Galvenie » 2019 » Janvāris » 27 » Vēsts: 27.01.19. Katrēns "Pilnveidošanas plūsmas"
17:31
Vēsts: 27.01.19. Katrēns "Pilnveidošanas plūsmas"

27.01.19. Катрен “Совершенствования потоки”

Не ждите ни от кого помощи!
Мир разделён на части!
Ваши слова сегодня – вещие!
Около вас разгорятся страсти!

Не обращайте внимания на слова,
Слова плохие – мысли того хуже!
Потеря Сознания – не та голова!
Значит, осознание много уже!

Посмотрите вокруг, что вы видите?
Напрасная суета и без смысла,
Вы людей в искренности не убедите,
Они видят во всём злой умысел!

Вы в Боге – этим всё сказано!
Люди не понимают и даже против!
Прямо сказать об этом – заказано,
Для людей – вы непонятный мотив!

Ваше преимущество, что вы понимаете,
Сконцентрировались на Сознании,
Всем сегодня необходимо внимание,
Но, в людях нет Создателя понимания!

Вам пока нельзя выходить на Сцену!
Зрители не готовы увидеть актёров!
Спокойно готовьте себе смену,
Сознание – Нового поколения маркёр!

Расширяйте своё присутствие!
Обратитесь к обучению населения,
Люди поймут, что это Знаний шествие,
Они давно ждут разъяснения!

В интернете откройте свою страницу!
Страницу Коллективного Разума!
Ваши старания окупятся сторицей,
Расширением возможностей Ума!

Важна не улица, а – голова!
Наполняйте людей Любовью,
Кажется, что эта идея совсем не нова,
Информация сопоставима с кровью!

Вы уже на прицеле Истории!
Необычная у вас и Руси роль!
Вы – люди другой категории!
Чужую на себя принимаете боль!

Это – промысел Учителей Духа!
Святая обязанность лечить Души!
Про вас будут ходить слухи,
Их постарайтесь не слушать!

Вы выбраны самим Богом!
Люди не прощают такую отметину!
Вы это узнаете через полгода,
Отношения людей будут заметны!

Вы – выбраны, значит, не бойтесь!
Планета, как и вы – Спектакль Бога!
На происки власти – смейтесь!
Вы – Великое Начало в итоге!

Никто не знает, что будет Завтра!
Реформам не изменить жизнь!
Через вас люди узнают Правду,
И поймут, как необходимо жить!

Вы – Учителя в Школе Знаний!
Поверьте, ученики найдутся,
Вам надо привить им прилежание,
Лучшие вокруг вас соберутся!

Объясните, что в Боге – Равенство!
Сознание людей – часть Подсознания!
На Планете будет Любви Главенство!
Через вас к людям придёт понимание:

Что Планета – есть Школа Знаний!
Что люди – были и есть в Боге!
Человек – это форма познания,
Значит, совершенствования потоки!

Аминь.
Отец Абсолют
27.01.19

 

Vēsts: 27.01.19. Katrēns "Pilnveidošanas plūsmas"

Negaidiet ne no viena palīdzību!
Pasaule izdalīta daļās!
Jūsu vārdi šodien - pravietiski!
Ap jums iedegsies kaislības!

Nepievērsiet uzmanību vārdiem,
Vārdi slikti - domas vēl sliktākas!
Apziņas zaudēšana - ne galvas tas!
Tātad, apzināšanās jau daudz!

Paskataties apkārt, ko redzat jūs?
Veltīga burzma un bez jēgas,
Cilvēkus jūs atklātībā nepārliecināsiet,
Viņi visā redz ļaunu nodomu!

Jūs Dievā - ar to viss pateikts!
Cilvēki nesaprot un pat pret!
Teikt par to tieši - pasūtīts,
Priekš cilvēkiem - jūs motīvs nesaprotams!

Jūsu priekšrocība, ka jūs saprotiet,
Uz Apziņu sakoncentrējāties,
Šodien visiem uzmanība nepieciešama,
Taču cilvēkos Radītāja saprašanas nav!

Jūs pagaidām nevarat iziet uz Skatuves!
Skatītāji nav gatavi aktierus redzēt!
Mierīgi maiņu sev gatavojiet,
Apziņa - Jaunās paaudzes iezīme!

Savu klātbūtni paplašiniet!
Iedzīvotāju apmācībai pievērsieties,
Cilvēki sapratīs, ka tas Zināšanu gājiens,
Izskaidrojumu viņi gaida sen!

Savu lappusi internetā atveriet!
Kolektīvā Saprāta lappusi!
Jūsu centieni simtkārtīgi atmaksāsies,
Iespējām Prāta paplašināšanai!

Svarīga ne iela, bet - galva!
Piepildiet cilvēkus ar Mīlestību,
Šķiet, ka šī ideja pavisam ne jaunums,
Informācija ar asinīm salīdzināma!

Jūs jau Vēstures mērķī!
Neparasta jums un Krievzemei loma!
Jūs - cilvēki citas kategorijas!
Svešas sāpes uz sevi pieņemat!

Tā - Gara Skolotāju domrīcība!
Svēts pienākums Dvēseles ārstēt!
Par jums valodas klīdīs,
Pacenšaties neuzklausīt tās!

Jūs paša Dieva izraudzīti!
Cilvēki nepiedod tādu iezīmi!
Jūs to pēc pusgada uzzināsiet,
Cilvēku attiecības būs redzamas!

Jūs - izraudzīti, tātad, nebaidaties!
Planēta, arī kā jūs - Dieva Izrāde!
Par varas intrigām - smejaties!
Jūs - Dižens Sākums rezultātā!

Neviens nezin, kas Rītdien būs!
Neizmainīt dzīvi ar reformām!
Caur jums cilvēki Patiesību uzzinās,
Un sapratīs, kā dzīvot vajag!

Jūs - Skolotāji Zināšanu Skolā!
Ticiet, skolnieki atradīsies,
Jums vajag viņiem iepotēt čaklumu,
Labākie jums apkārt sapulcēsies!

Paskaidrojiet, ka Dievā - Vienlīdzība!
Cilvēku Apziņa - Zemapziņas daļa!
Uz Planētas Mīlestības Virskundzība būs!
Caur jums cilvēkiem saprašana atnāks:

Ka Planēta - Zināšanu Skola ir!
Ka cilvēki - bija un ir Dievā!
Cilvēks - tā izzināšanas forma,
Tātad, pilnveidošanas plūsmas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.01.19.

27.01.19.Quatrain “Improving flows”

Don’t expect help from anyone!
The World is divided into parts!
Your words today- are prophetic!
Passion will burn around you!

Don’t pay attention to the words,
Words are bad- thoughts even worse!
Loss of Consciousness- is not the head!
So, awareness is a lot already!

Look around, what you see?
Vanity in vain and without meaning,
You will not convince people in sincerity,
They see evil intent in everything!

You in God- with that all is said!
People don’t understand and even oppose!
Directly say about it- ordered,
For people- you are incomprehensible motive!

Your advantage, that you understand,
Concentrated on Consciousness,
Everyone needs attention today,
But, in people there is no understanding of the Creator!

You can’t go on Stage for moment!
Spectators are not ready to see the actors!
Easy prepare a shift for yourself,
Consciousness- is marker of the New generation!

Expand your presence!
Refer to public education,
People will understand that this is the procession of Knowledge,
They have been long waiting for explanation!

Open your page on the Internet!
The page of Collective Mind!
Your efforts will be pay off hundred times, 
Empowering Mind!

Important is not street, but- head!
Fill up people with Love,
It seems, that this Idea is not at all new,
Information is comparable to blood!

You are already in the target of History!
Unusual role for you and Russia!
You- are people of another category!
Someone else pain taking on yourself!

This- is the thought action of the master of Spirit!
Holy duty to heal the Souls!
There will be rumors around you,
Try not to listen to them!

You are chosen by God himself!
People don’t forgive such a mark!
You will find out it in six month,
Attitudes of the people will be noticeable!

You- are chosen, so, don’t be afraid!
Planet, just like you- Performance of God!
At the intrigues of power- laugh!
You- are the Great Start in the end!

Nobody knows, what will happen Tomorrow!
Reforms don’t change with life!
People will know the Truth through you,
And will understand, how to live!

You- are Teachers in the School of Knowledge!
Believe Me, there will be students,
You need to instill diligence in them,
The best ones will gather around you!

Explain, that in God- is Equality!
The Consciousness of people- is part of the Subconscious!
There will be Love Headship on the Planet!
Understanding to people will come through you:

That the Planet- is the School of Knowledge!
That people- were and are in God!
Human- is a form of knowledge,
Means, improving flows!

Amen
Father Absolute
27.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.01.2019. 

Skatījumu skaits: 74 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: