Galvenie » 2017 » Maijs » 27 » Vēsts: 27.05.17. Katrēns "Dieva atbilde" - *
23:07
Vēsts: 27.05.17. Katrēns "Dieva atbilde" - *

Vēsts: 27.05.17. Katrēns "Dieva atbilde" - **
(-* : Текст Катрена на русском, латышском языке с дополнением Символписьмо на латышском языке *NAD "Veselības ziņa!" / *НИМ "Весть здоровя!")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

27.05.17 Катрен "Ответ Бога"…………………………………………………Quatrain "The Answer of God"


Храмы в России - есть! .................Tempļi Krievijā - ir!...........................Temples in Russia- are!
Нет в них лишь Бога! ....................Tikai Dieva tur nav!..........................There is not only God in them!

От перемены мест, ...........................No vietu izmaiņām,…………………….From changes of places,
Меняется в Духе погода! ..................Izmainās laiks Garā!...........................The weather changes in Spirit!

Люди должны увидеть, ......................Cilvēkiem jāredz,……………………….People should see,
Есть Истина и есть подмена, ............Ir Patiesība un ir nomaiņa,……………There is a Truth and there is a substitution,
Были в России ВЕДЫ, ....................Bija Krievijā VĒDAS,……….………...There were VEDAS in Russia,
Но, в Сознании прошла перемена! ..Taču Apziņā izmaiņas notika!...............But, in Consciousness changes has passed!

Старается Тьма, как обычно, ............Cenšas Tumsa, kā parasti,…….………The Darkness tries, as usual,
Разрушить основы Знаний, ...............Sagraut Zināšanu pamatus,…..………..Destroy the foundations of Knowledge,
Ложь несёт всем привычную, ............Melus visiem pauž pierastus,………..…Lie brings to everyone familiar,
Искажая людей понимание! ..............Cilvēkiem saprašanu izkropļojot!...........Distorting people's understanding!

Русь и сама старается, ....................Krievzeme arī pati cenšas,…………...Russia tries also by herself,
Обманывать себя постоянно, ........Apmānīt sevi pastāvīgi,…………..…..Deceive herself constantly,

Потом слезой обливаться, ..................Pēc tam asarām aplejas,………………..After pour with tears,
Ругая себя окаянно! ...........................Sevi sasodīti rājot!..................................Cursing yourself cursed!

Но, сегодня случилось ЧУДО! ............Bet, šodien BRĪNUMS notika!.................But, today a MIRACLE happened
Никто не ожидал от Руси! ...................Neviens no Krievzemes negaidīja!..........Nobody expected from Russia!
В Духе проявилось УТРО, ..................Garā izpaudās RĪTS,…………………..…MORNING manifested in the Spirit,
Замешанное на Любви! ......................Mīlestībā iepinies!...................................Mixed in Love!

Отступив на полшага раньше, ............Atkāpjoties solīti agrāk,…………………..Stepping back half a step earlier,
Из людей собрав Целое! .....................Cilvēkos savācot Veselumu!...................From people collecting the Whole!
Заглянула в Сценарий дальше, ......Ielūkojās Scenārijā tālāk,………………Looked in the Scenario future,
Братство, проявив Белое! ...............Brālība, izpaužot Balto!........................Brotherhood, showing White!

Шаг был сделан сегодня, .....................Solis bija veikts šodien,…………………...The step was taken today,
Сильный и, конечно, в грядущее, ........Spēcīgs un, protams, rītdienā,………...…Strong and, of course, in future,
Мир не понял такой возможности, ......Pasaule nesaprata tādu iespēju,…………The World didn't understand this possibility,
Приблизилось для Него будущее! ..Priekš Viņas nākotne pietuvojās!.........The future is near to Her!

Мир не знает, что Он уже Новый! ........Pasaule nezin, ka Viņa jau Jauna!............The World doesn't know, that She is already New!
Что Россия пришла в движение! ..........Ka Krievija kustībā nonāca!......................That Russia has set in motion!
Что Она, подведя итоги, ...................Ka Viņa, apkopojot rezultātus,…………That She summing up results,
Совершила Преображение! .............Īstenoja Pārveidošanos!.........................Performed the Transfiguration!

Люди в России не знают, .......................Cilvēki Krievijā nezin,……………………….People in Russia don't know,
Наступила эпоха Новая! ........................Sākās Jauna ēra!.....................................The New age has come!
Многие не понимают, .............................Daudzi nesaprot,…………………………...Many don't understand,
Что же теперь по-новому! ......................Kas tad tagad pa jaunam!........................What now is in a new way!

Храмы стоят на месте, ...........................Tempļi stāv uz vietas,………………………Temples stand on place still,
Продолжает заседать Правительство, ...Turpina sēdes Valdība,…………………….The Government continues to sit,
Люди вдруг стали ВМЕСТЕ, ................Pēkšņi cilvēki KOPĀ sāka,………………People suddenly became TOGETHER,
Почувствовав, Бога водительство! . Sajust, Dieva vadību!..............................Feel God leading!

Сами просили: приди и правь? ..............Paši prasīja: atnāc un vadi?........................By themselves asked: come and right?
Ответ нашёл отправителя! ......................Atbilde sūtītāju atrada!................................The answer was found by the sender!
Людям передаётся ПРАВО, .................Cilvēkiem TIESĪBAS sniegtas,…..……...…People are transferred to RIGHT,
От имени Отца-Творителя! .................Tēva-Radītāja vārdā!..................................On behalf of the Father- Creator!

Теперь не уйти от творения!...................Tagad no radīšanas neaiziet!........................Now don't get away from the creation!
Право дано по готовности!......................Tiesības dotas pēc gatavības!.......................The right is given by readiness!
С чувством удовлетворения, ..................Ar apmierinātības jūtām,……………………....With the sense of satisfaction,
Русь перешла к подготовке! ..............Krievzeme pie sagatavošanās pārgāja!......Russia has started to prepare!

Созрело в людях Сознание! ...................Cilvēkos Apziņa nobrieda!..............................The Consciousness has matured in people!
Дух проявился Божественный! ...............Dievišķais Gars izpaudās!..............................The Divine Spirit manifested!
Пришло, наконец, понимание, ...............Atnāca, beidzot, saprašana,………………......Finally, understanding has come,
Что люди и Бог - тождественны! .......Ka cilvēki un Dievs - identiski!....................That people and God- are same!

Великое внутри прозрение! ....................Liela iekšķīga apskaidrība!..............................Great inside insight!
Подготовка к перевоплощению, ............Sagatavošanās pārmiesojumam,…………....…Preparation for reincarnation,
Изменится людей поведение, ................Izmainīsies cilvēku uzvedība,………………......Behavior of people will change,
Бог в Душе - проявление! .......................Dievs Dvēselē - izpausme!...............................God in the Soul- a manifestation!

Бог возвратится в Храмы! ..................Dievs Tempļos atgriezīsies!..........................God will return to the Temples!
На Свою территорию, .........................Uz Savu teritoriju,………………………..…...…On His territory,

Россия залечит раны, .............................Krievija brūces sadziedēs,……………….....……Russia will heal the wounds,
Изменит навек акваторию! .....................Uz mūžiem akvatoriju izmainīs!..........................Forever will change the water area!

Высший Разум - Её акватория! ..........Augstākais Saprāts - Viņas akvatorijs!..........The Highest Reason- Her water area!
Нет ничего без смысла! ..........................Nav nekā bez nozīmes!......................................There is nothing without meaning!
Новая открывается История, .................Jauna Vēsture atveras,…………………….….......A New History opens,
Жизнь только по Помыслу! ....................Dzīve tikai pēc Nodoma!......................................Life only by Meaning!

Горизонт для Неё - направление! ..........Horizonts priekš Viņas - virziens!........................Horizon for Her- direction!
Росток приобретает силу! .......................Asns spēkus iemanto!.........................................The Sprout gains strength!
Русь, к всеобщему удивлению, ..............Krievzeme, visiem par brīnumu,…………...….....Russia, by surprise for everyone,
Станет ориентиром для Мира! ...............Kļūs orientieris Pasaulei!.....................................Will become a guide for the World!

26-го случилось Знамение! ...................26-jā gadījās Zīmīga parādība!............................On the 26th, the Sign happened!
Первое в Новые 26000 лет! ...................Pirmā Jaunajos 26000 gadu!................................First in the New 26000 years!
Подтвердила Русь намерение, ..............Krievzeme nodomu apstiprināja,………..……......Russia confirmed her intention,
Получив от Бога ответ! ............................Saņemot atbildi no Dieva!....................................Receiving from God the answer!

Аминь. .....................................................Āmen……………………………………..…….......…Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts…………………………..……….........Father Absolute
27.05.17 ..................................................27.05.17………………………………..………..........27.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.05.17.html
--------
-* Предлагаем познакомиться с Символписьмом, записала Эслаума 15.05.2012.10:10, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_veselibas_zina/2013-03-13-482 , *NAD "Veselības ziņa!" / *НИМ "Весть о здоровье!"
Мы продолжаем учиться понять друг друга, поддерживать, сотрудничать, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святой Руси, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери-Семьи Света! Всем, всем желаем Здорове и Счастье в Свете Любви!
27.05.2017.16:25 --- записала Эслаума.
-----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /27.05.2017., перевод на английский язык 31.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.05.2017. papildināts angļu valodā 31.05.2017.

Skatījumu skaits: 357 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: