Galvenie » 2017 » Novembris » 27 » Vēsts: 27.11.17. Katrēns Izzināšanas horizonti" - *
22:31
Vēsts: 27.11.17. Katrēns Izzināšanas horizonti" - *

Vēsts: 27.11.17. Katrēns "Izzināšanas horizonti" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Palīdzēsim!" / *(Н) "Поможем!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_palidzesim/2014-06-29-1129 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page3 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=93 ; для искателей узнать: http://spekavots.ucoz.ru/forum/19-107-1 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

27.11.17 Катрен "Горизонты познания"………………………………………Quatrain "Horizons of cognition"

Человек - коллективная Сущность! .....Cilvēks - kolektīva Būtne! ……...Human- is collective Essence!
Человек один - погибает! .......................Cilvēks viens - bojā iet!...............Human alone- is dying!

Огромная в нём мощность, ......................Mirzīgs viņā spēks,……………....…Huge power is in him,
В Природе этого не бывает! .....................Dabā tā nemēdz būt!.......................In Nature has not like that!

Человек склонен к объединению! ...........Cilvēks sliecas uz apvienošanos!.....A human is inclined o unite!
Масштаб семьи не достаточен! ...............Ģimenes apjoms nepietiekams!.......The scale of family is not enough!
Национального ждёт бдения, ...................Nacionālo svētību gaida,…………...National waits for the vigil,
Лучше международного, точно! ................Labāk starptautisku, tieši!................Better international, for sure!

Устроен так человек! ................................Cilvēks tā iekārots!............................A human is arranged like this!
Вечное стяжание Целого! .........................Veseluma mūžīgā iegūšana!............Eternal acquisition of the Whole!
Идёт он из века в век, ...............................Iet viņš no mūža mūžā,……………...He goes from century to century,
Прямо, как Бог Белый! ..............................Tieši, kā Dievs Baltais!......................Just, like White God!

Память подводит, но помнит, ..................Atmiņa piekrāpj, bet atceras,………...Memory swindle, but remember,
Как Боги шагнули в люди, ....................Kā Dievi cilvēkos gāja,……………...How the Gods stepped into people,
Казалось, что ничего не грозит, ..............Šķita, ka nekas nedraud,……………...It seemed that nothing was threatening,
Шаг вперёд, там узнаем, что будет! .......Solis uz priekšu, tur uzzināsim, kas būs!..A step forward, there will find out, what will happen!

Так и было! Боги дали согласие! .........Tā arī bija! Dievi piekrišanu deva!......It was so! The Gods consented!
Вернуться через трудный путь в Боги! ....Atgriezties Dievos caur grūtību ceļu!.....Go back through the hard way to the Gods!
Впереди - долгое ожидание, ....................Priekšā - ilga gaidīšana,…………………Ahead- is a long waiting,
Не подвластное многим! ..........................Nepieveicama daudziem!........................Not subject to many!

Не известные Создателю партии, ...........Nezināmas Radītājam partijas,…………Not known the party to the Creator
Высшие формы объединения, ................Apvienošanas augstākās formas,……....Higher forms of association,
Вновь наступают на грабли, ....................Atkal kāpj uz grābekļiem,……………...…Again steps on the rake,
В полном о судьбе неведении! ................Pilnīgā neziņā par likteni!.........................In full unknown of the fate!

Желание есть, но напрасно, ...................Vēlēšanās ir, bet veltīgi,…………………...The desire is, but in vain,
Люди отталкиваются друг от друга, ........Cilvēki atvairās viens no otra,……………..People repel each other,
Единение просто так - опасно! ............Tā vienkārši Vienošanās - bīstama!.......Unity is just like that- dangerous!
Связь должна быть упругой! ...................Sakariem jābūt elastīgiem!.........................Communication should be elastic!

Главное во всём этом, .............................Galvenais tanī visā,………………………..The main thing in all this,
Понятное целеполагание, .......................Skaidrs mērķnodoms,………………….......Clear target intention,
Не обязательно быть поэтом, .............Nav obligāti dzejniekam jābūt,…………..It's not necessary to be a poet,
Люди - единые для Бога слагаемые! .Cilvēki - vienīgie priekš Dieva saskaitāmie!..People- the only counted for God!

Вы - слагаемые Мироздания, ............Jūs - Pasaules-ēkas saskaitāmie,………You- are the components of the Universe,
Творческой Его части, .........................Viņas jaunrades daļa,……………………..His creative part,

Уходите за горизонт познания, ..............Aizejiet aiz izzināšanas horizonta,………...Go beyond the horizon of knowledge,
Где сердечные бушуют страсти! ............Kur sirsnīgas kaislības trako!......................Where the heartfelt passion is raging!

Единение - часть проявления! ...........Vienošanās - izpausmju daļa!................Unity- is part of manifestation!
Люди предполагают это, .........................To cilvēki paredz,…………………………..People assume this,
Среди людей должно быть Явление,.....Skatam jābūt starp cilvēkiem,…………….Phenomenon must be among the people,
Свободное, а не гетто! ............................Brīvam, bet ne geto!.................................Free, but not ghetto!

Люди теряются в условиях кризиса! ....Cilvēki apjūk krīzes apstākļos!...................People are lost in situation of crisis!
Им нужен Маяк в Вечности! ..................Viņiem Bāka Mūžībā vajadzīga!.................They need a Lighthouse in Eternity!
Чтобы был, наконец, базис, ..................Lai būtu, beidzot, bāze, ……………………To be, finally, a basis,
Творения, не беспечности! ....................Radīšanas, ne bezrūpības!........................Creation, not carelessness!

Люди поворачиваются на Восток! .....Cilvēki uz Austrumiem pagriežas!.........People turn to the East!
Историческое для них направление! .Priekš viņiem virzienu Vēsturisku!........Historical direction for them!

Произрастает уже Росток, .......................Izaug jau Asns,…………………………..…Sprout already grows,
Удивительное растение! ..........................Apbrīnojams augs!.....................................A wonderful plant!

Направлений много - одно верное! ..Virzienu daudz - viens uzticams!..........There are many directions- one is true!
Где люди и Бог - вместе! ....................Kur cilvēki un Dievs - kopā!...................Where people and God- are together!

Где поступь людей победная, ...............Kur cilvēku rīcība uzvaroša,………………Where the gait of people is victorious,
Россия - это то место! ............................Krievija - tā ir tā vieta!...............................Russia- is that place!

Нужно показать населению, ................Iedzīvotājiem nepieciešams parādīt,…...It's necessary to show to population,
Что Планета ждёт уравнения, .............Ka Planēta gaida līdzināšanu,…………..That the Planet is waiting for the equation,
Не человеческого веления, .................Ne cilvēciskās pavēles,…………………...Not of human commands,
А Божественного управления! ............Bet Dievišķās vadības!.............................But Divine control!

Помогите войти в образ! ......................Palīdziet ieiet tēlā!...................................Help enter into the image!
Люди этого не забудут, .........................Cilvēki neaizmirsīs to,…………………….People will not forget this,
Такое бывает только раз, .....................Tāds kas mēdz būt tikai reizi,…………....This what can happen once,
Сознание у всех прибудет! ...................Visiem apziņa pacelsies!.........................Consciousness of all will come!

На сцене Единения - Первый росток! ..Uz Vienošanās skatuves - Pirmais asns!..On the stage of Unity- First sprout!
Название краткое - Русь! ........................Nosaukums īss - Krievzeme!....................Title is short- Russia!

Это уже Планетарный поток, ....................Tā jau Planetārā plūsma,…………………....That already Planetary flow
Устремившийся ввысь! ..............................Tiecošās augšup!.........................................Rising upward!

Стремление к Единению - сила! ............Tiekšanās uz Vienošanos - spēks!.........Striving for Unity- is power!
Сила - творящая Мир! ............................Spēks - Pasauli radošs!...........................Power -is the creative World!
Она людей уносила, ...............................Tas cilvēkus aiznesa,……………………..She carried people away,
Туда, где Любовь - кумир! .......................Tur, kur Mīlestība - elks!..........................Where Love- is an idol!

500 - это пробный шар! .......................500 - tā izmēģinājuma lode!...................500- is a test ball!
Он и Основа Основ! .............................Tā arī Pamatu Pamats!...........................He is also the Basics of the Fundamentals!
Человек - это в Духе шаг, ....................Cilvēks - tas solis Garā,……………........Human- is a step in Spirit,
Поднимающий до облаков! ................Paceļošs līdz mākoņiem!........................Rising up to the clouds!

Аминь. ......................................................Āmen…………………………………..........Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts………………………….......Father Absolute
27.11.17 .....................................................27.11.17. ………………………………......27.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 01.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.11.2017., papildināts angļu valodā 01.12.2017.

Skatījumu skaits: 542 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: