Galvenie » 2018 » Jūlijs » 27 » Vēsts: 27.07.18. Katrēns "Mīlestības Pasaule Mūžīga"
15:18
Vēsts: 27.07.18. Katrēns "Mīlestības Pasaule Mūžīga"

27.07.18 Катрен ​ “Мир Любви Вечен”​​

Великое начинается с малого!
Мир – это микрочастицы!
Переход не бывает плавным,
Меняется всегда Матрица!

Люди тоже – часть Матрицы!
Точнее, в системе Подобия!
Открывается новая страница,
И это совсем не утопия!

Так было всегда в Вечности!
Масштаб жизни не позволяет увидеть,
Всё меняется в Бесконечности,
Никому не дано понять!

Человеку – производной Бога!
Дано Право сотворить Мир!
Ни разу не было пока такого,
Сказать, что человек сотворил!

Люди не знают прежние цивилизации,
Нет никакого следа присутствия!
С современников началась адаптация,
Эпоха людей (без Бога присутствия)!

Эта эпоха прошла бездарно!
Борьба за власть исказила Планету!
Люди не доказали, что они Божий дар,
Но, поняли – жизнь дорогая монета!

Жрецы с прежних времён прятали Правду!
Не собирались открывать людям,
Пятая в результате осталась без «Завтра»!
Сегодня она Конца прелюдия!

Государство Мечты совсем не такое!
Люди всегда мечтали о Равенстве!
Понимание Матрицы должно быть другое!
На Небесах не бывает неравенства!

Матрица для Шестой – другая!
Основа Её – есть подобие!
Связь между частицами – прямая,
И это – основное Условие!

Важнейшая деталь – целеполагание!
Цель – есть Одна и на всех!
Все люди – Бога слагаемые,
Движение людей только вверх!

Главное условие – Согласие!
Согласие на Вечное Равенство!
Все решения принимаются Гласно:
Единодушие или неравенство!

Все решения по Стратегии,
Обсуждает Народ на Вече!
Важно, что люди к этому тяготели,
Чтобы горели на Душе свечи!

Выбранные отвечают больше!
Больше дано – больший спрос!
Жить люди станут гораздо дольше,
Сотни лет – уже не вопрос!

Каждый чувствует своё Участие!
Придёт понимание Мироздания,
При Единении придёт и Счастье,
И единое Судьбы понимание!

Шестая раса – уже раса Богов!
Люди поднимутся на Олимп!
Никто не предвидел таких итогов,
Небеса споют людям Гимн!

Но, это произойдёт только «Завтра»!
Сегодня – переходный период!
Очень скоро услышите Правду,
Поговорить о Судьбе – есть повод!

Переходный срок – очень короткий!
Повторяю: всего три года!
Примут люди решение Бога безропотно,
Изменится в Душах погода!

Маятник Истории покачнулся!
Впереди долгожданная Встреча!
Каждый, кто Бога коснётся,
Поймёт – Мир Любви вечен!

Аминь.
Отец Абсолют
27.07.18

 

Vēsts: 27.07.18. Katrēns "Mīlestības Pasaule Mūžīga"

Lielais no mazuma sākas!
Pasaule - tās mikrodaļas!
Pāreja nemēdz būt viegla,
Matrica mainās vienmēr!

Cilvēki arī - Matricas daļa!
Precīzāk, Līdzības sistēmā!
Atveras jauna lappuse,
Un tā nepavisam ne utopija!

Tā Mūžībā bija vienmēr!
Dzīves apmēri neļauj redzēt,
Viss Bezgalībā mainās,
Saprast nav dots nevienam!

Cilvēkam - Dieva atvasinājumam!
Tiesības dotas Pasauli radīt!
Pagaidām nebija tā ne reizi,
Teikt, ka cilvēks radīja! 

Cilvēki iepriekšējās civilizācijas nezin,
Nav nekādu klātbūtnes pēdu!
Ar laikabiedriem sākās adaptācija,
Cilvēku ēra (bez Dieva klātbūtnes)!

Šī ēra pagāja nemākulīgi!
Cīņa par varu Planētu izkropļoja!
Cilvēki nepierādīja, ka viņi Dieva dāvana,
Bet, saprata - dzīve monēta dārga!

Seno laku Priesteri Patiesību slēpa!
Negrasījās cilvēkiem atklāt!
Rezultātā Piektā bez "Rītdienas" palika!
Šodien viņa Beigu prelūdija!

Sapņu valsts pavisam ne tāda!
Cilvēki par Vienlīdzību sapņoja vienmēr!
Matricas izpratnei jābūt citai!
Debesīs nevienlīdzības nav!

Matrica priekš Sestās - cita!
Tās pamats - ir līdzība!
Saikne starp daļām - tieša,
Un tas - Noteikums galvenais!

Svarīga detaļa - mērķnodoms!
Mērķis - ir Viens un priekš visiem!
Visi cilvēki - Dieva saskaitāmie,
Kustība cilvēku tikai augšup!

Galvenais noteikums - Vienprātība!
Vienprātība Mūžīgā Vienlīdzībā!
Visus lēmumus pieņem Atklāti:
Vienprātība vai nevienlīdzība!

Visi lēmumi no Stratēģijas,
Apspriež tauta Večē/Dievkopībā!
Svarīgi, lai cilvēki uz to tiektos,
Lai Dvēselē sveces degtu!

Izraudzītie atbild vairāk!
Vairāk dots - pieprasījums lielāks!
Cilvēki dzīvos daudz ilgāk,
Simts gadi - jau ne jautājums!

Katrs savu Dalību sajūt!
Pienāks Pasaulsēkas sapratne,
Pie Vienošanās arī Laime atnāks,
Un viena Likteņa saprašana!

Sestā rase - jau Dievu rase!
Cilvēki uz Olimpa pacelsies!
Neviens tādus rezultātus neparedzēja,
Debesis cilvēkiem Himnu dziedās!

Taču, notiks tas tikai "Rītdien"!
Šodien - pārejas periods!
Ļoti drīz Taisnību izdzirdēsiet,
Par Likteni parunāt - iemesls ir!

Pārejas termiņš - ļoti īss!
Atkārtoju: tikai trīs gadi!
Pieņems cilvēki Dieva lēmumu padevīgi,
Izmainīsies laikapstākļi Dvēselēs!

Vēstures vēzeklis sašūpojās!
Priekšā ilgi gaidītā Tikšanās!
Katrs, kurš Dievam pieskarsies,
Sapratīs - Mīlestības Pasaule mūžīga!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.07.18.

27.07.18. Quatrain “The World of Love is Eternal”

The big starts from the small!
The World- is its micro particles!
The transition can’t be smooth,
The Matrix is changing always!

People are also- parts of Matrix!
More precisely, Similarities in the system!
A new page opens,
And this is not utopia at all!

So it was always in Eternity!
The scale of life doesn’t allow to see,
Everything changes in Infinity,
No one can understand!

Human- is derivative of God!
Given the rights to create the World!
Never have been like this,
To say, that human has created!

People don’t know the old civilizations,
There is no any trace of presence!
With contemporaries began to adapt,
Age of people (without God presence)!

This era has passed ineptly!
The struggle for power distorted the Planet!
People have not proved that they are God’s gifts,
But, understand- life is an expensive coin!

The priests hid the Truth from the old time!
They didn’t intend to open it to people!
The Fifth in the end was left without “Tomorrow”!
Today she is a prelude of the End!

The state of dreams is not at all like this!
People have always dreamed of Equality!
The understanding of the Matrix should be different!
There is no inequality in the Heaven!

The Matrix for the Sixth- is different!
The basis of it- is similarity!
The connection between the particles- is straight line,
And this is- the basic Condition!

The most important detail- is target intention!
The target- is One and for all!
All people- are God’s constituents,
The movement of people only up!

The main condition- Consensus!
Consensus in Eternal Equality!
All decisions to make Openly:
Consensus or inequality!

All decisions are from Strategy,
Discuss the nation in Veche!
It’s important, that people are attracted to this,
To burn candles in the Souls!

The chosen ones respond more!
More is given- more demand!
People will live much longer,
Hundred of years- no longer a question!

Everyone feels his Participation!
The understanding of the Universe will come,
At Unity also Happiness will come,
And understanding of united Destiny!

The Sixth race is already the race of the Gods!
People will rise to Olympus!
Nobody foresaw such results,
Heaven will sing to people Hymn!

But, it will happen only “Tomorrow”!
Today- is transition period!
Very soon you will hear the Truth,
Talk about Fate- there is an occasion!

The transition period- is very short!
I repeat: only three years!
People will accept God’s decision uncomplainingly,
The weather will change in the Souls!

The pendulum of History has staggered!
Long awaited Meeting is ahead!
Everyone, who will touch God,
Will understand- the World of Love is eternal!

Amen
Father Absolute
27.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.07.2018.

Skatījumu skaits: 152 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: