Galvenie » 2018 » Oktobris » 27 » Vēsts: 27.10.18. Katrēns "Kaitniecība pret Dievu!"
16:45
Vēsts: 27.10.18. Katrēns "Kaitniecība pret Dievu!"

27.10.18 Катрен “Ущербность против Бога!”

Ущербность не может осуждать Совершенство!
Не дано никому обсуждать Бога!
Удивительно, но началось Тьмы пиршество,
Похожее на погребение Бога!

Не имеющий Знания себе позволяет,
Говорить о Небесной дали,
Он Мироздание даже не представляет,
Клетка не может управлять в дали!

В Вечности люди ничего не могли,
Вечность не управляется клеткой,
Тысячелетия, как мгновения прошли,
Не осталось в памяти метки!

Невозможно постичь Небесный Разум!
Нет даже подобия в Вечности!
Человек не может охватить умом,
Что такое – есть Бесконечность!

Великим умам не было даже дано,
Человек по размерам ума – не клетка!
Для человека непостижимо Оно,
Великого Разума – Великая сетка!

Всё поделено, как в математике!
Всё – есть в Великой цепи подобие!
Человек не может понять тактику,
И как Богу творить удобнее!

Люди в большинстве никчёмность!
Человек, не понявший себя, пуст!
Для понимания нужна одарённость,
Знания людям идут от Небесных уст!

Неграмотный преподаёт Знания!
Вас не смешит положение вещей?
Нет основы технологии понимания,
Похоже на игры теней!

Кто сказал или подумал – это не Знания!
Преподаватели не знают, что говорят!
Не приходится говорить о понимании,
Сегодня учёные – от коммерции ряд!

Технология запутывания мозгов!
Бизнес – как обмануть другого!
Люди накопили перед Богом долгов,
Не было упадка ещё такого!

Нет грамотных людей в Вечности!
Полуученики и полуучителя!
Неграмотный объясняет Бесконечность,
Не понимая самого себя!

Собрались неучи, объяснить, что плохо!
Главное нельзя видеть, что Бог – хорошо,
Но, без Бога в Ад предстоит дорога,
Люди в Вечности – плохое звено!

Попытался Бог объяснить людям,
Что прежде познай себя!
Откровения Бога – историческая прелюдия!
Нельзя жить ущербность в себе неся!

Человек не знает себя и Вечность!
Сплошные всегда предположения!
Но, меняется уже Бесконечность,
Не будет у людей даже себя постижения!

Может ли ущербность громить Создателя?
Даже в Плотном плане – смешно!
Выступающий против Бога – предатель,
Этим превращает себя в ничто!

Никчёмность – судьба человечества!
«Полководец» – воюет с Богом!
Люди могли бы создать Отечество,
Теперь пустота в Духе будет Итогом!

Удивительная наивность и глупость,
Клетки обсуждают Вселенную!
Сотворивший ВСЁ – понимает узость,
Жалко лишь Душу нетленную!

Обсуждайте, но людям от этого хуже!
Ущербность не победит Создателя!
Люди, как дети, но понимают уже,
Что их дети осудят Отцов – предателей!

Завтра, когда Я закрою двери!
Вспомнят никчёмность родителей!
Когда скоро наступит Новая эра,
Их не будет среди Учредителей!

Аминь.
Отец Абсолют
27.10.18

 

Vēsts: 27.10.18. Katrēns "Kaitniecība pret Dievu!"

Kaitniecība Pilnību nosodīt nevar!
Nevienam nav dots Dievu apspriest!
Dīvaini, bet Tumsas dzīres sākās,
Līdzinās uz Dieva apbedīšanu!

Neesošam Zināšanu sev atļaujas,
Runāt par Debesu tāli,
Viņš pat Pasaulsēku priekšā nestādās,
Šūna nevar tālumā vadīt!

Mūžībā cilvēki neko nevarēja,
Mūžību nevada šūna,
Tūkstošgadi, kā mirkļi pagāja,
Atmiņā zīmes nepalika!

Neiespējami sasniegt Debesu Saprātu!
Nav Mūžībā pat līdzības!
Cilvēks ar prātu nevar aptvert,
Kas ir tā - Bezgalība!

Pat Diženiem prātiem nebija dots,
Cilvēks pēc prāta izmēriem - ne šūna!
Priekš cilvēka Tā nesasniedzama,
Diženā Saprāta - Diženais siets!

Viss sadalīts, kā matemātikā!
Viss - Diženā līdzību ķēdē ir!
Nevar cilvēks taktiku saprast,
Un kā Dievam radīt ērtāk!

Vairākumā cilvēki nederīgums!
Cilvēks, sevi nesapratis, tukšs!
Priekš saprašanas apdāvinātība vajadzīga,
Zināšanas cilvēkiem no Debesu mutes iet!

Analfabēts Zināšanas pasniedz!
Jūs lietu stāvoklis nesmīdina?
Nav pamata saprašanas tenoloģijai,
Ēnu spēlēm līdzinās!  

Kurš teica vai domāja - ne Zināšanas tās!
Nezina pasniedzēji, ko runā!
Nenākas runāt par saprašanu,
Šodien zinātnieki - no komercrindām!

Smadzeņu samudžināšanas tehnoloģija!
Bizness - kā otru apmānīt!
Cilvēki parādus uzkrāja Dieva priekšā,
Tāda kritiena vēl nebija!

Nav Mūžībā izglītotu cilvēku!
Pusskolnieki un pusskolotāji!
Neizglītotais Bezgalību izskaidro,
Nesaprotot pats sevi!

Sapulcējās neprašas, paskaidrot, kas slikti!
Redzēt galveno nedrīkst, ka Dievs - labi,
Taču, bez Dieva Ellē ceļš priekšā stāv,
Cilvēki Mūžībā - slikts posms!

Dievs pacentās cilvēkiem paskaidrot,
Ka sevi vispirms izzini!
Dieva Atklāsmes - vēsturiska prelūdija!
Nedrīkst dzīvot sevī kaitniecību nesot!

Cilvēks sevi un Mūžību nezin!
Vienmēr minējumi nepārtraukti!
Taču, Bezgalība mainās jau,
Nebūs cilvēkiem pat sevis izzināšanas!

Vai var kaitniecība postīt Radītāju?
Pat Blīvajā plānā - smieklīgi!
Pret Dievu kurš uzstājas - nodevējs,
Ar to sevi pārvēršot bezvērtībā!

Nederīgums - cilvēces liktenis!
"Karavadonis" - ar Dievu karo!
Cilvēki Tēvzemi radīt varēja,
Tagad tukšums Garā būs Rezultāts!

Apbrīnojams naivums un muļķība,
Šūnas Visumu apspriež!
VISU Radījušais - saprot prāta šaurību,
Žēl tikai Dvēseles neiznīcīgās!

Apspriediet, bet cilvēkiem no tā sliktāk!
Kaitniecība neuzvarēs Radītāju!
Cilvēki, kā bērni, nesaprot jau,
Ka viņu bērni nosodīs Tēvus - nodevējus!

Rīt, kad Es durvis aizvēršu!
Atcerēsies vecāku nederīgumu!
Kad drīz sāksies Jaunā ēra,
Viņu starp Nodibinātājiem nebūs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.10.18.

27.10.18.Quatrain “The damage against God!”

The damage can’t condemn Perfection!
It’s not given to anyone to discuss God!
Strange, the feast of Darkness began,
Looks like the burial of God!

Doesn’t have Knowledge allows himself,
To talk about Heavenly distance,
He even doesn’t represent the Universe,
The cell can’t manage in the distance!

In Eternity people could not do anything,
Eternity is not ruled by the cell,
Thousands of years like moments passed,
No tags left in memory!

It’s impossible to comprehend the Heavenly Mind!
There is not even a similarity in the Eternity!
A human can’t grasp with mind,
What is this- Infinity!

Were not given even to Great mind,
Human by the size of the mind- not a cell!
It’s incomprehensible for human,
Great Mind- Great grid!

Everything is divided, as in mathematics!
Everything is- in chain of Great similarity!
A human can’t understand a tactics,
And how to create more convenient for God!

People are mostly worthless!
Human who doesn’t understand himself is empty!
For understanding you need a talent,
Knowledge comes to people from the mouth of Heaven!

Illiterate teaches knowledge!
You are not amused by the state of things?
There is no basis for understanding technology,
Looks like shadow games! 

Who said or thought- this is not Knowledge!
The teachers don’t know what talk!
Don’t have to talk about understanding,
Today scientists- from a number of commerce!

Brainstorming technology!
Business- how to deceive the other!
People have accumulated debts to God,
There has not been such a decline yet!

No literate people in Eternity!
The half students and the half teachers!
Illiterate explains Infinity,
Not understanding himself!

Gathered ignoramuses, to explain, what is bad!
The main thing is not to see, that God- is good,
But, without God there is a road to hell,
People in Eternity- a bad link!

God tried to explain to people,
That you know yourself first,
Revelations of God- a historical prelude!
Can’t live with carry flaw in yourself!

Human doesn’t know himself and Eternity!
Always solid assumptions!
But, Infinity is already changing,
People will not have even an insight!

Can a flaw destroy the Creator?
Even in the Dense plan- it’s ridiculous!
Who speaks against God- is traitor,
It turns yourself into nothing!

Uselessness- the fate of humanity!
“Commander”- fighting with God!
People could create a Fatherland,
Now the emptiness will be the Result in the Spirit!

Amazing naivety and stupidity,
Cells discuss the Universe!
Who created EVERYTHING- understands the narrowness of the mind,
It is pity only the imperishable Souls!

Discuss, but it’s worse for people!
Damage will not defeat the Creator!
People, like children, doesn’t understand already,
That their children will condemn the Father- traitors!

Tomorrow, when I will close the door!
Will remember uselessness of the parents!
When soon will start New Era,
They will not be among the Founders!

Amen
Father Absolute
27.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.10.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /27.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.10.2018.

Skatījumu skaits: 22 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: