Galvenie » 2017 » Oktobris » 26 » Vēsts: 26.10.17. Katrēns "Jauna Krievzeme - Jauna Pasaule" - *
22:33
Vēsts: 26.10.17. Katrēns "Jauna Krievzeme - Jauna Pasaule" - *

Vēsts: 26.10.17. Katrēns "Jauna Krievzeme - Jauna Pasaule" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Momentiņš!" / *(НР) "Момент!", публикован: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_momentins/2013-10-10-824 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page10 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=10 ;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=11 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

26.10.17. Катрен "Новая Русь - Новый Мир"…………………………………...Quatrain "New Russia- New World"

Россия, как и 100 лет назад, ...................Krievija, kā 100 gadus atpakaļ, ……...Russia, as 100 years ago,
Опять на перепутье, ............................... Atkal krustcelēs,………………………..Again at the crossroad,
Только демократии парад, ......................Tikai demokrātijas parāde, ……………Only democracy parade,
Возглавляет Россию Путин! .....................Krieviju Putins vada!............................Putin rules Russia!

Всё хорошо и порядка больше! ............... Viss labi un kārtības vairāk!..................Everything is good and order more!
Только время пройти Переход! .................Tikai laiks Pāreju iziet! …………….......Only time to pass Transition!
Переход по времени для России дольше,.Pāreja Krievijai pēc laika tālāk, ……....The transition by time for Russia is longer,
Главное, изменится Истории ход! .............Galvenais, izmainīsies Vēstures gaita!.The main thing is that History will change!

Мир не готов и трещит по швам! ......Pasaule nav gatava un dreb pa šuvēm!....The World is not ready and is bursting at the seams!
Спокойна только Россия! ..................Mierīga tikai Krievija!..................................Only Russia is calm!
Создатель обращается к вам, ..........Radītājs vēršas pie jums,………………......The Creator appeals to you,
Ибо, у России - особая Миссия! .......Jo, Krievijai - sevišķa Misija!.......................Because, Russia has- a special Mission!

Кто поведёт «корабль века»? ..............Kurš vadīs "gadsimta kuģi"?......................Who will lead the "ship of century"?
Россия под управлением Бога! ............Krievija zem Dieva vadības!......................Russia is ruled by God!
Россия должна сама ответить, .............Krievijai pašai jāatbild,………………….....Russia must answer by herself,
Её решение будет для всех Итогом! ....Viņas lēmums priekš visiem būs rezultāts!..Her solution will be a result for everyone!

Записано: Россия - Монархия! ...............Ierakstīts: Krievija - Monarhija!..................Recorded: Russia- Monarchy!
Люди предложат Монарха, .....................Cilvēki piedāvās Monarhu,…………..…….People will offer the Monarch!
При Едином решении Нации! .................Pie Vienota Nācijas lēmuma! ……………..With the United decision of the Nation!
Однако, у Бога нужны консультации!......Tomēr, pie Dieva konsultācijas nepieciešamas!..However, needs consultations to God!

Повторяю, у Самого Бога! ...................... Atkārtoju, pie Paša Dieva!...........................I repeat, to God Himself!
Религии не имеют Права! ........................Reliģijām nav Tiesību!.................................Religions don't have the Right!
Создатель подведёт Итоги, .....................Radītājs Rezultātus apkopos,……………....The Creator will sum up the Results,
Референдум должен сказать «ДА»! .......Referendumam jāsaka "JĀ"!........................The referendum should say "YES"!

Нельзя идти за эмоциями! ......................Nedrīkst iet aiz emocijām!...........................Can't go after emotions!
Эмоции - не долговечны, ........................ Emocijām - neilgs mūžs,…………………....Emotions- are not lasting,
Россия и Мир - процесс эволюции, .........Krievija un Pasaule - evolūcijas process,....Russia and the World- process of evolution,
Но, Россия и Бог - повенчаны!..................Taču, Krievija un Dievs - salaulāti!..............But, Russia and God- are married!

Нужно объяснить людям Истину! ...........Cilvēkiem patiesību paskaidrot vajag!.........It's necessary to explain the Truth to people!
Россия - территория Бога! ...................... Krievija - Dieva teritorija!.............................Russia- God's territory!
И это есть - Правда истинная! ................Un tā ir - Taisnība patiesa! ………………….And this is- absolute Truth!
Для России Создатель - подмога! ...........Radītājs priekš Krievijas - palīdzība!............Creator for Russia- help!

Наступает Момент Истины! ..................... Sākas Patiesības Moments!........................There comes the Moment of Truth!
Не только для России - для Мира! ...........Ne tikai priekš Krievijas - priekš Pasaules!..Not only for Russia- for the World!
Мессия будет явлен истинный, ............... Patiesais Mesija būs parādīts,……………...The real Messiah will be revealed,
Ведь Россия в Духе - Пальмира! ..............Krievija taču Garā - Palmīra!.......................After all, Russia in the Spirit- Palmyra!

Новый Мир - Новая Русь! ........................ Jauna Pasaule - Jauna Krievzeme! ………The New World- New Russia!
Первая испытает вибрации, .....................Pirmā izbauda vibrācijas,…………………..The first experience vibrations,
Она скажет Богу: Клянусь, ....................... Viņa teiks Dievam: Zvēru,………………….She will say to God: I swear,
Первая придёт к апробации! .....................Pirmā nonāks pie aprobācijas!...................The first will come to approbation!

Пока жива Россия - Мир сохранён будет!.Kamēr Krievija dzīva - Pasaule saglabāta būs!.While Russia is alive- the World will be preserved!
Только Россия нужна всем Новая! ...........Tikai Krievija Jauna vajadzīga visiem!..........Everyone needs only New Russia!
Неравенства в которой не будет, .............Kurā nevienlīdzības nebūs,…………………..In which there will be no inequality,
Идеология и для Планеты Новая! ............Ideoloģija arī priekš Planētas Jauna!............Ideology also New for the Planet!

Идея - управление по горизонтали! ..........Ideja - vadīšana pa horizontāli!...................The Idea is- to control horizontally!
Сам Создатель - Космический Разум! ......Pats Radītājs - Kosmiskais Saprāts!............The Creator Himself- the Cosmic Mind!
Равенство перед Богом открывает дали!..Vienlīdzība Dieva priekšā tāles atklāj!..........Equality front of the God opens distances!
Объять не может человеческий Ум! ..........Cilvēciskais Prāts aptvert nevar!..................The human Mind can't flash!

Здесь пригодитесь для апробации, ...........Šeit priekš aprobācijas noderēs,………….Here it's useful for approbation,
Я говорю о 512, .......................................... Es runāju par 512,……………………..…...I'm talking about 512,
Отчёт Я видел и аннотацию, ......................Es redzēju atskaiti un anotāciju,……….....I saw report and annotation,
Решение: нужно выше подняться! .............Lēmums: vajag pacelties augstāk!............Solution: need to rise higher!

Сегодня, проблема в Единстве! .................Šodien, Vienotībā problēma!......................Today, the problem is in Unity!
Можно говорить, но делать надо! ...............Var runāt, bet darīt vajag!...........................Can talk, but do it!
Друг за друга - вот Единство, ......................Viens par otru - lūk Vienotība,….....……….Friend for friend- here Unity,
Сила Божья, хоть и людей мало! ................Dieva Spēks, kaut arī cilvēku maz!............The power of God, though people are few!

Россия должна подняться! ..........................Krievijai vajag pacelties!............................Russia must rise!
Сознавая Своё Величие! .............................Apzinoties Savu Cēlumu!..........................Aware of Her Greatness!
Люди должны собой заниматься! ...............Cilvēkiem ar sevi jānodarbojas!.................People should study themselves!
В этом России отличие! ...............................Tur Krievijas atšķirība!...............................There is difference of Russia!

«Пара минут» по календарю Бога! ..."Pāris minūtes" pēc Dieva kalendāra!..."A couple of minutes" according to the calendar of God!
Нужно проявить усердие! ...................Centību izpaust vajag!...........................It's necessary to show zeal!
Люди сами увидят итоги, ....................Cilvēki paši rezultātus redzēs,……….…People by themselves will see the results,
Друг другу, неся милосердие! .............Viens otram, žēlsirdību nesot!...............To each other, carry mercy!

Инициатива изменит схему! .................Iniciatīva izmainīs shēmu!.....................The initiative will change the scheme!
Тысячелетнюю управления, .................Tūkstošgadīgu vadīšanu,………...….....Millennium management,
Не вертикаль определит меру, .............Ne vertikāle noteiks mēru,………….......Not vertical will determine the measure,
А горизонталь к удивлению! .................Bet horizontāle par izbrīnu!....................But the horizontal for the surprise!

Россия созрела делать! ........................Krievija darīt nobrieda!............................Russia is ripe to do!
В единстве и целеполагании, ...............Vienotībā un mērķnodomā,………..….....In unity and target settings,
Открываются в Душах Веды, ................Dvēselēs Vēdas atklājas,……………......The Veda opens in the Soul,
Промысел - от Бога Задание! ................Domrīcība - no Dieva Uzdevums!...........Thought action- the Task from God!

Строить Мир и себя тоже! .....................Būvēt Pasauli un sevi arī!.........................Build the World and yourself too!
Прямое управление Неба! .....................Tieša Debesu vadība!..............................Direct Heaven management!
Справедливое общество - возможн!......Taisnīga sabiedrība - iespējama!..............Fair society- possible!
В Быль из небыли! .................................No nepatiesības Patiesībā!........................From false to Truth!

Президент - гарант перестройки! ...........Prezidents - pārkārtošanas garants!........The president is the guarantor of rearrangement!
Остаток вековой вертикали! ...................Gadsimtīgās vertikāles atlikums!..............The remnant of the secular vertical!
Россия постепенно построится, .............Krievija pakāpeniski izbūvēsies,……….....Russia will gradually be build,
С самоуправлением по горизонтали! ....Ar pašvadību pa horizontāli!.......................With self direction horizontally!

Великий Момент, когда Вместе! .............Dižens Moments, kad Kopā!.....................The Great Moment, when Together!
512 - это с Создателем рядом! ...............512 - tas ar Radītāju blakus!......................512- that with Creator nearby!
Россия - до океана поместье, .................Krievija - muiža līdz okeānam,………….....Russia- estate to the ocean,
И с Богом - одним отрядом! ....................Un ar Dievu - vienībā vienā!.......................And with God- one detachment!

Аминь. .......................................................Āmen……………………………………........Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts……………………………......Father Absolute
26.10.17 .....................................................26.10.17………………………………….......26.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem 30.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.10.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.10.2017., papildināts angļu valodā 30.10.2017.

Skatījumu skaits: 266 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: