Galvenie » 2017 » Maijs » 28 » Vēsts: 28.05.17. Katrēns "Dieva izrāde" - *
20:57
Vēsts: 28.05.17. Katrēns "Dieva izrāde" - *

Vēsts: 28.05.17. Katrēns "Dieva izrāde" - **
(- *: Текст Катрена на русском и латышском языке с предложением познакомиться с Символписьмом на латышском языке)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

28.05.17. Катрен "Сценарий Бога"…………………………………………….....…Quatrain "The Performance of God"

Преображение не проходит быстро! ........Pārveidošana nenotiek ātri!.................Transformation doesn't pass quickly!
Сознание система инерционная, .............Apziņa inerciska sistēma,………….…..Consciousness inertial system,
Главное, Начало должно быть чистым, ...Galvenais, Sākumam jābūt tīram,……..The main thing, that the Beginning must be clean
Для восприятия обострённого! ................Priekš uztveres saasinātas!..................To perceive a heightened one!

Поверьте, ПодСознание - Разум! .............Ticiet, ZemApziņa - Saprāts!.................Believe, Subconscious- Reason!
Конечно, не людей, а Бога! ......................Protams, ne cilvēku, bet Dieva!.............Of course, not people, but God!
Сознание - это точно Ум, ..........................Apziņa - tā tiešām Prāts,………………..Consciousness- that exactly the Mind,
Определяющий, человека дорогу! ...........Noteicoša, cilvēka ceļu!.........................Determining, the way of human!

ПодСознание управляет Миром! .............ZemApziņa vada Pasauli!.......................Subconscious rules the World!
Бог делегирует Право, ..............................Dievs Tiesības deliģē,……………..……..Delegates the Right of God,
Сознание - для многих кумир, ..................Apziņa - elks priekš daudziem,………….Consciousness- for many an idol,
Неумеющий, править! ...............................Neprotošs, vadīt…………………..………Inept, reign!

Человек дуален по сути! ...........................Cilvēks duālss pēc būtības!....................The human is dual in essence!
В нём Создатель и сам человек! ...............Viņā Radītājs un cilvēks pats!.................In him, the Creator and human by himself!
Поэтому он вечно в пути, ..........................Tādēļ viņš mūžīgi ceļā!...........................Therefore, he is forever on the road,
В мытарствах проживая век! .....................Mūžu mokās nodzīvojot!.........................Life in a trouble of the century!

Человек набирает Мудрость! ...................Cilvēks Gudrību uzņem!...........................A human is gaining a Wisdom!
Постоянно наступая на грабли! ...............Uz grābekļiem pastāvīgi kāpjot!...............Constantly stepping on the rake!
Сознание не помогает, .............................Apziņa nepalīdz,……………………………Consciousness doesn't help,
Разрыв с ПодСознанием как бы! ..............It kā pārrāvums ar ZemApziņu!................As break with Subconscious!

Важно понять, что вы можете? .................Saprast svarīgi, ko varat jūs?...................It's important to understand, what can you?
Раскрываются Дары по готовности! .........Veltes atklājas atbilstoši gatavībai!...........Gifts are opened upon readiness!
В Богов возвратиться сможете, ................Dievos atgriezties varat,………………..….Can return to the Gods,
Но, если не вы, то - потомки! ...................Bet, ja ne jūs, tad - pēcnācēji!...................But, if not you, then- the descendants!

Важно начать - пришло время! ................Svarīgi sākt - laiks pienāca!......................It's important to start- time has come!
26-го случилось! .......................................26-ajā gadījās!..........................................26th happened!
Нет никакого обременения, .....................Nav nekāda apgrūtinājuma,………….…...There is no burden,
По эволюции всё получилось! ..................Viss atbilstoši evolūcijai izdevās!...............Everything turned out by evolution!

Теперь разберитесь с Сознанием! ...........Tagad ar Apziņu tieciet skaidrībā!..............Now deal with Consciousness!
Без него ни одного движения! ..................Bez tās nevienas kustības!.........................Without that, not a one movement!
Спасает Моё ПодСознание, .....................Glābj Mana ZemApziņa,……………………..My Subconscious saves,
В Духе - Моё окружение! ..........................Garā - Mans aplenkums!.............................In Spirit- My environment!

В вас Бог или Высший Разум! ..................Jūsos Dievs vai Augstākais Saprāts!............In you the God or Supreme Mind!
И только немного Сознание! ....................Un tikai nedaudz Apziņas!............................And just little bit Consciousness!
Важен, конечно, ваш Ум, ..........................Svarīgs, protams, jūsu Prāts,…………..…....Important, of course, your Mind,
Не приносит он понимания! ....................Saprašanu tas neatnes!................................That doesn't bring understanding!

Главное, тождество Ума и Разума! ..........Galvenais, Prāta un Saprāta tāpatība!..........The main thing, identity of Mind and Reason!
Единая эволюция, ....................................Viena evolūcija,…………………………...……One evolution,
Для людей "горе есть от Ума", .................Cilvēkiem "bēdas no Prāta ir",……..………...For people "there is sorrow from the Mind",
Проживающих жизнь в эмоциях! .............Dzīvi emocijās nodzīvojošu!..........................Living life in emotions!

В Вечности - всё по расчёту! ...................Mūžībā - viss pēc aprēķina!...........................In Eternity- all by calculation!
В расчётах не бывает эмоции! ................Aprēķinos nemēdz būt emociju!.....................In the calculations there are no emotions!
Важен сегодня только подсчёт, ...............Šodien svarīga tikai saskaitīšana,……..……..Today, only counting is important,
И открытие новой возможности! .............Un jaunas iespējas atklāšana!........................And the opening of New opportunity!

Русь начала с расчёта! ...........................Krievzeme sāka no aprēķina!.........................Russia began with calculation
С определения целесообразности! .......Ar mērķnodoma noteikšanu!..........................With the definition of expediency!
Необходим, конечно, учёт, .....................Nepieciešama, protams, uzskaite,…………....It's necessary of course, to take into account,
Духовной во всём разности! ..................Visās Garīgās starpībās!.................................In all Spiritual difference!

Горизонт формируют русские! ...............Horizontu formē Krievi!...................................The horizon is formed by Russians!
Не только для себя, для Мира! ..............Ne tikai priekš sevis, priekš Pasaules!............Not only for herself, for the World!
Горизонт пока очень узкий: ....................Horizonts pagaidām ļoti šaurs:……………......The horizon for moment is very narrow:
"Не сотворите себе кумира"! ................."Neradiet sev elku"!........................................."Don't make an idol for yourself"!

Повторяю: не смотрите под ноги! .........Atkārtoju: neskataties zem kājām!...................I repeat: don't look under your feet!
На земле - нет Правды! .........................Uz Zmes - nav Taisnības!...............................On Earth, there is no Truth!
Не забывайте, что вы - Боги! .................Neaizmirstiet, ka jūs - Dievi!............................Don't forget that you- are Gods!
Только в небе - Канон Правь! ................Tikai debesīs - Tiesību Kanons!......................Only in the Heaven-

Сегодня важно - Осознание! .................Šodien svarīga - Apzināšanās!........................Today is important- Awareness!
На что же вы согласились? ...................Uz ko tad jūs piekritāt?.....................................What did you agree to?
Позднее придёт понимание, .................Atnāks saprašana vēlāk,……………………..…Understanding will come later,
Что в Истории - определились! .............Ka Vēsturē - atradāties!...................................That in the History- determined!

Главное, было и есть - Единение! ........Galvenais, bija un ir - Vienošana!.....................The main thing, was and is- Unity!
Избранные ВМЕСТЕ с Богом! ...............Izraudzītie KOPĀ ar Dievu!...............................Selected TOGETHER with God!
Удивительное примирение: ..................Apbrīnojama samierināšana:……………………Amazing reconciliation:
Единая для Всех - Дорога! ...................Vienīgais priekš visiem - Ceļš!...........................The only One for all- the Road!

Уточняю, Русь совершила Чудо! ..........Precizēju, Krievzeme Brīnumu īstenoja!............I clarify, Russia has performed a Miracle!
Достойное уважения Небес! ................Debesu cieņas cienīgu!......................................Worthy of Heaven's respect!
Русь поступила Мудро, .........................Krievzeme Gudri rīkojās,……………………...….Russia acted Wisely,
И Крест сомнения исчез! ......................Un šaubu Krusts izzuda!....................................And Cross of doubt disappeared!

Теперь, вперёд не оглядываясь! ..........Tagad, uz priekšu neatskatoties!.......................Now, forward without looking back!
Отступления не допущу, .......................Atkāpšanos nepieļaušu,……………………….....I will not allow a retreat,
Пусть другие догадываются, .................Lai citi noprastu,………………………………...…Let other guess
Когда Занавес опущу!! ..........................Kad Aizsegu nolaidīšu!.......................................When will I lower the Curtain!

Аминь. ...................................................Āmen……………………………………………...…Amen
Отец Абсолют. ......................................Tēvs Absolūts………………………………...……..Father Absolute
28.05.17 ................................................28.05.17……………………………………...….......28.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.05.17.html
--------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 10.05.2013.04:30 и 08:06, публикована http://spekavots.ucoz.ru/news/j_mes_daba/2013-05-11-623
Мы продолжаем учиться понять не только друг друга, но и окружающую природу, чтобы счастливо жить вместе в одном пространстве Любви Святой Руси, быть радостными, мудрими, счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери-Семьи Света! Желаем счастя всем и всему! Спасибо Создателю!
28.05.2017.16:55 --- записала Эслаума.
---------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /28.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /28.05.2017., дополнено английском языке 02.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.05.2017., papildinājums angļu valodā 02.06.2017.

Skatījumu skaits: 383 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: