Galvenie » 2017 » Februāris » 28 » Vēsts: 27.02.17. Katrēns "Piektā rase?"
12:17
Vēsts: 27.02.17. Katrēns "Piektā rase?"

Vēsts: 27.02.17. Katrēns "Piektā rase?"


27.02.17 Катрен "Пятая раса?"…………………………………………………………Quatrain "The fifth race?"

Исчисление грозит новое! ................... Jauna draud skaitīšana!.........................Calculation of new faces!
Судьбы людей подорваны! .................. Cilvēku likteņi iedragāti!........................The fate of people undermined!
Человечество подошло к Итогу! .......... Cilvēce nonāca pie Rezultāta!................Humanity has come to the Results!
Связи веков разорваны!........................ Gadsimtu sakari sarauti!......................Century communications are torn!

Прогресс есть, но технический! ............ Progress ir, bet tehnisks!......................Process is, but the technical!
Духовный по виду - регресс! ................ Garīgais pēc skata - regress!................The Spiritual in appearance- regression
Человечества рост - мифический! ....... Cilveces izaugsme - mītiska!...................Humanity growth- mythical!
Грехов тяжелейший пресс! ................... Grēku spiede smagākā!........................Sin heavy presses!

Сейчас обострение страха! .................. Tagad baiļu saasināšanās!.....................Now exacerbation of fear!
Не видно обновления! ........................... Nav redzama atjaunošanās!..................Don't see updates!
От Совести остался прах! ..................... No sirdsapziņas pīšļi palika!..................From Conscience left dust!
Зато взаимные обвинения! ................... Toties apvainojumi savstarpējie!..............But recriminations!

Обвинения - не вариант! ....................... Apvainojumi - ne variants!......................The charges- is not an option!
Людей число постоянное! ...................... Cilvēku skaits pastāvīgs!......................People number permanent!
Человеческий фолиант! ......................... Cilvēciskais foliants!.............................People tome!
Каждый по многу раз явлен! .................. Katrs vairrākkārt izpausts!....................Everyone many times revealed!

Каждый по многу раз! ............................. Katrs vairākas reizes!.........................Everyone many times!
И, конечно, в разное время! .................. Un, protams, dažādos laikos!...............And, of course, in different time!
В Истории, как напоказ, .......................... Vēsturē, kā izrādīšanai,………………..In History, as show,
Принимал на себя бремя! ...................... Uz sevi nastu pieņēma!........................Took upon themselves the burden!

Бремя хозяев и палачей! ........................ Saimnieku un soģu nastu!...................The burden of the owners and butchers!
Бремя королей и слуг! ............................. Karaļu un kalpu nastu!.......................The burden of the kings and servants!
В эволюции нет мелочей! ........................ Evolūcijā sīkumu nav!.........................There are not trifles in evolution!
Каждый проходит Круг! ............................ Katrs Apli iziet!..................................Everyone pass the circle!

Эксперимент был чистый! ....................... Eksperiments bija tīrs!.........................The experiment was clean!
Начинался с нуля для каждого! ............... Sākās no nulles priekš katra!...............Was started from zero for everyone!
Общая История известна! ...................... Kopējā Vēsture zināma!........................Living History is known!
Роль личности в ней важна! ................... Tur personības loma svarīga!.................The individual role is important there!

Сценарий один на всех! ........................... Scenārijs viens uz visiem!....................Scenario is one for all!
Но роли у всех разные! ............................ Taču lomas visiem dažādas!................But everyone has different roles!
Ничего для потехи, .................................... Nekā priekš uzjautrinājuma,…………..Nothing for fun,
Проверку проходит каждый! ..................... Pārbaudi iziet katrs!............................Everyone passing the check!

Сегодня король - завтра слуга! ................ Šodien karalis - rīt kalps!......................Today king- tomorrow servant!
Накопление Мудрости поколений! ........... Paaudžu Gudrības uzkrāšana!...............Accumulating wisdom of generations!
История личности в слезах! ...................... Personas vēsture asarās!....................The individual history in the tears!
Не меняется цепь проявлений! ................ Izpausmju mērķis nemainās!.................Not changing manifestations of the circuit!

Когда собираются партии, ........................ Kad salasās partijas,……………………When meet the parties,
Группы единомыслия, ............................... Domubiedru grupas,……………………Unanimity groups,
Появление ЭГРЕГОРА гарантия! ............ EGREGORA parādīšanās garantēta!......The emergence EGREGORS guarantee!
Всё зависит от Замысла! ......................... Viss no Nodoma atkarīgs!....................All depends from the Plan!

Если Замысел с Богом, ............................. Ja Nodoms ar Dievu,……………………If the Idea with God,
Хотя такого не было в Мире! .................... Kaut nebija Pasaulē kā tāda!.................If even this was not in the World!
Эволюция предлагает дорогу, ................... Evolūcija ceļu piedāvā,………………….Evolution offers a road,
Совершенную, как Пальмира! ................... Pilnīgu, kā Palmīra!.............................Perfect as Palmyra!

А, если без Бога - игра! ............................. Bet, ja bez Dieva - spēle!.....................But, if without God- game!
Всё превращается в революции, ............. Viss pārvēršas revolūcijās,……………....Everything turns into a revolution,
Подтверждая, что жизнь - игра! ................ Apstiprinot, ka dzīve - spēle!.................Confirming, that life- the game!
Революция - антипод эволюции! .............. Revolūcija - evolūcijas antipods!.............Revolution- the antithesis of evolution!

Вечный водоворот судеб! .......................... Mūžīgais likteņu virpulis!......................Eternal destinies maelstrom!
Постоянное круговое движение! ............... Pastāvīga riņķa kustība!........................Continuous circular motion!
Нет никаких в Мире утех, ........................... Nav Pasaulē prieka ne kāda,…………..There is no comfort in the World,
Никчёмное поведение! ............................... Uzvedība nederīga!.............................Worthless behavior!

Цепь эволюционных этапов! ...................... Evolucionāro etapu mērķis!..................The chain of evolutionary stages!
Для человечества и человека! ................... Cilvēcei un cilvēkiem!...........................For humanity and human!
Оборачивается простым штампом, ........... Pārvēršas parastā šablonā,……………...Turns into a simple stamp,
Не меняющимся веками! ............................ Gadsimtos nemainīgā!........................Don't change over the centuries!

Завидное постоянство игры! ...................... Apsakužams spēles pastāvīgums!.........Consistently play!
Принципиально всё тоже! ........................... Principiāli viss tas pats!........................In principle, all the same!
Люди подрасти не смогли, ........................... Cilvēki izaugt nevarēja,…………………People were not able to grown,
Человек по отдельности может! .................. Cilvēks atsevišķi var!............................Human alone can!

Образование не помогает! .......................... Izglītība nepalīdz!.................................Education don't help!
Часто оно и вредит! ..................................... Bieži pat kaitē!...................................Often it hurts!
К Совести не взывает, .................................. Pie sirdsapziņas neapelē,……………..By conscience cries out,
Обмануть себя норовит! .............................. Sevi apmānīt grasīties!.........................Deceive yourself strives!

Древние были честнее! ................................ Senie godīgāki bija!.............................The ancients were more honest!
Понятия нет обмана! .................................... Apmāna izpratnes nav!........................Concepts no cheating!
Души были светлее! ...................................... Dvēseles gaišākas bija!.....................Souls were more light!
Не ждали Небесной манны! ......................... Debesu mannu negaidīja!.....................Didn't wait for manna of Heaven!

Уровень Духовности падал! ......................... Garīguma līmenis krita!........................Spiritual level dropped!
От поколения к поколению! .......................... No paaudzes uz paaudzi!.....................From generation to generation!
Прогресс научный давил, .............................. Zinātnisais progress spieda,…………..Research progress pressed,
Мамоны усиливалось накопление! ............... Mamona uzkrājumi pieauga!.................Mammon intensified accumulation!

Исторический вывод плохой! ........................ Vēsturiskais slēdziens slikts!...............Historic conclusion is bad!
В Духе идёт деградация! .............................. Notiek degradācija Garā!.....................In the Spirit goes degradation!
Разногласия обернулись войной! ................. Domstarpības karā pārvērtās!................Disagreements turned into the war!
Обозначилась фаза стагнации! .................... Iezīmējās Stagnācijas fāze!...................Denotes the phase of stagnation!

Закономерный конец Пятой! ......................... Piektās likumsakarīgas beigas!.............The logical end of the fifth!
Последняя Надежда - Россия! ...................... Pēdējā Cerība - Krievija!.......................Last Hope- the Russia!
Слова покаяния - невнятные, ....................... Nožēlošanas vārdi - neskaidri,…………..The words of repentance- inarticulate,
Когда же придёт Мессия? .............................. Kad tad Mesija atnāks?......................When will come the Messiah?

Аминь. ............................................................. Āmen……………………………………Amen
Отец Абсолют. ................................................ Tēvs Absolūts…………………………...Father Absolute
27.02.17 ........................................................... 17.02.17…………………………………17.02.17.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/27.02.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma. Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.02.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ /27.02.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.02.2017.

Skatījumu skaits: 386 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: