Galvenie » 2020 » Marts » 29 » Vēsts: 28.03.2020.Katrēns "Neizdodas izpaust Gudrību"
22:12
Vēsts: 28.03.2020.Katrēns "Neizdodas izpaust Gudrību"

28.03.2020 Катрен “Не получается проявить Мудрость”

Эпидемия бьёт все рекорды!
Паника охватила массы!
В этой панике экономические аккорды!
Для финансов готовятся трассы!

Пресса кричит об опасности!
Карантин ничего не даёт!
Видны экономические странности!
Человечество прервало полёт!

Такой паники не было никогда!
Опасность на пустом месте!
Мировое правительство, как всегда,
Пытается людей собрать в одном месте!

Причина совсем не в вирусе!
Сколько их было в Истории!
Ищите причину в экономической среде,
Мир – уже совсем другой категории!

Люди не понимают причину!
Кто-то из них сложил крылья!
Правительство долго готовило эту мину,
Ожидалось, что всё зарастёт былью!

Опасность и быт в центре внимания!
Люди послушно сидят по домам!
Под прессом информации нет понимания!
Смысл эпидемии поймут по плодам!

Всё передвигается и надолго!
Люди в смятении: закрыты ресурсы!
Русь живёт ресурсами только,
Теперь плохими покажутся сны!

Увеличить продажу хочет правительство!
Продавать ресурсы – воровать у детей!
Продавать это – предательство!
Людям надо говорить об этом смелей!

За Историю Русь превратилась в рабов!
Согласна, к сожалению, на все условия!
За тридцать сребреников купили оковы,
Обыватели – это одно на Руси сословие!

Не получается проявить Мудрость!
Русь не может просчитать на столетие!
Потеряла совсем свою Святость!
Потеряла для Мира своё значение!

Эпидемия – это лакмусовая бумажка!
Определила место Руси в Истории!
Но ей не будет никаких поблажек!
Или – рабы, или люди – другой категории!

Можно говорить сколько угодно!
Русь повторяет чужие слова!
Правительство тянет Её на дно!
Предполагается разделение Её снова!

Придаток без головы власти нужен!
Чем мельче, тем проще управлять!
Раб всегда под давлением служит!
Будет время от времени бастовать!

Но это для рабов обычная практика!
Власть контролирует каждого!
Отработана против рабов тактика!
Ничего в этом нет сложного!

Всё под контролем, слова – тоже!
Русь сама себя подставляет!
Создатель выявить врагов поможет!
Только люди сами их выбирают!

Сколько раз говорил, но всё напрасно!
Русь кусает сама себя!
Русь лучше смотрелась «Красная»!
Триколор – это клеймо царя!

Эпидемия открывает Правду!
Или злой замысел «родной» власти!
Без Создателя не ждите на Руси Правду!
Надо творить, а не разжигать страсти!

Аминь.
Отец Абсолют.
28.03.2020

Vēsts: 28.03.2020.Katrēns "Neizdodas izpaust Gudrību"

 Epidēmija pārsniedz visus rekordus!
Panika pārņēma masas!
Šinī panikā ekonomiskie akordi!
Priekš finansēm trases gatavojas!

Prese par bīstamību kliedz!
Karantīna nedod neko!
Redzamas ekonomisās dīvainības!
Cilvēce lidojumu pārtrauca!

Tādas panikas nebija nekad!
Bīstamība uz līdzenas vietas!
Pasaules valdība, kā vienmēr,
Cilvēkus savākt vienā vietā cenšas!

Iemesls pavisam ne vīrusā!
Cik daudz to Vēsturē bija!
Iemeslu ekonomiskā vidē meklējiet,
Pasaule - citas kategorijas jau pavisam!  

Cilvēki iemeslu nesaprot!
Kāds no viņiem spārnus sakļāva!
Valdība ilgi šo mīnu gatavoja,
Bija gaidāms, ka viss patiesībā saaugs!

Bīstamība un sadzīve uzmanības centrā!
Cilvēki paklausīgi sēž savās mājās!
Zem informācijas spiediena saprašanas nav!
Epidēmijas jēgu pēc augļiem sapratīs!

Viss pārvietojas un uz ilgu laiku!
Cilvēki satraukumā: resursi slēgti!
Krievzeme tikai no resursiem dzīvo,
Tagad slikti sapņi rādīsies! 

Pārdošanu palielināt vēlas valdība!
Resursus pārdot - zagt no bērniem!
To pārdot - nodevība!
Cilvēkiem drosmīgāk par to runāt vajag! 

Vēstures laikā Krievzeme vergos pārvērtās!
Piekrīt, par nožēlu, apstākļiem visiem!
Par trīsdesmit sudrabgrašiem važas pirka,
Mietpilsoņi - Krievzemē tā viena kārta!

Neizdodas Gudrību izpaust!
Krievzeme uz simtgadi izskaitļot nevar!
Pazaudēja savu Svētumu pavisam!
Priekš Pasaules savu nozīmi pazaudēja!

Epidēmija - tas lakmusa papīrītis!
Krievzemes vietu Vēsturē noteica!
Taču nebūs viņai nekādas iecietības!
Vai - vergi, vai cilvēki - citas kategorijas!

Var runāt cik tīk!
Krievzeme svešus vārdus atkārto!
Valdība uz grunti Viņu velk!
Viņas izdalīšana paredzama atkal! 

Piedēklis varai bez galvas vajadzīgs!
Jo sīkāks, jo vieglāk vadīt!
Vergs vienmēr zem spiediena kalpo!
Laiku pa laikam pastreikos!

Taču priekš vergiem tā parasta prakse!
Vara katru kontrolē!
Pret vergiem taktika izstrādāta!
Tur sarežģīta nav nekā!

Viss zem kontroles, vārdi - arī!
Krievzeme pati sevi noliek!
Ienaidniekus noskaidrot Radītājs palīdzēs!
Tikai cilvēki viņus izvēlas paši!

Cik reizes teicu, bet viss velti!
Krievzeme grauž pati sevi!
Krievzeme "Sarkana" izskatījās labāk!
Trīskrāsu - cara spiedogs tas!

Epidēmija Patiesību atklāj!
Vai "dzimtās" varas ļauns nodoms!
Bez Radītāja Krievzemē Patiesību negaidiet!
Radīt vajag, bet ne kaislības iedegt!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
28.03.2020.

28.03.20.Quatrain “It is impossible to show Wisdom”

The epidemic is breaking all records!
Panic gripped the masses!
In this panic, economic chords!
Tracks are being prepared for finance!

The press screams of danger!
Quarantine gives nothing!
We see economic oddities!
Humanity interrupted the flight!

There has never been such a panic!
Danger from scratch!
World government, as always
Trying to gather people in one place!

The reason is not a virus at all!
How many of them were in History!
Look for a reason in an economic environment
The world- is a completely different category!

People do not understand the reason!
Some of them folded their wings!
The government has been preparing this mine for a long time,
It was expected that everything would grow into past!

Danger and life in the spotlight!
People obediently sit at home!
Under the pressure of information, there is no understanding!
The meaning of the epidemic will be understood by its fruits!

Everything moves and for a long time!
People in turmoil: resources are closed!
Russia lives by resources only,
Now bad dreams will see!

Government wants to increase sales!
Sell ​​resources - steal from children!
Selling it- is a betrayal!
People need to talk more about this!

For History, Russia has turned into slaves!
Agree, unfortunately, to all conditions!
For thirty pieces of silver, they bought shackles,
The philistines- are one estate in Russia!

I can’t show Wisdom!
Russia can not count for a century!
She has completely lost her Holiness!
Lost her meaning for the World!

The epidemic- is a litmus test!
Determined the place of Russia in History!
But she will not have any concessions!
Either- slaves or people- in a different category!

You can talk as much as you like!
Russia repeats other people's words!
The government is pulling Her to the bottom!
It is supposed to divide Her again!

An appendage without a head of power is needed!
The smaller, the easier it is to manage!
The slave always serves under pressure!
Will go on strike from time to time!

But this is a common practice for slaves!
Power controls everyone!
Tactics worked out against slaves!
Nothing is complicated there!

Everything is under control, the words too!
Russia substitutes herself!
Creator will help to identify enemies!
Only people themselves choose them!

How many times I said, but all in vain!
Russia bites herself!
Russia looked better "Red"!
Tricolor- is the mark of the king!

The epidemic reveals the Truth!
Or the evil plan in the "native" government!
Without the Creator, do not expect Truth in Russia!
It is necessary to create, not to stir up passions!

Amen.
Father Absolute.
03/28/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 29.03.2020. 

Skatījumu skaits: 27 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: