Galvenie » 2019 » Marts » 27 » Vēsts: 27.03.19. Katrēns "Pacenšaties draudzēties ar Debesīm"
18:50
Vēsts: 27.03.19. Katrēns "Pacenšaties draudzēties ar Debesīm"

27.03.19. Катрен “Постарайтесь дружить с Небом”

Я уже говорил, что всё готово!
Если начну – погибнет много людей!
Русь для Меня – есть основа!
С Ней разговор много честней!

Руси, как и Мне, нужна Гармония!
В этом острая необходимость,
Русь – оркестр в Моей филармонии,
Главная особенность – терпимость!

Для Перехода важна – ответственность!
У Руси – это есть в избытке!
Есть ещё плюс: Совестливость,
Жизнь для русского не отбытие!

Нужно готовить себя к изменениям,
Это – сложнее, чем все события!
Это – не столько в Душе перемещение,
Сколько смена принципов бытия!

Мерность другая – частоты высокие!
Материя не устоит под давлением!
Прольются Духовные соки,
Это – Новой мерности проявление!

Принцип энергопитания уже не тот!
Предупреждал, что всё поменяется!
Но, это – не смерти приход,
А, Природа вокруг поменяется!

Кто в Материи – должен сгореть!
Принцип СВЧ-печи в жизни!
Человечество должно поредеть,
Поменяется принцип, как жить!

Я вам говорил, что вы – энергия!
В Пятой расе вы были – Материя!
Но, люди теперь, как коллеги,
Поменяются жизни критерии!

Планета должна поменять орбиту!
Ось Планеты изменится тоже!
Несовершенство будет у всех на виду,
Переход в Новое тело будет возможен!

Высокая частота придёт не скоро!
Самое раннее – через год!
Это, как трудный подъём в гору,
Или, как над пропастью, переход!

Прежде всего, займитесь собой!
Предупреждаю, что не будет инструкции,
Без совершенствования – ждите сбой!
Не меняется принципиально ваша «конструкция»!

Взвешивайте свои поступки,
Думай на три хода – вперёд!
Лучше сделать очередную уступку,
Агрессия нанесёт Душе вашей вред!

Любовь ваша – когда нет претензии!
Все люди – из «гнезда» Создателя!
Главное, поймите, что вы – звенья,
Цепи Эволюции, где нет наблюдателей!

Прежде, чем делать – подумайте!
Посмотрите на себя с чужих позиций!
Спокойно, что вокруг – принимайте,
Вы же Бога Самого – десница!

Постарайтесь дружить с Небом!
Дружите и со своим окружением!
Человек-агрессор есть небыль!
Происходит немедленное его отчуждение!

Слушайте себя, начиная с чакр!
Пропускайте себя через восемь,
В жизни не предвидится антракт,
Тогда внутри будет «Весна», а не «Осень»!

В Марте изменилась уже Природа!
Если не увидели, то – это плохо!
Вы стоите уже у Моего Порога,
А, точнее, около Моего Входа!

Всё готово! Вопрос – а вы?
Жизнь изменится кардинально,
Не бойтесь – не будет никакой беды,
Люди заспешат к Богу повально!

Аминь.
Отец Абсолют
27.03.19

 

Vēsts: 27.03.19. Katrēns "Pacenšaties draudzēties ar Debesīm"

Es jau teicu, ka viss gatavs!
Ja sākšu - bojā ies daudz cilvēku!
Krievzeme priekš Manis - pamats ir!
Ar Viņu saruna daudz godīgāka!

Krievzemei, kā arī Man, Harmonija vajadzīga!
Tur akūta nepieciešamība,
Krievzeme - orķestris Manā filharmonijā!
Galvenā īpatnība - pacietība!

Priekš Pārejas svarīga - atbildība!
Krievzemei - tā ir pārpilnībā!
Vēl ir pluss: Godprātība,
Dzīve priekš krieva ne aiziešana!

Gatavot sevi izmaiņām nepieciešams,
Tas - sarežģītāk, kā notikumi visi!
Tas - ne Dvēselē pārvietošanās tik daudz,
Cik esības principu maiņa!  

Dimensija cita - frekvences augstas!
Neizturēs Matērija zem spiediena!
Garīgās sulas izlīs,
Tā - Jaunās dimensijas izpausme!

Energobarošanās princips jau ne tas!
Brīdināju, ka viss izmainīsies!
Taču, tā - ne nāves atnākšana,
Bet, Daba apkārt izmainīsies!

Kurš Matērijā - jāsadeg!
ČRKT-dedzināt {СВЧ-печи ?} princips dzīvē!
Cilvēcei retākai jākļūst,
Izmainīsies princips, kā dzīvot!

Es teicu jums, ka jūs - enerģija!
Piektajā rasē jūs bijāt - Matērija!
Bet, cilvēki tagad, kā kolēģi,
Dzīves kritēriji izmainīsies! 

Planētai orbīta jāizmaina!
Arī ass Planētas izmainīsies!
Nepilnība visiem būs redzama,
Būs iespēja Jaunā ķermenī pariet!

Augsta frekvence atnāks ne drīz!
Visagrākais - pēc gada!
Tas, kā grūta kāpšana kalnā,
Vai, kā virs bezdibeņa, pāreja!

Vispirms, ar sevi nodarbojieties!
Brīdinu, ka instrukciju nebūs,
Bez pilnveidošanas - gaidiet kļūmi!
"Konstrucija" jūsu principiāli nemainās!

Apsveriet savu rīcību,
Domā trīs gājienus - uz priekšu!
Labāk kārtējo piekāpšanos veikt,
Agresija jūsu Dvēselei kaitējums!

Mīlestība jūsu - kad pretenziju nav!
Visi cilvēki - no Radītāja "ligzdas"!
Galvenais, saprotiet, ka jūs - posms,
Evolūcijas ķēdē, kur vērotāju nav!

Vispirms, lai darītu - padomājiet!
Uz sevi no svešām pozīcijām paraugaties!
Mierīgi, kas apkārt - pieņemiet,
Jūs taču Paša Dieva - labās puses!

Pacenšaties ar Debesīm draudzēties!
Draudzējieties arī ar savu apkārtni!
Cilvēks-agresors neesība ir!
Nekavējoties notiek viņa atsvešināšanās!

Klausaties sevī, sākot ar čakrām!
Izlaidiet sevi caur astoņi,
Dzīvē starpbrīdis paredzēts nav,
Tad iekšķīgi "Pavasaris " būs, bet ne "Rudens"!

Martā jau Daba izmainījās!
Ja neieraudzījāt, tad - tas slikti!
Jūs jau pie mana Sliekšņa stāvat,
Bet, precīzāk, pie Manas Ieejas!

Viss gatavs! Jautājums - bet jūs?
Dzīve izmanīsies kardināli,
Nebaidaties - nelaimes nebūs nekādas,
Pie Dieva cilvēki atsteigsies vispār!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.03.19.

27.03.19.Quatrain “Try to be friends with Heaven”

I have already said that everything is ready!
If I will start- many people will die!
Russia for Me- is the basis!
With Her, the conversation is much more honest!

Russia, like also Me, need Harmony!
This is an urgent need,
Russia- is an orchestra in My philharmonic!
The main feature- is tolerance!

For the Transition is important- responsibility!
In Russia- it’s in abundance!
There is also a plus: Honesty,
Life for the Russia is not a departure!

Need to prepare yourself for changes,
This- is more complicated then all the events,
This- is not so much a moving in the Soul,
How much a change of being principle!

Another dimension- high frequencies!
Matter will not stand under pressure!
Spiritual juices will be shed,
This- is manifestation of the New dimension!

The principle of power supply is already not the same!
Warned, that everything will change!
But, this- is not coming of the death,
But, nature will change around!

Who in Matter- must burn!
The principle of the microwave oven in life!
Humanity must thin out,
Will change principle, how to live!

I told you, that you- are energy!
In Fifth race you were- Matter!
But, people now, like colleagues,
Criteria of life will change!

The Planet must change its orbit!
The axis of the Planet will change too!
Imperfection will be visible to everyone,
The transition to the New body will be possible!

High frequency will not come soon!
The earliest- after year!
It’s like difficult climbing in mountain,
Or, like over abyss, transition!

First of all, take care of yourself!
I warn you, there will be no instructions,
Without improvement- wait for failure!
Essentially your “construction” will not change !

Weigh your action,
Think for three moves- ahead!
It’s better to make another concession,
Aggression will harm your Soul!

Your Love- when there is no claim!
All people- are from the “nest” of the Creator!
The main thing, to understand, that you- are link,
Chain of evolution, where there are no an observers!

First, to do- think!
Look at yourself from other positions!
Easy, what is around- accept,
You are God Himself- right hand!

Try to be friend with Heaven!
Be friends also with your locality!
Human- aggressor is fiction!
His alienation immediately occurs!

Listen to yourself, starting with the chakras!
Pass yourself through eight,
There is no intermission in life,
Then inside will be “Spring”, but not “Autumn”!

Nature has already changed in March!
If you have not seen, then- this is bad!
You are already standing at My Threshold,
But, more precisely, at My Entrance!

All is ready! The question is- and you?
Life will change dramatically,
Don’t be afraid- there will be no trouble,
People will hurry to God all over the place!

Amen
Father Absolute
27.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem.
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 27.03.2019.

Skatījumu skaits: 50 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: