Galvenie » 2019 » Janvāris » 28 » Vēsts: 28.01.19. Katrēns "Jaunās domas"
14:58
Vēsts: 28.01.19. Katrēns "Jaunās domas"

28.01.19. Катрен “Новые мысли”

Школа начинает занятия!
Учителя составляют Программу!
Нужно переделать тематику,
Точнее, заменить всю гамму!

Учителя Духа пока готовятся!
А нужно было вчера!
И, конечно, следует определиться,
Какая в Мире будет игра?

Повторяю, ученики найдутся,
Не надо давать объявления!
Только так люди спасутся,
Это будет Историческое явление!

Программу готовят Учителя,
С учётом аргументации Школы,
Равенство нарушать никогда нельзя,
Революции, для Истории, как уколы!

Уколы, претендующие на лечение!
Лечить Историю людям бессмысленно,
У Истории – своё течение,
Лечить, значит, делать осмысленно!

Люди не понимают Историю!
Для них История – календарь событий!
История – это эволюции категория:
Принципиальное изменение бытия!

Необходимо понимать идеологию,
Что главное в развитии человечества!
Сегодня у людей нет никакой логики,
А Создатель хотел получить Отечество!

Отечество, когда всё – Едино!
Не только кровь или родство,
Это не значит, что люди все милые,
Главное, в Духе – Единство!

Религии разделили народы,
Кто-то не хотел людей Единения,
Он мечтал превратить Народы в породу,
Он хотел вечного разъединения!

Казалось, что так получилось!
Религии никогда не соединятся в Одно!
Но, Чудо на Руси случилось!
Теперь кровь превратилась в вино!

Кровь принесла информацию,
Что религии – древний обман,
Что в Духе есть телепортация,
Она развеяла Духовный туман!

Люди – это частицы Создателя!
Должны воссоздать в Духе Целое!
Но, на Планете большинство обыватели,
Не понимают, что они – Братство Белое!

Людей надо готовить к встрече!
Она – это Исторический переход!
Нет ничего быстротечнее,
Чем осознанный в Небо ход!

Для осознания нужны и Знания!
Создатель открыл свою Книгу,
Привить ученикам понимание,
Человечество играет не в ту игру!

Самообман перешёл в хронику!
Поколениям передают неправду,
Создатель впервые предложил Книгу,
В которой, открывается Правда!

Правда о том, что все люди – братья!
Что Природа людей – Создатель!
Что не нужно никакой партии,
В партию собираются обыватели!

Ученики собираются сами,
Природа заставляет людей учиться,
Жизнь – очень тяжёлый слалом,
Люди будут по Духу селиться!

Шестая раса – совсем не Пятая!
Дело не в форме, а в смысле!
Шестая – без Ахиллесовой пяты,
Формирует Новые мысли!

Аминь.
Отец Абсолют
28.01.19

 

Vēsts: 28.01.19. Katrēns "Jaunās domas"

Skola sāk nodarbības!
Skolotāji sastāda Programmu!
Tematiku pārveidot vajag,
Precīzāk, gammu izmainīt visu!

Gara Skolotāji gatavojas pagaidām!
Bet, vajadzēja vakar!
Un, protams, nepieciešams skaidrībā tikt,
Kāda spēle Pasaulē būs?

Atkārtoju, skolnieki atradīsies,
Nevajag paziņojumu dot!
Tikai tā cilvēki glābsies,
Tā Vēsturiska parādība būs!

Programmu gatavo Skolotāji,
Skolas argumentāciju vērā ņemot,
Vienlīdzību pārkāpt nedrīkst nekad,
Revolūcijas, priekš Vēstures, kā dūrieni!

Dūrieni, uz ārstēšanu pretendējoši!
Cilvēkiem Vēsturi ārstēt bezjēdzīgi!
Vēsturei - savs tecējums,
Ārstēt, tātad, darīt izprotoši!

Cilvēki Vēsturi nesaprot!
Vēsture priekš viņiem - notikumu kalendārs!
Vēsture - tā evolūcijas kategorija:
Esības principiāla izmaiņa!

Ideoloģiju saprast vajag,
Kas galvenais cilvēces attīstībā!
Šodien cilvēkiem loģikas nav nekādas,
Bet Radītājs Tēvzemi saņemt gribēja!

Tēvzeme, kad viss - Viens!
Ne tikai asinis un radniecība,
Tas nenozīmē, ka cilvēki visi mīļi,
Galvenais, Garā - Vienotība! 

Reliģijas izdalīja tautas,
Kāds negribēja cilvēku Vienošanu,
Viņš sapņoja Tautas sugās pārvērst,
Viņš gribēja mūžīgo izdalīšanu!

Šķita, ka tā sanāca!
Reliģijas Vienā nesavienosies nekad!
Bet, Brīnums Krievzemē gadījās!
Tagad asinis vīnā pārvērtās!

Asinis informāciju atnesa,
Ka reliģijas - sens apmāns,
Ka Garā teleportācija ir,
Tā izkliedēja Garīgo tumsu!

Cilvēki - tās Radītāja daļas!
Garā Veselums jārada!
Taču, uz Planētas mietpilsoņi vairākums,
Nesaprot, ka viņi - Brālība Baltā! 

Uz tikšanos cilvēkus gatavot vajag!
Tā - pāreja Vēsturiska!
Nav nekā ātrāk tekoša,
Kā apzināts gājiens Debesīs!

Priekš apzināšanās arī Zināšanas nepieciešamas!
Radītājs savu Grāmatu atvēra,
Skolniekiem saprašanu iepotēt,
Cilvēce ne to spēli spēlē!

Pašapmāns hronikā pārgāja!
Paaudzēm nepatiesību nodod,
Radītājs Grāmatu piedāvāja pirmo reizi,
Kurā, Patiesība atklājas!

Patiesība par to, ka visi cilvēki - brāļi!
Ka cilvēku Daba - Radītājs!
Ka nevajag partiju nekādu,
Partijā mietpilsoņi salasās!

Skolnieki paši sapulcējas,
Daba liek cilvēkiem mācīties,
Dzīve - ļoti smags slaloms,
Cilvēki pēc Gara apmetīsies uz dzīvi!

Sestā rase - pavisam ne Piektā!
Ne formā lieta, bet būtībā!
Sestā - bez Ahileja papēža,
Formē jaunās domas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.01.19.

28.01.19.Quatrain “New thoughts”

The school begins classes!
Teachers make up the Program!
Need to remake the theme,
More precisely, replace the whole range!

The Teachers of the Spirit are preparing!
But, it was necessary yesterday!
And, of course, you should decide,
What game will be in the World?

I repeat, there will be students,
Don’t give ads!
Only in this way people will be saved,
It will be a Historical phenomenon!

The Program is prepared by the Teachers,
Taking into account the argumentation of the School,
Equality can never be broken,
Revolutions, for History, as injections!

Injections, claiming to be treated!
To treat History for people is meaningless!
History- has its own course,
To treat, means, to do meaningfully!

People don’t understand History!
History for them- is a Calendar of events!
History- is category of evolution:
The fundamental change of being!

Need to understand the ideology,
What is important in the development of humanity,
People have no any logic today,
But Creator wanted to get the Fatherland!            

Fatherland, when everything- is One!
Not only blood and kinship,
This don’t mean that all people are nice,
The main thing, in the Spirit- is Unity!

Religions have divided nations,
Someone didn’t want people to be United,
He dreamed of turning Nations into breeds,
He wanted perpetual separation!

It seemed, that it happened!
Religions will never unite in One!
But, the Miracle in Russia happened!
Now the blood has turned to wine!

Blood brought information,
That religions- is an ancient deception,
That there is teleportation in the Spirit,
It dispelled Spiritual fog!

People- are particles of the Creator!
Must recreate the Whole in the Spirit!
But, on the Planet, the most are philistines,
They don’t understand- that they are Brotherhood White!

People need to prepare for the meeting!
This- is Historic transition!
Nothing is fleeting,
As a conscious move to the Heaven!

Knowledge is needed for awareness!
The Creator has opened his Book,
Instill understanding in students,
Humanity is playing wrong game!

Self-deception went into the chronicle!
Lying to generations,
The Creator offered Book for the first time,
In which, Truth opens!

The Truth is that all people- are brothers!
That the Nature of human- is Creator!
That no party is needed,
Philistines gathers in party!

The pupil gathers by themselves,
Nature makes people learn,
Life- is very heavy slalom,
People will settle in the Spirit!

The Sixth race- is not the Fifth!
İt’s not in the form, but in the sense!
The Sixth- without Achilles heel,
Forms New thoughts!

Amen
Father Absolute
28.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.01.2019.

Skatījumu skaits: 78 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: