Galvenie » 2018 » Jūnijs » 28 » Vēsts: 28.06.18. Katrēns "Izdodas"
16:01
Vēsts: 28.06.18. Katrēns "Izdodas"

28.06.18 Катрен “Получается”

Люди не верят, но получается!
Враги клевещут напрасно!
Потенциал СоТворцов раскрывается!
Небесам это ясно!

Формируется уже Сознание!
Не в отдельности, а Целое!
Откроются людям Познания!
Мир отразится Белым!

Промысел теперь об одном,
О формировании России!
Главное, думают все заодно,
Поняли свою Миссию!

Уже не нужно стоять над Душой!
Люди сами спешат успеть!
Теперь никому не нужно тиши,
Человечество нужно зажечь!

Однако, человечество в панике!
Просматривается конец Света?
Опасение, что разрушится «шарик»,
Не написано о том в Заветах!

В Заветах, как раз – хорошее!
Шестая шагнёт в вибрации!
Перспективы Шестой заложены,
Она пройдёт апробацию!

Что предложит человечеству Русь?
Вопрос мучает и Россию!
СоТворцы всем сказали: берусь,
Доведём до конца – Миссию!

Первое: надо вернуть Веды!
Как основу Народа – нравственность!
Люди поймут смысл Веры,
Закончатся пустые странствия!

Странствия не по Планете, а в Духе!
Нужно видеть себя в Боге!
Духовные прекратятся муки,
Братание будет в итоге!

Россия – основа Монархии!
Предложение от Создателя!
Уйдут от людей страхи!
Люди – Боги, не обыватели!

Трон Монархии – это Вече!
Равенство процветает в стране!
Имущество – вопрос вечный,
Всё принадлежит Земле!

Люди решают «вместе»!
Монарх – исполнитель!
За Монархом на Вече – одно место!
Он – Конституции хранитель!

Каноны написаны для всех!
Это – Каноны Бога!
Творение теперь без помех!
Боги вернутся в итоге!

Нужна Новая конституция!
Нужна Новая идеология!
И, конечно, внутренняя инструкция,
Чтобы не было в Душе патологии!

Люди верят и живут в Боге!
Нет власти, воров и стяжателей!
Царство Рая придёт в итоге,
Нет прошлого, даже карателей!

Свобода СоТворчества по Вече!
Каждому по способности!
Счастье – вопрос извечный,
Достигается по возможности!

Все трудятся, как Одно!
Достижение Единого Целого!
Пока на Планете ещё темно,
Но, пробивается Свет Белый!

Аминь.
Отец Абсолют
28.06.18

 

Vēsts: 28.06.18. Katrēns "Izdodas"  

Cilvēki netic, bet izdodas!
Ienaidnieki veltīgi apmelo!
LīdzRadītāju potenciāls atklājas!
Debesīm tas skaidrs!

Jau Apziņa formējas!
Ne atsevišķi, bet Veselums!
Cilvēkiem Izzināšana atklāsies!
Pasaule Balta atspoguļosies!

Tagad domnodarbe par vienu,
Par Krievijas formēšanu!
Galvenais, visi vienu domā domā,
Savu Misiju saprata!

Jau nevajag stāvēt uz Dvēseles!
Cilvēki paši steidzas paspēt!
Nevienam tagad klusumu nevajag,
Cilvēci vajag iekvēlināt!

Cilvēce tomēr panikā!
Pasaules gals tiek aplūkots?
Bažas, ka "bumbiņa" sagrūs,
Novēlējumos par to uzrakstīts nav!

Novēlējumos, tikai - labais!
Sestā vibrācijās ieies!
Sestajai perspektīvas ieliktas,
Viņa aprobāciju izies!

Ko Krievzeme cilvēcei piedāvās?
Jautājums arī Krieviju moka!
LīdzRadītāji visiem teica: apņemos,
Novedīsim līdz galam - Misiju!

Pirmais: jāatgriež Vēdas!
Kā Tautas pamatu - tikumību!
Cilvēki sapratīs Ticības jēgu,
Beigsies tukši klejojumi!

Klejojumi ne pa Planētu, bet Garā!
Sevi Dievā redzēt vajag!
Garīgās mokas beigsies,
Brālība rezultāts būs!

Krievija - Monarhijas pamats!
Priekšlikums no Radītāja!
Aizies bailes no cilvēkiem!
Cilvēki - Dievi ne mietpilsoņi!

Tronis Monarhijai - tā Dievkpība/Veče!
Vienlīdzība uzpaukst valstī!
Īpašums - mūžīgais jautājums,
Viss pieder Zemei!

Cilvēki lemj "kopā"!
Monarhs - izpildītājs!
Dievkopībā/Večē Monarham - viena vieta!
Viņš - Konstitūcijas glabātājs!

Kanoni uzrakstīti priekš visiem!
Tie - Dieva Kanoni!
Radīšana tagad bez traucējumiem!
Rezultātā atgriezīsies Dievi!

Konstitūcija Jauna vajadzīga!
Jauna ideoloģija vajadzīga!
Un, protams, iekšējā instrukcija,
Lai Dvēselē patloģijas nebūtu!

Cilvēki tic un dzīvo Dievā!
Nav varas, zagļu un mantraušu!
Rezultātā Paradīzes valstība atnāk,
Pagātnes nav, pat sodītāju!

LīdzRadītāju brīvība, pēc Divkopības/Večes!
Katram pēc spējām!
Laime - mūžsens jautājums,
Tiek sasniegts pēc iespējām!

Visi strādā, kā Viens!
Vienota Veseluma sasniegums!
Pagaidām uz Planētas tumšs vēl,
Bet, Gaisma Baltā izlaužas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.06.18. 

28.06.18. Quatrain “It turns out”

People don’t believe, but it turns out!
Enemies slander in vain!
The potential of the Creators is revealed!
It’s clear for Heaven!

Consciousness already forms!
Not separately, but the Whole!
Knowledge will open for people!
The World will be reflected in white!

Now thought action about one thing,
On the formation of Russia!
The main thing, everyone think the same thing,
Understood their Mission!

It’s no longer necessary to stand over the Soul!
People by themselves are in hurry to make it!
Now no one needs silence,
Humanity needs to be ignited!

However, humanity is in a panic!
The end of the World is seen?
The fear that the “ball” will collapse,
It isn’t written about that in the Covenants!

In Covenants, only- good things!
The Sixth will step into vibrations!
Prospects of Sixth are laid,
It will pass approbation!

What Russia will offer to humanity?
The question torments Russia too!
The co creators told to everyone: we will,
We will finish it- Mission!

First: we must return to Vedas!
As the foundation of the nation- morality!
People will understand the meaning of Faith,
Empty wanderings will end!

Wanderings is not in the Planet, but in the Spirit!
Need to see yourself in God!
Spiritual torments will cease,
Brotherhood will end up!

Russia- is the foundation of the Monarchy!
Offer from the Creator!
Fears will leave people!
People- are Gods, not philistines!

The throne of the Monarchy- is Veche!
Equality will flourishes in the country!
Property- an eternal question,
Everything belongs to the Earth!

People decide “together”!
The monarch- is the executor!
For the Monarch on the Veche- one place!
He- is the guardian of the Constitution!

The canons are written for everyone!
These- are the Canons of God!
Creation is now without interference!
The gods will return in the end!

Need a New constitution!
A New ideology is needed!
And, of course, the internal instruction,
That there was no pathology in the Soul!

People believe and live in God!
There is no power, thieves and money-holders!
The kingdom of Paradise will come eventually,
There is no past, not even punitive!

Freedom of Co Creators, by Veche!
To each according to his ability!
Happiness- is a perennial question,
It is achieved by options!

All works, as One!
Achievement of the One Whole!
While on the Planet is still dark,
But, the Light White breaks through!

Amen
Father Absolute
28.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.06.2018.

Skatījumu skaits: 168 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: