Galvenie » 2018 » Oktobris » 26 » Vēsts: 26.10.18. Katrēns "Atbildība"
13:24
Vēsts: 26.10.18. Katrēns "Atbildība"

26.10.18 Катрен “Ответственность”

«Вы отвечаете за тех, кого приручили»!
Самое главное, вы отвечаете за себя!
В жизни так много внешних причин,
Чтобы уйти от самого себя!

Этот Мир приняли люди от Бога!
Бог приручил вас навечно,
Это Он определил людям дорогу,
Нужна ответственность, а не беспечность!

Люди не хотят отвечать за себя!
Милее им – безответственность!
Им кажется, что это лучшая по жизни стезя,
Для некоторых она в жизни – заветная!

Безответственность – порождает неправду!
Правда – для людей страшнее пытки!
Безответственность – не имеет управы,
Но, имеет бесконечность попыток!

Как хорошо – жить без контроля!
Что хочешь, то всегда говоришь!
Всегда ждёшь погоды у моря,
Но, никогда не молчишь!

Фонтан слов без контроля льётся!
Никто не спросит ответа,
Совесть у таких людей не проснётся!
Им кажется, что они – носитель победы!

Мир рушится, а им всё равно!
Главное – собственная Судьба!
Ответственность – трудное ремесло!
Безответственность – это «приз» навсегда!

Не надо приручать никого!
И прежде всего, самого себя!
Обременение – как не по росту пальто,
Отягощается собственная стезя!

Правда – самое тяжёлое обременение!
Человек за кого-то перед Богом должен,
Не упрощается совсем движение,
Полёт фантазии тогда невозможен!

Повторяю, ответственность – обременение!
Не каждый человек – рискнёт!
Ответственность – это Бога явление,
Не каждый – это поймёт!

Вот и мечутся люди по Миру,
Пытаясь спрятать себя от Совести!
Не для всех – Создатель Кумир,
Забывая, что человек – это Его Весть!

Забывает, что сам сотворён Богом!
Ответственность за Мир – подарок!
Совесть всегда подводит Итоги,
За проведённый на Планете срок!

Ответственность – есть за каждое слово!
Есть ответственность и за общее дело!
Ответственность – всегда основа!
Как ни странно, и за своё тело!

Ответственность – доверие от Создателя!
Известно, что жизнь – испытания!
Ушедший от этого – точно предатель,
Нет Судьбы своей понимания!

Хочу предупредить – кто не в «теме»!
Кто лжёт налево, направо!
Наказывается способами всеми,
Спасение для них в Правде!

Напоминаю, людям про обязательства,
Рождённый Богом – упасть не должен!
Не бывает таких обстоятельств,
Чтобы падение в грех стало возможным!

Падение в грех – это свой выбор!
Для самого себя – очень ответственный!
По поступкам вашим – идёт отбор,
Ваш Род отвечает за вас в Вечности!

Помните не только вы сами,
Но, ещё ваши дети и внуки,
Поймут, что вы не в те сели сани,
Отказались от Небесной поруки!

Кто осознал ошибки – это одно!
Кто делает преднамеренно – это другое!
Первый падает в Ад или на дно,
Род второго не будет иметь покоя!

Ответственность, повторяю, – Канон!
Ответите за всё перед Богом!
Не спасёт самый низкий поклон!
Безызвестность вашего рода в итоге!

Аминь.
Отец Абсолют
26.10.18

 

Vēsts: 26.10.18. Katrēns "Atbildība"

"Jūs atbildat par tiem, kurus pieradinājāt"!
Pats galvenais, jūs atbildat par sevi!
Dzīvē tik daudz ārējo iemeslu,
Lai pats no sevis aizietu!

Šo Pasauli cilvēki no Dieva pieņēma!
Dievs jūs pieradināja uz mūžiem,
Tas Viņš cilvēkiem noteica ceļu,
Vajadzīga atbildība, bet ne bezrūpība!

Cilvēki negrib par sevi atbildēt!
Viņiem mīļāka - bezatbildība!
Viņiem šķiet, ka šī labākā taka pa dzīvi,
Priekš dažiem dzīvē tā - lolotā!

Bezatbildība - nepatiesību rada!
Patiesība - cilvēkiem par spīdzināšanu briesmīgāka!
Bezatbildībai - kārtības nav,
Bet, mēģinājumu bezgalība ir!  

Cik labi - dzīvot bez kontroles!
Ko gribi, to runā vienmēr!
Vienmēr pie jūras gaidi laiku,
Taču, neklusē nekad!

Vārdu straume bez kontroles līst!
Neviens atbildi neprasīs,
Nepamodīsies sirdsapziņa tādiem cilvēkiem!
Viņiem šķiet, ka viņi - uzvaras nesēji!

Pasaule brūk, bet viņiem vienalga!
Galvenais - personīgais Liktenis!
Atbildība - grūts amats!
Bezatbildība - tā "godalga" uz visiem laikiem!

Nevajag nevienu pieradināt!
Un vispirms, pašam sevi! 
Apgrūtinājums - kā mētelis ne pēc auguma,
Personīgā taka apgrūtinās!  

Patiesība - vissmagākais apgrūtinājums!
Cilvēks Dieva priekšā par kādu parādā,
Kustība nevienkāršojas nepavisam,
Fantāzijas lidojums tad neiespējams!

Atkārtoju, atbildība - apgrūtinājums!
Ne katrs cilvēks - riskēs!
Atbildība - tā Dieva parādība,
Ne katrs - sapratīs to!

Lūk arī skraida pa Pasauli cilvēki,
Cenšoties sevi no Sirdsapziņas paslēpt!
Ne priekš visiem - Radītājs Elks,
Aizmirstot, ka cilvēks - tā Viņa Vēsts!

Aizmirst, ka pats Dieva radīts!
Atbildība par Pasauli - dāvana!
Sirdsapziņa vienmēr Rezultātus apkopo,
Par laiku uz Planētas pavadītu!

Atbildība - par katru vārdu ir!
Ir atbildība arī par kopējo lietu!
Atbildība - vienmēr pamats!
Lai cik dīvaini, arī par savu ķermeni!

Atbildība - uzticība no Radītāja!
Zināms, ka dzīve - pārbaudījumi!
Aizgājušais no tā - nodevējs precīzi,
Nav sava Likteņa saprašanas!

Gribu brīdināt - kurš nav "tēmā"!
Kurš melo pa kreisi, pa labi!
Visiem paņēmieniem nosodās,
Glābšana priekš viņiem Patiesībā!

Atgādinu, cilvēkiem par saistībām,
Dzimis Dievs - jānokrīt nav!
Nemēdz būt apstākļi tādi,
Lai grēkos krišana iespējama kļūtu! 

Krišana grēkos - tā izvēle sava!
Pašam prieš sevis - ļoti atbildīgia!
Pēc jūsu rīcības - atlase notiek,
Jūsu Dzimta par jums atbild Mūžībā!

Atverēsieties ne tikai jūs paši,
Bet, vēl jūsu bērni un mazbērni,
Sapratīs, ka jūs ne tanīs ragavās sēdāties,
Atteicāties no Debesu garantijas!

Kurš kļūdas apzinājās - tas viens!
Kuŗš dara tīšuprāt - tas cits!
Pirmais krīt Ellē, vai uz grunts,
Dzimtai otrā miera nebūs!

Atbildība, atkārtoju, - Kanons!
Par visu atbildēsiet Dieva priekšā!
Neglābs viszemākā paklanīšanās!
Jūsu dzimtas nezināmība rezultātā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
26.10.18.

26.10.18.Quatrain “Responsibility”

“You are responsible for those, who have tamed”!
Most important, you are responsible for yourself!
There are so many external causes in life,
To get away from yourself!

This World was accepted by people from God!
God has tamed you forever,
He is one who determined the way for people,
Responsibility is needed, but not carelessness!

People don’t want to answer for themselves!
For them better- irresponsibility!
It seems to them, that this is the best path in life,
For some, this is in life- cherished!

Irresponsibility- begets not true!
True- for people worse than torture!
Irresponsibility- has no government,
But, has infinity of attempts!

How good- is to live without control!
What you want, you always say!
Always waiting for the weather by the sea,
But never keep silent!

The fountain of words without control pours!
No one will ask for an answer,
The Conscience of such people will not wake up!
It seems to them that they are- the carrier of victory!

The World is crumbling, but they don’t care!
The main thing- is your own Destiny!
Responsibility is a difficult craft!
Irresponsibility- is the “prize” forever!

No need to tame anyone!
And above all yourself!
Burdening- like a coat not for a growth,
Own path burdened!

The Truth- is heaviest burden!
A human front of God is owe for someone,
The movement is not simplified at all,
Flight of the fantasy is impossible then!

I repeat, responsibility- is a burden!
Not every person- will risk!
Responsibility- is God’s phenomenon,
Not everyone- will understand this!

So people are rushing around the World,
Trying to hide yourself from Conscience!
Not for everyone- the Creator is an Idol,
Forgetting, that human- is His Message!

Forget, that he by himself is created by God!
Responsibility for the World- is gift!
Conscience always sums up,
For the time spent on the Planet!

Responsibility- is for every word!
There is responsibility for the common cause too!
Responsibility- is always the basis!
Oddly enough, also for your body!

Responsibility- trust from the Creator!
It’s known, that life- is a test!
Gone from this- is traitor precisely,
No understanding of own Fate!

Want to warn- who is not in the “topic”!
Who lies to the left, to the right!
Punished by all means,
Salvation for them in the Truth!

I remind people about obligations,
Born by God- should not fall!
There are no such circumstances,
To fall into sins can become possible!

Falling into sins- is your choice!
For yourself- very responsible!
According to your action- there is a selection,
Your Kin is responsible for you in Eternity!

Will open not only you,
But, also your children and grandchildren,
Will understand that you are not in those sleighs,
Refused from Heavenly bail!

Who recognized mistakes- is one thing!
Who deliberately does- it’s different!
The first fells to hell or to the bottom
Kin will not have the second rest!

Responsibility, I repeat- Canon!
For everything will answer in front of God!
Will not save lowest bow!
The obscurity of your kin in the end!

Amen
Father Absolute
26.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.10.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.10.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.10.2018.

Skatījumu skaits: 39 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: