Galvenie » 2018 » Janvāris » 27 » Vēsts: 27.01.18. Katrēns "Izvēle"
23:23
Vēsts: 27.01.18. Katrēns "Izvēle"

27.01.18 Катрен “Выбор”

Ваш путь, как Искателей!
Только, Искателя Бога!
Духа вы Открыватели!
Нового Мира в итоге!

Как в джунглях неверия!
Перепутанных представлений!
Часто против поверья!
Вопреки устоявшимся мнениям!

Первым всегда трудно!
Тысячелетия против вас!
Для подъёма видите дно!
Болота окружают Нас!

Ваши слова тонут в ропоте!
В ропоте возмущения!
Иногда просто в топоте,
И голосах изумления!

С вами слова Создателя!
Вам доверено их пронести!
Против вас все обыватели!
Вы мешаете лжи цвести!

С вами Вера и только Вера!
Великие ждут испытания!
Вы для человечества мера,
И, конечно, страдания!

С вами ещё и наука!
Критерий высокого разума!
Для человечества, как азбука!
И пытливость ума!

Трудно, но есть доказательство!
Человечество способно творить!
За вами нет обязательства,
Вы можете всё говорить!

Помните, вы – пионеры Веры!
Вы – голограммы Создателя!
Повторяю, вы будущности – мера,
Нового Мира – вы Открыватели!

Вы пройдёте, и Тьма отступит!
Так записано в ваших Судьбах!
Новая мерность скоро наступит!
Для людей – это Новый быт!

Мир сегодня встревожен!
Ждёт вот-вот катаклизма!
Люди поверить не могут,
Что больше не будет “измов”!

Не верят, что вы – пионеры!
Нового для людей Сознания!
За вами стоит премьера,
Нового людей понимания!

Верьте, Создатель с вами!
Его помощь не равна Обществу!
Мы – “вместе” и вы – сами!
Новое для людей Сообщество!

Люди – производная Бога!
Храните в себе Перворождение!
С Богом – одна дорога!
И в одну сторону Движение!

Человечество перед выбором!
Многие не знают, что делать?
Власть предлагает отбор!
Не понимает, что делает!

Поэтому опять “круг почёта”!
Примитивные представления!
Предлагается Духовный гнёт,
В Душах нет Бога явления!

Реформы без Бога – утопии!
Нет без Бога и гражданского Общества!
Религии – пустые условия!
Программы – тоже просто слова!

Вы только знаете Правду!
Основа основ – Мироздание!
Люди поверят в Наше “Завтра”,
К России придёт понимание!

Наветы уходят в прошлое!
Власть под давлением Света!
Преображение стало возможным!
За вами теперь ответ!

Повторяю, вы – Открыватели!
Нового Мира для человечества!
Проявление вы – Создателя!
Нового Основа Отечества!

Аминь.
Отец Абсолют.

27.01.18

 

Vēsts: 27.01.18. Katrēns "Izvēle"

 Jūsu ceļš, kā Meklētāju!
Tikai, Dieva Meklētāju!
Jūs Gara Atklājēji!
Jaunas Pasaules rezultātā!

Kā neticības džungļos! 
Sajauktu priekšstatu!
Bieži pret ticējumiem!
Pretēji stabīliem uzskatiem!

Pirmajiem vienmēr grūti!
Pret jums tūkstošgadi!
Priekš pacelšanās dibenu redzat!
Purvi Mūs aplenc!

Jūsu vārdi slīkst kurnēšanā!
Sašutuma murdoņā!
Dažreiz viekārši dipoņā,
Un izbrīna balsīs!

Ar jums Radītāja vārdi!
Jums uzticēts iznest tos!
Pret jums visi mietpilsoņi!
Jūs meliem traucējiet zelt!

Ar jums Ticība un tikai Ticība!
Lieli pārbaudījumi gaida!
Jūs priekš cilvēces mērs,
Un, protams, ciešanas!

Ar jums vēl arī zinātne!
Augsta saprāta kritērijs!
Piekš cilvēces, kā ābece!
Un prāta vērīgums!

Grūti, bet ir pierādījumi!
Cilvēce spējīga radīt!
Aiz jums nav saistību,
Jūs varat runāt visu! 

Atceraties, jūs - Ticības pionieri!
Jūs - Radītāja hologrammas!
Atkārtoju, jūs nākamības - mērs,
Jaunās Pasaules - Atklājēji jūs!

Jūs pāriesiet, un Tumsa atkāpsies!
Tā jūsu Likteņos ierakstīts!
Jauna dimensija drīz sāksies!
Priekš cilvēkiem - tā Jauna sadzīve!

Pasaule šodien satraukta!
Gaida lūk, lūk kataklizma!
Cilvēki noticēt nevar,
Ka "ismu" vairāk nebūs!

Netic, ka jūs - pionieri!
Jaunas priekš cilvēkiem Apziņas!
Aiz jums stāv pirmizrāde,
Cilvēku jaunai saprašani!

Ticiet, Radītājs ar jums!
Viņa palīdzība nelīdzinās Sabiedrībai!
Mēs - "kopā" un jūs - paši!
Jauna priekš cilvēkiem Kopsabiedrība!

Cilvēki - Dieva ražojums!
Glabājiet sevī Pirmdzimšanu!
Ar Dievu - viens ceļš!
Un Kustība uz vienu pusi!

Cilvēce izvēles priešā! 
Daudzi nezina, ko darīt?
Vara atlasi piedāvā!
Nesaprot, ko dara!

Tādēļ atkal "goda aplis"! 
Primitīvi priekšstati!
Garīgais jūgs piedāvāts,
Dvēselēs Dieva izpausmes nav!

Reformas bez Dieva - utopija!
Bez Dieva arī pilsoniskas Sabiedrības nav!
Reliģijas - tukši nosacījumi!
Programmas - arī vienkārši vārdi!

Tikai jūs Patiesību zinat!
Pamatu pamatu - Pasaulsēkas!
Cilvēki noticēs Mūsu "Rītdienai",
Krievijai saprašana atnāks!

Apmelojumi aiziet pagātnē!
Vara zem Gaismas spiediena!
Pārveidošana iespējama kļuva!
Aiz jums tagad atbilde!

Atkārtoju, jūs - Atklājēji!
Jaunas Pasaules priekš cilvēces!
Jūs izpausme - Radītāja!
Tēvzemes Jaunas Pamats!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
27.01.18.

27.01.18 Quatrain “Choice”

Your way, as Seekers!
Only, the Seeker of God!
You are the Discoverers of the Spirit!
In the result of the New World!

As in the jungles of unbelief!
Confused views!
Often against belief!
Contrary to well- established opinions!

For the first ones is always difficult!
Millenniums are against you!
For lifting, see the bottom!
The marshes surround Us!

Your words are drowning in a murmur!
In the murmur of indignation!
Sometimes it’s just in the top,
And in voices of amazement!

With you the words of the Creator!
You are entrusted to carry them!
Against you all the philistines!
You prevent falsehoods from blossoming!

With you Faith and only Faith!
Great tests are waiting for people!
You are measure for humanity,
And, of course, suffering!

Also science is with you!
Criterion of the high intelligence!
For humanity, like the alphabet!
And inquisitiveness of the mind!

It’s hard, but there is evidence!
Humanity can create!
There is no obligation for you,
You can say everything!

Remember, you- are pioneers of the Faith!
You- are holograms of the Creator!
I repeat, you are a future- a measure,
The New World- you are the Discoverers!

You will pass, and Darkness will recede!
So it’s written in your Fates!
A New dimension soon will come!
For people- it’s a new way of life!

The World today is alarmed!
Waiting just look here cataclysm!
People can’t believe,
That there will be no more “isms”!

Don’t believe, that you- are pioneers!
New Consciousness for the people!
The premiere is behind you,
New understanding of people!

Believe, the Creator is with you!
His help is not equal to the Society!
We- are “together”, and you- by yourself!
New community for people!

People- are a derivative of God!
First- birthday keep in yourself!
With God- one road!
And one way Movement!

Humanity- is facing a choice!
Many don’t know, what to do?
Power offers selection!
Don’t understand, what is doing!

So again, “the circle of honor”!
Primitive views!
Spiritual oppression is proposed,
There is no God appearance in the Souls!

Reforms without God- utopia!
There is also no civil Society without God!
Religions- are empty conditions!
Programs- are also simple words!

Only you know the Truth!
The basis of the Foundation- in the Universe!
People will believe in Our “Tomorrow”,
An understanding will come to Russia!

Defamation is going in the past!
Power under the pressure of Light!
Transfiguration became possible!
Now the answer for you!

I repeat, you- are Discoverers!
New World for humanity!
You are manifestation- of the Creator!
Foundation of the New fatherland!

Amen
Father Absolute
27.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.01.2018.

Skatījumu skaits: 248 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: