Galvenie » 2017 » Marts » 28 » Vēsts: 28.03.17. Katrēns "Jauns motīvs"
17:57
Vēsts: 28.03.17. Katrēns "Jauns motīvs"

Vēsts: 28.03.17. Katrēns "Jauns motīvs"

28.03.17 Катрен "Новый мотив"………………………………………………........Quatrain "New motive"

Кто с Богом - Мои помощники! ............. Kurš ar Dievu - Mani palīgi!..............Who is with God- My helpers!
Кто против - против Меня! ..................... Kurš pret - pret Mani!......................Who is against- against Me!
Если уйдёте с Моей помощью, ............. Ja aiziesiet ar Manu palīdzību,……..If you will go with My help,
Не проклинайте себя! ............................ Nenolādiet sevi!..............................Don't curse yourself

Платить за всё приходится! ................... Maksāt par visu nākas!...................Need to pay for everything!
В Материи не так страшно! ................... Matērijā ne tik briesmīgi!..................In Matter is not so scary!
Грех уже в Дух переходит, ..................... Grēks jau Garā pāriet,………………Sin already passes into the Spirit,
А это - очень опасно! ............................. Tas - ļoti bīstami!............................And this is- very dangerous!

Дух - совсем не Материя! ..................... Gars - pavisam ne Matērija!.............Spirit- not at all Matter!
Дух - Небесная ширь! ............................ Gars - Debesu plašums!................Spirit- Heaven breadth!
Грехи в Душе - новая траектория! ........ Grēki Dvēselē - jauna trajektorija!......Sins in the Soul- a new trajectory!
Изменяющая, ваш мир! ........................ Izmainoša, jūsu pasauli!..................Changing your world!

Только не в Плотном плане! ................. Tikai ne Blīvā plānā!........................But not in the Dense plan!
Плотный план - ваш Экзамен! .............. Blīvais plāns - Eksāmens jums!........A dense plan- is Exam for you!
Тонкий план - на закланье, ................... Smalkais plāns - maģiska formula,...A subtle plan- is for the slaughter,
Душа идёт на размен! ........................... Dvēsele iet uz izmaiņu………………The Soul is going to exchange!

Сегодня идёшь против Бога? ............... Šodien pret Dievu ej?......................Today you are walking against God?
Я говорю о Тьме и помощниках! .......... Es runāju par Tumsu un palīgiem!.....I'm talking about Darkness and helpers!
Сразу закрыта дорога, .......................... Tūliņ ceļš slēgts,……………………..At once the road is close,
И ваша Душа в заложниках! ................. Un jūsu Dvēsele ķīlniekos!...............And your Soul in hostage!

Теперь - отвечает Душа! ....................... Tagad - atbild Dvēsele!....................Now- Soul answers
Не только своя, но и рода! .................... Ne tikai sava, bet arī dzimtas!..........Not only your own, but also of family
Материя совсем не слышна! ................. Matērija pavisam nedzirdama!..........Matter is not audible!
Душа - это Крест народа! ...................... Dvēsele - tas tautas Krusts!............The Soul- is the Cross of nation!

Нужно думать о будущем! ..................... Par nākotni vajag domāt!................Need to think about the future!
Плотный план - лишь мгновение! ......... Blīvais plāns - tikai mirklis!................A dense plan- is only a moment!
Эволюция жизни текущая, .................... Tekošās dzīves evolūcija,…………...The evolution of life is current,
Срок определяется поведением! .......... Termiņu nosaka uzvedība!................The period is determined by behavior!

Согласитесь, Всевышний видит! ........... Piekrītat, Visaugstais redz!.............Agree , the Almighty sees!
Грехи людей продолжаются! ................. Cilvēku grēki turpinās!....................The sins of people continue!
Мамона ничего не изменит, ................... Mamons neko neizmainīs,…………Mammon will not change anything,
Жизнь в грехах - сокращается! .............. Dzīve grēkos - saīsinās!................The life in sins- is reduced!

Не только самого грешника! .................. Ne tikai paša grēcinieka!................Not only the own sinner!
Клеймо - есть на роду тоже! .................. Zīmogs - arī uz dzimtas ir!..............Stamp- is on family too!
Не меняется жизнь внешняя! ................ Nemainas ārējā dzīve!....................Life doesn't change outside!
В Духе - измениться может! .................. Garā - izmainīties var!.....................In the Spirit- can change!

Грехи - сокращают жизнь! ...................... Grēki - saīsina dzīvi!......................Sins- reduce life!
Точнее, цепь эволюции! ......................... Precīzāk, evolūcijas mērķi!.............Precisely, the chain of evolution!
Сопротивление Богу при жизни, ............ Pretošanās Dievam dzīves laikā,…..Resistance to God in life,
Есть личная инволюция! ........................ Ir personīgā involūcija!....................Is a personal involution!

За всё отвечать придётся!....................... Par visu atbildēt nāksies!...............For all will need to answer!
Поверьте, не только погонами! .............. Ticiet, ne tikai uzplečiem!................Believe not only epaulets!
В Душе грех отзовётся, ........................... Grēks Dvēselē atsaucas,………….Sin will respond in the Soul,
Сокращающимися прогонами! .............. Saīsinātā padzīšanā!.......................Shrinking runs!

Цепь от цепи - прогон! ............................ Ķēde no ķēdes - padzīšana!...........Chain from the chain- run!
Это и - есть срок жизни! .......................... Tas arī - ir dzīves laiks!..................This also- is period of life!
Накопившийся грехов вагон, .................. Grēku vezums uzkrājies,…………...Accumulated sins car,
Сокращает жизнь трижды! ...................... Dzīvi saīsina trīskārt!......................Reduces life three times!

Возмездие будет для прессы! ................. Atriebība būs priekš preses!..........Retaliation will be for press!
Информация её лживая! ......................... Informācija tās melīga!...................Her information is false!
Вызывает у людей стресс, ....................... Cilvēkos stresu izraisa,…………...Causes stress in people,
Идеология - паршивая! ........................... Ideoloģija - draņķīga!......................Ideology- is lousy!

Люди Бога не видят! ................................. Cilvēki Dievu neredz!...................People don't see God!
Чтут власть предержащих! ....................... Lasa varu atbalstošos!.................Honor the power that be!
Люди сами себе, вредят, .......................... Cilvēki paši sev, kaitē,……………People harm to themselves,
Хваля от Бога сбежавших! ........................ No Dieva aizbēgušos cildinot!.......Praising God of those who escaped!

Выбор промысла за человеком! ............... Cilvēkam domrīcības izvēle!...........Choice of thought action by human!
С Богом в Душе или против! ..................... Ar Dievu Dvēselē vai pret!..............With God in the Soul or against!
Это было из века в век! ............................. Tas bija laiku laikos!.......................It was from century to century!
Гордыня - главный мотив! ......................... Lepnums - galvenais motīvs!.........Pride- is the main motive!

Небеса повернулись вспять! ..................... Debesis pagriezās atpakaļ!.........Heaven turned back!
Великое грядёт Возвращение! .................. Dižena Atgriezšanās gaidāma!....The Great Return is coming!
Равноправия - не отнять! ........................... Līdztiesības - neatņemt!.............Equality- don't take away!
Высокая частота вращения! ...................... Augsta frekvenču rotācija!...........High speed of frequency!

Русь - гарант равноправия! ....................... Krievzeme - līdztiesības garants!..Russia- is the guarantor of equality!
Кто не с Ней, тот - против! ......................... Kurš ne ar Viņu, tas - pret!...........Who not with Her, that- against!
Ярмарка закрылась тщеславия, ............... Godkāres gadatirgus slēgts,……...The fair closed vanity,
У человечества Новый мотив! ................... Cilvēcei Jauns motīvs!..................Humanity has a New motive!

Аминь. ......................................................... Āmen……………………………......Amen
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts…………………....…Father Absolute
28.03.17 ...................................................... 28.03.17…………………………......28.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /28.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.03.2017.

Skatījumu skaits: 364 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: