Galvenie » 2019 » Marts » 28 » Vēsts: 28.03.19. Katrēns "Es mūžīgs - gluži kā Debesis!"
17:48
Vēsts: 28.03.19. Katrēns "Es mūžīgs - gluži kā Debesis!"

28.03.19. Катрен “Я вечен – словно Небеса!”

Отбросив прошлые печали,
Я удалился в тишину,
Открылись голубые Дали,
Я понял жизни глубину!

Она представилась, как песня,
Что без Конца и без Начала!
Мелодией своей звеня,
Потоком бурным стала!

В потоке этом собран Свет!
Как отражение Вселенной,
Жизнь подготовила Момент,
Задачи откровенной!

Я перед Богом без одежд,
Написанная Им – книга,
Букет несбывшихся Надежд,
И рот, разорванный от крика!

Внутри у жизни свой мотив,
Идущий, от Сознания,
Как нужен Сердцу позитив,
Как нужно понимание!

Мне нужно понимание людей!
Мы все в одном оркестре,
Кто Мудр, тому видней,
Что каждому есть место!

Но, люди ищут свой удел!
Забыв про трепет Духа!
У каждого есть свой предел,
В Сознании – разруха!

Нужно себя преодоление,
И поиск собственного «Я»!
Не понимают поколения,
Что клетка Мира – есть семья!

Но, спрос не со всех сразу,
Жизнь ведь у каждого своя!
Мне первая понятна фраза,
Что у Творцов – одна стезя!

Я путь себе давно наметил!
Я вижу Даль поверх голов!
Уверен Бог меня приметил,
Ему понятней, кто готов!

И я один при Вознесении,
Сам принял путь поводыря,
Внутри открылось озарение,
Что жизнь – Небесная стезя!

Плыл часто в заблуждении,
Печален этот был поток,
И Совесть – Ангел осуждений,
Подводит мой итог!

Итоги для Сознания – Школа!
Нельзя порвать Святую нить!
Жизнь очень многих расколола
Святой нектар, давая пить!

Тот, кто вкусил нектар Сознания,
Тот понял цели жития,
И на мгновенье – Понимание,
Откроет смыслы бытия!

Во мне открылись теперь Дали,
Я вечен – словно Небеса!
Сегодня, пусть друзья продали,
Но, жив и это – чудеса!

Теперь плыву на Поднебесье,
Я мрак оставил на Земле,
Великое я сам – Известие,
Я прошлое оставил Тьме!

Я выбрал Путь и он – не проза!
Я осознал, что Бог во мне!
Оставил в прошлом я угрозы,
И прошлое оставил Тьме!

Аминь.
Отец Абсолют
28.03.19

 

Vēsts: 28.03.19. Katrēns "Es mūžīgs - gluži kā Debesis!"

Nometot pagājušās bēdas,
Es klusumā attālinājos,
Atklājās zilās Tāles,
Es sapratu dzīves dziļumu!

Viņa atklājās, kā dziesma,
Kas bez Beigām un Sākuma!
Savā melodijā skanot,
Vētraina plūsma kļuva!

Šinī plūsmā Gaisma savākta!
Kā Visuma atspoguļojums,
Dzīve Momentu sagatavoja,
Atlāsmes Uzdevumus!


Es Dieva priekšā bez apģērbiem,
Viņa uzrakstīta - grāmata,
Nepiepildītu Cerību pušķis,
Un mute, no kliedzieniem sarauta!  

Dzīves iekšienē savs motīvs,
Ejošs, no Apziņas,
Kā Sirdij pozitīvs nepieciešams,
Kā saprašana vajadzīga!

Man cilvēku saprašana vajadzīga!
Mēs orķestrī visi vienā,
Kurš Gudrs, tam redzamāk,
Ka vieta ir katram!

Taču, cilvēki savu daļu meklē!
Par Gara trīsām aizmirstot!
Katram sava robeža ir,
Apziņā - sabrukums!

Sevis pārvarēšana nepieciešama,
Un personīgā "Es" meklējums!
Nesaprot paaudzes,
Ka Pasaules šūna - ir ģimene!

Taču, pieprasījums ne no visiem uzreiz,
Katram taču dzīve sava!
Man pirmā frāze saprotama,
Ka Līdzradītājiem - taka viena!

Es ceļu sev sen iezīmēju!
Es redzu Tāles virs galvām!
Dievs droši pamanīja mani,
Viņam redzamāk, gatavs kurš!

Un es viens pie Augšupcelšanas,
Pats pavadoņa ceļu pieņēmu,
Iekšienē apskaidrība atklājās,
Ka dzīve - Debesu taka!

Peldēju bieži maldos,
Bēdīga bija šī plūsma,
Un Apziņa - spriedumu Eņģelis,
Manu rezultātu apkopo!

Rezultāti priekš Apziņas - Skola!
Svēto valgu pārraut nedrīkst!
Dzīve sašķēla ļoti daudzus
Svēto nektāru, dzert dodot!

Tas, kurš iekoda Apziņas nektāru,
Tas saprata dzīves mērķi
Un uz mirkli - Saprašana,
Atklās esības nozīmi!

Manī tagad Tālumi atklājās,
Es mūžīgs - gluži kā Debesis!
Šodien, lai arī draugi nodeva,
Bet, dzīvs un tas - brīnumi!

Tagad Padebešos peldu,
Tumsu uz Zemes es atstāju,
Es pats Dižena - Vēsts,
Es Tumsai pagātni atstāju!

Es Ceļu izvēlējos un tas - ne proza!
Es apzinājos, ka Dievs manī!
Pagātnē es atstāju draudus,
Un pagātni Tumsai atstāju!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.03.19.

28.03.19.Quatrain “I am eternal- as if Heaven!”

Rejecting past sorrows,
I retired to silence,
Opened the blue Distances,
I understood depth of the life!

She introduced herself, as a song,
What is without the End and the Beginning!
Sounding in her melody,
Has become stormy flow!

Light is gathered in this stream!
As a reflection of the Universe,
Life prepared moment,
Revelation Tasks!


Front of God without clothes,
His written- book,
Bouquet of unfulfilled Hopes,
And the mouth, torn from screaming!

Inside life has its own motive,
Going from Consciousness,
How does the Heart need positive,
How understanding is needed!

I need an understanding of people!
We are all in the same orchestra
Who is Wise, is more visible,
That everyone has a place!

But people are looking for their part!
Forgetting the trembling of the Spirit!
Everyone has their limits,
In Consciousness- ruin!

Need to overcome yourself,
And search for your own “I”!
Don’t understand generations,
That the cell of the World- is family!

But, the demand is not from everyone at once,
Everyone has his own life!
I understand the first phrase,
That the Co-Creators- have one path!

I have planned my own way long ago!
I see Distances over the heads
I am sure God noticed me,
İt’s more visible for him, who is ready!

And I’m alone at Ascension,
By myself took the path of the guide,
An insight has opened inside,
That life- is path of Heaven!

Floated often in error,
This flow was sad,
And Consciousness- is an Angel of judgments,
Summing up My results!

Results for Consciousness- is School!
Can’t break the holy thread!
Life has split many,
Holy nectar giving to drink!

He who tasted the nectar of Consciousness,
He understood the purpose of life,
And for a moment- Understanding,
Will open the meaning of life!

Distances has opened in Me now,
I am eternal- as if Heaven!
Today, let friends betrayed,
But, alive and this- is miracle!

Now I am floating on the Skies,
I left Darkness on the Earth,
I am Great myself- Message,
I left past to the Darkness!

I chose the Path and it’s- not prose!
I realized, that God is in me!
Threats I left in the past,
And the past left To Darkness!

Amen
Father Absolute
28.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagavots 28.03.2019.

Skatījumu skaits: 60 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: