Galvenie » 2019 » Februāris » 28 » Vēsts: 28.02.19. Katrēns "Pie Pēdējās svītras"
18:49
Vēsts: 28.02.19. Katrēns "Pie Pēdējās svītras"

28.02.19. Катрен "У Последней черты”​​​​​​

Предупреждал: уговоры закончились!
Начались последние испытания!
Людям такое даже не снилось,
Вот когда пригодятся старания!

Первые прошли испытания,
Экзамен подскажет: кто и как?
Испытания – не с горки катание,
Поверьте, совсем не пустяк!

Есть – Великая цепь Эволюции,
Понимание этого – Надежда спастись!
Не будет никакой экзекуции,
Но, «не в свои сани уже не садись»!

Государство или страна – пустое!
Главное – не страна, а люди!
Нужно Небесные сохранять устои,
Экзамены – Новой жизни прелюдия!

Экзамены – это не один день!
Но, это – совсем не столетие!
Совершенство человека – есть Цель,
Обеспечивающая долголетие!

Пока нет ни того, ни другого!
Политиков нет уже в списках!
Планета ещё не знала такого,
Останутся от людей отпечатки!

Нельзя людям планировать Завтра!
Оно, принадлежит Богу!
Тысячи раз говорил Правду,
Теперь приходится подводить итоги!

Итог – это «плюс» или «минус»!
Пятая раса показала немощь,
Русь доказала, что есть всё же «плюс»!
И, что от Бога есть Помощь!

Начинается передел Мира!
Сложное для всех испытание!
Вера – всегда спасения мера,
Небесные начнутся скитания!

Никто не хочет поверить Богу!
Нет понимания – есть оскорбления!
Энергетическая сеть в итоге,
Готовит массовое истребление!

Разольётся огненное кольцо,
Стометровые будут цунами!
Останется для людей Бога Крыльцо,
На севере Руси над горами!

Знайте, что Вселенная – это раствор!
Раствор – Высшего Разума!
Но, с людьми пустой разговор,
Нет у них совершенства Ума!

Информация – есть всегда Замысел!
И для Разума, и для человека!
А Энергия – уже точно Промысел,
И Промысел длиной на века!

Это и есть «технология» Разума!
Всё записано по Сценарию,
Предполагалось участие и Ума,
Подготовлен для людей Глоссарий!

Люди сами отвергли Посланника!
Но, это слова не его, а Создателя!
Религии прочитали псалмы складно,
Сделали из людей наблюдателей!

Есть Новые Знания – хотите религия!
Не от людей, а от Бога!
Из людей Веры сложилась Русская лига,
Русь объединит всех в итоге!

Два процесса сольются вместе:
– Преображение Планеты,
– Единение людей в одном месте,
И это у Последней черты!

Аминь.
Отец Абсолют
28.02.19

 

Vēsts: 28.02.19. Katrēns "Pie Pēdējās svītras"

Brīdināju: pierunāšana beidzās!
Sākās pēdējie pārbaudījumi!
Cilvēkiem kas tāds sapņos nerādījās,
Lūk kad noderēs centība!

Pirmie izgāja pārbaudījumus,
Eksāmens pateiks: kurš un kā?
Pārbaudījums - ne vizināšanās no kalna,
Ticiet, nepavisam ne nieks!

Ir - Evolūcijas Diženā ķēde,
Tā saprašana - Cerība glābties!
Nebūs nekādas eksekūcijas,
Taču, "svešās ragavās jau nesēdies"!

Valsts vai zeme - tukša!
Galvenais - ne zeme, bet cilvēki!
Vajag Debesu pamatus saglabāt,
Eksāmens - Jaunās dzīves prelūdija!

Eksāmeni - tas ne vienu dienu!
Taču, tā - pavisam ne simtgade!
Cilvēka pilnība - Mērķis ir,
Ilggadību nodrošinošs!

Pagaidām nav ne viena, ne otra!
Politiķu jau sarakstos nav!
Planēta vēl ko tādu nezināja,
Paliks no cilvēkiem nospiedumi!

Nevar cilvēki plānot Rītdienu!
Tā, Dievam pieder!
Tūkstošiem reižu Patiesību teicu,
Tagad nākas apkopot rezultātus!

Rezultāts - tas "plus" vai "mīnus"!
Piektā rase nevarību parādīja,
Krievzeme pierādīja, ka tomēr ir "pluss"!
Un, ka no Dieva Palīdzība ir!

Sākas Pasaules pārdale!
Sarežģīts priekš visiem pārbaudījums!
Ticība - vienmēr glābšanas mērs,
Debesu klejošana sāksies!

Neviens negrib ticēt Dievam!
Sapratnes nav - ir apvainošanas!
Enerģētiskais tīkls rezultātā,
Gatavo masu iznīcināšanu!

Izlīs ugunīgs gredzens,
Būs simtsmetrīgi cunami!
Paliks priekš cilvēkiem Dieva Lievenis,
Krievzemes ziemeļos virs kalniem!

Ziniet, ka Visums - tas šķīdums!
Šķīdums - Augstākā Saprāta!
Taču, ar cilvēkiem tukša saruna,
Nav viņiem Prāta pilnības!

Informācija vienmēr ir Nodoms!
Kā priekš Saprāta, tā priekš cilvēka!
Bet Enerģija - jau precīzi Nodarbe,
Un Nodarbe gadsimtu garumā!

Tā arī ir Saprāta "tehnoloģija"!
Viss pēc Scenārija uzrakstīts,
Bija arī Prata dalība paredzēta,
Priekš cilvēkiem Glosārijs sagatavots!

Cilvēki paši Vēstnesi atraidīja!
Taču, šie vārdi ne viņa, bet Radītāja!
Reliģijas Psalmus izlasīja plūstoši,
Izveidoja no cilvēkiem vērotājus!

Ir Jaunās Zināšanas - gribat reliģija!
Ne no cilvēkiem, bet no Dieva!
No Ticības cilvēkiem sakārtojās Krievu līga,
Krievzeme rezultātā apvienos visus!

Divi procesi saplūdīs kopā:
- Planētas Pārveidošana,
- Cilvēku vienošana vienā vietā,
Un tas pie Pēdējās svītras!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.02.19.

28.02.19.Quatrain „At the Last line”

Warned: persuasion is over!
Began the last tests!
People have never dreamed something like this,
That’s when efforts will come in handy!

The first ones passed the test,
Exam will say: who and how?
Test- not riding from a hill,
Believe Me, not at all a trifle!

There- is the Great chain of Evolution,
That is understanding- Hope to be saved!
There will be no execution,
But, “no longer will sit in alien sledge”!

Country or land- is empty!
The main thing- is not a country, but people!
Need to save Heavenly foundations,
An exam- a prelude of New life!

Examinations- are not one day!
But, this- is not a century at all!
Perfection of human- is Target,
Providing longevity!

For moment there is no one, no other!
Politicians are no longer on the lists!
The Planet didn’t know this yet,
Prints will leave from people!

It’s impossible for people to plan Tomorrow!
It belongs to God!
Thousands of times I told the Truth,
Now have to sum up results!

The result- is “plus” or “minus”!
The Fifth race showed weakness,
Russia proved that there is still “plus”!
And that from God there is Help!

Redistribution of the World begins!
Difficult test for all!
Faith- is always a measure of salvation,
Will begin Heavenly wandering!

No one wants believe to God!
There are no understanding- there are insults!
The power grid as a result,
Preparing a mass extermination!

The ring of fire will spill,
There will be tsunami one hundred meters!
Will remain God Porch for people,
In the North of Russia over the mountains!

Know that the Universe- is a solution!
Solution- of the Higher Mind!
But, the empty talk with people,
They have no perfection of the Mind!

Information- there is always a Plan!
And for the Reason, and for the human!
But Energy- is already exactly Occupation,
And Occupation for centuries!

This is also “the technology” of the Mind!
Everything is written by Scenario,
There were supposed also participation of the Mind,
Glossary is prepared for people!

People by themselves rejected the Messenger!
But, these words are not his, but the Creator!
Religions read the Psalms fluently,
They made observers from people!

There are New Knowledge- if want religion!
Not from people, but from God!
Russian league formed from the people of Faith,
Russia will unite everyone in the end!

The two processes will merge together:
- Transformation of the Planet,
- The unity of the people in one place,
And this is at the last line!

Amen
Father Absolute
28.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma 28.02.2019.

Skatījumu skaits: 60 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: