople,
Liktens ko tādu negaidīja!

Dzīvoja cilvēki, valsts plauka!
Vienlīdzība ideālam kalpoja!
Likās, pāries galvās jandāliņš,
Komūna - visam Virskundzība!

Sociālie kropļi cietumos sēdēja!
Cilvēks izvēlē bija brīvs,
Kremļa sienā - urnas,
Kā kalpošanas paraugs Dzimtenei!

Valsts  sabruka negaidīti!
Tauta uz to nebija gatava!
Sociālo nāvi neviens negaidīja,
Nebija arī kapitāla važu!

Tagad jau atgriezšanās nav!
Vecākās paaudzes aizvada mūžu!
Mazbērni, jādomā, atvērs vārtus,
Jo, Krievzeme Jaunā atžirgst!

Vara netic, ka būs Jauna!
Aizmirsa, kas Mājā Saimnieks?
Trīs gadi rezultātu apkopošanai,
Krievija apvienos visus, kuri velk!

Kaptālismam Krievzemē nebūt!
Tas runā pretim Radītājam!
Jauns Sociālisms - Viņas Misija,
Nebūs valstī mietpilsoņu!

Netic cilvēki, ka Pasaule izmainīsies!
Ka Krievija piecelsies no ceļiem!
Pie šīs varas - viss izmainīsies,
Trīs gadu maz priekš pārmaiņām!

Trīs gadi tikai priekš sagatavošanās!
Galvenais Tautā Apziņa izmainīsies!
Tērauds sanāk kalšanas rezultātā,
Bet, cilvēks - saprašanas rezultātā!

Saprašana, ka cilvēks no Dieva!
Tikai Patiesībai jākalpo!
Krievijas cilvēki saņems palīdzību, 
Ja viņu kalpošana patiesa!

Valsts, kā uz barikādēm!
Kāds no kapitāla puses,
Kāds pavisam no nometnes citas,
Kādam pārveidošanu maz!

Kāds atgriezties vēlas!
Pat par revolūcijas cenu,
Valstij vajag pagriezties,
Un aiziet atkal evolūcijā!

Sociālisms bija solis uz priekšu!
Kapitālisms - cilvēces regress,
Krievzeme padomāt var uz priekšu,
Un radīt Sesto Tēvzemi?

Neviens neriskēs, kā Krievija!
Oktaedrs iet par visu banku!
No Dieva Krievijai - Misija,
Viņa, kā Garīgais tanks!

Vara savas pozīcijas zaudē!
Nav viņai no Dieva palīdzības vairāk,
Arī viņas robežas samazinās,
Bijušās varenības viņai vairāk nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
26.05.18.

26.05.18. Quatrain  “Regress and progress”

Smile and capitalism- incompatible!
Capitalism approaches grin!
Consciousness to capital- vulnerable,
Collapse of human relationship!

Russia has gone down,
Socialism- is form of progress!
The transition was like a blitz,
From progress to regress!

Whimsical Fate of the Nation:
Real tests!
Nobody expected the transition,
Thirteen million for the slaughter!

Statistics says- thirteen!
It seems much more!
No need to rush now,
Cause of people death is thinner!

The Communist party abandoned its Nation,
To the destruction of capital!
The West says, that Nation- is ugly,
Fate didn’t expect this!

The people lived, the country flourished!
Equality was served to Ideal!
It seemed that there would be commotion in your head,
Commune- Supremacy to everything!

Social monsters were in prison!
Human was free in choice,
In the walls of Kremlin- there are urns,
As an example of serving to the Motherland!

The country fell unexpectedly!
The Nation was not ready for this!
No one expected social death,
There was no also bondage of capital!

Now there is no return!
The older generation lives out!
Perhaps my grandchildren will open gate,
After all, New Russia comes to life!

The authorities don’t believes, that there will be New!
Forgot, who is the Boss in the House?
Three years to summarize results,
Russia will unite all who draw!

Capitalism doesn’t have to be in Russia!
This contradicts the Creator!
The New Socialism- is Her Mission,
There will be no philistines in the country!

People don’t believe that the World will change!
That Russia will rise from her knees!
With this power- everything will change,
Three years are not enough for changes!

Three years only for preparation!
The main thing is, will change the Consciousness in people!
Steel is obtained by forging,
But, human- at the expense of understanding!

Understanding, that human is from God!
Must serve only the Truth!
The people of Russia will get help,
If their service is true!

The country is like a barricade!
Someone from the side of capital,
Someone is quite from different camp,
Someone has little transformation!

Someone wants to return!
Even at the cost of revolution,
The country must turn around,
And go back to evolution!

Socialism was a step forward!
Capitalism- is the regress of humanity,
Russia might think ahead,
And create sixth Fatherland?

Nobody will risk like Russia!
Octahedrom goes all in!
Russia has from God- Mission,
She is like a Spiritual tank!

The power is losing its position!
There is no more help from God to her,
Her boundaries are also reduced,
She has no more power, what was before!

Amen
Father Absolute
26.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs
---------- 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.comMansGaismasStars/?fref=ts  /26.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.05.2018.

Skatījumu skaits: 173 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: