Galvenie » 2018 » Maijs » 28 » Vēsts: 28.05.18. Katrēns "Pretestība"
18:05
Vēsts: 28.05.18. Katrēns "Pretestība"

28.05.18 Катрен ​ “Сопротивление”​​

Народ и власть понятия разные!
Власть: для Народа или против?
Отношения не праздные,
Главное, какой у неё мотив?

Чаще всего, власть – против!
Хотя формально всё для Народа!
Декларация – власти мотив!
По существу, они разного рода!

Так – есть во всех странах!
Власть – это клан политиков!
В Империи только Монарх,
Ему власть дана по линии!

Родословная бережёт власть,
От нашествия внешних сил!
Народ принимает такую масть,
Монарх от Бога – Народу мил!

Немного теперь монархий,
Мамона управляет Миром!
Ей сегодня нужна анархия,
Границы обозначены мелом!

Нет границ, значит, нет государств!
Будет одно под игом мамоны!
Скоро покажется в пространстве,
Тёмная голова Горгоны!

Нет Европы и нет Америки!
Единое для Тьмы пространство!
Люди примут всё без истерики,
Подготовлено им Новое странствие!

Близится Люцифера Царство!
Все народы давно сдались!
Только на Руси останется Братство!
Свобода Её видна уж в дали!

Вся Европа и Мир – против!
Россия «один на один» с Люцифером!
Вера Богу – Её мотив,
Останется для Мира примером!

Конечно, Россия совсем – не вся!
Укравшие, продались Диаволу,
Равенство – это Народа стезя:
Ни пяди Души рогатому!

Народ спит, убаюканный прессой!
Президент должен выправить всё!
Патриарх подпевает мессой,
Но, Хозяин говорит: МОЁ!

Чья же, наконец, Русь?
Кому продана территория?
Коммунисты кричавшие: «клянусь»!
Поменяли страны акваторию!

Теперь они снова у власти!
Скорее, теперь у мамоны!
Как быстро изменилась масть,
Из «ангелов» шагнули в «демоны»!

Говорят снова о Равенстве!
Главные предатели Родины!
Они своим пиршеством,
Устроили для Народа годину!

Годину тяжелейшего испытания!
«Из полымя, да в воду»,
Сбываются все предсказания!
Без Бога не найти брода!

Теперь живут воспоминаниями!
Но, прошлого уже не вернуть!
Союз в Духе, теперь как сказание!
Потеряна жизни Суть!

Возвращение запрещено!
На страже стоит мамона!
Сопротивление Руси прекращено,
Если бы не Природа!

Если бы ещё не Знания!
Не помощь Самого Создателя,
Приходит на Руси понимание!
Не все же в Ней – обыватели!

Осталось поколение с Памятью!
Несущее, в себе Идею!
Свободу в Крови с Матерью,
Главное, Русские в Духе имеют!

Аминь.
Отец Абсолют.
28.05.18

 

Vēsts: 28.05.18. Katrēns "Pretestība"

Tauta un vara izpratnes dažādas!
Vara: priekš Tautas vai pret?
Attiecības ne bezdarbīgas,
Galvenais, kāds motīvs viņai?

Visbiežāk, vara - pret!
Kaut formāli viss priekš Tautas!
Deklarācija - varas motīvs!
Pēc būtības, tās dažāda veida!

Tā - ir visās valstīs!
Vara - tas politiķu klans!
Impērijā tikai Monarhs,
Viņam vara pa līniju dota!

Ģeneoloģiju sargā valsts,
No ārējo spēku uzbrukuma!
Tauta pieņem tādu tērpu,
Monarhs no Dieva - Tautai mīļš!

Tagad monarhiju nedaudz,
Pasauli mamons vada!
Viņam anarhija šodien vajadzīga,
Robežas ar krītu apzīmētas!

Nav robežu, tātad nav valstu!
Būs viena zem mamona jūga!
Drīz telpā parādīsies,
Tumša Gorgonas galva!

Nav Eiropas un nav Amērikas!
Priekš Tumsas vienota telpa!
Cilvēki visu pieņems bez histērijas,
Sagatavots viņiem Jauns ceļojums!

Lucifera Valstība tuvojas!
Visas tautas sen padevās!
Tikai uz Krievzemes paliks Brālība!
Viņas Brīvība jau tālumā redzama!

Visa Eiropa un Pasaule - pret!
Krievija "viens pret vienu" ar Luciferu!
Ticība Dievam - Viņas motīvs,
Paliks priekš Pasaules piemērs!

Protams, Krievija pavisam - ne visa!
Nozagušie, Nelabajam pārdevās,
Vienlīdzība - tā Tautas taka:
Ne sprīdi Dvēseles ragainim!

Tauta guļ, preses ieaijāta!
Prezidentam vajag izlabot visu!
Patriarhs mesā piedzied,
Bet, Saimnieks saka: MANS!

Kura gan, beidzot, Krievzeme?
Kuram teritorija pārdota?
Kliedzošie komunisti: "zvēru"!
Izmainīja valsts akvatoriju! 

Tagad viņi atkal pie varas!
Visdrīzāk, tagad pie mamona!
Cik atri izmainījās kārtis,
No "eņģeļiem" "dēmonos" iesoļoja!

Atkal par Vienlīdzību runā!
Dzimtenes galvenie nodevēji!
Viņi ar savām dzīrēm,
Priekš Tautas godinu [годину ?] sarīkoja!

Smaga pārbaudījuma godinu [годину ?]!
"No vilka bēg, uz lāci krīt",
Visi pareģojumi piepildās!
Bez Dieva braslu neatrast!

Tagad ar atmiņām dzīvo!
Taču, pagātni jau neatgriezt!
Savienība Garā, kā teiksma tagad!
Dzīves Būtība pazaudēta!

Atgriezšanās aizliegta!
Sardzē stāv Mamons!
Pretošanās Krievzemei pārtraukta,
Ja nebūtu Daba!

Ja vēl Zināšanu nebūtu!
Ne Paša Radītāja palīdzības,
Atnāks uz Krievzemi saprašana!
Taču ne visi Viņā - mietpilsoņi!

Palika paaudze ar Atmiņu!
Nesoša, Ideju sevī!
Brīvību Asinīs ar Māti,
Galvenais, Krieviem ir Garā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
28.05.18.

28.05.18. Quatrain “Resistance”

Nation and power are different concepts!
Power: for Nation or against?
Relation are not idle,
The main thing, what is her motive?

Most often, the power- is against it!
Although formally everything is for the Nation!
Declaration- the motive of power!
Essentially, they are of different kind!

So- there are in all countries!
Power- is clan of politicians!
In the Empire- only the Monarch,
To him the power is given by line!

The power protects the pedigree,
From the invasion of the external forces!
The nation take such a suite,
Monarch from God- nice to Nation!

A monarchy little now,
Monarch rules the World!
He needs anarchy today,
The boundaries are marked with chalk!

There are no borders, so there are no states!
There will be one under yoke of mammon!
Soon it will appear in Space,
The dark head of Gorgon!

No Europe and no America!
United space for the Darkness!
People will accept everything without hysteria,
A new journey is prepared for them!

The Kingdom of Lucifer is near!
All nations long ago surrendered!
The Brotherhood will remain only in Russia!
Her Freedom is visible already in the distance!

All Europe and the World- is against!
Russia “one by one” with Lucifer!
Faith to God- Her motive,
An example will remain for the World!

Of course, Russia not at all- not all!
Stolen, sold to the Devil,
Equality- is the path of nation:
No span of the Soul horny!

The nation is sleeping- lulled by the press!
The President must straighten everything out!
The patriarch is singing along the Mass,
But, the Boss says: MINE!

 Whose, finally, Russia?
To whom is sold the territory?
The Communists shouted: “I swear”!
Changed water area of the country!

Now they are again in power!
Rather, now with mammon!
How quickly the cards changed,
From the “angels” stepped into the “demons”!

They talk again about Equality!
The main traitors of the Motherland!
They with their feast,
Have arranged an hour for the nation!

The time of the hardest trial!
“Out of the fire, into the water”,
All predictions come true!
Without God, don’t find a ford!

Now they live in memories!
But, the past can’t be returned!
Union in the Spirit, now as a legend!
Essence of life is lost!

Return is prohibited!
On guard is mammon!
Resistance of Russia is discontinued,
If there no Nature!

If not yet Knowledge!
Not the help of the Creator himself,
Understanding will come to Russia!
Not all of them in Her- philistines!

There remains a generation with Memory!
Bearer, in herself an Idea!
Freedom in blood with the Mother,
The main thing is that Russians are in the Spirit!

Amen
Father Absolute
28.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: 
http://spekavots.ucoz.ru /28.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.05.2018. 
​​​​​​​

Skatījumu skaits: 184 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: