Galvenie » 2018 » Decembris » 27 » Vēsts: 27.12.18. Katrēns "Pārtrauktais ceļš"
22:01
Vēsts: 27.12.18. Katrēns "Pārtrauktais ceļš"

27.12.18 Катрен “Прерванный путь”

Новогодние грядут события,
В этом шуме не видно смысла,
Слова словно избитые.
В них шутка и чужой умысел!

Инфляция, люди не нужны более!
Незримый план продолжается,
Повторяется людей история,
Мир Тьмы возрождается!

Есть единая мировая политика:
Мировое правительство и рабы!
Есть в том и особая аналитика,
Люди мамоне совсем не нужны!

Идёт ускоренный передел Мира!
Экономический захват территории!
Америка Россию уже купила,
Люди оказались в другой акватории!

Схема очень проста и опасна!
Национальные достояния продаются,
Цель предельно ясная:
В чужие руки страна отдаётся!

Как посмотреть на такие действия?
Это – уже хуже предательства!
Удивительное власти бездействие!
Можно считать вредительством!

Народ не понимает, что будет?
Страны уже точно нет!
Капитал другие границы рисует,
Это замыслам людей точный ответ!

Не будет Европы, не будет Азии!
Одно рыночное пространство!
Границы уже размазаны,
Это не мир людей – а варварство!

Человек уже летает в Космос!
Но, с Сознанием рядового раба,
Должен трудиться он на износ,
Тьма была и будет права!

Скажите, что делать Мне – Богу?
Если человек исчезает, как Суть?
Печальными будут итоги,
Оказался прерванным путь!

В Европе это поняли раньше!
Глобальное переплетение капитала,
Капитал в Европе – старше,
Но, Россия уже всё наверстала!

Теперь легко торговать страной!
Национальным теперь достоянием,
Разделение Руси проходит волной,
Без учёта Души состояния!

Кто воровал, теперь первый у власти,
Нет планов – вернуться в “Небо”!
Кажется, что всё напрасно,
Всё теперь в кредит или небыль!

С Россией для Тьмы труднее!
Народ одной ногой в прошлом!
Пусть раньше он был беднее,
Души Свобода была возможной!

Кризис отношения с властью,
Нарастает изо дня в день!
Революционных предложений масть,
Народу подняться уже не лень!

Нарастает в стране напряжение!
Ответ Президента сплотил страну!
Идея в Социализм возвращение:
Появился путь, пусть не сразу!

Всем понятно, что ждать от власти!
Ждать от неё уже нечего!
Поверьте, разгораются настоящие страсти,
Нужно созывать Вече!

Аминь.
Отец Абсолют
27.12.18

Vēsts: 27.12.18. Katrēns "Pārtrauktais ceļš"

Jaungada notikumi tuvojas,
Šinī troksnī jēga nav redzama,
Vārdi gluži kā nodeldēti.
Tur joki un svešs nodoms!

Informācija, cilvēkus nevajag vairāk!
Neredzams plāns turpinās,
Cilvēku vēsture atkārtojas,
Tumsas Pasaule atjaunojas!

Pasaules politika ir viena:
Pasaules valdība un vergi!
Ir tur arī sevišķa analītika,
Mamonam cilvēki gluži nevajadzīgi!

Notiek paātrināta Pasaules pārdale!
Teritorijas ekonomskā sagrābšana!
Krieviju Amērika jau nopirka,
Cilvēki izrādījās citā akvatorijā! 

Shēma ļoti vienkārša un bīstama!
Nacionālais īpašums pārdodas,
Mērķis maksimāli skaidrs:
Valsti svešās rokās atdod!

Kā raudzīties uz tādām darbībām?
Tas - jau sliktāk par nodevību!
Varas apbrīnojama bezdarbība!
Par kaitniecību uzskatīt var!

Tauta nesaprot, kas būs?
Valsts jau tiešām nav!
Kapitāls citas robežas zīmē,
Tā cilvēku nodomam precīza atilde!

Nebūs Eiropas, Āzijas nebūs!
Viena tirgus telpa!
Robežas jau izsmērētas,
Tā ne cilvēku pasaule - bet barbarisms!

Cilvēks jau Kosmosā lido!
Bet, ar ierindas verga Apziņu,
Jāpūlas viņam līdz nespēkam,
Tumsai bija un ir taisnība!

Sakiet, ko darīt Man - Dievam?
Ja cilvēks izzūd, kā Būtība?
Bēdīgi rezultāti būs,
Ceļš izrādījās pārtraukts!

Eiropā to saprata agrāk!
Globāls kapitāla savijums,
Kapitāls Eiropā - vecāks,
Bet, Krievija visu jau panāca!

Tagad valsti iztirgot viegli!
Nacionālo mantu tagad,
Krievzemes dalīšana viļņveidīgi notiek,
Dvēseles stāvokli vērā neņemot! 

Kurš zaga, pie varas tagad pirmais,
Nav plānu - atgriezties "Debesīs"!
Šķiet, ka viss veltīgi,
Viss tagad kredītā vai neesībā!

Ar Krieviju Tumsai grūtāk!
Tauta ar vienu kāju pagātnē!
Kaut agrāk tā bija nabadzīgāka,
Dvēseles Brīvība bija iespējama!

Krīzes attiecības ar varu,
Pieaug dienu no dienas!
Revolucionāru priekšlikumu suga,
Tautai pacelties jau ne slinkums!

Pieaug valstī spriedze!
Prezidenta atbilde saliedēja valsti!
Sociālismā atgriezšanās ideja:
Parādījās ceļš, lai arī ne tūliņ!

Visiem skaidrs, ko gaidīt no varas!
Gaidīt no tās jau vairāk nav ko!
Ticiet, iedegas īstas kaislības,
Vajag Veči/Dievkopību sasaukt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.12.18.

27.12.18.Quatrain  “Interrupted path”

New year events are coming,
There is no meaning in this noise,
Words are almost like beaten,
There is joke and someone else’s intent!

Information, people are no longer needed!
The invisible plan continues,
The history of people repeats,
The World of Darkness is reborn!

The politic of the World is one:
World government and slaves!
There is also especial analytics,
Mammon people are not needed at all!

There is an accelerated redistribution of the World!
Economic seizure of the territory!
America has already bought Russia,
People were in a different area!

The scheme is very simple and dangerous!
National treasures are sold,
The target is very clear:
The country has given in the wrong hands!

How to look at such actions?
This is- worse than betrayal!
Amazing inaction of power!
Can be considered wrecking!

Nations don’t understand, what will happen?
The country is definitely not there!
Capital draws other boundaries,
This is the exact answer for people intention!

There will be no Europe, there will be no Asia!
Space of one market!
The borders are already smeared
This is not the world of people- but barbarism!

Human is already flying into Space!
But, with the Consciousness of ordinary slave,
He must labor for wear,
Darkness was and will be right!

Tell Me, what to do to Me- to God?
If a human disappears, as Being?
The results will be sad,
The road were interrupted!

In Europe understood this before!
Intertwining of global capital,
Capital in Europe- is older,
But Russia has already made up everything!

Now it’s easy to trade the country!
National property now,
The separation of Russia is wavy,
Disregard the state of the Soul!

Who stole, now is the first in power,
No plans- to return to “Heaven”!
It seems that everything is in vain,
Everything is now on credit or non-profit!

With Russia it’s harder for Darkness!
Nation is with one foot in the past!
Something earlier she was poorer,
Freedom of the Soul was possible!

Crisis of relation with power,
Growing up day by day!
Breed of revolutionary offer,
Nation is not too lazy to rise!

Increases tension in the country!
Response of the President has rallied the country!
The Idea of the return in socialism:
There was a way, though not immediately!

Everyone knows, what expect from the government!
There is nothing to wait from her!
Believe Me, real passion flare up,
Need to convene Veche!

Amen
Father Absolute
27.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.12.2018
nosūtīts Starņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.12.2018.

Skatījumu skaits: 16 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: