Galvenie » 2017 » Janvāris » 27 » Vēsts: 27.01.17. Katrēns "Uzruna"
23:36
Vēsts: 27.01.17. Katrēns "Uzruna"

Vēsts: 27.01.17. Katrēns "Uzruna"
....................................................... Катрен "Обращение"………………………….Quatrain "Treatment"

Atkārtoju, Es kontrolēju! ................ Повторяю, Я контролирую!............................I repeat, I am controlling!
Redzu jūsu sekmes! ...................... Вижу ваши успехи!.......................................I can see your progress!
Zinu, ka cilvēki migrē, .................... Знаю, что люди мигрируют,…………………….I know, that people migrate,
Ar parādiem no laika laikā! ............ С долгами из века в век!.................................With debts from century to century!

Veltīga tukša stenēšana! ............... Напрасно пустые стенания!............................In vain empty wail!
Visi - Skolotāja priekšā! ................. Все - перед Учителем!...................................All- in front of the Master!
Neviens nerunā par izraidīšanu, .... Никто не говорит об изгнании,…………………....Nobody talks about exile,
Jūs paši sevis mocītāji! .................. Вы сами себя мучители!.................................You torturers yourself!

Nevar dzīties pēc rēgiem! ............. Нельзя гоняться за призраком!.........................You can't chase the ghost!
Rēgam labvēlība! .......................... Призраком благденствия!.................................Ghost prosperity!
Darbs un atzinība! ......................... Труд и признание!............................................Labor and recognition!
Dzīves un darbības cena! .............. Цена жизни и действия!....................................Price of life and action!

Cilvēki tagad sajutīs, ...................... Теперь люди почувсвует,……………………….Now people will feel,
Ritms iepriekšējais mainās! ........... Ритм меняется прежний!.................................Rhythm changes the former!
Pat prātot nevajag, ........................ Не надо даже мудрствовать,…………………….Don't even think of that
Izmaiņas Lielas gaidiet! ................. Великих ждите изменений!...............................Wait for Great changes!

Galvenais - Sirdi ieslēdziet! ........... Главное - включить Сердце!.............................The main thing- to include the Heart!
Civilizācijas Sirdi! ........................... Cердце цивилизации!.....................................The Heart of civilization!
Kas, kā "durvtiņas", ........................ Которое, как "дверца",…………………………...Which, as "door",
Aktivācijas apstākļus atklās! ........... Откроет условия активации!............................Will open activation conditions!

Es vēršos pie Krievzemes! ............. Я обращаюсь к Руси!......................................I appeal to Russia!
Pie augstas mobilizācijas! .............. К высокой мобилизации!..................................For high mobilization!
Jūs - palaist varat ........................... Вы - можете запустить,…………………………...You- can run
Civilizācijas Sirdi! ............................ Сердце цивилизации!......................................The Heart of civilization!

Cilvēce gulēja ilgi! .......................... Человечество спало долго!..............................Humanity slept long!
Cilvēku Sirds - apturēta! ................ Сердце людей - остановлено!............................People Heart- stopped!
Atlaisties viņa nevarēja, ................. Запуститься оно не могло,……………………......It could not run,
Tā grēkiem saistīta! ....................... Грехами так обусловлено!................................Sin is due!

Grēki, grēki arī palika! .................... Грехи, и остались грехами!..............................The sins and stays the sins!
Taču Asns parādījās! ...................... Но, появился Росток!.......................................But, there was a Sprout!
Laiku nozīmēts ............................... Назначенный временами………………………...Appointed by time,
Un Plūsmā pārvērsts! .................... И превращённый в Поток!.................................And turned into a Stream!

Plūsma Mīlestības un drosmes! .... Поток Любви и дерзаний!.................................The flow of Love and daring!
Dimensijā atnākošas, .................... В мерности приходящей,………………………..In dimension coming,
Atbilde uz mokām, .........................Ответ на муки терзаний,………………………....The answer to the anguish of flour,
Kļuva Zvaigze uzlecoša! ................ Стал Звездой восходящей!..............................Become a rising Star!

Krievzeme - pirmā sāk! .................. Русь - начинает первой!...................................Russia- starts first!
Kā tas kādreiz bija, ........................ Как это было когда-то,…………………………....As it was once,
100 gadi mērs ir, ........................... 100 лет является мерой,……………………….....100 years it's a measure,
Bagātībai iekšējai! ......................... Внутреннего богатства!....................................Inner wealth!

Tagad Viņa spējīga, ....................... Теперь Она в состоянии,………………………..Now she is able,
Ar Ideju tautas apvienot! ................ Идеей объединить народы!.............................With Idea to unite the nations!
"VIENLĪDZĪBA UN VĒLĒŠANĀS", . "РАВЕНСТВО И ЖЕЛАНИЕ",…………………...."EQUALITY AND DESIRE"
Kompass - Jaunam laikam! ............ Компас - Новой погоды!..................................Compass- of New weather!

Krievzemes uzdevums atbildīgs! .... Задача Руси ответственная!............................The task of Russia demanding!
Prasošs - domrīcību! ...................... Требующая - промысла!.................................Vacancies- thought action!
Sirdi novēlēto sašūpot, ................... Сердце качнуть заветное,………………………..Heart swing cherished,
Civilizācijas - Galevenā būtība! ....... Цивилизации - Главный смысл!........................Civilization- the main point!

Pamēģināsiet? Jums izdosies! ........ Попробуйте? У вас получится!........................Will try? You can do it!
Vēstījumu Ritmiem sašūpot, ........... Ритмом Посылов раскачать!...........................Rhythm of Promise swing,
Civilizācijas Sirds šūposies, ............ Сердце цивилизации качнётся,………………….The Heart of civilization will swing,
Civilizācija elpot sāks! ..................... Цивилизация начнёт дышать!..........................Civilization will start to breathe!

Bet tālāk, pavisam vienkārši! .......... А дальше, совсем просто!................................And then, quite simply!
Ritmu - pastāvīgi turēt! ................... Ритм - держать постоянно!................................Rhythm- to keep constantly!
Garā jūs izaugsmi ieraudzīsiet, ...... Вы увидите в Духе рост,……………………………You will see the growth in the Spirit,
Un pasionaritāti - skaidri! ............... И пассионарности - явно!...................................And of drive- obviously!

Jums tagad vadība! ....................... У вас теперь управление!...................................Now you have control!
Atbildība un adaptācija! ................. Ответственность и адаптация!.............................Responsibility and adaptation!
Atklāsies jauna Izlīdzināšana: ........ Раскроется новое Уравнение:……………………...Will open a new Equation:
"MĪLESTĪBA, VIENLĪDZĪBA, CIVILIZĀCIJA"! . "ЛЮБОВЬ, РАВЕНСТВО, ЦИВИЛИЗАЦИЯ"!..............."LOVE, EQUALITY, CIVILIZATION"!

Āmen. ............................................ Аминь………………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ............................... Отец Абсолют………………………………………..Father Absolute
27.01.17. ....................................... 27.01.17………………………………………………..27.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.01.2017
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/28.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 27.01.2017.

Skatījumu skaits: 363 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: