Galvenie » 2018 » Decembris » 26 » Vēsts: 26.12.18. Katrēns "Paliks tas, kurš izmainīsies"
20:52
Vēsts: 26.12.18. Katrēns "Paliks tas, kurš izmainīsies"

26.12.18 Катрен “Останется тот, кто изменится”

Закостенелое человечество,
Празднует то, чего не было,
Не получилось для всех Отечества,
Историю будто бы смыло!

Историю подают на вкус!
По принципу: «чего изволите»?
И не важно, что есть привкус,
Всё равно вы это проглотите!

Описано всё, как придумано,
Люди додумывают это сами,
Чем проще, тем сильнее обман,
Уже не разберёшь всё за веками!

Нет Правды, а есть традиции,
Люди верят в них свято,
Но, для всего есть границы,
В Ватикане Правда спрятана!

Нельзя людям давать Правду,
Так решено на Престоле,
Они через ложь могут увидеть «Завтра»,
Трудно будет управлять ими более!

Ложь накопилась за тысячелетия,
Кому-то кажется Правдой,
Но, новые пришли поколения,
Которые потребуют «Завтра»!

Кажется, что они не успеют,
Тысяча лет – не сорок!
Но, вопрос уже есть и он зреет!
Над человечеством сгущается рок!

Мир погряз во лжи и в мамоне!
Человек стал современным рабом!
Власть мамоны теперь в законе,
Современное рабство цветёт кругом!

Рабство добралось до России!
Социализм запрещён властью!
Забыта и Святой Руси Миссия,
Страну разделили на части!

Нет России, как государства!
Осталась тень или видимость!
Не будет Империи или Царства,
Будет рыночная условность!

Каждая страна – это есть Народ!
В России – Народ тоже есть!
Но, в Европе уже не Народ, а род,
Или родословная сеть!

В Праздник пора бы подумать,
Что ждёт людей после Праздника?
Не пора ли календарь поломать,
И построить другой график?

На Солнечный год убрать мамону?
На другие перейти технологии?
Сознание будет тогда гегемоном,
Выстроится новая логика?

Может вспомнить, что люди – братья!
Что их разделяет неверие?
Что Планета – для всех людей Мать?
Может Богу стоит поверить?

Планета не выдержит человека!
У него патология – есть ложь!
Всё равно наступит «Новая лета»!
Когда лгать будет сложно!

Поверьте, Мир всё равно переменится,
Прошлое не сможет вернуться!
Останется тот, кто изменится,
Исчезнет, кто не сможет проснуться!

У большинства не пройдёт патология,
Лечение – процесс длительный!
Поможет лишь Правды логика,
И Создатель – людей Родитель!

Новый год, но грехи всё же старые!
Нельзя даже думать о Будущем,
Нельзя Сознание иметь драное,
Взгляните на себя в грядущем!

Самим стыдно, но вы не готовы!
Перешагнуть границы Эпох!
В Душах у всех – оковы,
Для оправдания не найдёте слов!

Оправдание есть одно – изменение!
Внутри самого себя!
Предпоследний год изменит мнение,
Люди спасут Планету Земля!

Аминь.
Отец Абсолют
26.12.18

 

Vēsts: 26.12.18. Katrēns "Paliks tas, kurš izmainīsies"

Sacietējusī cilvēce,
Svin to, kā nebija,
Neizdevās priekš visiem Tēvzeme,
Vēsturi gluži kā nomazgāja!

Vēsturi pasniedz pēc gaumes!
Pēc principa: "vai nevēlaties"?
Un nav svarīgi, ka ir piegarša,
Vienalga jūs to norīsiet!

Viss aprakstīts, kā izdomāts,
Cilvēki to piedomā paši,
Jo vienkāršāk, jo apmāns spēcīgāks,
Gadsimtos jau par visu skaidrībā netikt!

Nav Patiesības, bet tradīcijas ir,
Cilvēki tām svēti tic,
Taču, visam ir robežas,
Patiesība Vatikānā slēpta!

Nedrīkst cilvēkiem Patiesību dot,
Tā lemts uz Troņa,
Viņi caur meliem "Rītdienu" redzēt var,
Grūti būs viņiem vadīt vairāk!

Meli tūkstošgadēs uzkrājās,
Kādam šķiet Patiesība,
Taču, jaunas paaudzes atnāca,
Kuras pieprasīs "Rītdienu"!

Šķiet, ka neuzspēs viņi,
Tūkstoš gadi - ne četrdesmit!
Bet, jautājums ir un tas briest!
Virs cilvēces sabiezē liktenis!

Pasaule iegrima melos un mamonā!
Cilvēks kļuva laikmetīgs vergs!
Tagad mamona vara likumīga,
Laikmetīgā verdzība apkārt zied!

Verdzība līdz Krievijai nonāca!
Socālisms varas aizliegts!
Aizmirsta arī Svētās Krievzemes Misija,
Valsti daļās sadalīja!

Nav Krievijas, kā valsts!
Palika ēna vai redzējums!
Nebūs Impērijas vai Caristes,
Būs tirgus nosacījumi!

Katra valsts - Tā Tauta ir!
Krievijā - arī Tauta ir!
Taču, Eiropā jau ne tauta, bet cilts,
Vai radu rakstu tīkls!

Svētkos laiks padomāt,
Kas cilvēkus gaida pēc Svētkiem?
Vai laiks nav kalendāru pamainīt!
Un citu grafiku uztaisīt!

Uz Saules gadu mamonu noņemt?
Uz citām tenoloģijām pāriet?
Apziņa tad būs hegemons,
Jauna loģika izveidosies?

Varbūt der atcerēties, ka cilvēki - brāļi!
Ka viņus neticība izšķir?
Ka Planēta - priekš visiem cilvēkiem Māte?
Varbūt Dievam ticēt ir vērts?

Planēta neizturēs cilvēku!
Viņam pataloģija - meli ir!
Vienalga pienāks "Jauna vasara"!
Kad melot būs sarežģīti!

Ticiet, pārmainīsies Pasaule vienalga,
Pagājušais atgriezties nevar!
Paliks tas, kurš izmainīsies,
Izzudīs, kurš nespēj pamosties!

Nepāries patoloģija vairākumam,
Ārstēšana - process ilgs!
Palīdzēs tikai Patiesības loģika,
Un Radītājs - cilvēku Vecāks!

Jauns gads, bet grēki vecie!
Nedrīkst pat domāt par Nākotni,
Nevar Apziņa būt nodriskāta,
Paraugaties uz sevi nākotnē!

Pašiem kauns, bet jūs negatavi!
Ēru robežu pāriet!
Dvēselēs visiem - važas,
Attaisnojumam vārdus neatradīsiet!

Attaisnojums ir viens - izmaiņas!
Sevī iekšķīgi!
Priekššpēdējais gads viedokli izmainīs,
Cilvēki glābs Planētu Zeme!

Āmen.
Tēvs Absolūts
26.12.18.

26.12.18.Quatrain “Will remain that, who will change”

Ossified humanity,
Celebrate that, what wasn’t,
It didn’t work for all Fatherland,
The history as it washed away!

The history is served by taste!
According to the principle: “don’t want”?
And no matter, that there is tangy,
Anyway you will swallow it!

Everything is described as invented,
People think it out by themselves,
More simple, more deceiving,
You will not understand everything over the centuries!

There is no Truth, but there is traditions,
People believe in them holy,
But for everything there are boundaries,
The Truth is hidden in the Vatican!

Can’t give the Truth to people,
So is decided on the Throne,
They can see “Tomorrow” through a lie,
It will be difficult for them to manage more!

Lies have accumulated over millenniums,
Someone seems to be the Truth,
But, new generations came,
Who will demand “Tomorrow”!

It seems, that they will have not time,
A thousand years- is not forty!
But, question is already there and it is repining!
Fate is thickening over humanity!

The World is mired in the lies and in mammon!
Human has become a modern slave!
Now the power of mammon is in law,
Modern slavery blooms around!

Slavery got to Russia!
Socialism is forbidden by authorities!
Forgotten also Mission of Holy Russia,
The country was divided into parts!

There is no Russia, as a state!
Shadow or visibility left!
There will be no Empire or Kingdom,
There will be market convention!

Every country- is a Nation!
In Russia- there is Nation too!
But, is no longer nation, but the clan,
Or network of relational articles!

On Holiday there is time to think,
What awaits people after Holiday?
Is it time to change calendar!
And build another schedule!

Remove mammon in the Solar year?
Move to other technologies?
Consciousness will be then hegemon,
New logic will line up?

Maybe is good to remember, that people- are brothers!
That disbelief separates them?
That the Planet- is Mother for all people?
Maybe it’s worth to believe in God?

The Planet will not stand human!
He has a pathology- there is a lie!
Anyway the “New summer” will come!
When it will be difficult to lie!

Believe, the World will change anyway,
The past will be not able to return!
The one who changes will remain,
Will disappear, who can’t wake up!

Most will not have pathology,
Treatment- is long process!
Only logic of the Truth will help,
And the Creator- is parent of people!

New year, but the sins are still old!
Can’t even think about the Future,
Consciousness can’t be tattered,
Take a look at yourself in the future!

By yourself ashamed, but you are not ready!
Era passes the border!
In the Souls of all- shackles,
For justify will not find words!

Justification is only one- changes!
Inside yourself!
The penultimate year will change the view,
People will save Planet Earth!

Amen.
Father Absolute
26.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.12.2018.
===== 
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.12.2018.

Skatījumu skaits: 17 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: