Galvenie » 2018 » Septembris » 26 » Vēsts: 26.09.18. Katrēns "Matērijā cilvēks pagaidām"
16:28
Vēsts: 26.09.18. Katrēns "Matērijā cilvēks pagaidām"

26.09.18 Катрен “В Материи человек временно”

Вопрос только один – успеть!
Жизнь – короткое проявление!
Нужно Мудрость ещё иметь,
Жизнь человека – Бога явление!

Есть прошлое и есть “Завтра”!
Можно увидеть Полёт,
Жить нужно, конечно, в Правде,
И это почти, как Взлёт!

Проявление – короткое очень!
Не успеешь понять причину,
Только родился – уже Осень!
Не хватает последней годины!

Тем более, смешна мамона,
Накопил, но пора уходить!
Карабкался, но нет прохода,
За деньги в бесконечную жизнь!

Люди постоянно дерутся за злато!
Достижение – равно смерти!
Но, в Тонком плане – нет блата,
Ничто не пригодится из жизни, поверьте!

Есть: Два Мира – Два Полюса!
Жизнь продолжается Вечно!
Нет различия в жизни для Космоса,
Нельзя к ней относиться беспечно!

Люди живут, как в последний раз!
И торопятся захватить власть!
Только на Небе – Равенство как раз,
Невозможно управлять всласть!

Частицы Создателя – все равны!
Не по размерам – по смыслу!
Масштабы в Небе удалены,
Чтобы не развалили Замысел!

Не важны и должность, и рост!
Но, в Материи есть различия,
Для Энергии вопрос – прост,
В Духе не бывает отличия!

Людям трудно понять это!
В Сознаниях – другие критерии!
На Неравенство наложено вето!
Но, живёт человек в Материи!

Человек “Там” и “Там” – одновременно!
Не понимает он предназначения,
И что в Материи – человек временно,
Небо – его назначение!

Власти – запрещают думать!
Думающий поймёт, где – Правда!
Религии просят всегда ждать,
Но, не знает никто “Завтра”!

В Душе человек понимает,
Что Бог не желает плохого,
Что Знания Он предлагает,
Религии уходят от вопроса такого!

Между частицами Бога и Целым,
Накопилось проблем и посредников!
Не стать человечеству Белым,
Тьма наплодила наместников!

Тьма и Свет – Вечное соревнование!
Сегодня перекос в сторону Тьмы,
Привлечено к России внимание:
Человечество у последней черты!

Но, у России свои проблемы:
Мамоной перепродана территория!
Берёзовый лист – Руси эмблема,
Определяет Новую акваторию!

Люди в Духе – понимают это!
Перерождение Руси самой!
На Руси – есть Бога отметина,
Народ отвечает за Неё головой!

Каждый несёт ответственность,
За себя и за “того парня”!
Бог укрепит уверенность,
Что всё получится, если пара!

Две энергии – в этом Гармония!
Из частиц – состоит Целое!
Гармония – это Шестой акватория,
Предречено: Братство Белое!

Аминь.
Отец Абсолют
26.09.18

 

Vēsts: 26.09.18. Katrēns "Matērijā cilvēks pagaidām"

Jautājums tikai viens - paspēt!
Dzīve - īsa izpausme!
Jābūt vēl Gudrībai,
Cilvēka dzīve - Dieva parādība!

Ir pagātne un ir "Rītdiena"!
Var Lidojumu ieraudzīt,
Dzīvot vajag, protams, Patiesībā,
Un tas gandrīz jau, kā Lidojums!

Izpausme - ļoti īsa!
Nepaspēj saprast iemeslu,
Tikko piedzimi - jau Rudens!
Nepietiek pēdējās gadskārtas!

Jo vairāk, smieklīgs mamons,
Sakrāja, bet laiks aiziet!
Rāpās, bet izejas nav,
Dzīvē bezgalīgajā par naudu!

Cilvēki par zeltu cīnās pastāvīgi!
Sasniegums - līdzīgs nāvei!
Taču, smalkajā plānā - nav blata/caur pazīšanos,
Nederēs no dzīves nekas, ticiet!

Ir: Pasaules Divas - Poli Divi!
Dzīve turpinās Mūžīgi!
Nav atšķirības dzīvē priekš Kosmosa,
Nedrīkst pret to attiekties bezrūpīgi!

Cilvēki dzīvo, kā pēdējo reizi!
Un varu sagrābt steidzas!
Tikai Debesīs - tieši Vienlīdzība,
Labklājībā vadīt neiespējami!

Radītāja daļas - visas līdzīgas!
Ne pēc izmēra - pēc būtības!
Debesīs mērogi attālināti,
Lai Nodomu neizjauktu!

Nav svarīgi arī amati, augums!
Taču Matērijā ir atšķirība,
Priekš Enerģijas jautājums - vienkāršs,
Garā atšķirību nav!

Cilvēkiem grūti to saprast!
Apziņās - kritēriji citi!
Uz Nevienlīdzību veto uzlikts!
Bet, cilvēks Matērijā dzīvo!

Cilvēks "Tur" un "Tur" - vienlaicīgi!
Nesaprot viņš uzdevumu,
Un ka Matērijā - cilvēks pagaidām,
Debesis - viņa nozīmējums! 

Varas - aizliedz domāt!
Domājošs sapratīs, kur - Patiesība!
Reliģijas vienmēr prasa gaidīt,
Taču, "Rītdienu" nezin neviens!

Dvēselē cilvēks saprot,
Ka Dievs nevēlas sliktu,
Ka Zināšanas Viņš piedāvā,
No tāda jautājuma reliģijas aiziet!

Starp Dieva daļām un Veselumu,
Uzkrājās problēmas un vidutāji!
Nekļūt cilvēcei Baltai,
Vietvaldniekus Tumsa savairoja!

Tumsa un Gaisma - Mūžīga sacensība!
Šodien sašķiebums Tumsas pusē,
Krievijai pievērsta uzmanība:
Cilvēce pie pēdējās svītras!

Taču, Krievijai savas problēmas:
Teritorija mamonam pārdota!
Bērza lapa - Krievzemes emblēma,
Jaunu akvatoriju apzīmē!

Cilvēki Garā - saprot to!
Krievzemei pašai pārdzimšana!
Uz Krievzemes - Dieva atzīme ir,
Tauta ar galvu atbild par Viņu!

Katrs atbildību nes,
Par sevi un par "to puisi"!
Dievs nostiprinās pārliecību,
Ka viss izdosies, ja pāris!

Divas enerģijas - tur Harmonija!
No daļām - Veselums sastāv!
Harmonija - tā Sestās akvatorija,
Pareģots: Baltā Brālība!

Āmen.
Tēvs Absolūts
26.09.18.

26.09.18.Quatrain “Human temporarily is in matter”

There is only one question- to be in time!
Life is- a short manifestation!
There must be more Wisdom,
Human life- is manifestation of God!

There is the past and there is “Tomorrow”!
Can see the Flight,
It’s necessary to live, of course, in Truth,
And it’s almost like Flight!

The manifestation- is very short!
Don’t have time to understand the reason,
Only born- already Autumn!
There are not enough last years!

Moreover, mammon is funny,
Accumulated, but it’s time to leave!
Scrambled, but there is no passage,
For money in endless life!

People are constantly fighting for gold!
Achievement- is equal to death!
But, in Thin plan there is no cronyism,
Nothing will be useful from life, believe me!

There are: Two Worlds- Two Poles!
Life goes on Forever!
There is no difference in life for Cosmos,
Can’t treat her lightly!

People live, like the last time!
And in a hurry to seize power!
Only in Heaven- just Equality,
It’s impossible to control your heart!

Particles of the Creator- all are equal!
Not by size- by meaning!
Scales are removed in Heaven,
In order not to destroy the Design!

Not important also position, growth!
But, in Matter there are difference,
The question for Energy- is simple,
There is no difference in the Spirit!

It’s hard for people to understand this!
In Consciousnesses- are other criteria!
Inequality is vetoed!
But, human lives in Matter!

The human “There” and “There”- at the same time!
He doesn’t understand the task,
And that in Matter- human is temporarily,
The Heaven- is his destination!

Authorities- forbid is to think!
The thinker will understand where- Truth!
Religions always asking to wait,
But, nobody knows “Tomorrow”!                                        

Human understands in the Soul,
That God doesn’t want bad,
That He offers Knowledge,
Religions are moving away from such a question!

Between the particles of God and the Whole,
Problems and intermediaries are accumulated!
Humanity don’t become White,
Governors are spawned by Darkness!

Darkness and Light- Eternal competition!
Today the bias toward Darkness,
Attracted attention to Russia:
Humanity is at the last line!

But, Russia has her own problems:
Territory is oversold to Mammon!
Birch leaf- emblem of Russia,
Defines a New water area!

People in the Spirit- understand it!
The rebirth of Russia herself!
On Russia- there is a God mark,
The nation is responsible for Her with her head!

Everyone is responsible,
For yourself and for “that guy”!
God will strengthen confidence,
That everything will work out if the couple!

Two energies- there is Harmony!
Of particles- the Whole consists!
Harmony- is water area of the Sixth,
Destined: brotherhood White!

Amen
Father Absolute
26.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.09.2018.

Skatījumu skaits: 43 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: