Galvenie » 2018 » Jūlijs » 28 » Vēsts: 28.07.18. Katrēns "Ko tālāk?"
14:32
Vēsts: 28.07.18. Katrēns "Ko tālāk?"

28.07.18 Катрен ​“Что дальше?” ​​

Изменить страну нереально!
Думает большинство!
Уживается парадоксальность!
Непредсказуемость в основном!

Люди остаются всегда людьми,
Узкие в быту представления!
Им непонятно: куда идти?
Не ясны и Вселенной явления!

Мир людей определён горизонтом!
«Выше головы не прыгнешь»!
Словно под большим зонтом,
За который не выглянешь!

Плотный план – есть Планета!
Солнечная есть и система,
Есть ещё и фантазии полёт,
Для людей – это сложная тема!

Важно понять, но нет Знаний!
Жрецы сковали развитие,
Нет Знаний – нет понимания!
Жизнь – бессмысленная, как отбытие!

Церкви людям не дают ничего!
Сознание людей, как в первом классе!
Не понимают строение Мира всего,
Поэтому – серая масса!

Нужно людям понять: Зачем?
Важнее разобраться: Что дальше?
Это одна из главнейших тем,
В объяснении Жрецов много фальши!

Церковь предложила мамону,
Как цель и критерий жизни!
Золотом покрыты иконы,
Люди согласились так жить!

Неравенство стало основой!
Человек поработил человека!
Человечество стало покорным,
На тысячелетия, на века!

Кажется, что изменить нельзя!
Размеры неравенства глобальные!
Забыта Божественная стезя,
И что события грядут эпохальные!

Власть потеряла Совесть!
Судьбы людей ничего не значат!
Ангел протрубил Весть!
Новый мир Богом зачат!

Была возможность поправить дело!
Власть и Церковь не желали этого!
Уповали, что без Души люди лишь тело,
За века много раз битое!

Люди – производная Бога!
Тело – только оболочка Души!
Люди должны подняться в итоге,
До уровня Небесной тиши!

Неожиданный разворот событий,
Никто не ожидал участия Бога!
Оказалось, что жизнь не отбытие,
А в Небеса – дорога!

Новое поколение ждёт Равенство!
На это не согласна власть!
Люди поняли, что Любовь – это Главенство!
К миру Любви разыгралась страсть!

Человечество ещё в войнах!
На религиозной почве!
Главное, в Душах живёт страх,
Сознание парализовано почти!

Но, Эпоха наступает иная!
Новые вибрации и мерность!
Значит, и жизнь будет другая,
Критерием, станет размерность!

От грамматики в математику,
Сделает шаг человечество,
Поменяет Россия тактику,
Будет Единым Отечество!

Ничего не пригодится из прошлого!
Даже наука, не говоря об идеологии,
Переход в Шестую возможен,
Но, по другой технологии!

Сценарий был: «люди сами»!
Внутренняя реорганизация!
Власть против, что народ будет править,
Новый сценарий – Небес активизация!

Аминь.
Отец Абсолют
28.07.18

 

Vēsts: 28.07.18. Katrēns "Ko tālāk?"

Izmainīt valsti nereāli!
Domā vairākums!
Labi sadzīvo paradoksialitāte!
Neprognozējamība galvenokārt!

Cilvēki vienmēr paliek cilvēki,
Sadzīvē šauri priekšstati!
Neaprotami viņiem: kurp iet?
Neskaidras arī Visuma parādības!

Cilvēku pasaule horizonta noteikta!
"Augstāk par galvu neuzleksi"!
Kā zem liela lietussarga,
Aiz kura nepaskatīsies!

Blīvais plāns - ir Planēta!
Saulaina ir arī sistēma,
Vēl ir arī fantāzijas lidojums,
Priekš cilvēkiem - tā sarežģīta tēma!

Svarīgi saprast, bet Zināšanu nav!
Priesteri attīstību saistīja,
Nav Zināšanu - nav saprašanas!
Dzīve - bezjēdzīga, kā aiziešana!

Baznīcas cilvēkiem nedod neko!
Cilvēku Apziņa, kā pirmajā klasē!
Nesaprot Pasaules šīs celtni,
Tādēļ - pelēka masa!

Cilvēkiem saprast vajag: Kādēļ?
Svarīgāk tikt skaidrībā: Ko tālāk?
Tā tēma viena no galvenajām,
Priesteru skaidrojumos daudz neīstuma!

Baznīca mamonu piedāvāja,
Kā dzīves mērķi un kritēriju!
Ar zeltu pārklātas svētbildes,
Cilvēki piekrita dzīvot tā!

Nevienlīdzība kļuva pamats!
Cilvēks cilvēku paverdzināja!
Cilvēce padevīga kļuva,
Uz gadu tūkstošiem, uz gadsimtiem!

Šķiet, ka izmainīt nevar!
Netikumības apmēri globāli!
Aizmirsta Dievišķā taka,
Un ka notikumi gaidāmi laikmetīgi!

Vara Sirdsapziņu pazaudēja!
Cilvēku likteņi neko nenozīmē!
Eņģelis Vēsti notaurēja!
Jaunā pasaule Dieva apaugļota!

Bija iespēja lietas palabot!
Vara un Baznīca negribēja to!
Paļāvās, ka cilvēki bez Dvēseles tikai ķermenis,
Gadsimtos daudzreiz sists!

Cilvēki - Dieva atvasinājums!
Ķermenis - tikai Dvēseles apvalks!
Rezultātā cilvēkiem jāpaceļas,
Līdz Debesu klusuma līmenim!

Negaidīts notikumu pavērsiens,
Neviens Dieva dalību negaidīja!
Izrādījās, ka dzīve ne aiziešana,
Bet ceļš - Debesīs!

Jaunā paaudze Vienlīdzību gaida!
Uz to vara nav saskaņā!
Cilvēki saprata, ka Mīlestība - tā Virskundzība!
Uz Mīlestības pasauli kaislība uzspēlējās!

Cilvēce vēl karos!
Uz reliģiskās augsnes!
Galvenais, Dvēselēs dzīvo bailes,
Apziņa paralizēta gandrīz!

Taču, Ēra sākas cita!
Jaunas vibrācijas un dimensija!
Tātad, arī dzīve būs cita,
Par kritēriju, dimensija kļūs!

No gramatikas matemātikā,
Cilvēce soli spers,
Krievija taktiku izmainīs,
Būs Viena Tēvzeme!

Nekas no pagātnes nenoderēs!
Pat zinātne, nerunājot par ideoloģiju,
Pārejā Sestajā iespējama,
Bet, pēc tehnoloģijas citas!

Scenārijs bija: "cilvēki paši"!
Iekšējā reorganizācija!
Vara pret, ka tauta vadīs,
Jaunais scenārijs - Debesu aktivācija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.07.18.

28.07.18. Quatrain “What’s next?”

Change the country is unreal!
The majority thinks!
Paradoxicality is getting along!
Unpredictability is general!

People always remains people,
Narrow ways in the life!
They don’t understand: where to go?
The phenomenon of the Universe is not clear either!

The World of people is defined by the horizon!
“You can’t jump above your head”!
As if under the large umbrella,
For which you don’t look!

Dense plan- is the Planet!
Solar is also the system,
There is also fantasy flight,
For people- this is difficult topic!

It’s important to understand, but there is no Knowledge!
The priests chained development,
No Knowledge- no understanding!
Life is meaningless, like a departure!

Churches don’t give people anything!
Consciousness of people, as in the first class!
Don’t understand the building of this World,
Therefore- the gray mass!

People need to understand: Why?
It’s more important to understand: What’s next?
This is the one of the main topics,
In the explanations of Priests much falsehood!

The church offered the mammon,
As a target and criterion of life!
Icons is covered with gold,
People agreed to live like this!

Inequality has become a basis!
Human has enslaved human!
Humanity has become submissive,
For millenniums, for ages!

It seems, that it can’t change!
The dimensions of inequality are global!
The Divine path is forgotten,
And events are coming contemporary!

The power has lost Conscience!
The destinies of people don’t mean anything!
The Angel sounded the message!
The New World has conceived by God!

There was an opportunity to correct the matter!
The authorities and the Church didn’t want this!
They believed, that people without Souls are only bodies,
Over the centuries many times beaten!

People are derivatives of God!
The body- is only the shell of the Soul!
 People must rise in the end,
To the level of Heavenly silence!

Unexpected turn of events,
Nobody expected the participation of God!
It turned out, that life is not a departure,
But the way- in Heaven!

A New generation is waiting for Equality!
The government doesn’t agree to this!
People understood, that Love- is Leadership!
To the world of Love, passion developed!

Humanity is still in wars!
On a religious basis!
The main thing, that in the Souls fear lives,
Consciousness is paralyzed almost!

But, the Epoch comes another!
New vibrations and dimension!
Hence, life will be different,
Dimension will become a criterion!

From grammar to mathematics,
Humanity will make a step,
Russia will change tactics,
There will be one Fatherland!

Nothing is useful from the past!
Even science, not to mention ideology,
The transition to the Sixth is possible,
But, according to another technology!

The Scenario was: “people by themselves”!
Internal reorganization!
The power is against that the nation will rule,
New Scenario- Heaven’s activation!

Amen
Father Absolute
28.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.07.2018.

Skatījumu skaits: 218 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: