Galvenie » 2016 » Decembris » 27 » Vēsts: 27.12.16. Katrēns "Atklāsme"
18:31
Vēsts: 27.12.16. Katrēns "Atklāsme"

Vēsts: 27.12.16. Katrēns "Atklāsme"
......................................................... Катрен "Откровение"……………………………Quatrain "Revelation"

Jāatnāk apziņai: .............................. Должно придти осознание:…………………Must come the realization:
Pasaule Jauna un pagātnes nav! ... Мир Новый и прошлого нет!........................World is New and the past is not!
Jāatnāk saprašanai: ....................... Придти должно понимание:………………..Should come understanding:
Visam beigas pienāk! ..................... Всему приходит конец!....................................Everything comes to the end!

Pasaule melu izkropļota, ................ Мир, исковерканный ложью,……………….The World is corrupted with the lie,
Pie tam pasaules mērogā! ............. Причём мирового масштаба!.......................At the global level!
Izlabot jau neiespējami, .................. Исправить уже не возможно,……………...Correct no longer possible,
Aizies pagātnē monādes! ............... В прошлое уйдут монады!..............................Monad going in the past!

Zemu vibrāciju monādes, ................ Монады низких вибраций,………………...Monads with low vibration,
Attiecību ar Dievu neesošām! .......... К Богу, не имеющие отношения!...............Not existed relationship with the God!
Cilvēciskās aprobācijas, ................... Человеческие апробации,……………….Human approbation,
Sašutumu izraisošas! ....................... Вызывающие возмущения!.........................Provoking outrage!

Pazaudēts paaudžu sakars! ............. Потеряна связь поколений!.......................Lost Communication of generations!
Ejošs, no Sākuma, ........................... Идущая, от Истока,…………………………..Running from the Source,
Nav cilvēkos pārveidojumu, .............. Нет в людях преображений,……………...No transformations in the people,
nav viņos viļņveida plūsmu! .............. нет в них волновых потоков!.......................Have not in them wave flow!

Jau radniecību neatceras! ................. Уже не помнят родства!.............................Already don't remember relationship!
Savstarpēju un ar Dievu! ................... Между собой и Богом!..................................Between themselves and the God!
Visu nomainīja vārdi, ......................... Всё заменили слова,………………………All replaced words,
kļuvuši, ķīla visam! ............................. ставшие, всему залогом!.............................Became a pledge to all!

Cilvēki, uzdzīvē palaidās! ................... Люди пустились в разгул!.............................People set off in binge!
Grēks kļuva laimes kritērijs! ................ Грех стал критериям счастья!.................Sin became the criteria of happiness!
Naida liesmu uzpūta, .......................... Пламя ненависти раздуло,……………….Flames fanned hatred,
Zelts, nelāgumu priekštecis! ............... Злато, предтеча ненастья!.......................Gold, precursor of bad weather!

Pasaule šodien uz robežas!................. Мир сегодня на грани!..............................The World today is on the border!
Lielā kara robežas! .............................. Грани Великой войны!...............................On border of the Great war!
Reliģiju kara lauka, .............................. Поле религий брани,……………………..On field of the religious war
Aizkapa plāksnes vēstnesis! ................ Предвестник загробной плиты!............Harbinger afterlife plate!

Plāksnes visai cilvēcei! ......................... Плиты для всего человечества!..............Plates for all humanity!
Pie tam, ne tikai Matērijā, ..................... Причём, не только в Материи,………….Moreover, not only in Matter,
Neticība un bezrūpība, ......................... Неверие и беспечность,………………….Unbelief and complacency,
Neprāts: kritērijs tam! ........................... Безумство: тому критерии!........................Madness: the criterion!

Tuvojas fināls un beigas! ...................... Близится финал и конец!.........................Nearing the final and the end!
Bez tiesībām apspriest! ........................ Без права на обсуждение!.......................No rights for discussion!
Visam vienmēr ir vaiņags, .................... Всему всегда есть венец!.........................Everything always has a crown!
Viktorijā un sakāvē! .............................. В Виктории и впорожении!........................In Victoria and defeat!

Varš apklusa uz mūžiem! ..................... Медь затихла навеки!.................................Copper fell silent forever!
Svinēt, teiksim, nav ko! ........................ Праздновать, скажем, нечего!..................To celebrate, let's say, have nothing!
Nav redzams, kur gan panākumi, ........ Не видно, а где же успехи,……………...Can't see, but where are successes,
Izvedoši, cilvēkus Mūžībā?! .................. Выводящие, людей в Вечность?!............Deducing people in Eternity?!

Cilvēki pazaudēja sevi un paši! ............. Люди потеряли себя и сами!.................People have lost themselves by themselves!
Pie Sākuma atgriezties grūti, ................Трудно вернуться к Истоку,……………...It's difficult to turn back to basic,
Pagātne vada jūs, ................................. Пошлое управляет вами,………………....Past managing you,
Bet, dzīve - plūsmas viļņotas! ............... Но, жизнь - волновые потоки!.................But life- wave flows!

Ziemeļos plēnē liesma! ......................... На севере тлеет пламя!...........................In the north of smolders flames!
Pasaules pēdējā Cerība! ...................... Последняя Мира Надежда!.....................The Last Hope of the World!
Un tas, kā Dieva Karogs, ...................... И это, как Бога Знамя,…………………....And that is as God Flag,
Glabā sevī dumpīgu Garu! ................... Хранит в себе Дух мятежный!...................It keeps the Spirit of rebellious!

Gars pazaudēts Pasaulē! ..................... Потерянный В Мире Дух!...........................Lost in the World Spirit!
Pagaidām Krievijā glabājams! .............. Хранимый пока в России!.......................Stored for moment in Russia!
Viņam pēkšņi jāpamostas, .................... Он должен проснуться вдруг,………….He must wake up suddenly,
Pienāk Mesijas laiks! ............................. Наступает время Мессии!.........................Coming the time of Messiah!

Tas jau tuvu - Laiks! .............................. Оно уже близко - Время!..............................That already near- Time!
Diženiem notikumiem Pasaulē! ............ Великих В Мире свершений!.....................For the Great events in the World!
Dzīve Garā, nebūs nasta! ..................... Жизнь в Духе, не будет бремя!....................Life in the Spirit will not be a burden!
Priekš cilvēces - ATKLĀSME! .............. Для человечества - ОТКРОВЕНИЕ!.............For humanity- REVELATION!

Āmen..................................................... Аминь……………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ...................................... Отец Абсолют………………………………….Father Absolute
27.12.16. ............................................... 27.12.16…………………………………………27.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/27.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 27.12.2016.

Skatījumu skaits: 350 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: