Galvenie » 2017 » Jūnijs » 27 » Vēsts: 27.06.17. Katrēns "Līdzināšanās" - *
17:14
Vēsts: 27.06.17. Katrēns "Līdzināšanās" - *

Vēsts: 27.06.17. Katrēns "Līdzināšanās" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложеним Символписьма *NAD Vēstule "Dvēselītes!" / *НИМ Письмо "Душечки!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_dveselites/2013-02-15-418 )
(-** : Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

27.06.17 Катрен "Равнение"……………………………………………Quatrain "Equal"

Пространство уже меняется! .........Telpa jau mainās!.........................Space is already changing!
Люди не догоняют! ..........................Cilvēki nepanāk!...........................People don't catch up!
Недомогание проявляется, ........ Nespēks izpaužas,………...…….Weakness manifests itself,
Врачи тоже не понимают! ...............Ārsti arī nesaprot!..........................Doctors also don't understand!

Общее в Мире недомогание, ......Pasaulē kopīgs nespēks,………..The common weakness in the World,
Состояние полного упадка, ...........Pilnīga panīkuma stāvoklis,..………The state of total decline,
Лекарство не помогает, .................Zāles nepalīdz,…………..…………..The medicine doesn't help,
В Душах уже нет порядка! .............Dvēselēs jau kārtības nav!...............There is no order in the Souls!

Люди не знают, что делать! ..........Cilvēki nezin ko darīt!..........................People don't know what to do!
Непонятное состояние, .................Stāvoklis nesaprotams………………...An incomprehensible state,
Объяснение трудно понять, ..........Grūti saprast paskaidrojumu,…………The explanation is difficult to understand,
Может попросить покаяния? ......Varbūt nožēlu paprasīt?...................Maybe to ask for repentance?

Вибрации в Мире другие! ................Pasaulē vibrācijas citas!.....................Vibrations in the World are different!
Приближаются к Монадам Творца! .Radītāja Monādēm tuvojas!...............Approaching to the Monads of Creator!
Люди не стали такими, ....................Cilvēki nekļuva tādi,…………..……….People didn't become like that,
Не вняли, что нет конца! .................Neuzklausīja, ka beigu nav!................They didn't heed, that there is no end!

Люди опять в неверии, .....................Cilvēki atkal neticībā,………………....People are again in disbelief,
Религий много, а Бога нет! ........... Reliģiju daudz, bet Dieva nav!........There are many religions, but there is no God!
Нет ВЕРЫ, а есть поверье, ..............Nav TICĪBAS, bet ir ticējums,....……..No FAITH, but there is a belief,
Не слышат люди Бога Завет! ...........Nedzird cilvēki Dieva Novēlējumu!......People don't hear the God's Testament!

Первый Завет - есть Равенство! ..Pirmais Novēlējums - ir Vienlīdzība!..The First Covenant- is Equality!
Между всеми на этой Планете! .......Starp visiem uz šīs Palanētas!..............Between everyone on this Planet!
Продолжает править неравенство, Turpina valdīt nevienlīdzība,…………...Continues to rule the inequality,
Обойдётся людям вендеттой! .........Beigsies cilvēkiem ar vendetu!..............People will get the vendetta!

Не прямо, но опосредованно! ..........Ne tieši, taču netieši!.............................Not directly, but indirectly!
Нельзя жить, не веря Создателю! .Nedrīkst dzīvot, Radītājam neticot!..Can't live without believing the Creator!
История ваша обследована, ............Jūsu vēsture pārbaudīta,…………….....Your history has been surveyed,
Нет ВЕРЫ, есть обыватели! .............Nav TICĪBAS, ir mietpilsoņi!..................No FAITH, there are philistines!

Жизнь - во лжи коротка! .................Dzīve - melos īsa!................................Life- is short in lie!
Долгая жизнь - лишь в ВЕРЕ! ........Ilga dzīve - tikai TICĪBĀ!......................Long life- only in FAITH!

Уходит всё с молотка, ........................Aiziet viss no āmura,…………………....Leaves everything from a hammer,
Жизнь променяна на безверие! ........Dzīve neticībā izmainīta!........................Life is exchanged for unbelief!

Религии управляют Миром, ..............Reliģijas Pasauli vada,……………...….Religions rule the World,
Точнее, людей Сознанием! ...............Precīzāk, cilvēku Apziņu!......................More precisely, people Consciousness!
Характеризуется всё пиром - ............Viss ar mielastu raksturojas -……….....All characterized by feast-
Победой зла над знанием! ................Ļaunuma uzvaru pār zināšanām!..........Victory of evil over knowledge!

Крепка позиция власти! .....................Varai stipras pozīcijas!.........................Strengthen position of power!
Особенно, теневого правительства! .Sevišķi, ēnu valdībai!...........................Especially, the shadow government!
Удивительные проявления масти. ....Apbrīnojama sugas izpausme……......Amazing manifestations of suit,
Похожая на вредительство! ...........Līdzīga kaitniecībai!...........................Similar to sabotage!

Человечество существует в рабстве! ..Cilvēce verdzībā eksistē!...................Humanity exists in the slavery!
Самое главное, в Духовном! ................Pats galvenais, Garīgā!......................Most importantly, in the Spirit!
Истоки идут от Папства, ...................... Sākumi iet no Pāvesta varas,……......The origins come from the Papacy,
Узел разрубить невозможно! ................Mezglu pārcirst neiespējami!..............The knot can't be cut!

Вся Надежда на Русь Святую! ..............Visas cerības uz Krievzemi Svēto!.....All hope on Holy Russia!
Сохранившую людей Духовность! ........Cilvēkus Garīgumā saglabājušu!........Preserving the people Spirituality!
Русским Я посоветую, ...................... ..Krieviem Es padomu dodu,………...I will advise Russian,
Вспомнить свою родословность! .....Savus radu rakstus atcerēties!........Remember your genealogy!

Истоки человечества в России! .........Cilvēces Sākumi Krievijā!.................The origins of humanity in Russia!
В Великой тогда Тартарии! .................Toreiz Diženā Tartarijā!......................That time in the Great Tartary!

Необходимо использовать миссию, ......Nepieciešams misiju izmantot,……......It's necessary to use the mission,
Собрать людей на территории! .............Cilvēkus uz teritorijas sapulcināt!..........Collect people in the territory!

На территории от океана и до! ..............Uz teritorijas no okeāna un līdz!............On the territory from the ocean and up!
На исконной территории предков! .........Uz senču mūžsenās teritorijas!.............In the ancestral territory of our ancestors!
Вы поймёте, что это Оно! ......................Jūs sapratīsiet, ka tā Viņa!.....................You will understand that this
Что, вы - Великих славян детки! ........Ka, jūs - Diženu slāvu bērni!..............That you- kids of Great Slaves!

Не ждите вулканов пепла, ....................Negaidiet vulkāna pelnus,…………….....Don't wait for ash of volcanoes,
Не ждите огромной волны, ...................Negaidiet milzīgo vilni,……………..…….Don't wait for a huge wave,
Покажите Духа тепло, .........................Parādiet Gara siltumu,…………….…...Show the warmly of Spirit,
Природа услышит мольбы! ..............Daba lūgumus izdzirdēs!......................Nature will hear please!

Россия - всё в твоей власти! .............Krievija - viss tavā varā!......................Russia- everything is in your power!
Недомогание пройдёт немедленно! .....Nespēks pazudīs nekavējoties!.............The weakness will pass away immediately!
Планета очистится от напасти, .............Planēta attīrīsies no posta,………..……The Planet will be cleansed of adversity,
Катаклизм пройдёт медленно! ..............Kataklizmas pāries lēnām!.....................Cataclysm will pass slowly!

Катаклизм - целесообразность века! ....Kataklizms - laika lietderīgums!.............Cataclysms- the expediency of the century!
Планета меняет своё направление! ......Planēta savu virzienu maina!................The Planet is changing its direction!
Россия станет катаклизму помехой, ..Krievija kataklizmām kavēklis būs,....Russia will be a hindrance to the cataclysms,
Для человечества станет равнением! ....Priekš cilvēces līdzināšanās kļūs!.........For humanity will become an equality!

Аминь. .......................................................Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………….Father Absolute
27.06.17 .................................................... 27.06.17………………………………..…27.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.06.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja, intuitīvi, Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.06.2017., papildinats angļu valodā 29.06.2017.

Skatījumu skaits: 332 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: