Galvenie » 2018 » Maijs » 27 » Vēsts: 27.05.18. Katrēns "Krievija spēs"
17:31
Vēsts: 27.05.18. Katrēns "Krievija spēs"

27.05.18 Катрен “Россия сможет”​ ​​

Жизнь без Мечты – не жизнь!
Касается человека и всей страны!
Без Мечты не интересно жить,
А, если серьёзно, то странно!

Человек должен видеть Смысл!
Своего короткого проявления!
Каждый поступок – это мысль,
Ведь сам человек – явление!

Если нет смысла – зачем?
Зачем тогда проявление?
И объяснить его нечем,
Если нет достижения!

Жизнь на Планете – часть Жизни!
Растянутой, на тысячелетия!
Человек должен знать, как жить,
И без тени внутри сомнения!

Всё это относится и к стране!
Точнее, к человеческому Роду!
Будущее для людей пока в пелене,
Каждый шаг ваш – Богу угоден!

Страна состоит из людей!
Важно, чтобы они хотели,
Если “вместе” – дорога видней!
И не будет в пути мели!

Главное, чтобы “хочу” сошлось!
В человеке и в людях!
Тогда считайте, что всё обошлось,
Это Великого пути – прелюдия!

Единение – когда цель одна!
Очень важная идеология,
Когда для людей цель видна,
Жизнь приобретает логику!

Пассионарность – жизнь за других,
Точнее, когда за страну!
России нужен этот мотив,
Тогда все – за Родину!

Капитал предлагает другое!
Каждый теперь за себя!
Не было в России такого,
Россия – Большая семья!

Капитал выворачивает руки,
Было Общее – теперь своё!
Для Российского Сердца – муки,
Не принимает: “твоё – моё”!

Не приживается капитал в Духе!
Русские за металл не гибнут!
Это чуждая для Руси потеха,
Но, власть не даёт и пикнуть!

Кто у власти – согласен на всё!
Лишь бы продлить удовольствие,
Понимает только слово: “моё”,
На Планете нет такой вольности!

Россия живёт по новой схеме:
Нет единого для страны кошелька!
Кошелёк разделён на семьи,
Придуманные с потолка!

Человек, неважно какого чина,
Раскрывается теперь под Тенью,
Важно, для страны, чтобы Мужчина,
Принимал взвешенное решение!

Старшие поколения “отдохнуть” не могут,
На них груз ответственности,
Новые поколения сделать не смогут,
У них нет преемственности!

Нужна Национальная идеология!
Страну объединить и спасти может!
Сегодня, Я вижу пролог,
Россия спасти себя сможет!

Аминь.
Отец Абсолют.
27.05.18

Vēsts: 27.05.18. Katrēns "Krievija spēs"

Dzīve bez Sapņa - ne dzīve!
Skar cilvēku un visu valsti!
Neinteresanti dzīvot bez Sapņa,
Bet, ja nopietni, tad dīvaini!

Cilvēkam Jēga jāredz!
Savas īsās izpausmes!
Katra rīcība - tā doma,
Jo pats cilvēks - parādība!

Ja nav jēgas - kādēļ?
Kādēļ tad izpausme?
Un nav tur ko paskaidrot,
Ja nav sasniegumu!

Dzīve uz Planētas - daļa Dzīves!
Izstiepta, uz tūkstošgadēm!
Cilvēkam jāzin, kā dzīvot,
Un bez šaubu ēnas iekšienē! 

Viss tas attiecas arī uz valsti!
Precīzāk, cilvēcisko Dzimtu!
Priekš cilvēkiem pagaidām nākotne plīvurā,
Katrs jūsu solis - Dievam vēlams!

Valsts no cilvēkiem sastāv!
Svarīgi, lai viņi gribētu,
Ja "kopā" - ceļš redzamāks!
Un sēkļu ceļā nebūs!

Galvenais, lai "gribu" saskanētu!
Cilvēkā un cilvēkos!
Tad uzskatiet, ka viss notika,
Šī Diženā ceļa - prelūdija!

Vienošanās - kad mērķis viens!
Ļoti svarīga ideoloģija,
Kad priekš cilvēkiem mērķis redzams,
Dzīve loģiku iemanto!

Pasionaritāte - dzīve par citiem,
Precīzāk, par valsti kad!
Šis motīvs Krievijai vajadzīgs,
Tad visi - par Dzimteni!

Kapitāls piedāvā citu!
Tagad par sevi katrs!
Nebija kaut kas tāds Krievijā,
Krievija - Liela ģimene!

Kapitāls izgriež rokas,
Bija Kopējais - tagad savs!
Priekš Krievijas Sirds - mokas,
Nepieņem: "tavs - mans"!

Neiedzīvojas kapitāls Garā!
Krievi par metalu neiet bojā!
Tas priekš Krievzemes svešs joks,
Taču, vara pat iepīkstēties neļauj!

Kurš pie varas - samierinās ar visu!
Lai tikai izpriecu pagarinātu,
Saprot tikai vārdu: "mans",
Uz Planētas nav tādas vaļības!

Krievija dzīvo pēc jaunās shēmas:
Nav priekš valsts vienota maka!
Maks uz ģimenēm izdalīts,
Izdomātām no griestiem!

Cilvēks, nesvarīgi kāda amatpersona,
Tagad zem Ēnas atveras,
Svarīgi, priekš valsts, lai Vīrietis, 
Apsvērtu lēmumu pieņemtu!

Vecākās paaudzes "atpūsties" nevar,
Uz viņiem atbildības smagums,
Jaunās paaudzes izdarīt nevar,
Viņiem nav pēctecības!

Nacionālā ideoloģija nepieciešama!
Valsti apvienot un glābt var!
Šodien, Es redzu prologu,
Krievija sevi glābt spēs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
27.05.18.

27.05.18. Quatrain  “Russia will be able to”

Life without a Dream- is not life!
It deals with human and the whole country!
It’s not interesting to live without a Dream,
But, is seriously, it’s strange!

A human must see the Sense!
Of his short manifestation!
Every act- is a thought,
After all, human himself- is a phenomenon!

If there is not a point- why?
Why then manifestation?
And there is nothing to explain it,
If there is not achievement!

Life on the Planet- is part of Life!
Stretched, for millenniums!
A human should know, how to live,
And without shadow of doubt inside!

All this applies to the country too!
More precisely, the human Race!
The future for people while in a veil,
Each your step- is for God!

The country consists of people!
It’s important that they want,
If “together”- road is more visible!
And there will be no shallows on the way!

The main thing is, that “I want” came together!
In human and in people!
Then consider, that all has managed,
This Great way- prelude!

Unity- when the target is one!
A very important ideology,
 When target is visible for people,
Life gets logic!

Passionarity- is life for others
More precisely- when for the country!
Russia needs this motive,
Then all- for the Motherland!

Capital- offers another!
Everyone is now for himself!
There was no such thing in Russia,
Russia- is Big family!

Capital turns his hands,
It was Common- now its own!
For the Russian Heart- flour,
Doesn’t accept: “yours- mine”!

Capital doesn’t take root in the Spirit!
Russian don’t die for metal!
It’s funny game for Russia,
But, the authorities don’t give a fuck!

Who is in power- agree to everything!
If only to prolong the pleasure,
He understands only the word: “mine”,
On the Planet there is no such liberty!

Russia lives by New scheme:
There is no united purse for the country!
The wallet is divided into families,
Invented from the ceiling!

A person, not matter what rank,
Now is revealed under the Shadow,
It’s important for the country, to have a Man,
Took a weighted decision!

The older generations can’t “rest”,
On them, the burden of responsibility,
New generations will be not able to do,
They don’t have continuity!

Need a National ideology!
The country can unite and save!
Today I see the prologue,
Russia can save herself!

Amen
Father Absolute
27.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.05.2018.
Un: https://www/facebook.com/lauma.ivane.1 /27.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.05.2018. 

Skatījumu skaits: 231 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: