Galvenie » 2018 » Jūlijs » 26 » Vēsts: 26.07.18. katrēns "Maršruts pārkārtots"
22:32
Vēsts: 26.07.18. katrēns "Maršruts pārkārtots"

26.07.18 Катрен  “Маршрут перестроен”​​

Власть стала не интересной!
Потеряла поддержку Народа!
Упустила свой шанс единственный!
Для поддержки Бога нет повода!

Маршрут для страны перестроен!
Теперь Сценарий Создателя!
Шестая раса будет построена,
Безусловно, без обывателей!

Включается Природы действие,
Другими способами не предупредить,
Люди поймут Природы воздействие,
Океанскую волну не остановить!

Тьма хотела – один миллиард!
Получится, что хотела!
Только – это не биллиард,
На все действия – есть ответы!

Власть и религии – одно и то же!
Несут ответственность за Души!
Приговор мягкий возможен,
Если покаяться от Души!

Всё начнётся теперь с нуля!
Россия – остаётся базисом!
ПервоТворец теперь Сам у руля!
Россия – станет Оазисом!

Оазисом Веры и Равенства!
Люди вернутся в Боги!
Любви на Планете главенство,
Откроет Шестой потоки!

Всё, что хотели в Пятой,
Откроется только в Шестой!
Переход на три года затягивается,
Процесс для людей не простой!

Готова уже Команда!
Можно сказать – фрактал!
Равенство – Флаг как бы,
Идеология – Новый портал!

Матрица теперь от Бога!
Ничего нет от старого!
Окончательно определена дорога,
Ориентиры расставлены!

Повторяю, три года на подготовку!
О структуре не стоит думать,
О Мечте скажите вдогонку,
Уходящие должны знать!

Всё изменится кардинально,
Новая Планета – новые люди!
Вспомните катрены в деталях,
В последних дана прелюдия!

Был план и постепенного перехода!
России не уйти от Миссии!
Власть отказалась от такого хода,
Никто не хотел проявления Мессии!

Теперь сработает Сценарий Создателя!
Природа поможет в реализации,
Планета изменится основательно,
Три года людям на адаптацию!

Изменения в Сознаниях начались!
Для Бога важна Россия,
Мечты для Народа ещё не сбылись,
Россия начала свою Миссию!

Параллельно меняется и страна!
Недовольство достигло предела!
Духовная началась страда,
До Америки и Европы нет дела!

Нужно начинать поступь Шестой!
Всепрощающая Любовь – основание!
Преображение – вопрос не простой,
На Вече примут Судьбу голосованием!

Возродятся Истоки Равенства!
Люди-Боги всегда вместе!
Между Богами не бывает неравенства,
Святой Руси – на Планете тесно!

Дорожная карта совсем другая!
Контингент – будет единый!
Конституция Руси – тоже простая:
Народ и Создатель – Едины!

Есть Народ и никакого давления!
Люди раскрепощены в Духе!
Впереди совсем новые проявления,
Русский Дух никогда не затухнет!

Аминь.
Отец Абсолют
26.07.18

 

Vēsts: 26.07.18. Katrēns "Maršruts pārkārtots"

Vara kļuva neinteresanta!
Pazaudēja Tautas atbalstu!
Palaida garām savu izdevību vienīgo!
Priekš Dieva atbalsta iemesla nav!

Maršruts priekš valsts pārkārtots!
Tagad Scenārijs Radītāja!
Sestā rase būs uzbūvēta,
Bez šaubām, bez mietpilsoņiem!

Ieslēdzas Dabas darbības,
Citiem paņēmieniem brīdināt neiespējami,
Cilvēki Dabas iedarbību sapratīs,
Okeāna vilni neapturēt!

Tumsa gribēja - vienu miljardu!
Sanāks, ko gribēja!
Tikai - ne biljards tas,
Uz visām darbībā - atbilde ir!

Vara un reliģijas - viens un tas pats!
Par Dvēselēm atbildīgas ir!
Spriedums iespējams maigs,
Ja no Sirds nožēlos!

Tagad viss sāksies no nulles!
Krievija - paliek bāze!
Pie stūres tagad Pats PirmRadītājs!
Krievija - Oāze kļūs!

Oāze Ticībai un Vienlīdzībai!
Cilvēki Dievos atgriezīsies!
Mīlestība uz Planētas virskundzībā, 
Sestai straumes atklās!

Viss, ko gribējāt Piektajā,
Atklāsies tikai Sestajā!
Pāreja ievelkas uz trim gadiem,
Process priekš cilvēkiem nevienkāršs!

Komanda gatava jau!
Var teikt - fraktāls!
Vienlīdzība - kā Karogs,
Ideoloģija - Jauns portāls!

Matrica tagad no Dieva!
No vecā nekā nav!
Ceļš galīgi noteikts,
Orientieri izvietoti!

Atkārtoju, trīs gadi uz sagatavošanu!
Par struktūru nav vērts domāt,
Par Sapni sakiet pēc [вдогонку ?],
Aizejošajiem ir jāzin!

Viss izmainīsies kardināli,
Jauna Planēta - jauni cilvēki!
Atceraties katrēnus detaļās,
Pēdējos dota prelūdija!

Bija plāns arī pakāpeniskai pārejai!
Krievijai no Misijas neaiziet!
Vara atteicās no tāda gājiena,
Neviens negribēja Mesijas izpausmi!

Tagad nostrādās Radītāja Scenārijs!
Daba palīdzēs realizēšanā,
Planēta izmainīsies pamatīgi,
Trīs gadi cilvēkiem adaptācijai!

Izmaiņas Apziņās sākās!
Priekš Dieva svarīga Krievija! 
Sapņi priekš Tautas vēl nepiepildījās,
Krievija savu Misiju sāka!

Paralēli mainās arī valsts!
Neapmierinātība maksimumu sasniedza!
Garīgā pļauja sākās,
Līdz Amērikai un Eiropai daļas nav!

Vajag sākt Sestās gaitu!
Visupiedodoša Mīlestība - pamatojums!
Pārveidošana - jautājums ne vienkāršs,
Večē/Dievkopībā Likteni pieņems balsojot!

Vienlīdzības Sākumi atdzims!
Cilvēki-Dievi kopā vienmēr!
Starp Dieviem nevienlīdzība nemēdz būt,
Svētajai Krievzemei - uz Planētas šauri!

Ceļa karte pavisam cita!
Kontinents - viens būs!
Krievzemes Konstitūcija - arī vienkārša:
Tauta un Radītājs - Vienoti!

Ir Tauta un spiediena nekāda!
Cilvēki Garā atbrīvoti!
Priekšā pavisam citas izpausmes,
Krievu Gars nekad nenodzisīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
26.07.18.

26.07.18. Quatrain  “The route is rebuilt”

The power became not interesting!
Lost the support of the nation!
Missed their only chance!
There is no reason for God’s support!

The route for the country is rebuilt!
Now is the Creator’s Scenario!
The Sixth race will be build,
Of course, without philistines!

Includes Nature’s actions,
With other ways not possible to warn,
People will understand Nature’s impact,
The ocean wave can’t be stopped!

Darkness wanted- one billion!
It will turn out, what she wanted!
Only- this is not a billiard,
To all actions- there is an answer!

Power and religion- is one and the same!
Are responsible for the Souls!
The verdict is possible soft,
If will repent from the Heart!

Everything will start from the zero!
Russia- remains the basis!
The primordial is now to the helm!
Russia- will become an Oasis!

Oasis of Faith and Equality!
People will return to the Gods!
Love on the Planet is supremacy,
Will open the stream to the Sixth!

All, what wanted in the Fifth,
Will open only in the Sixth!
The transition is delayed for three years,
The process for people is not easy!

The Team is already ready!
Can say- fractal!
Equality- as the Flag,
Ideology- New portal!

The Matrix is now from God!
There is nothing from the old!
The road is finally defined,
The landmarks are set!

I repeat, three years to prepare!
On the structure is not worth thinking about,
About the Dream, say after it,
The outgoing ones must know!

Everything will change radically,
New Planet- new people!
Remember the quatrains in details,
In the last the prelude is given!

There was a plan also for gradual transition!
Russia can’t escape from the Messiah!
The authorities refused from such move,
Nobody wanted the manifestation of the Messiah!

Now the Creator’s Scenario will work!
Nature will help in the implementation,
The Planet will change thoroughly,
Three years for people to adapt!

Changes in Consciousness began!
For God Russia is important!
Dreams for people have not come true yet,
Russia began Her Mission!

The country is changing at the same time!
Discontent reached the limit!
The Spiritual suffering began,
America and Europe don’t care!

Have to start the step of the Sixth!
All forgiving Love- is the foundation!
Transformation- is not simple question,
At the Veche will accept Fate by voting!

The Origins of Equality will be revived!
People- Gods always together!
There is no inequality between Gods,
Holy Russia- on the Planet is narrow!

The road map is completely different!
The continent- will be one!
The Constitution of Russia- is also simple:
Nation and the Creator- are United!

There is Nation and no pressure!
People are liberated in the Spirits!
Ahead are completely new manifestations,
Russian Spirit will never fade!

Amen
Father Absolute
26.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.07.2018.

Skatījumu skaits: 139 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: