Galvenie » 2018 » Jūnijs » 26 » Vēsts: 26.06.18. Katrēns "Apvienot visus"
17:25
Vēsts: 26.06.18. Katrēns "Apvienot visus"

26.06.18 Катрен “Объединить всех”

Трудно объединить всех,
Разные взгляды на жизнь!
Краток человеческий век!
И не понятно для чего жить!

Человечество – это Пространство,
Это – энергия и материя!
Каждый отправляется в странствие,
Жизнь людей, как лотерея!

Кто-то найдёт себя,
Лучше, если кого-то!
Ещё лучше, себя теребя,
Человек станет Целым в итоге!

Целое – это Бога задание!
Причём, Главное от Бога!
Создатель передаёт Знания,
Чтобы Богами стали в итоге!

Разное соединить в Целое,
Нет Задания круче!
Человечество станет Белым,
Если не роковой случай!

Самое трудное предложение,
Но, Бог не даёт сложное,
Задание в Книге Судеб изложено,
Значит, всё же возможно!

Никто это сам не сможет!
Только один Народ в Мире!
Природа России поможет,
Она держит в себе перемирие!

Это Первый Народ Планеты!
Обсуждался вопрос не узко,
Другой народ людьми воспет,
Но, Первые – это этруски!

Корни служат Народу!
Теперь, это звучит – Россия!
Человечество пошло от этого Рода,
В Новую мерность переход – Её Миссия!

Первый – это всегда Первый!
Право на ошибку – нет!
Главное, что Народ Богу Верный!
Воплощается Бога Завет!

Планета называется теперь – Русь!
Человечество не принимает Тьму,
Точнее Планета: «Святая Русь»!
Дух заменит человеческую кутерьму!

Важно, чтобы поняла Россия,
Что Она – не страна, а Единение!
Объединить народы – Её Миссия,
«Вместе» – это Движение!

Шаг первый уже сделан!
Ошибок много, но шаг – есть!
Вернутся, наконец, Веды,
Духовность, конечно, – не месть!

Нельзя опускаться в прошлое!
Нельзя искать виноватого,
«Мы» в Пространстве возможно,
Главное, Бог, а не рогатый!

Важно, полное в Душе Единение!
В Плотном плане и Духе!
Прежде всего, единое мнение,
Гарантия отсутствия в Душе разрухи!

Слов много, но дело одно:
Выстраивание порядка!
Сегодня, Единение ещё не видно,
Оно просматривается украдкой!

Получается, поверьте, получится!
Этруски собираются вместе!
Через три года всё случится,
Россия – для этого место!

Аминь.
Отец Абсолют.
26.06.18

 

Vēsts: 26.06.18. Katrēns "Apvienot visus" 

Grūti apvienot visus,
Viedokļi uz dzīvi dažādi!
Īss cilvēka mūžs!
Un priekš kā dzīvot nesaprotams!

Cilvēce - tā Telpa,
Tā - enerģija un matērija!
Katrs ceļojumā dodas,
Cilvēku dzīve, kā loterija!

Kāds sevi atrod,
Labāk, ja kādu!
Vēl labāk, sevi nelikt mierā,
Rezultātā  cilvēks kļūs Veselums!

Veselums - tas Dieva uzdevums!
Pie tam, Galvenais no Dieva!
Radītājs Zināšanas nodod,
Lai rezultātā Dievi kļūtu!

Dažādu savienot Veselumā,
Nav nekā sarežģītāka!
Cilvēce kļūs Balta,
Ja ne liktenīgs gadījums!

Visgrūtākais priekšlikums,
Taču, Dievs nedod sarežģītu,
Uzdevums Likteņu Grāmtā izklāstīts,
Tātad, tomēr iespējams!

Neviens to pats nevarēs!
Tikai viena Tauta Pasaulē!
Daba Krievijai palīdzēs,
Viņa tur sevī pamieru!

Tā Planētas Pirmā Tauta!
Apspriests tika jautājums ne šauri,
Cita tauta cilvēku apdziedāta,
Taču, Pirmie - tie etruski! 

Saknes kalpo Tautai!
Tagad, tas skan - Krievija!
Cilvēce no šīs Dzimtas sākās,
Pāreja Jaunajā dimensijā - Viņas Misija!

Pirmais - tas vienmēr Pirmais!
Tiesības kļūdīties - nav!
Galvenais, ka Tauta Dievam Uzticīga!
Dieva Novēlējums iemiesojas!

Planēta tagad saucas - Krievzeme!
Cilvēce nepieņem Tumsu,
Precīzāk Planāta: "Svētā Krievzeme"!
Gars nomainīs cilvēku kņadu!

Svarīgi, lai Krievija saprastu, 
Ka Viņa - ne valsts, bet Vienošana!
Apvienot tautas - Viņas Misija,
"Kopā" - tā Kustība! 

Pirmais solis jau veikts!
Kļūdu daudz, bet solis - ir!
Atgriezīsies, beidzot, Vēdas,
Garīgums, protams, - ne atriebība!

Nedrīkst nolaisties pagātnē!
Nedrīkst meklēt vainīgo,
"Mēs" Telpā iespējams,
Galvenais, Dievs, bet ne ragainis!

Svarīgi, Dvēselē pilnīga Vienošana!
Blīvajā plānā un Garā!
Vispirms, viedoklis vienots,
Garantija Dvēselē postažas neesība!

Vārdu daudz, bet darbs viens:
Kārtības izveidošana!
Šodien, Vienošana vēl neredzama,
Tā aizsegti aplūkojas!

Izdodas, ticiet, izdosies!
Sapulcēsies etruski kopā!
Pēc trim gadiem viss notiks,
Krievija - vieta priekš tā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
26.06.18.

26.06.18. Quatrain “Unite all”

It’s difficult to unite all,
Different views on life!
The human life is brief!
And it’s not clear why to live!

Humanity- is the Space,
It’s- energy and matter!
Everyone goes on a journey,
People’s life is like a lottery!

Someone will find himself,
It’s better if someone!
Even better, is pulling yourself,
Human will become a Whole in the end!

The Whole- is God’s task!
And, the Main thing from God!
The Creator transmits Knowledge,
To become the Gods in the end!

Miscellaneous connect in the Whole,
There is nothing more difficult than this!
Humanity will become White,
If not a fateful event!

The most difficult proposal,
But, God doesn’t give complex,
The task is set forth in the Book of Fates,
So, it’s means possible!

No one can do it himself!
Only one Nation in the World!
The nature will help to Russia,
She keeps truce in herself!

This is the First Nation of the Planet!
The issue was not discussed narrowly,
Another nation glorify by people,
But, the First- are Etruscans!

Roots serve to the Nation!
Now, this sounds- Russia!
Humanity has started from this Kin,
Transition into the New dimension- is Her Mission!

The first- is always the First!
The right to make mistake- there is no!
The main thing, that the Nation is Faithful to God!
God’s Covenant is made!

The Planet is called now- Russia!
Humanity doesn’t accept the Darkness,
More precisely Planet: “Holy Russia”!
Spirit will replace mess of humans!

It’s important, that Russia understood,
That She- is not a country, but Unity!
Unite nations- is Her Mission,
“Together”- is the Movement!

First step is already done!
There are many mistakes, but step- is there!
Finally, the Vedas will return,
Spirituality, of course- is not revenge!

Can’t go down in the past!
Can’t look for guilty one,
“We” in the Space is possible,
The Main thing is God, but not horned one!

Important, complete Unity in the Soul!
In the Dense plan and in the Spirit!
First of all, a common opinion,
Guarantee in the Soul is the absence of the devastation!

There are many words, but one thing:
Arrangement of the order!
Today, Unity is not yet visible,
It can be seen sneaking!

It turns out, believe Me, it will!
Etruscans will come together!
Everything will happen in three years,
Russia- is the place for that!

Amen
Father Absolute
26.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.06.2018.

Skatījumu skaits: 192 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: