Galvenie » 2017 » Janvāris » 28 » Vēsts: 28.01.17. Katrēns "Agonija"
22:58
Vēsts: 28.01.17. Katrēns "Agonija"

Vēsts: 28.01.17. Katrēns "Agonija"
......................................................... Катрен "Агония"…………………………………..Quatrain "Agony"

Kalendāri saskanēja precīzi! ........... Календари сошлись точно!................................Calendars agreed for sure!
Precīzi saskanēja arī notikumi! ....... Точно сошлись и явления!.................................Similarly agreed also events!
Taču atkārtot neiespējami, ............... Но, повторить невозможно,……………………....But it's impossible to repeat
Maldus cilvēciskos! .......................... Человеческие заблуждения!............................Humans error!

Cilvēcei un Krievijai, ......................... Человечеству и России,…………………………..Humanity and Russia,
Bija iespējas dotas! .......................... Были даны возможности!.................................Opportunities were given!
100 gadus Mesiju gaidīja, ................ 100 лет ждали Мессию,…………………………....100 years were waiting for Messiah,
Izgāja grēkus un grūtības! ............... Прошли грехи и сложнос…………………………...Passed sins and difficulties!

Nav tagad "atkārtojuma, ................... Теперь нет "повторения,……………………….....Now there is no "repetition,
Mācībai pie mātes"! .......................... У матери учения"!...........................................The mother exercises"!
Atklājās radīšana, ............................. Открылось творение,……………………………..Opened creation,
Nodrošinājums harmonijai ................. Гармонии обеспечение!...................................Harmony software!

Gads atkal atkārtosies! ...................... Год повторится снова!....................................Year will repeat again!
Bet tikai skaitļojumiem! ...................... Но только исчислениями!...............................But only for calculus!
Pirmais 17-tais bija mēģinājums, ....... Первый 17-й был проба,……………………….....The first 17th was a test,
Cilvēciskai uzvedībai! ......................... Человеческого поведения!..............................Human behavior!

Uzvedība bija šausmīga! .................... Поведение было ужасным!..............................Behavior was terrible!
Cik bēdu un karu cik?! ........................ Сколько бед и войн сколько?!........................How many troubles and wars, how many?
Atjozās visas nelaimes! ...................... Распоясались все напасти!............................Wanton all misfortunes!
Tumsas, tikai radītas! .......................... Тьмой, созданные только!.............................Made only by Darkness!

Bija Tumsas vakhanālijas! ................... Была вакханалия Тьмы!................................It was an orgy of Darkness!
Cilvēki bez GAISMAS bija! .................. Люди были без СВЕТА!.................................People were without LIGHT!
Uz visas kņadas fona, .......................... На фоне всей кутерьмы,……………………....On the background of whole commotion,
Tā uzvaru svinēja! ................................ Она праздновала победу!.............................She celebrated the victory!

Un uzvara bija pilnīga! ......................... И победа была полной!..................................And the victory were complete!
Bezspēkā krita reliģijas! ....................... В бессилии пали религии!.............................The impotence of fallen religion!
Cilvēkos zemiskums izpaudās, ............. В людях проявилась подлость,……………....Meanness manifested in the people
Morāle nomira bezspēkā! ..................... Мораль умерла в бессилии!..........................Moral died in helplessly!

Pasaules moku 100-gade! .................... 100-летие Мира мытарства!..........................100th anniversary of the World ordeal!
Sevišķi Krievija dabūja ciest! ................. Особенно досталось России!.......................Especially Russia has got!
Tumsa Telpas apturēta! ......................... Тьма остановлена Пространством!..............Darkness halted by Space!
Bet Krievijai Mesija dāvāts! .................... А России подарен Мессия!.........................But Russia presented the Messiah!

Tagad Jauna Pasaule sākas! ................. Теперь Мир наступает Новый!.....................Now comes the New World!
Dievs evolūciju vada! .............................. Бог руководит эволюцией!.........................God directs the evolution!
Apturēts mēģinājumu process, ............... Остановлен процесс пробы,………………...Stopped process of try
Apturētas revolūcijas visas! .................... Остановлены все революции!.....................Has stopped all revolutions!

Svētā Krievzeme atjaunota! ..................... Святая Русь восстановлена!......................Holy Russia restored!
Viņai vadība atļauta! ................................. Ей разрешено управление!.......................She is allowed to control!
Viņas loma jau nosacīta! ........................... Уже роль Её обусловлена!.......................For Her role is due!
Jauna līdzināšanās visiem dota! ................ Новое всем дано уравнение!.....................The new equation is given to all!

Jaunās civilizācijas līdzināšanās! ............... Уравнение Новой цивилизации!.................The equation of the New civilization!
Sestās - pēc skaita jau! .............................. Шестой - уже по счёту!............................Sixth- already by a row!
Viņas aprobācija sākas! ............................. Начинается Её апробация!.......................Begins Her approbation!
Pēc zināšanām, bet ne lidojuma! ............... По Знаниям, а не слёту!............................By Knowledge, but not rally!

Asns jau izlaužas! ....................................... Росток уже пробивается!........................Sprout is already making its way!
Tā attīstība redzama! .................................. Видно его развитие!.................................Is visible its development!
Tumsas agonija turpinās, ............................ Агония Тьмы продолжается,……………….Agony of Darkness continues,
Taču, tās aiziešana redzama! ...................... Но, видно её убытие!...............................But is visible her departure!

17-ais lūzuma gads! .................................... 17-й год переломный!..............................17th year is critical!
Vēsturi paskataties atkal! ............................. Посмотрите опять историю!.....................Look again at the history!
Cilvēku likteņi salauzti bija, ........................... Судьбы людей были сломаны,…………...The fate of people were broken,
Tukšu demagoģiju labā! ............................... В угоду пустой демагогии!........................For the sake of empty demagoguery!

Jaunais 17-ais, viss citādi! ............................ 17-й Новый, всё по-другому!...................The New 17th, all is different!
Nebūs karu, revolūciju! ................................. Не будет войн, революций!......................Will be no wars, revolutions!
Nedošu tamlīdzīgam atkārtoties, .................. Не дам повториться такому,………………..I will not let this happen again,
Scenārijs - evolūcija tagad! ........................... Сценарий - теперь эволюция!....................Scenario- now the evolution

Bet, gads - arī ne līdzens! ............................. Но, год - тоже не ровный!.......................But, a year- not also smooth!
Priekš visiem kļūs atzīme, ............................. Станет для всех отметной,……………….Will become the mark for all,
Priekš cilvēkiem - atkal mēģinājums! ............. Для людей - вновь проба!........................For the people- again re-test!
Varas agonija - ievērojama! ........................... Агония власти - заметной!.......................Control agony- noticeable!

Vara, kā viemēr, Mamonā! ............................. Власть, как обычно, в Мамоне!...............Power, as always, to Mammon!
Priekš Dieva jau ne kritērijs! ........................... Для Бога уже не критерий!......................For the God, already not criterion!
Gars iespējas atklāj! ....................................... Дух открывает возможности!.................The Spirit opens possibilities!
Laiks zaudējumus saskaitīt! ........................... Пора подсчитать потери!.........................It's time to count the losses!

Ārējo zaudējumu - maz! ................................. Внешних потерь - мало!..........................External losses- little!
Daudz iekšējo izmaiņu! ................................... Много внутренних изменений!................Many internal changes!
Vienlīdzība kļuva kritērijs! ............................... Равенство критерием стало!....................Equality became a criterion!
Tas viedoklis kopējais! ..................................... Это общее мнение!...............................It's the general opinion!

Es līdzināšanos piedāvāju! .............................. Я предложил уравнение!........................I suggested to the equality!
Cilvēki pieņems ar prieku! ................................ Люди примут с радостью!......................People will accept with pleasure!
Uz Krievzemi līdzināšanās būs! ....................... На Русь будет равнение!........................In Russia will be dressing
Dzīve bez vecuma būs! .................................... Жизнь будет без старости!.....................Life will be without age!

Āmen. .............................................................. Аминь……………………………………...Amen
Tēvs Absolūts. ................................................. Отец Абсолют……………………………..Father Absolute
28.01.17. .......................................................... 28.01.17…………………………………….28.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /28.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/31.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 28.01.2017.

Skatījumu skaits: 346 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: