Galvenie » 2019 » Februāris » 28 » Vēsts: 27.02.19. Katrēns "Vanga kļūdījās par gadu"
15:25
Vēsts: 27.02.19. Katrēns "Vanga kļūdījās par gadu"

27.02.19. Катрен “Ванга ошиблась на год”

Ванга ошиблась на один год!
Но, год – это ничто для Вечности!
Изменится Истории ход,
Закончится людей беспечность!

Придёт, наконец, человек!
Записанный, в Книге Судеб,
Я готовил его не один век!
И это не слепой случай!

Мир примет Посланника Бога!
Даже Религии согласятся с этим!
Объединение произойдёт в итоге,
Я дату прихода давно отметил!

Люди не ждут, но – желают!
Всем надоела несправедливость!
Души людей давно плачут,
На Тонком плане не видна решимость!

Сегодня хорошо видно,
Как рвутся Души людей,
Плотный план ведёт себя мирно,
Тонкий план не слышит речей!

Пустые слова – обман столетия!
Политики изощряются в этом!
Не прибавляет ложь никому долголетия,
Вы не вспомните о них летом!

Вихрь Преображения захватит всех!
Не укрыться от очищения!
Для спасения – ложь главная из помех,
Обязательно – Единое мнение!

Людей изменит появление человека!
Люди услышат Слова Создателя!
Появление – изменение на века,
Люди поймут это и обязательно!

Преображение начинает Россия!
Точнее, Русь Святая!
Наконец, исполнится Её Миссия,
Дорога к Богу теперь столбовая!

Что толку в прогрессе и технологиях?
Люди не знают свои возможности!
Человек – не предмет биологии!
Для познания себя нет сложностей!

Проблема: потеряна связь с Богом!
Русь обязательно восстановит её,
Станет Она Истиной обладателем,
Изменится человеческое бытие!

Всё готово для шага вперёд,
Русь почти подготовлена,
За Русью – Исторический ход!
Дата выступления уже условлена!

Ванга сказала всё правильно!
Вокруг Руси соберутся народы,
Есть Главное на Небе Правило:
Совершенство – и это есть доводы!

Повторяю, не говорю даты,
Но, много раз говорил о Начале,
Внутреннее совершенство – отрада,
Это является Моим Планом!

Всё спланировано в одно столетие!
Билеты розданы всем участникам!
Люди задержались только в антракте,
Мало оказалось Соратников!

Но, время открывать занавес!
На сцену приглашается Русь Святая!
Крест Её – имеет тяжёлый вес!
Но, это Судьба такая!

Крест тяжёлый – Судьба Спасителя!
Русь всегда начинала Первой!
Повторяется роль вдохновителя,
Она всегда была Создателю Верной!

Аминь.
Отец Абсолют
27.02.19

 

Vēsts: 27.02.19. Katrēns "Vanga kļūdījās par gadu"

Vanga kļūdījās par vienu gadu!
Taču, gads - tas priekš Mūžības nekas!
Vēstures gaita izmainīsies,
Beigsies cilvēku bezrūpība!

Atnāks, beidzot, cilvēks!
Likteņu Grāmatā ierakstīts,
Es viņu gatavoju ne gadsimtu vienu!
Un tas ne gadījums akls!

Dieva Vēstnesi Pasaule pieņems!
Un pat reliģijas piekritīs!
Rezultātā apvienošanās notiks,
Es atnākšanas datumu atzīmēju sen!

Cilvēki negaida, bet - vēlas!
Netaisnība apnika visiem!
Dvēseles cilvēku sen raud,
Neredzama Smalkajā plānā izlēmība!

Redzams šodien labi,
Kā cilvēku Dvēseles raujas,
Blīvais plāns uzvedas mierīgi,
Smalkais plāns runas nedzird!

Tukši vārdi - simtgadīgs apmāns!
Politiķi tur izsmalcināti!
Meli ilggadību nevienam nepalielina,
Jūs par tiem vasarā neatcerēsieties!

Pārveidošanas viesulis satvers visus!
Nepaslēpties no attīrīšanas!
Priekš glābšanas - meli traucējums galvenais,
Obligāts - viedoklis Vienots!

Cilvēka parādīšanās izmainīs cilvēkus!
Cilvēki izdzirdēs Radītāja Vārdus!
Parādīšanās - izmaiņas uz gadsimtiem,
To sapratīs cilvēki un obligāti!

Pārmaiņas sāk Krievija!
Precīzāk, Svētā Krievzeme!
Beidzot, Viņas Misija izpildīsies,
Tagad pie Dieva Stabu ceļš!

Kāda jēga progresam un tehnoloģijām?
Cilvēki savas iespējas nezin!
Cilvēks - priekšmets ne bioloģijas!
Sevis izzināšanai grūtību nav!

Problēma: saikne ar Dievu pazaudēta!
Krievzeme to obligāti atjaunos,
Kļūs Viņa Patiesības īpašniece,
Izmainīsies cilvēciskā esība!

Viss gatavs solim uz priekšu,
Krievzeme gandrīz sagatavota,
Krievzemei - Vēsturisks gājiens!
Uzstāšanās datums jau norunāts!

Vanga visu pareizi pateica!
Apkārt Krievzemei tautas sapulcēsies,
Ir Debesīs Noteikums Galvenais:
Pilnība - un tie argumenti ir!

Atkārtoju, nesaku datumus,
Bet, daudzreiz runāju par Sākumu,
Iekšējā pilnība - līksme,
Tas ir Mans Plāns!

Viss izplānots vienā simtgadē!
Biļetes dalībniekiem izdalītas visiem!
Cilvēki tikai starpbrīdī aizkavējās,
Maz izradījās Līdzgaitnieku!

Taču, laiks priekškaru atvērt!
Uz skatuves uzaicināta Krievzeme Svētā!
Viņas Krustam - svars ir smags!
Bet, Liktenis tas tāds! 

Krusts smags - Glābēja Liktenis!
Krievzeme vienmēr sāka Pirmā!
Iedvesmotāja loma atkārtojas,
Viņa Radītājam Uzticīga bija vienmēr!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.02.19. 

27.02.19.Quatrain “Vanga was wrong for a year”

Vanga was wrong for one year!
But, year- is nothing for Eternity!
The course of History will change,
Carelessness of people will finish!

A human, finally, will come!
Written in the Book of Fate,
I prepare him not for one century!
And this is not blind case!

The World will receive the Messenger of God!
Even religions will agree with that!
The unity will happen in the end,
I have long noted the date of arrival!

People don’t wait, but- wish!
Everyone is sick of injustice!
The Souls of people have long been crying,
Determination is not visible in the Thin plan!

Today it’s clearly visible,
How the Souls of people are torn,
The Dense plan behaves peacefully,
Thin plan doesn’t hear speeches!

Empty words- deception of the century!
Politicians excel in this!
Lies don’t increase longevity to anyone,
You will not remember them in the summer!

Whirlwind of Transfiguration will capture everyone!
Will not hide from cleansing!
For salvation- the lies are the main noise,
Required- the United opinion!

Appearance of human will change people!
People will hear the words of the Creator!
Appearance- are changes for centuries,
People will understand this and for sure!

Transformation begins Russia!
More precisely, Holy Russia!
Finally, Her Mission will be fulfilled,
Now at the God pole path!

What is the use of progress and technology?
People don’t know their capabilities!
Human- is not a subject of biology!
There are no difficulties of knowing himself!

The Problem: lost touch with God!
Russia will restore it for sure,
She will become the owner of Truth,
Human being will change!

Everything is ready for a step forward,
Russia is almost prepared,
Russia- has Historical course!
Date of performance is already agreed!

Vanga said it all right!
Nations will gather around Russia,
There is the Main Rule in Heaven:
Perfection- and this is the argument!

I repeat, I don’t tell dates,
But, many times talked about the Beginning,
Inner perfection- is a joy,
This is My Plan!

Everything is planed in one century!
Tickets are distributed to all participants!
People lingered only during intermission,
It turned out a little Companions!

But, it’s time to open curtain!
Holy Russia is invited to the Scene!
Her Cross- has a heavy weight!
But, this is a such Destiny!

Heavy Cross- Fate of Savior!
Russia has always started the First!
Repeat the role of mastermind,
She has always been Trusted to the Creator!

Amen
Father Absolute
27.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.02.19.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.02.2019.

Skatījumu skaits: 64 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: