Galvenie » 2018 » Februāris » 28 » Vēsts: 28.02.18. Katrēns "Izmaiņas"
18:33
Vēsts: 28.02.18. Katrēns "Izmaiņas"

28.02.18 Катрен ​"Изменения" ​​

Информация идёт от Создателя!
Не ищите информации в прошлом,
Информация издевательская,
Для тех, кто ничего не может!

Тысячи лет Мир был другой!
С «сегодня» нет аналогии!
Не найти подсказки такой,
Чтобы объяснить патологию!

Планета та же, но люди разные!
Сознание спешит измениться,
Для человечества жизнь не праздная,
Прошлое во сне снится!

Предсказания от Лукавого!
Часто будоражат Сознание,
Нет в них ничего главного,
Отвлекают от понимания!

Что времена изменились сильно!
Что люди совсем другие,
Неверие проросло обильно,
И критерии совсем не такие!

Лукавого нет в управлении,
Название Планеты другое!
Для людей - это достижение!
И их будущее не такое!

Все готовы теперь к изменениям!
Тысячелетия ожиданий,
Грядёт Великое Преображение,
Сомневающимся нет оправданий!

Бог не позволяет опережение!
Информации и Знаний,
Человечество должно это знать,
И оправдать Его ожидания!

Кризис обостряет чувства!
Россия на «эшафоте»,
Ожидается народное буйство,
Усиливается насилия фон!

Просыпается самосознание!
Народ высказал предложение!
К Народу пришло понимание,
На Тонком плане изложенное!

Не смотрите Нострадамуса опусы!
Они - игры с Сознанием,
Во многом потерян их смысл,
Не было тогда Знаний!

Из прошлого нет настоящего!
Не видно и будущего!
Фантазии ничего не стоящие,
Не откроют вам и грядущего!

Опусы для людей - фантазия!
Не было промысла Бога!
Прорывается и эвтаназия,
Остановились люди в итоге!

Только сейчас пришло прозрение,
Что будущего нет у людей!
Духовное откроется зрение,
У того, кто в Вере сильней!

Теперь времена другие,
Отменено прямое насилие,
Порядок в стране жёстче,
Власть показала бессилие!

Но, проснулся Народ нечаянно!
Обстоятельства разбудили,
Казалось, произошло случайно,
Преображение побудило!

Всё готово к Преображению!
Мир измениться должен,
Люди имеют к этому отношение,
Россия - первая сможет!

Обстановка внутри тревожная,
Внешняя - ещё хуже!
Решение есть возможное,
Нельзя только «пояс туже»!

Аминь.
Отец Абсолют.

28.02.18

 

Vēsts: 28.02.18. Katrēns "Izmaiņas"​

Informācija iet no Radītāja!
Nemeklējiet informāciju pagātnē,
Informācija izsmiekla pilna,
Priekš tiem, kuri neko nevar!

Pasaule bija cita tūkstošiem gadu!
Ar "šodien" anloģijas nav!
Neatrast tādu priekšā teikšanu,
Lai pataloģiju izskaidrotu!

Planēta tā pati, bet cilvēki dažādi!
Apziņa izmainīties steidz,
Priekš cilvēces dzīve ne dīka,
Pagātne sapņos rādās!

Pareģojumi no Nelabā!
Bieži Apziņa uzbudina,
Nav viņos nekā galvenā,
No saprašanas novirza!

Ka laiki izmainījās ļoti!
Ka cilvēki pavisam citi,
Neticība izauga bagātīgi,
Un kritēriji pavisam ne tādi!

Vadībā Nelabā nav,
Planētas nosaukums cits!
Priekš cilvēkiem - sasniegums tas!
Un nākotne viņu ne tāda!

Visi tagad gatavi izmaiņām!
Gaidīšanas tūkstošgadi,
Lielā Pārveidošana gaidāma,
Apšaubītājiem attaisnojuma nav!

Dievs neatļauj aizseigties priekšā!
Informācijai un Zināšanām,
Cilvēcei vajag to zināt,
Un attaisnot Viņa gaidīšanu!

Krīze jūtas saasina!
Krievija uz "ešefota",
Sagaidāma tautas plosīšanās,
Pastiprinās vardarbības fons!

Pamostas pašapziņa!
Tauta izteica priekšlikumu!
Tautai saprašana atnāca,
Smalkajā plānā izklāstīta!

Neskataties Nostradamusa eposus!
Tie - spēles ar Apziņu,
Daudzkur to jēga zaudēta, 
Zināšanu nebija toreiz!

No pagātnes nav tagadnes!
Neredzama arī nākotne!
Fantāzijas neko vērtas,
Arī nākotni jums neatklās!

Opusi priekš cilvēkiem - fantāzija!
Dieva domrīcības nebija!
Izraujas arī eitanāzija,
Cilvēki rezultātā apstājās!

Tikai tagad apskaidrība atnāca,
Ka cilvēkiem nākotnes nav!
Garīgais redzējums atklāsies,
Tiem, kuri Ticībā stiprāki!

Laiki tagad citi,
Atcelta vardarbība tieša,
Kārtība valstī skarbāka,
Vara besspēcību parādīja!

Taču, Tauta pamodās negaidīti!
Apstākļi pamodināja,
Šķita, notika nejauši,
Pārveidošana pamudināja!

Viss gatavs Pārveidošanai!
Pasaulei ir jāizmainās,
Cilvēkiem ir ar to sakars,
Krievija - pirmā varēs!

Stāvoklis iekšienē satraucošs,
Ārējais - vēl sliktāks!
Iespējamais lēmums ir,
Nedrīkst tikai " jostu ciešāk"!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
28.02.18.

28.02.18. Quatrain "Changes"

Information comes from the Creator!
Don't look for information in the past,
Information is mocking,
For those who can't do anything!

Thousands of years the World was different!
There is no analogy with "today"!
Don't find clues like this,
To explain the pathology!

The Planet is the same, but people are different!
Consciousness hurries to change,
For humanity, life is not idle,
The past show up in dreams!

Predictions from the Evil One!
Often excite Consciousness,
There is nothing in them important,
Distracted from understanding!

That time was change greatly!
That people are completely different,
Disbelief sprouted profusely,
And the criteria are completely different!

Evil is not in control,
The name of the Planet is different!
For people- it's an achievement!
And their future is not that!

Everyone is ready now for changes!
Millennium of expectations,
The Great Transfiguration is coming,
There are no excuses for doubting!

God doesn't allow advance!
Information and Knowledge,
Humanity must know this,
And to justify His expectation!

The crisis exacerbates feeling!
Russia on the "scaffold",
A popular riot is expected,
Background of violence intensifies!

Self- awareness wakes up!
The nation made a proposal!
To the nation came understanding,
On the Thin plan set out!

Don't look at Nostradamus opuses!
They- are games with Consciousness,
In many ways their meaning is lost,
There was no Knowledge then!

From the past there is no present!
Invisible also the future!
Fantasies worthless,
Will not open also the future for you!

Opus for people- a fantasy!
There was no thought action of God!
Breaks also euthanasia,
People stopped in the end!

Only now came the insight,
That there is no future for people!
The Spiritual sight will open,
For those, who is stronger in Faith!

Now the times are different,
Abolition of direct violence,
The order in the country is more rigid,
Power showed impotence!

But, the nation woke up unintentionally!
Circumstances woke up,
It seemed to have happened by accident,
Transformation prompted!

Everything is ready for the Transfiguration!
The World must change,
People have to do with this,
Russia- will can the first!

The situation inside is disturbing,
External- even worse!
The solution is possible,
You can't just "tighten the belt"!

Amen
Father Absolute
28.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.02.2018.

Skatījumu skaits: 270 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: