Galvenie » 2018 » Septembris » 27 » Vēsts: 27.09.18. Katrēns "Nedrīkst dzīvot uz citu rēķina"
13:35
Vēsts: 27.09.18. Katrēns "Nedrīkst dzīvot uz citu rēķina"

27.09.18 Катрен “Нельзя жить за чужой счёт”

Люди – произведение Бога,
Живут под полным контролем!
У человечества одна дорога,
Создатель – для людей Пароль!

Противостояние на Небе,
Закончилось, благодаря России!
Люцифер ушёл в Небыль,
Русь получила Право на Миссию!

Но, люди не хотят слышать,
За мамону война обостряется,
Мамона готова всё скушать,
Равенство уже растворяется!

При сотворении были Боги!
Не было обезьяньего происхождения,
Единая раса была в итоге,
До Люцифера восхождения!

Предложена Им модель неравенства,
Между людьми и народами,
Злато получило главенство,
Как разделение между Родами!

Так было много столетий,
Расы не стремились к Равенству,
Была война за власть многолетняя,
Не предполагалось равенства!

Пятая раса повторила Историю,
Не было движения к Свету,
Религии – власть другой категории,
Не дали людям ответа!

Закончился Солнечный год!
Новая наступила эпоха!
Нужно развернуть Истории ход,
От людей не слышно и вздоха!

В самый последний Момент,
Ответственность приняла Россия!
В 14-м Она нашла ответ,
Подтвердив свою роль – Мессии!

На Небе теперь Гармония!
Появилась Точка отсчёта,
Проявлена и территория,
Для Шестой уже пошёл счёт!

Теперь сражение спустилось,
На Планету, где Тьма и Свет!
Противостояние на Ней сложилось,
Но, на Небе готов ответ!

Преображение будет, как в Небе!
Достигнута будет Гармония,
Но, многие люди уйдут в Небыль,
Останется Божественная акватория!

Но, сначала – чистка рядов!
Кто в мамоне – не сможет пройти!
Богатство говорит – он не готов,
В Царствие Света войти!

Во Вселенной царит Равенство!
«Все люди равны перед Богом»!
Нет на Планете неравенства,
Для богатого печальный итог!

Пусть выстраивают империи,
У власти – люди без Совести!
Не пронесут с собой, будьте уверены,
Для богатых – печальная весть!

На Планете, где есть Равенство,
Нельзя жить за чужой счёт,
В Душах самих неравенство,
Отсутствует в Духе полёт!

Придётся прервать никчёмность,
Мамона не нужна Богу!
Судьба готовит их обречённость,
Обрывается их дорога!

Я не пугаю, но люди знают!
Что от Рогатого – противно Богу!
С богатством в Рай не пускают,
С богатством – в Ад дорога!

Аминь.
Отец Абсолют
27.09.18

Vēsts: 27.09.18. Katrēns "Nedrīkst dzīvot uz citu rēķina"

Cilvēki - Dieva darinājums,
Dzīvo zem pilnas kontroles!
Cilvēcei viens ceļš,
Radītājs - Parole priekš cilvēkiem!

Opozīcija Debesīs,
Beidzās, pateicoties Krievijai!
Lucifers aizgāja Neesībā,
Krievzeme saņēma Misijas Tiesības!

Taču cilvēki dzirdēt negrib,
Par mamonu karš saasinās,
Mamons gatavs apēst visu,
Vienlīdzība jau izšķīst!

Pie radīšanas bija Dievi!
Nebija pērtiķveida izcelšanās,
Viena rase rezultātā bija,
Pirms Lucifera pacelšanās! 

Viņu piedāvāts nevienlīdzības modelis,
Starp cilvēkiem un tautām,
Zelts saņēma virskundzību,
Kā sadalīšana starp Dzimtām!

Tā bija daudzas simtgades,
Rases netiecās uz Vienlīdzību,
Bija daudzgadīgs karš par varu,
Vienlīdzība netika piedāvāta!

Piektā rase Vēsturi atkārtoja,
Nebija kustības uz Gaismu,
Reliģijas - vara citas kategorijas,
Nedeva cilvēkiem atbildes!

Beidzās Saules gads!
Jauna ēra sākās!
Vēstures gaitu vajag pagriezt,
No cilvēkiem pat ieelpa dzirdama nav!

Pašā pēdējā Momentā,
Krievija atbildību pieņēma!
14-jā Viņa atrada atbildi,
Apstiprinot savu lomu - Mesija!

Debesīs tagad Harmonija!
Parādījās atskaites Punkts,
Arī teritorija izpausta,
Jau priekš Sestās atskaite sākās!

Tagad cīņa nolaidās,
Uz Planētas, kur Tumsa un Gaisma!
Pretestība uz Viņas izveidojās,
Taču, Debesīs atbilde gatava!

Pārveidošana būs, kā Debesīs!
Tiks sasniegta Harmonija,
Bet, daudzi cilvēki Neesībā aizies,
Paliks Dievišķā akvatorija!

Taču, iesākumā - rindu tīrīšana!
Kurš mamonā - nevarēs ieiet!
Bagātība saka - nav gatavs viņš,
Gaismas Valstībā ieiet!

Visumā Vienlīdzība valda!
"Visi cilvēki Dieva priekšā vienādi"!
Nav uz Planētas nevienlīdzības,
Priekš bagātā bēdīgs rezultāts!

Lai izveido impērijas,
Pie varas - cilvēki bez Sirdsapziņas!
Nepaņems līdzi sev, esiet droši,
Priekš bagātiem - bēdīga ziņa!

Uz Planētas, kur Vienlīdzība ir,
Nedrīkst dzīvot uz citu rēķina,
Pašu Dvēselēs nevienlīdzība,
Trūkst Dvēselē lidojuma!

Nevajadzīgumu nāksies pārtraukt,
Dievam mamons nav vajadzīgs!
Liktenis viņu nolemtību gatavo,
Ceļš viņu pārtrūks!

Es nebaidu, taču cilvēki zin!
Ka no Ragaiņa - Dievam nepatīkami!
Ar bagātību Paradīzē neielaiž,
Ar bagātību - uz Elli ceļš!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.09.18.

27.09.18.Quatrain “Can’t live at someone’s expense”

People- are creation of God,
Live under full control!
Humanity has one road,
Creator- is the password for people!

Opposition in Heaven,
Ended, thanks to Russia!
Lucifer went to Lack of,
Russia received the Right to the Mission!

But, people don’t want to hear,
For mammon war escalates,
Mammon is ready to eat everything,
Equality is already dissolving!

Gods were at the creation!
There was no monkey origin,
One race was in the end,
Before climb of Lucifer!

He proposed a model of inequality,
Between people and nations,
Gold got the headship,
Like the separation between Kin!

So there have been for many centuries,
Races didn’t strive to Equality,
There was a war of power for many years,
Equality was not supposed!

The Fifth race repeated the History,
There was no movement toward the Light,
Religions- the power of another category,
Didn’t give the answer to people!

Year of sun is over!
New era has come!
It’s necessary to unfold the History,
From people can’t hear even sigh!

At the very last Moment,
Russia took responsibility!
In the 14th She found the answer,
Confirming her role- Messiah!

Harmony is in Heaven now!
There was a reference point,
Also territory manifested,
For the Sixth has already gone through!

Now the battle is down,
On the Planet where is Darkness and Light!
Confrontation on her has developed,
But, in Heaven, the answer is ready!

The Transfiguration will be, as in Heaven!
Harmony will be achieved,
But, many people will go to Lack of,
The Divine water area will remain!

But, first- cleaning ranks!
Who is in mammon- will not be able to pass!
Wealth says- he is not ready,
Enter the Kingdom of Light!

Equality reigns in the Universe!
“All people are equal front of God”!
There is no inequality on the Planet,
For the rich one sad result!

Let them build empires,
In power- people are without Conscience!
Will not carry with them, believe me,
For the rich ones- sad news!

On the Planet, where is Equality,
Can’t live at the someone’s else expense,
In the Souls of themselves there is Inequality,
There is no flight in the Spirit!

We have to break worthlessness,
God doesn’t need mammon!
Destiny is preparing their doom,
Their road ends!

I don’t scare, but people know!
That from the Horned- disgusting to God!
With riches not allowed in Paradise,
With wealth- the road to Hell!

Amen
Father Absolute
27.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvetnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.09.2018.

Skatījumu skaits: 36 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: